Logo
NIEUWSBRIEF   
18 december 2013   

Trainingen Familiezorg: geef je op!

In het nieuwe jaar gaan de trainingen Familiezorg van start.
In 12 regio's organiseren het NOOM en het Expertisecentrum Familiezorg eendaagse trainingen voor vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen in inloop- en ontmoetingsprojecten, als seniorenvoorlichter, in de begeleiding bij ziekenhuisbezoek of door middel van huisbezoeken. In de training leren zij hoe de communicatie tussen ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals (de 'Zorgdriehoek') verbeterd kan worden.

De training is buitengewoon actueel, nu de overheid een steeds groter beroep doet op mantelzorgers. Vanuit de migrantengroeperingen horen we veel over de moeizame communicatie met zorgprofessionals. Daar valt heel wat in te verbeteren. En daar kun  je zelf ook iets aan doen. De training Familiezorg versterkt de vrijwilligers en intermediairs om hun werk nog deskundiger te doen. De opgedane kennis kunnen ze op hun beurt weer overdragen aan de ouderen en hun mantelzorgers. Zo wordt de zorg beter en dragen we bij aan het voorkomen van overbelasting van de mantelzorgers.

De trainingen voor januari en februari zijn gepland:

Zondag 26 januari 2014: voor de regio Dordrecht, Zuid-Holland Zuid en Zeeland
Locatie: verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht

Zaterdag 1 februari 2014: voor de regio Rotterdam/Rijnmond
Locatie: Laurens Simeon & Anna in Rotterdam

Zondag 9 februari 2014: voor de regio Overijssel
Locatie Carint Reggeland in Hengelo

Zaterdag 15 februari 2014: voor de regio West Brabant
Locatie Woonzorgcentrum Raffy in Breda

Zaterdag 22 februari 2014: voor de regio Den Haag, Delfland en Leiden
Locatie verpleeghuis Schildershoek Den Haag.

Nog in de planning zijn trainingen in de volgende regio's:
Tilburg/Den Bosch/Eindhoven/Helmond
Zuid Limburg
Amsterdam/Alkmaar
Utrecht/Amersfoort
Groningen/Friesland/Drenthe
Apeldoorn/Zwolle/Deventer
Nijmegen/Arnhem

De trainingen Familiezorg zijn gratis. Reiskosten worden vergoed. Per training is plaats voor 20-25 deelnemers.
Voor het programma, klik hier>>
Geef je zo snel mogelijk op via bijgaand opgaveformulier of door een mail met de gevraagde gegevens te sturen aan
Hans Schellekens, E: info@bureaubrom.nl.

Voor het opgaveformulier, klik hier>>

De trainingen Familiezorg worden mogelijk gemaakt door subsidie van het Fonds NutsOhra, de Commissie Projecten In Nederland (PIN) en met steun van regionale zorgorganisaties.

Ouderen in veilige handen maakt veel los!

'Het lijkt wel of de ouderen hierop hebben zitten wachten.'
'Het is alsof het de ouderen op de lippen brandt.'

Zo gaven gespreksleiders hun indrukken weer tijdens de themadag Ouderen in veilige handen die het NOOM organiseerde op vrijdag 22 oktober 2013 in Breukelen. Zoals gebruikelijk was de belangstelling weer groot: circa 80 vrijwilligers namen deel. Zij zijn actief in het draaien van spreekuren voor de ouderen, huisbezoekprojecten, cliëntenraden, wmo-raden, ontmoetings- en dagverzorgingsprojecten. Ook veel gespreksleiders waren aanwezig.

Christina Harrevelt, voorzitter van het NOOM en zelf ook gespreksleidster, verwoordde in haar openingswoord de eerste spontane reactie in veel migrantengroeperingen als het onderwerp ouderenmishandeling wordt aangesneden: 'Dat komt bij ons niet voor. Wij zorgen goed voor onze ouderen!'. Maar zij noemde ook dat het besef doorbreekt dat er meer aan de hand is, zodra er concrete voorbeelden gegeven worden.
Mw. Aaf Tiems, projectleider op het Ministerie van VWS gaf als start van de dag een korte samenvatting van het Actieplan Ouderen in veilige handen en de stand van zaken daarvan. De voorlichtingscampagne waar het NOOM aan deelneemt vormt een onderdeel van dit totaalplan.
Daarna was er in het ochtendprogramma veel ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator van lidorganisatie LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen) maakte een terugkoppeling uit de groepen. Enkele van de belangrijkste punten:

  • Ouderenmishandeling is een taboe onderwerp. Er is veel schaamte om erover te spreken. Het is van belang om een sfeer van vertrouwelijkheid te scheppen om er over te kunnen praten. Soms is het beter om het onderwerp in 1 op 1 gesprekken aan de orde te stellen.
  • Nu bespreken we ouderenmishandeling als ouderen onder elkaar. Maar het is minstens zo belangrijk om het gesprek met jongere mensen op gang te brengen. Zij horen er ook bij.
  • Er is een grote kloof tussen professionals en de ouderen uit de migrantengroperingen. En ook tussen de professionals en de vrijwilligers die voor en met de ouderen optrekken en deel uitmaken van het sociale netwerk van de ouderen. We moeten eraan werken om deze kloof te overbruggen.

