Logo
NIEUWSBRIEF   
13 mei 2014   

Onze bruggenbouwers op de website!

Vorig jaar bracht het NOOM met trots het boekje 'Burggenbouwers heb je nooit genoeg! uit'. Hierin presenteerde het NOOM een overzicht van een selectie van meer dan 60 veelzijdige, actieve migrantenouderen. Nu zijn de bruggenbouwers ook te vinden via een database op onze website.

Heel vaak krijgen we bij het NOOM te horen: 'We kunnen ze niet vinden...!'. Welzijns- en ouderenorganisaties willen activiteiten met of voor oudere migranten ontplooien. Zorginstellingen zoeken nieuwe klanten. Onderzoekers willen oudere migranten betrekken bij hun onderzoek. Cliëntenraden en seniorenraden willen ouderen van niet-Nederlandse herkomst mee laten praten. Maar heel vaak slagen ze er niet in de doelgroep te betrekken. Hier komen onze bruggenbouwers in beeld. Zij zijn intermediairs met uiteenlopende kwaliteiten en achtergronden, die in staat zijn een brug te slaan naar hun achterban. Zodat er nieuwe samenwerking kan groeien.
Een goede bruggenbouwer is in staat zich thuis te voelen en in te leven in twee werelden. Hij of zij kan over de grenzen van de eigen groep heen kijken, maar staat tegelijk stevig met de voeten in de eigen gemeenschap.

Aanbieden van het boekje met onze bruggenbouwers aan Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid voor de PvdA in juli 2013
(Foto: Sabine Bison)

En inderdaad: we hebben er nooit genoeg! Dus als u ook bereid bent om zich in te zetten als bruggenbouwer van NOOM, vul dan een aanmeldformulier in. Als wij dat ontvangen hebben, nemen we graag contact met u op.

Voor het overzicht van alle bruggenbouwers op de NOOMwebsite, klik hier>>
Voor een aanmeldformulier, klik hier>>

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Freddy May, coördinator van NOOM, E: may@netwerknoom.nl of M: 06 53 55 48 18.

Expertmeeting 50+ Werkt

De samenwerkende ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en NOOM vinden dat het beter kan met de participatie van ouderen op de arbeidsmarkt, ondanks dat er al veel loopt. Er blijft nog steeds te veel talent onbenut. Graag gaan wij daarover met u, als expert, in gesprek.

Datum:      Woensdag 21 mei 2014
Tijd:           13.30 – 16.00 uur
Locatie:     Gebouw van de SER
                   Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

De afgelopen twee jaar hebben de ouderenorganisaties middels diverse activiteiten veel werkzoekende ouderen gesproken en hen geactiveerd om zelf stappen te ondernemen in hun zoektocht naar werk. Ook het NOOM deed mee met de samenstelling van een Werkagenda Arbeidsparticipatie oudere migranten.
De werkzoekende 50-plussers ondervinden niet alleen belemmeringen bij zichzelf, maar ook bij werkgevers of in de manier waarop wij het in Nederland geregeld hebben. Vrouwen en migranten lopen hier extra tegenaan.

Daarom brengen de ouderenorganisaties als belangenbehartigers een manifest met aanbevelingen uit: wat kan beter en hoe geven we dat de komende jaren vorm?

De ouderenorganisaties pleiten vooral voor maatwerk, want leeftijd blijkt geen goed criterium om te beslissen of iemand geschikt is voor werk. Competenties zijn veel belangrijker. De aanbevelingen gaan ook over vrijwilligerswerk, scholing, empowerment of dienstverlening aan mensen zonder uitkering.

Foto: Robert de Hartogh

De expertmeeting is bedoeld voor experts uit de kringen van sociale partners, arbeidsmarktinstituties, maatschappelijke organisaties én ouderen zelf.
De ouderenorganisaties willen graag uw opvattingen, als expert, horen om de aanbevelingen te verdiepen en verder uit te dragen.

Werkzoekende 50-plussers verdienen uw ondersteuning; zij hebben de samenleving veel te bieden!

Er is plaats voor maximaal 60 personen. Aanmelden kan direct online.
Wij adviseren om met het openbaar vervoer te komen, de parkeerruimte bij het gebouw van de SER is beperkt en de locatie bevindt zich op loopafstand van Den Haag CS.

Na afloop van de meeting ontvangt u het manifest ‘Maak werk van 50-plussers!’ met aanbevelingen in de vorm van een full colour magazine, inclusief veel informatie en interviews met werkzoekende 50-plussers.

