Logo
NIEUWSBRIEF   
18 februari 2014   

In deze nieuwsbrief

  • Trainingen Familiezorg van start!
  • 50+ Werkt, ook voor oudere migranten
  • Afscheid Wim van Minnen, directeur CSO
  • Oproep deelname groepsgesprek hart- en vaatziekten
  • Meld zorgfraude!
  • Dementelcoach

Trainingen Familiezorg van start!

Fijne training over Familiezorg. Naast het opdoen van kennis over Familiezorg voor de vrijwilliger is het ook goed bewust  stil te staan bij de 3 begrippen: signaleren, observeren en interpreteren. Het draagt zeker bij in de verheldering bij in de driehoek client, familiezorgers en zorgprofessionals. De door jullie aangedragen handvatten in het communiceren ten behoeve van Familiezorgers, gekoppeld aan de vertoonde film, maakt het levendig. De deelnemers herkenden wat er zich afspeelt en worden zo 'gedwongen' het geleerde toe te passen door de vragen over de rol van de patient, familie en zorgprofessional. 

Ine Bertens (Expertisecentrum Familiezorg Midden Brabant) en Hans Schellekens (NOOM), de trainers van het project 'Familiezorg: werken in de zorgdriehoek' zijn blij met bovenstaande reactie van een van de deelnemers. Het laat zien dat de training aansluit bij de behoefte van vrijwilligers die werken met oudere migranten.

Inmiddels hebben vier trainingen plaatsgevonden in Dordrecht, Rotterdam, Hengelo en Breda. Dat leidde tot spontane en interessante gesprekken over waarom familiezorg zo belangrijk is en hoe je kunt samenwerken met zorgprofessionals op basis van gelijkwaardigheid. Want samenwerken tussen de ouderen, familie en mensen die in de zorg werken, daar kom je niet omheen. Maar hoe doe je dat en wat kun je bespreken? Waar heb je recht op in de zorg? En als je met elkaar in gesprek gaat, hoe kun je er voor zorgen dat zowel de oudere, als de familie maar ook de zorgmedewerkers hun kennis en ervaring kunnen inbrengen?

Voor de trainingen in Den Haag op zaterdag 22 februari en die in Amsterdam op zaterdag 1 maart zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De data voor de volgende trainingen zijn inmiddels ook bekend:

  • Maastricht: zaterdag 22 maart
  • Hoogeveen: woensdag 26 maart
  • Utrecht: zaterdag 29 maart

De trainingen in Zwolle, Eindhoven en Nijmegen worden nu voorbereid. Zodra de data en locaties bekend zijn, worden deze vermeld in de nieuwsbrief van NOOM.

Aan de training zijn geen kosten verbonden. reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer, tweede klas.
Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Fonds Nuts Ohra en de Commissie Projecten in Nederland, met steun van regionale welzijns- en zorgorganisaties.

Als u belangstelling heeft voor deze trainingen, dan kunt u contact opnemen met Hans Schellekens, M: 06 81738320 of E: info@bureaubrom.nl

Voor het programma van de training Familiezorg, klik hier>>

Groepsfoto met alle deelnemers in Rotterdam

50+ Werkt, ook voor oudere migranten

Heeft u meer gedaan dan lagere school?

Deze vraag kreeg mw. Twie Tjoa toen ze op zoek moest naar een nieuwe werkkring na een reorganisatie. In Suriname was zij directeur van een ministerie; in Nederland beleidsadviseur bij een bureau voor vrouwenemancipatie. Het was een van de voorbeelden van discriminatie op de arbeidsmarkt die naar voren werden gebracht tijdens de werkconferentie ’50 + Werkt, ook voor oudere migranten' op 28 januari 2014.