In het middagprogramma konden de deelnemers twee workshops volgen. Notaris Jaap van der Hammen (vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) besprak aan de hand van een concrete casus de risico's op financieel misbruik bij ouderen. Hij gaf tevens adviezen hoe misbruik te voorkomen en tegen te gaan.
Ook Saadia Daouairi, projectleider bij Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria in Rotterdam, nam een concrete praktijksituatie tot uitgangspunt. Zij inventariseerde samen met de aanwezigen mogelijke vervolgstappen bij het vermoeden van ouderenmishandeling. Ook zette zij hen aan het denken over hun eigen rol, mogelijkheden én beperkingen als vrijwilliger.
De derde workshop werd ingevuld door Chris Matitahatiwen en Joke Sapuletej, respectievelijk werkzaam als opbouwwerker en ouderenadviseur en betrokken bij Rumah Orang Tua Tua (Molukse dagopvang in Moordrecht). Zij lieten de aanwezigen goede voorbeelden zien hoe je als organisatie kunt werken aan ondersteuning van mantelzorgers.

De keuze voor deze workshops kwam voort uit de sterke behoefte die binnen het NOOM is gesignaleerd om niet alleen te praten over ouderenmishandeling, maar zelf concrete activiteiten te organiseren om mishandeling, misbruik en ontspoorde mantelzorg te voorkomen. Op deze themadag hebben we een stevige stap voorwaarts gezet om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan!

Voor het verslag van de themadag, klik hier>>

 

Lancering De IJzeren Vogel

Graag nodigt het NOOM u uit voor het bijwonen van de presentatie van het voorlichtingsmateriaal bij De IJzeren Vogel!

Tijdens de projectendag rond het thema Terugkijken en herinneren in november 2011 kregen de aanwezige NOOM-vrijwilligers een voorproefje van de documentaireserie De IJzeren Vogel, die
ID TVDocs aan het maken was over Turkse en Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie. De verhalen en beelden van de vrouwen over hun aankomst in Nederland en hun leven hier maakten veel indruk.

Dit soort materiaal is bijzonder waardevol om herinnerings-
activiteiten met ouderen te organiseren. Het brengt het onderlinge gesprek op gang en vormt aanleiding om samen ervaringen uit te wisselen. Ook leent het zich goed voor intergenerationele gespreksbijeenkomsten. Oudere migranten(vrouwen) willen graag aan kinderen en kleinkinderen vertellen wat hen destijds heeft bewogen om een nieuw leven op te bouwen in een ander land. Omgekeerd blijken dit soort verhalen begrip en trots op te roepen bij de jongere generaties voor de ingrijpende keuzes van hun moeders en vaders.

Tevens kunnen de films professionals en vrijwilligers die met oudere migranten(vrouwen) werken goede bagage leveren. Ze geven inzicht in de oorsprong van het ‘eeuwige heimwee’ en de ervaringen die het leven gekleurd hebben van de mensen aan wie zij hulp of zorg verlenen.

Daarom is het NOOM heel erg blij dat ID TVDocs en Stichting Laurens begeleidend materiaal hebben gemaakt bij de films. Dit kan gebruikt worden als handleiding voor het invullen van een programma voor ouderen en ook voor deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers en studenten.

De presentatie van het begeleidend materiaal vindt plaats in januari 2014. Het programma wordt ingevuld in samenwerking met NOOM en Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie in Rotterdam.

Datum:     donderdag 23 januari 2014
Tijd:          16.00 – 18.00 uur
Locatie:    Laurens Antonius Binnenweg,
                 
Binnenweg 33, Rotterdam
Alle aanwezigen krijgen film- en begeleidend materiaal gratis mee!

Voor de vooraankondiging, klik hier>>
U kunt zich nu al aanmelden bij Tamarinde Weekers,
E: t.weekers@laurens.nl

50+ Werkt, ook voor de oudere migrant

In januari 2014 organiseren de ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en NOOM een werkconferentie in samenwerking met het UWV. Graag bespreken wij dan met belangstellenden de 'Werkagenda Oudere migranten en Arbeidsparticipatie'.

