Logo
NIEUWSBRIEF   
3 april 2014   

Studiedag Vroegtijdige Signalering Zorgfraude

Datum:     Woensdag 16 april 2014
Tijd:          10.00 – 16.00 uur
Locatie:    Mercure Hotel
                   Buizerdlaan 10
                   3435 SB Nieuwegein

Met genoegen nodigt het NOOM u uit om deel te nemen aan onze studiedag ‘Vroegtijdige signalering van zorgfraude’.

We weten het allemaal: de kosten voor de zorg in Nederland lopen hoog op. Op allerlei manieren wordt eraan gewerkt om de kosten voor de zorg beheersbaar te maken. Maar toch gaat er op veel fronten van alles mis.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet er alles aan om fraude op het spoor te komen. Het komt voor dat zorgaanbieders te veel declareren, oneigenlijk gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt of niet de zorg leveren die ze behoren te geven. In dit kader is het Ministerie in gesprek gegaan met een aantal organisaties om te onderzoeken of men via hen meer voorbeelden van fraude en misbruik kan opsporen.

Ook het NOOM is hierbij betrokken. Voor de oudere migranten zijn twee zaken van groot belang:

  • Beschikken over goede informatie: Waar heb ik recht op? Hoe kan ik de rekening van het ziekenhuis controleren? Welke informatie hoort in het zorgdossier te staan? Wanneer is sprake van fraude?Ontwikkelen van een aanpak: Hoe komen we voorbeelden van fraude op het spoor?
  • Wie kunnen we om raad vragen? Hoe organiseren we dat?

Op de studiedag willen we kennis overdragen en de aanpak bespreken met vrijwilligers en bestuurders uit onze lidorganisaties. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Deelname aan de studiedag is gratis. Reiskosten zijn voor uw eigen rekening.

U kunt zich opgeven door bijgevoegd opgaveformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór donderdag 10 april 2014 in te sturen of een email met de gevraagde gegevens te sturen naar heygele@netwerknoom.nl. Bellen mag ook: 06 133 54 327.
U ontvangt per omgaande een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Meer wonderen doen met weinig geld

Aan de slag met financiële problemen van oudere (migranten)vrouwen. Juist nu!
Met dank aan alle vrouwen die actief zijn geweest in het project Meer wonderen doen met weinig geld presenteren FNV Vrouw en NOOM aanbevelingen voor gemeenten, instellingen en lokale groepen om daadwerkelijk iets te doen aan de financiële positie van oudere vrouwen. Bij het NOOM krijgen we steeds meer signalen binnen dat oudere migrantenvrouwen niet zelf hun financiën kunnen beheren, soms zelfs niet kunnen pinnen, en te maken hebben met groeiende armoede.Er is een speerpuntenkaart gemaakt, die in de periode na de gemeenteraadsverkiezingen aangeboden kan worden aan de politieke partijen om zo invloed uit te oefenen op de collegeprioriteiten.
In een handleiding worden tips gegeven hoe lokale groepen de problematiek op de agenda kunnen zetten. De oudere vrouwen daarbij zelf aan het woord te laten is heel belangrijk. Een ronde tafelgesprek met politici en beleidmakers samen kan daarvoor een goede manier zijn. Want de vrouwen zelf geven aan dat ze graag de politiek willen vertellen tegen welke problemen zij aan lopen!

Foto: Robert de Hartogh

In reactie op de crisis gaan steeds meer gemeenten actief aan de slag met het armoedebeleid. Maar de vraag is of gemeenten hierbij ook de positie van oudere (migranten)vrouwen in beeld hebben. Deze groep dreigt extra klappen te krijgen door de opeenstapeling van bezuinigingen.

Als vervolg op ons eerdere project Wonderen doen met weinig geld (waarin oudere vrouwen zelf ervaringen en tips uitwisselden) hebben FNV Vrouw en NOOM een vervolgtraject ingezet. In november 2013 organiseerden we drie regionale ontmoetingsbijeenkomsten met vrouwen die professioneel of als vrijwilliger te maken hebben met oudere vrouwen. Samen brachten zij de problematiek in kaart en formuleerden zij praktijkgerichte oplossingen.

