Actueel

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws vanuit het NOOM. Ook ziet u hier de agenda, waarin de eigen activiteiten van het NOOM zijn opgenomen, samen met activiteiten waar bestuursleden, medewerkers, sleutelfiguren en vrijwilligers van het NOOM bij betrokken zijn.

Wilt u rechtstreeks op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.
Ook kunt u onze eerdere nieuwsbrieven bekijken.

Nieuws

Agenda

Oproepen

Aanmelden nieuwsbrief

Archief nieuwsbrieven

November 2018

Schaf de mantelzorgboete af voor álle AOW’ers

Toen enkele jaren geleden besloten werd de kostendelersnorm – ook bekend als de mantelzorg-boete – niet in te voeren voor AOW’ers, was dat voor velen van hen een hele opluchting. Bij je kinderen wonen omdat zij mantelzorg verlenen zou toch niet financieel bestraft worden. Maar dat geldt niet voor álle AOW-gerechtigden. Voor mensen met een onvolledige AOW is de kosten-delersnorm namelijk al jaren een harde realiteit. Dat staat haaks op enkele breed gedragen maatschappelijke waarden, zoals naar elkaar omkijken, solidariteit en liefdevolle zorg. NOOM, KBO-PCOB, Mezzo, LCR, SMN en IOT willen daarom dat de kostendelersnorm ook voor deze groep AOW’ers wordt afgeschaft.

De AIO-aanvulling

De kostendelersnorm is op 1 januari 2015 ingevoerd vanuit de gedachte dat mensen die samen een huishouden delen ook relatief minder kosten hebben en daarom minder inkomensonder-steuning nodig zouden hebben. Aanvankelijk zou deze kostendelersnorm ook onderdeel worden van de AOW. Dat gebeurde na veel maatschappelijke verzet, ook vanuit onze organisaties, niet.

Maar senioren met een onvolledige AOW die voor hun (minimum)inkomen deels afhankelijk zijn van de bijstand via de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), hebben wél te maken met de kostendelersnorm. Als juist deze groep – zo’n 50.000 mensen in totaal - gekort wordt op hun inkomen door de kostendelersnorm toe te passen, dan is dat zeer schrijnend. Wij kennen concrete voorbeelden van mantelzorgers die doelbewust niet samen gaan wonen vanwege de kostendelersnorm.

De maatschappelijke én financiële voordelen van mantelzorg

Daarnaast is het ten zeerste de vraag of de kostenbesparing die de overheid met de kosten-delersnorm denkt te behalen wel gehaald wordt. Zaken als vermeden zorgkosten die uiteindelijk leiden tot veel duurdere zorg, het beroep op de huurtoeslag doordat mensen zelfstandig blijven wonen en waardoor de doorstroom op de woningmarkt wordt belemmerd, worden niet meegenomen in de begrotingscijfers. Noch de kosten als gevolg van de angst, stress, depressie en eenzaamheid die mensen ervaren als zij voor de onmogelijke keuze staan tussen soms wel enkele honderden euro’s per maand inleveren op een minimuminkomen dan wel zelfstandig blijven wonen terwijl dat eigenlijk niet meer verantwoord is.

Evenzo belangrijk zijn de voordelen van mantelzorg die weliswaar niet uit te drukken zijn in geld zoals naar elkaar omzien, solidariteit en liefdevolle zorg, maar wel bijzonder waardevol zijn en gestimuleerd in plaats van bestraft zouden moeten worden. Dat geldt overigens niet alleen voor mensen met onvolledige AOW, maar ook voor andere groepen uitkeringsgerechtigden die te maken hebben met de kostendelersnorm.

Oproep

Waarom nog een keer deze dringende oproep? De kostendelersnorm in stand houden staat haaks op 2 van de 3 pijlers van het huidige kabinetsbeleid dat minister Hugo de Jonge met het Pact voor de Ouderenzorg voorstaat: langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid.
NOOM, KBO-PCOB, Mezzo, LCR, SMN en IOT roepen daarom op de kostendelersnorm voor álle AOW’ers af te schaffen. Zorgen voor elkaar moet ook voor deze groep kwetsbare senioren niet langer bestraft worden.


Oktober 2018

Klik hier voor het verslag van de NOOM-dag 2018


September 2018 

>> 230.000 SENIOREN-HUISHOUDENS MISSEN MOGELIJK HUUR- EN/OF ZORGTOESLAG.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel.

Klik voor het rapport

Onderbenutting van zorg- en huurtoeslag bevestigt signalen die ook het NOOM al langer krijgt. Wij hebben sterke aanwijzingen dat het aantal migrantenouderen dat huur- en vooral ook zorgtoeslag laat liggen zelfs een stuk hoger ligt. Terwijl juist migrantenouderen tot de laagste inkomenscategorieën behoren en zelfs een inkomen hebben onder de armoedegrens.

Samen met  KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv richt het NOOM zich dan ook tot de Tweede Kamer om het toeslagenstelsel minder complex te maken en te investeren in voorlichting. 

Meer lezen


Mei 2018

Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelden ouderen van BeterOud aandachtspunten op en beoordeelden zij verbeterprojecten. De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader oftewel: de ‘meetlat van de ouderen’.

Download hier het toetsingskader (pdf)

De aandachtspunten zijn geformuleerd rondom verschillende levensfases van ouderen, namelijk:

  1. de fase waarin ze zich voorbereiden op de toekomst;
  2. de fase waarin ze zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, in een veilige en sociale buurt, waar problemen tijdig worden gesignaleerd;
  3. de fase waarin er sprake is van opname in het ziekenhuis en zorg thuis.
Voorbeeldprojecten
In iedere regio zijn mooie, succesvolle projecten. Op wat voor wijze voldoen een aantal geselecteerde voorbeeldprojecten aan de door ouderen opgestelde criteria? En hoe zit dat met projecten bij u in de regio? In de losse bijlage bij het toetsingskader worden een aantal ‘voorbeeldprojecten’ uitgelicht. Daarbij is onder meer gekeken:

De ‘voorbeeldprojecten’ en beoordeling in deze bijlage dienen ter inspiratie. 

Download hier de bijlage met voorbeeldprojecten (pdf)