Datum:     dinsdag 28 januari 2014
Locatie:    Media Plaza, Jaarbeurs, Utrecht

In een tijd van economische recessie hebben oudere werkzoekenden het niet gemakkelijk. Meer dan ooit moeten ze zich kunnen onderscheiden van de jongere garde. Levenservaring kan net dat beetje extra leveren, maar ook positieve beeldvorming speelt een belangrijke rol. Algemeen gesproken hebben oudere migranten het extra zwaar op de arbeidsmarkt. Lage scholingsgraad en onvoldoende kennis van de Nederlandse netwerken zijn daar debet aan. Aan de andere kant hebben de oudere migranten door hun migratiegeschiedenis en overlevingsdrang veel kennis en expertise in huis. Deze kwaliteiten zouden veel meer benut kunnen worden om bijvoorbeeld jongeren op weg naar werk te coachen en hun praktijk vaardigheden bij te brengen die niet in de schoolboeken staan.
Maar hoe komen we achter deze kennis en vaardigheden van oudere migranten om er ook gebruik van te kunnen maken. Hoe weten we waar ze goed in zijn? Positieve voorbeelden werken het best om de beeldvorming rondom de oudere migrant positief te beïnvloeden. Een gunstig werkklimaat, waarbij respect en erkenning van zijn vaardigheden tot uitdrukking komt, doet wonderen. Zo heeft een krant in het oosten des lands aandacht besteed aan een oudere migrant die in de weekenden klanten hielp en adviseerde bij hun aankopen in een bouwmarkt. Zijn vriendelijke manier van omgaan met de klant, maar bovenal zijn deskundigheid viel op en daar had de bouwmarkt veel profijt van. Maar ook in de verzorgende beroepen staan migranten bekend als zorgzaam en aandacht voor de patiënt. Deze mooie voorbeelden zouden meer geëtaleerd moeten worden.

Voor de oudere migranten spelen er echter meer belemmeringen een rol op de arbeidsmarkt. Om hier achter te komen hebben we twintig 50 plussers om hun ervaringen gevraagd. Het blijkt dat oudere migranten vaak niet over de juiste netwerken beschikken om een passende baan te vinden. Ook blijken ze niet flexibel genoeg om ander werk te aanvaarden tegen minder gunstige voorwaarden. Werkgevers hebben daarnaast ook nog vooroordelen ten aanzien van oudere werknemers. Dat alles bij elkaar maakt de positie van de werkzoekende oudere migranten niet erg rooskleurig.

De stimulerende maatregelen van de overheid blijken ook niet te werken voor oudere migranten. Vaak wordt meer tijd en energie gestoken in de makkelijke gevallen om werkzoekende aan een baan te helpen. Ook is gebleken dat oudere migranten niet bekend zijn met die stimulerende maatregelen. Door een streng selectiebeleid worden oudere werkzoekenden al bij de poort uitgeselecteerd.

Samen met de ouderenorganisaties PCOB en Unie KBO heeft NOOM de belemmeringen waarmee oudere migranten te maken hebben samengevat in een 'Werkagenda Oudere Migranten en Arbeidsparticipatie', met tips voor werkzoekenden en middelen die kunnen helpen om de arbeidsparticipatie bij oudere migranten te verhogen.

Heeft u interesse om op de werkconferentie mee te praten over de 'Werkagenda Oudere Migranten en Arbeidsparticipatie'? U bent van harte welkom!
Een definitieve uitnodiging en het programma volgen in januari.
U kunt zich nu vast aanmelden bij Freddy May, coördinator van het NOOM, M: 06 53 55 48 18 of E: may@netwerknoom.nl.

Op de website van 50+ Werkt vindt u meer informatie over het project, klik hier>>

Hoe seniorvriendelijk is uw ziekenhuis?

Sinds 1 oktober 2013 kunnen ziekenhuizen in Nederland in aanmerking komen voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Daarvoor moeten ze wel aan een vijftiental kwaliteitscriteria voldoen. Het initiatief voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is genomen door de Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. De belangstelling voor zo’n keurmerk is buitengewoon groot.

In de voorbereidende fase heeft NOOM een aantal oudere migranten naar hun mening gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een seniorvriendelijk ziekenhuis. Opvallend was dat 'bejegening' en 'hygiëne' belangrijker werden gevonden dan de specialisatie van het ziekenhuis. Migranten gaan er vanuit dat het met de specialisatie wel goed zit. Door de aandacht te vestigen op de andere kwaliteitscriteria gaan ze er nu beter op letten. Dat de beschikbaarheid en de inzet van een geriatrieteam veel klachten kan besparen en medicijngebruik kan verminderen geeft een geruststellend gevoel. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt er ook meer gelet op de afstemming met de huisarts en thuiszorg. Het keurmerk heeft met name de ogen geopend van de mantelzorgers. Voorheen was er bijna een blind vertrouwen op het Nederlandse zorgstelsel en werd alles maar klakkeloos aangenomen. Nu weten de mantelzorgers veel beter de goede weg te vinden naar de juiste zorg.