Op basis van de bijeenkomsten hebben FNV Vrouw en NOOM aanbevelingen voor gemeenten, instellingen en zelforganisaties gemaakt. Er is een handzaam speerpuntenkaartje opgesteld. Daarnaast is een handleiding gemaakt vol tips en ideeën hoe lokale groepen hiermee aan de slag kunnen gaan. Bijvoorbeeld door middel van een ronde tafelgesprek.

Een kleine greep uit de aanbevelingen:

  • Zorg voor spreekuren op goed toegankelijk locaties in de buurt, waar oudere vrouwen goed terecht kunnen voor informatie, zo nodig ook in de eigen taal. Faciliteer ook zelforganisaties om dit te doen en om huisbezoeken af te leggen.
  • Faciliteer scholing en bijscholing voor vrijwilligers die goed zijn opgeleid en bekend zijn met en in de diverse gemeenschappen, zoals sleutelfiguren, bezoekvrouwen, wijkcontactvrouwen.
  • Ondersteun initiatieven van organisaties om oudere vrouwen te leren hun financiën en administratie zelf te beheren en hun kennis daarover te vergroten, b.v. pinnen, internetbankieren, opzoeken van informatie over financiële regelingen.

Voor de aanbevelingen voor gemeentelijk beleid, klik hier>>
Voor de speerpuntenkaart, klik hier>>
Voor de handleiding voor lokale groepen, klik hier>>

Voor meer informatie over het project, klik hier>>

Meer wonderen doen met weinig geld is mede mogelijk gemaakt door het SKANfonds.

Studiedag Zorg om allochtone ouderen

Mede naar aanleiding van de verschijning van het proefschrift 'Tradities in de knel: zorgverwachtingen en zorgpraktijken bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland' organiseren Laurens, Instituut Maatschappelijke Veerkracht en NOOM op 22 mei een studiebijeenkomst waarin wonen, zorg, welzijn en belangenbehartiging voor migrantenouderen centraal staan.

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (coördinator van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen en projectleider van Djalan Pienter) zal ingaan op de belangenbehartiging voor de migrantenouderen vanuit NOOM, Ibrahim Yerden licht zijn proefschrift toe. Hans Becker (voormalig directeur van Humanitas Rotterdam) belicht de thematiek vanuit internationaal perspectief en Ben van Dorp (regiodirecteur van Laurens) zal spreken over de huisvesting van ouderen in De Beukelaar met aandacht voor de successen, problemen en perspectieven. In een paneldiscussie wordt de problematiek vanuit diverse invalshoeken becommentarieerd door deskundigen van diverse achtergronden.

De studiedag vindt plaats bij Laurens Simeon en Anna in Rotterdam van 13.00 - 16.30 uur.
Voor de uitnodiging en nadere gegevens over kosten en aanmelding, klik hier>>  

Voor vrijwilligers en leden uit de achterban van de NOOMorganisaties zijn 50 kosteloze plaatsen beschikbaar. Geef daarom bij aanmelding aan dat u via NOOM komt!

Terugkombijeenkomsten Ouderen in veilige handen

In februari en maart hebben Lize en het speciale samenwerkingsverband van vluchtelingenorganisaties dat zich voor de campagne Ouderen in veilige handen bij de NOOMactiviteiten heeft aangesloten, als eersten terugkom-bijeenkomsten georganiseerd voor de gespreksleiders van Ouderen in veilige handen. Op deze bijeenkomsten kunnen de gespreksleiders de ervaringen die ze hebben opgedaan met elkaar delen.