De werkconferentie vond plaats vanuit ‘50+ Werkt’, een project van PCOB, Unie KBO en NOOM in samenwerking met het UWV. Het NOOM zet zich binnen het project in om de kwetsbare positie van oudere migranten zichtbaar te maken en aanbevelingen ter verbetering te formuleren. Op basis van interviews, literatuuronderzoek en tal van gesprekken is een 'Werkagenda arbeidsparticipatie van oudere migranten' tot stand gekomen.

Freddy May, coordinator van het NOOM, presenteerde de Werkagenda. May: 'Waarom denken veel mensen als ze een Chinees ontmoeten: hij is zeker werkzaam in de horeca? Terwijl het tegenwoordig heel gewoon is dat men in een ziekenhuis een Chinese specialist treft.' Negatieve en stereotiepe beeldvorming speelt de oudere migranten parten in de samenleving en ook op de arbeidsmarkt. Maar ook andere belemmerende factoren spelen een rol. Daar is best iets aan te doen, maar het vraagt inspanningen, vanuit de samenleving als geheel, vanuit werkgevers en vanuit de oudere migranten zelf.

Waar Freddy May de problematiek schetste vanuit het perspectief van de oudere migranten, benaderde Prof. Dr. Justus Veenman van de Erasmus Universiteit Rotterdam de problematiek vanuit onderzoek. Daarbij kwam hij tot vergelijkbare aandachtspunten. In een paneldiscussie werd nader ingegaan op voorbeelden en de aanbevelingen van de Werkagenda. Het is een groeidocument, waaraan nog verder wordt gewerkt.
Kort samengevat: het NOOM werkt aan positieve beeldvorming en tegelijk aan het empoweren van de oudere migranten. Later dit jaar wil het NOOM de Werkagenda aanbieden aan minister Asscher.

Voor de werkagenda, klik hier>>
Voor de inleiding van Freddy May, klik hier>>

Afscheid Wim van Minnen, directeur CSO

Wat mij zeer heeft aangesproken in het werk bij de ouderenorganisaties was dat solidariteit een van de ankerpunten is. Solidariteit tussen generaties, jong en oud en tussen de derde en de vierde generatie. Maar ook solidair zijn met de ouderen die het minder getroffen hebben zit in de genen van de ouderenorganisaties.

Deze woorden uit de inleiding van de heer Wim van Minnen, die op 30 januari 2014 afscheid nam als directeur van de CSO waren de NOOM-vertegenwoordigers uit het hart gegrepen. De groeiende tweedeling tussen rijkere en armere ouderen is voor ons een bron van zorg. Ter gelegenheid van het afscheid van Van Minnen vond op zijn verzoek een mini-symposium plaats onder de titel ‘Zeggenschap en medezeggenschap’.

Rudy Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde aan het Leids Universitair Medisch centrum en schrijver van ‘Oud worden zonder het te zijn’, wist de aanwezigen mee te slepen in een geheel nieuwe kijk op ouderen, ouderdom en ouderenzorg. Ans Willemse, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en altijd zeer betrokken bij de ouderenorganisaties, riep de ouderenorganisaties op niet bij de pakken neer te gaan zitten en vooral sterk hun stem te laten horen in alle ontwikkelingen die gaande zijn. Ze bood tal van adviezen op welke terreinen inzet mogelijk is. Wim van Minnen zelf brak met name een lans voor de zwakste ouderen: ‘Ik maak van de gelegenheid gebruik om u allen op te roepen iets te doen aan de mensen in de samenleving met slechte perspectieven. Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen. Lage Sociaal Economische Status dus. Daar zit urgentie en daar zijn grote klappen te maken. Ouderen uit die groep krijgen 17 jaar eerder te maken met ouderdomskwalen en allerlei kwalen, hebben dus 17 jaar minder gezonde jaren en zij overlijden 7 jaar eerder dan mensen met een goede opleiding en een goed inkomen. Onacceptabele verschillen.’

