Logo
NIEUWSBRIEF   
24 april 2014   

Dag over zorgfraude druk bezocht

Ondanks de korte tijd voor de voorbereiding telde de studiedag Vroegtijdige Signalering van Zorgfraude meer dan 70 deelnemers. Het NOOM toonde zijn grote maatschappelijke verantwoordelijkheid door dit ingewikkelde en gevoelige onderwerp te agenderen.

Vorig jaar is het Ministerie van VWS in gesprek gegaan met een aantal cliëntenorganisaties om te onderzoeken of men via hen meer voorbeelden van fraude en misbruik kan opsporen. Ook het NOOM is hierbij betrokken. De studiedag was georganiseerd om bestuurders en sleutelfiguren te informeren over de problematiek en met hen te bespreken welke mogelijkheden zij zien om het onderwerp in eigen omgeving bespreekbaar te maken.

Dennis van den Brink, projectleider en werkzaam voor LOC Zeggenschap in zorg, zette de opzet van het samenwerkingsproject (van LOC, het Landelijk Platform GGz, NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG) uiteen. Hij vertelde dat meldingen meestal gaan over gebrekkige en kwalitatief onvoldoende zorg die geleverd wordt. Het is nog moeilijk om informatie boven tafel te krijgen over regelrechte fraude. In die zin is het project een zoektocht, waarin het belangrijk is om over en weer van elkaar te leren.

Freddy May, coördinator van het NOOM, hecht grote waarde aan de NOOM-aanpak, zoals we die ook in andere projecten zoals Ouderen in veilige handen hebben beproefd. Het begint ermee dat we met elkaar in gesprek gaan over een ingewikkeld onderwerp. Sleutelfiguren die vertrouwen genieten zijn daarbij onmisbaar. Voorlichting geven is hard nodig, zodat mensen weten hoe alles geregeld is; welke rechten en plichten gelden; en hoe je zelf controle kunt uitoefenen. Pas dan ligt er een basis om fraude en oneigenlijk gebruik op het spoor te komen.

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen, legde uit wat het verschil is tussen fraude, oneigenlijk gebruik en misstanden in de zorg. Aansluitend gaf Ali Bingöl, onder andere oprichter van de Multiculturele Zorgboerderij in Enschede, inzicht in de regels rond het Persoons Gebonden Budget (PGB). Ook presenteerde hij tal van voorbeelden waarin het misgaat met het PGB. Ali Bingöl oogstte veel lof voor de wijze waarop hij de informatie met de aanwezigen deelde en de moed om hierover zo open te vertellen.

Dat alles legde een stevige basis voor verdere bespreking in groepjes. Enkele conclusies van de dag:

 • Het is belangrijk om te beschikken over goede informatie. Deze moet passend gemaakt worden voor onze doelgroepen. Zoals we ook gedaan hebben in de campagne Ouderen in veilige handen. 
 • Een voorlichtingsfilm (vergelijk Meer dan vergeten over dementie) kan helpen om dit ingewikkelde onderwerp bespreekbaar te maken in onze achterban.
 • Melden is moeilijk. Het brengt risico's met zich mee. Anonimiteit moet gewaarborgd worden.
 • We moeten werken met vertrouwenspersonen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Op die manier kunnen we vertrouwen en veiligheid creëren, zodat mensen met hun verhaal of hun vermoedens naar voren durven komen.
 • Er is voor onze organisaties een eigen stappenplan nodig om deze manier van melden succesvol te maken.

Reactie van Mw. Irene Verkade van het Ministerie van VWS:
'Ik heb vandaag hier een enorme gedrevenheid gezien. De mensen waren sponzen, ze waren informatie aan het indrinken. Ze hadden er vragen bij en ideeën. Natuurlijk zien ze ook hun beperkingen. In het groepje waar ik bij zat, zei iemand: Ons clubje is zo klein. Hoe kunnen wij de dingen verder brengen? Die vraag is ontzettend begrijpelijk. Ik heb toen gezegd: Er is een veelheid van mensen hier, met een veelheid van organisaties, met een veelheid van netwerken. Als iedereen nu op zijn eigen manier probeert dit weer een stukje verder te brengen, dan is het wel een steen in de vijver, die steeds verder uitwaaiert. Op die manier kun je het onderwerp bij een kwetsbare doelgroep bespreekbaar krijgen. Ik heb gehoord hoe dat gaat bij het andere project Ouderen in veilige handen. Dat is fantastisch! Dat gun ik dit project ook.'

In de komende weken starten de lidorganisaties met bijeenkomsten om het onderwerp van Vroegtijdige signalering van zorgfraude te bespreken en de informatie verder te verspreiden.

Voor basisinformatie over fraude, oneigenlijk gebruik en misstanden, klik hier>>
Voor de presentatie van Freddy May, klik hier>>
Voor de presentatie van Ali Bingöl, klik hier>>
Voor voorbeelden van PGBmisbruik, klik hier>>

Bestuurswisseling bij NOOM

Per 1 april 2014 heeft het NOOM-bestuur enige wijzigingen ondergaan. Mw. Christina Harrevelt heeft haar voorzitterschap overgedragen aan dhr. Bouchaib Saadane.

Sinds de oprichting van het NOOM in 2007 heeft Christina Harrevelt haar taak met grote toewijding vervuld. Met haar beminnelijke uitstraling is zij in deze eerste jaren van opbouw een bijzonder bindende figuur geweest. Zij heeft er veel toe bijgedragen dat wij binnen het NOOM, met ouderen uit zoveel verschillende migrantengemeenschappen, uitstekend in staat zijn – ondanks verschillen – ons te focussen op wat ons bindt en de gezamenlijkheid te zoeken. Christina Harrevelt is het respect in eigen persoon, naar binnen en naar buiten. Onze dank voor haar enorme inzet is groot. Gelukkig blijft zij actief binnen het NOOMbestuur, maar nu in de functie van penningmeester. U komt haar ongetwijfeld nog tegen!