NOOM wil breed de achterban informeren en de goede weg wijzen naar de juiste zorg. Dat is niet altijd gemakkelijk. Enerzijds gaan de veranderingen in het zorgstelsel razend snel. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of je van je zorgverzekeraar de vrije keuze hebt voor een seniorvriendelijk ziekenhuis. Anderzijds zijn niet alle oudere migranten assertief genoeg om in te kunnen spelen op al die veranderingen.

Samen met de Unie KBO, de PCOB, de NVOG wil NOOM meer aandacht vestigen op de Keuzewijzer van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Hoe vind ik een Seniorvriendelijk Ziekenhuis in mijn buurt?

Via eigen informatiekanalen gaat het NOOM de achterban van NOOM attenderen op de keuzewijzer Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Ook zullen de lidorganisaties van NOOM binnenkort via een telefonische enquête worden gewezen op het keurmerk. Hiermee beogen de gezamenlijke bonden meer bekendheid voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis te genereren.

Voor meer informatie over het Keurmerk kunt u terecht op de website: www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl.
Wilt u direct naar de Keuzewijzer Seniorvriendelijk ziekenhuis, klik hier>>

Staatssecretaris op bezoek bij ouderenbonden

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kwam op 5 november jl. op werkbezoek bij de samenwerkende ouderenbonden PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM en liet weten niet om de ouderenorganisaties heen te kunnen en te willen.

Tijdens het werkbezoek kregen Van Rijn en zijn ambtenaren de gelegenheid om aan de verschillende informatiestands kennis te maken met het werk van de ouderenbonden. Over de vrijwillige ouderenadviseurs, de hulp bij belastingaangifte, over preventie en over lokale belangenbehartiging werd hem in het kort iets verteld. Maar ook over het Nationaal Programma Ouderenzorg en er was een stand waar hij over nieuwe woon en zorgvormen voor migranten werd geinformeerd. Aan laatstgenoemde stand kreeg Van Rijn het boek ‘Verhalen van veerkracht. Oudere migranten aan het woord over gemeenschappelijk wonen, gezelligheid en gezondheid’, aangeboden door Fred May, coördinator van het NOOM, Najia Aabid van kenniscentrum Woonsaem in Amsterdam en Yvonne Witter van Aedes-Actiz en auteur van ‘Verhalen van Veerkracht’.

Tijdens een gesprekstafel werd met vertegenwoordigers van de bonden verder gepraat over onder andere mogelijke gevolgen voor de kwetsbare ouderen in de transitie van AWBZ naar Wmo. Over wat mogelijk is aan preventie, over het Nationaal Programma Ouderenzorg in Nijmegen en over het belang van cultuursensitiviteit. Vertegenwoordigers van het NOOM, Freddy May en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa namen deel aan het gesprek en uitten hun zorg over het voortbestaan van de vele dagopvang en huiskamerprojecten voor oudere migranten die nu nog vanuit de AWBZ betaald worden. Hoe zorg je ervoor dat de gemeenten deze vorm van zorg overnemen. Van Rijn ziet voldoende kansen om te kijken naar wat nodig is om langer thuis te wonen. Hoe kwetsbaarder de oudere is, des te meer maatwerk er moet komen. En voor de burger moet het niet uitmaken uit elk potje het geld komt.

Verder zei Van Rijn de ouderenorganisaties nodig te hebben als het gaat om de vormgeving van de participatiemaatschappij. De ouderenorganisaties zijn bereid de staatssecretaris in zijn plannen voor de hervorming van de langdurige zorg steun te geven, maar zien ook een andere kant van de medaille. “Door voortdurende bezuinigingen wordt er een zware claim gelegd op mantelzorgers en vrijwilligerswerk. Daar maken de organisaties zich ernstige zorgen over. Het is van belang dat de overheid zich bewust is van de gevolgen die alle maatregelen veroorzaken, zeker voor de meest kwetsbare groepen”, aldus Wim van Minnen, directeur van de CSO. “Er was duidelijk een luisterend oor bij de Staatssecretaris, die heeft toegezegd de ouderenorganisaties actief bij de uitwerking van zijn plannen te betrekken. En daar gaan wij hem zeker aan houden”, aldus Van Minnen.


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!