Voor het programma, klik hier>>
Voor aanmelding, klik hier>>
(Indien u zich naar aanleiding van een rechtstreeks mailing al heeft aangemeld, dan hoeft u dat niet nogmaals te doen)
Voor de routebeschrijving, klik hier>>

Studiedag Zorg om allochtone ouderen

Deze studiedag, die zal plaatsvinden op 22 mei 2014 in Rotterdam, hebben we al eerder onder uw aandacht gebracht. Er zijn ook al heel veel aanmeldingen binnen. Maar er zijn nog plaatsen vrij. Ook zijn er nog een aantal gratis plaatsen beschikbaar voor vrijwilligers uit de NOOM-achterban.

Onder andere de verschijning van het proefschrift 'Tradities in de knel: zorgverwachtingen en zorgpraktijken bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland' was aanleidng voor het Instituut Maatschappelijke Veerkracht, Stichting Laurens en NOOM om deze studiebijeenkomst te organiseren. Wonen, zorg, welzijn en belangenbehartiging voor migrantenouderen staan centraal.

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (coördinator van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen en projectleider van Djalan Pienter) zal ingaan op de belangenbehartiging voor de migrantenouderen vanuit NOOM, Ibrahim Yerden licht zijn proefschrift toe. Hans Becker (voormalig directeur van Humanitas Rotterdam) belicht de thematiek vanuit internationaal perspectief en Ben van Dorp (regiodirecteur van Laurens) zal spreken over de huisvesting van ouderen in De Beukelaar met aandacht voor de successen, problemen en perspectieven. In een paneldiscussie wordt de problematiek vanuit diverse invalshoeken becommentarieerd door deskundigen van diverse achtergronden.

Datum:    donderdag 22 mei 2014
Tijd:        13.00 – 16.30 uur
Locatie:   Laurens Simeon en Anna
                Strevelsweg 350, Rotterdam

Voor de uitnodiging en nadere gegevens over kosten en aanmelding, klik hier>>

Voor vrijwilligers en leden uit de achterban van de NOOMorganisaties zijn een aantal kosteloze plaatsen beschikbaar. Geef daarom bij aanmelding aan dat u via NOOM komt!

Verplicht verhuizen?

De laatste tijd is via de media meerdere malen aandacht besteed aan de plannen om verzorgings- en verpleeghuizen te sluiten. Ouderen zijn bang dat zij gedwongen zullen moeten gaan verhuizen.

Patiëntenfederatie NPCF en het Nationaal Ouderenfonds zijn in samenwerking met ouderenkoepel CSO een meldpunt gestart voor mensen die ervaring hebben met gedwongen verhuizingen uit zorginstellingen of zich hier ernstige zorgen over maken. De organisaties vrezen dat mensen te maken hebben met ongewenste gevolgen en grote onzekerheid, en willen de knelpunten in beeld krijgen.

In de komende vijf jaar zullen naar verwachting in totaal zo'n 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingstehuizen verdwijnen, berekende bureau Berenschot. Duizenden ouderen moeten verhuizen.

Hadewych Cliteur, directeur van de koepel CSO, hoopt dat zo veel mogelijk mensen hun ervaring melden. 'Het is ook goed om in beeld te krijgen hoe de informatievoorziening verloopt voor bijvoorbeeld migrantenouderen. Krijgen ook zij antwoord op hun vragen, en is er voorlichting op maat?'

Wilt u ook uw verhaal doen en uw ervaringen vertellen? Dan kunt u via de website van de CSO een vragenlijst invullen.
Voor de vragenlijst, klik hier>>

Oma zet de buurt op stelten

Ook bij oudere migranten zien we steeds mer initiatieven om samen te bewegen. Bewegen helpt zorgvragen voorkomen en brengt jong, oud en buurtbewoners met elkaar in contact. Ook voelen mensen zich fysiek en psychisch vaak beter als zij bewegen. Deze actuele en maatschappelijke thema’s stelt auteur Yvonne Witter op speelse wijze aan de orde in het kinderboekje 'Oma zet de buurt op stelten'.

In dit luchtige voorlees- en voorlichtingsboekje voor kinderen van 6-12 jaar ontdekt de lezer hoe oma Sita het heft in handen neemt en een burgerinitiatief start. Zij is een actieve en doortastende Surinaamse, die in haar enthousiasme haar gelijknamige kleindochter meeneemt. Al stuit het plan soms op weerstand, samen met de hele buurt zorgen zij ervoor dat er op een verlaten veldje een beweegtuin tot stand komt.
Witter laat verder zien dat bewegen leuk en gezond is en op allerlei manieren te stimuleren is. Oud-topsportster Olga Commandeur maakte drie oefeningen voor jong en oud, om samen in beweging te komen.
Tot slot wijst de auteur op het belang van waardevolle contacten tussen verschillende generaties. Opa en buurjongen Teun schaken veel; oma en Sita doen samen yogaoefeningen en kletsen heel wat af over vroeger en nu.

Nieuwsgierig? Wilt u het boekje aanschaffen?
Voor meer informatie, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!