We verwelkomen met veel plezier Bouchaib Saadane. Hij was tot dusver onze vice-voorzitter. Nu schuift hij een plaatsje op en zal als Marokkaan het nieuwe 'gezicht' van het NOOM worden. Het NOOM wenst hem veel succes toe.

Het nieuwe bestuur ziet er nu als volgt uit:

 • Dhr. B.Saadane, voorzitter
 • Dhr. S.K.Bagci, vice-voorzitter
 • Mw. C.L.Harrevelt, Penningmeester
 • Dhr. B.Cuervo, secretaris*
 • Dhr. E.Ruiz, secretaris*
 • Dhr. T.Bissessur, lid
 • Dhr. C.Nikijuluw, lid
 • Mw. I.den Heijer-Bodeutsch, lid

  * duo-lidmaatschap

Oudere migranten in gesprek over hart- en vaatziekten

Op verzoek van patiëntenvereniging Hart & Vaatgroep kwamen op 20 maart 2014 voor de eerste maal een achttal oudere migranten bij elkaar om te spreken over hun ervaringen als hartpatiënt. De focusgroep werd belegd om input te verzamelen voor de onderzoeksagenda van de Hartstichting voor de komende jaren.

De deelnemers varieerden in leeftijd van ca. 50 tot ruim 80 jaar. Zij waren afkomstig uit Turkije, Suriname, Eritrea, Kaap Verde, de Antillen en China. Enkelen hadden een hartinfarct gehad, anderen hadden al vanaf hun geboorte een hartaandoening, weer iemand anders leed aan hoge bloeddruk.

Het was bijzonder om mee te maken in hoeveel openheid de deelnemers spraken over hun ziekte en hun ervaringen. Dat is niet gebruikelijk in migrantengemeenschappen en het was een goede ervaring. Meerdere malen kwam naar voren dat men in het ziekenhuis, zeker bij acute gevallen, informatie had gemist. De familie werd onvoldoende ingelicht en begeleid. Bejegening en tijd voor het geven van informatie wordt heel belangrijk geacht. Adviezen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en beweging, sluiten vaak niet aan bij de belevingswereld van oudere migranten. Hier is nog veel winst te behalen.
Ook werd geconstateerd dat er nog veel te weinig bekend is over de samenhang tussen etniciteit en bepaalde hart- en vaatziekten. Datzelfde geldt voor de uitwerking van medicijnen op mensen met verschillende etnische achtergronden. 

De Hart & Vaatgroep was blij met deze eerste kennismaking met oudere migranten. De bevindingen uit de focusgroep worden betrokken in de samenstelling van de onderzoeksagenda. Hopelijk wordt het in de toekomst vaker mogelijk om ook de wensen en behoeften van oudere migranten mee te nemen in de beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging.

De volgende stap in de totstandkoming van de onderzoeksagenda is een online - vragenlijst.
Als u interesse heeft om te laten weten welke onderwerpen u belangrijk vindt voor onderzoek, klik hier>> 

Rieke Lont leeft haar pensioen!

Enige maanden geleden werd het NOOM benaderd door de makers van de website www.leefjepensioen. Deze website wil een positieve beleving laten zien van de ouderen die met pensioen zijn. Kenden we binnen het NOOM misschien een actieve vrijwilliger die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het leven een geheel nieuwe wending had gegeven?

Nu krijgen we altijd veel vragen bij het NOOM. Maar dit was wel een hele leuke vraag. Ook een moeilijke vraag. Want we hebben zóveel actieve ouderen binnen onze organisaties!

Na rijp beraad viel onze keuze op mevrouw Rieke Lont. In haar werkzame leven was zij vroedvrouw. Na haar pensioen ging zij handenarbeidles geven aan de Surinaamse ouderen van de dagopvang Bribi Nanga Blesi in Rotterdam.

Voor het interview met Rieke Lont, gemaakt door Jessica van Zanten, klik hier>>

Foto: Emiel Lijbrink

Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg aan ouderen

De grote veranderingen op het gebied van welzijn en zorg brengen naast onrust ook kansen mee, namelijk meer mogelijkheden voor maatwerk. Meer focus op maatwerk en vraaggestuurd werken betekent dat het steeds belangrijker wordt te weten welke wensen leven onder ouderen. Aansluiten bij deze behoeften is de grote uitdaging voor professionals in welzijn en zorg, onderzoekers, gemeenten en zorgverzekeraars.

Om hier een handreiking te bieden hebben CSO, Zorgbelang Nederland en Pharos de publicatie 'Ouderen over zorg en ondersteuning - kwaliteitscriteria voor zorg en ondersteuning vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen' uitgebracht. Het NOOM heeft meegewerkt aan de publicatie waar het gaat om de inbreng van migrantenouderen. Zo is het gelukt om ook hun stem te laten horen.

Thema’s in de publicatie zijn kwaliteit van leven, zelf de regie houden, thuis wonen en zorg dichtbij, problemen voorkomen, duidelijke en toegankelijke informatie, respectvol en vriendelijk bejegend worden, samenwerking en afstemming en tenslotte betaalbare zorg. Bij alle thema's zijn passende criteria geformuleerd.

Voor de kwaliteitscriteria, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!