Nederlandse Hindoe Ouderen Bond   

Vele Hindoe ouderen van nu zijn Surinaams-Hindoestaanse migranten die in de jaren zeventig naar Nederland zijn gekomen. Zij ervaren het oud worden in Nederland als 'oud worden in een vreemd land'. Om dit land minder 'vreemd' te laten zijn en om een aantal van de ongemakken die nu eenmaal gepaard gaan met het ouder worden te ondervangen is NEHOB opgericht. NEHOB is een landelijke bond van en voor Hindoe ouderen in Nederland.   

De vereniging NEHOB heeft zich ten doel gesteld de individuele en collectieve belangen te behartigen van de Hindoe ouderen in het algemeen en haar leden in het bijzonder, onder meer door verbetering van hun morele, materiële, culturele en sociale positie en door in hun geestelijke behoeften te voorzien.
Daarnaast zijn de activiteiten van NEHOB erop gericht een bijdrage te leveren aan de participatie en ontplooiing van Hindoe ouderen in de multiculturele Nederlandse samenleving.
In essentie gaat het om het bestrijden van achterstanden, isolement en vereenzaming van Hindoe ouderen en het bevorderen van hun welzijn in de ruimste zin van het woord.   

NEHOB streeft ernaar om vanuit de gemeenschappelijke Hindoestaanse achtergrond, gevormd door o.a. religie, gebruiken, taal en keuken de zorg voor Hindoestaanse ouderen vorm te geven. Een van de belangrijkste uitgangspunten daarbij is dat het ook voor Hindoe ouderen mogelijk moet worden gemaakt om zo lang mogelijk zelfstandig te leven.
Ouderenzorg heeft bijvoorbeeld te maken met de (geestelijke) gezondheidszorg, vereenzaming en huisvesting.   

Zo zal NEHOB aandringen op een optimale afstemming van het aanbod op het gebied van ouderenvoorzieningen op de wensen en behoeften van de Hindoe ouderen. In sommige gevallen kan dit resulteren in bijvoorbeeld Hindoe zorgcentra, waar een typisch probleem als vereenzaming effectief kan worden aangepakt door gezamenlijke activiteiten op te zetten of Hindoe ouderen eenvoudig met elkaar in contact te laten komen in een vertrouwde omgeving.

NEHOB zal ouderen ook informeren en begeleiden bij het invulling geven aan de oude dag door middel van thema- en voorlichtingsbijeenkomsten in bijv. het Sarnami. Ook het aanstellen van ouderenadviseurs zal helpen bij het wegwijs maken in het Nederlandse zorgstelsel en het vergroten van de toegankelijkheid van de bestaande (ouderen) voorzieningen.
Als landelijke bond neemt NEHOB de verantwoordelijkheid op zich om meer structuur aan te brengen in de vele activiteiten voor ouderen die in het land worden georganiseerd.
  
Voor meer informatie: www.nehob.nl