Het was een druk bezochte bijeenkomst. Geheel verdiend voor deze aimabele en capabele directeur die er in woelige tijden in slaagde de gezamenlijkheid van de samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM naar de buitenwereld zichtbaar te maken. Het NOOM heeft dan ook gezorgd voor de muzikale omlijsting van het afscheid in de persoon van zanger en muzikant Dana Fung Loy om onze waardering te laten blijken. Bovendien waren we met een stevige delegatie present. Dat was extra leuk omdat door meerdere sprekers het NOOM in zeer positieve zin werd genoemd.
Het NOOM bedankt Wim van Minnen van harte voor zijn warme betrokkenheid bij de zaak van de oudere migranten en persoonlijke steun aan de opbouw van onze organisatie!

Oproep deelname groepsgesprek hart en vaatziekten

Vindt u het ook belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar problemen die voor u en andere mensen met hart- en vaatziekten belangrijk zijn?

De Hart&Vaatgroep helpt de Hartstichting bij het opstellen van een onderzoeksagenda. De agenda is een korte ‘verlanglijst’ met daarop de prioriteiten voor onderzoek waar de Hartstichting komende jaren in gaat investeren.Het NOOM wordt in staat gesteld om in een speciaal groepsgesprek deel te nemen. Oudere migranten kunnen hier vertellen over de problemen die zij ervaren en wensen die ze zouden hebben om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Daarom zijn we vanuit het NOOM op korte termijn op zoek naar oudere migranten met een hart- en vaatziekte die aan het groepsgesprek willen deelnemen. Onder leiding van een ervaren gespreksleider worden in de groep met maximaal 10 personen ervaringen uitgewisseld. Samen wordt bedacht voor welke problemen een oplossing het hardst nodig is.

U hoeft geen kennis van of ervaring met wetenschappelijk onderzoek te hebben om deel te kunnen nemen aan een groepsgesprek. Wij zorgen dat iedereen mee kan praten.

Eind maart vindt het groepsgeprek met oudere migranten plaats. Het zal ongeveer 2 uur duren. Datum en tijd worden nog nader vastgesteld. Locatie: Amsterdam of Utrecht.

Heeft u interesse om mee te praten en over uw ervaringen te vertellen?
Wij denken dat het een enorme kans is dat nu ook expliciet gevraagd wordt naar de wensen van de oudere migranten.
Dus geef u op!

U kunt zich aanmelden via Yvonne Heygele, projectontwkkelaar en adviseur van het NOOM, M: 06 13354327 of E: heygele@netwerknoom.

Meld zorgfraude!

Fraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld is soms voor zorggebruikers makkelijker zichtbaar dan voor organisaties die zich bezighouden met toezicht en opsporing. Om deze reden hebben LOC Zeggenschap in Zorg, het Landelijk Platform GGZ, NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG besloten samen te werken in een nieuw meldpunt fraude. Het Ministerie van VWS ondersteunt deze samenwerking en heeft hiervoor financiering ter beschikking gesteld. De vijf clientenorganisaties willen dat fraude, oneigenlijk gebruik van zorggeld of andere misstanden aangepakt of, liever nog, voorkomen worden. De zorg in Nederland kost veel geld en het is belangrijk dat we elke euro in het belang van de client besteden.
Voor het volledige persbericht, klik hier>>

Dementelcoach

Mantelzorgers die zorgen voor een familielid met dementie kunnen gebruikmaken van de Dementelcoach. Tien telefonische gesprekken met een speciaal opgeleide coach kunnen de mantelzorger ondersteuning op maat bieden bij de vragen waar zij tegenaan lopen. Dit geweldige initiatief waarmee al heel wat Nederlandse mantelzorgers verder geholpen zijn, is afgelopen jaar in een pilotproject voor Turkse en Marokkaanse mantelzorgers getest. Een belangrijke vraag was uiteraard of deze vorm van ondersteuning perspectief biedt en aantrekkelijk is voor migrantenfamilies. Speciale coaches die de eigen taal spreken zijn opgeleid. 

Voor een verslag van het pilotproject, dat mogelijk werd gemaakt door het VSB Fonds, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!