Terugkombijeenkomst Lize

Toen we aan de voorlichtingscampagne begonnen was de verwachting dat het erg moeilijk zou zijn om het onderwerp van ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Maar in de praktijk blijkt dat toch uitstekend te gaan. Op de themadag in november werd dat ook al geconstateerd. De uitgebreide terugkombijeenkomsten bevestigen het beeld. Natuurlijk komt het wel voor dat ouderen in de bijeenkomsten in eerste instantie niet willen geloven dat ouderenmishandeling voorkomt, of erg stil worden als ze de problematiek herkennen. Soms is iemand verbaasd: 'Ik heb vanuit mijn onmacht ook wel eens een tik uitgedeeld. Dat mag dus eigenlijk niet?'. Deelnemers worden flink aan het nadenken gezet over kwetsbaarheid en afhankelijkheid en wat dat ook voor henzelf betekent (of op termijn kan gaan betekenen). Praten helpt is de boodschap van de gespreksleiders.

Terugkombijeenkomst vluchtelingenorganisaties

De gespreksleiders wisselden veel verhalen uit die ze hoorden in hun bijeenkomsten. Een tweetal voorbeelden:

'Iemand reageerde op een voorbeeld van financiële uitbuiting van een moeder door haar dochter: dat is geen financieel misbruik, dat is misbruik van de liefde van de moeder voor de dochter!'.

'Na de eerste bijeenkomsten vroegen de ouderen of ik nog een keer terug wilde komen. De tweede keer waren er ook weer nieuwe ouderen bij. Vrijwilligsters hebben verschillende situaties nagespeeld. Het was opvallend dat de ouderen die aan de eerste bijeenkomst hadden deelgenomen de problematiek beter herkenden. Ze hadden kennelijk flink nagedacht.'

De gespreksleiders vonden het prettig om van elkaar te horen hoe de anderen de bijeenkomsten aanpakten. Ze leerden veel van elkaar dat ze bij verdere bijeenkomsten ook weer in praktijk willen brengen. Het was voor de projectleider ook bijzonder om te horen hoe creatief en energiek iedereen zelf aan de slag is gegaan met het aangeleverde educatieve materiaal. Er zijn aanvullende foto's en plaatjes gezocht om het gesprek op gang te brengen. Krantenartikelen uit het land van herkomst zijn opgediept. Veel is vertaald in eigen taal om de informatie voor alle deelnemers toegankelijk te maken. Het zijn de gespreksleiders die de campagne tot een groot succes maken!

Films en handleiding De IJzeren Vogel beschikbaar

De IJzeren Vogel: Dat was het vliegtuig waarmee Turkse en Marokkaanse vrouwen destijds hun man achterna reisden om een nieuw leven te beginnen in het onbekende Nederland.
Het is ook de titel van een serie documentaires die ID TV Docs in 2012 op televisie bracht. Hierin komen oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen aan het woord. De serie geeft een boeiend beeld over hun migratie en hun ervaringen in Nederland. De vrouwen spreken zich in de film open uit over hun dromen, motivaties en hun gevecht om hier een nieuw bestaan op te bouwen.

Dit aansprekende filmmateriaal biedt eenieder die met oudere migrantenvrouwen te maken heeft de mogelijkheid om van te leren. Daarom ontwikkelden Stichting Laurens en IDTV Docs samen educatief materiaal, gebruikmakend van het oorspronkelijk beeldmateriaal en interviews met betrokkenen uit de televisieserie ‘De IJzeren Vogel’.

Het materiaal is geschikt voor gespreksbijeenkomsten met ouderen, maar ook voor deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers en studenten die (gaan) werken met migrantenouderen. Per doelgroep zijn er korte fragmenten met specifieke thema’s gekozen en vragen samengesteld.

Tijdens de presentatie van het materiaal waaraan ook NOOM en Dona Daria, kenniscentrum emancipatie in Rotterdam, op 23 januari 2014 hun medewerking verleenden bleek inderdaad de belangstelling voor de films. Binnen tien minuten na afloop waren de op dat moment beschikbare films met begeleidend materiaal meegenomen door enthousiaste aanwezigen.

Gelukkig voor degenen die niet aanwezig konden zijn, is er gelegenheid om de films met handleiding alsnog aan te vragen. U kunt daarvoor een mail sturen naar Tamarinde Weekers van Laurens, E: t.weekers@laurens.nl. Dan krijgt u het materiaal gratis thuisgestuurd. Wel krijgt u een factuur voor de verzendkosten (ca. 5 euro).


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!