Logo
NIEUWSBRIEF   
25 augustus 2014   

50 Plus Beurs!

Zoals eerder aangekondigd zal het NOOM weer zichtbaar present zijn op de 50 Plus Beurs. En met ons hopelijk weer enkele duizenden oudere migranten uit het hele land! De beurs vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht van 16 tot en met 20 september 2014.

Het thema voor 2014 van de beurs is 'Het leven daagt je uit!'. Het leven van oudere migranten is vol uitdagingen, dus de titel spreekt ons zeker aan.
Op het podium van de multiculturele ontmoeting zijn weer vele optredens van groepen uit onze achterban met zang, muziek en dans. We zijn trots dat we Ronald Snijders en Robby Alberga mogen verwelkomen.  De zangers van het 50+ Euro Songfestival laten ons weer genieten van hun talent. En tot het plezier van velen is ook Dana Fung Loy aanwezig met liedjes uit alle windstreken.

 

Dana Fung Loy (links) 
in een spontaan optreden met een vrijwilligster van een stand in de buurt

De vrolijke culturele optredens worden afgewisseld met informatieve programmaonderdelen. Er is aandacht voor het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis, verantwoord medicijngebruik (Weet wat u slikt!) en het voorkomen van gesjoemel met zorggelden. Tussen de middag is er iedere dag een politiek debat. Het publiek kan weer kennismaken en meedoen met 'Beweeg je Brein!'.
Voor het programma, klik hier>>

Grote belangstelling voor een van de optredens op het podium van de multiculturele ontmoeting

Vlak bij ons podium treedt de toneelgroep Wilde Kastanje op met korte voorstellingen rond 'Ouderen in veilige handen'. Voorlichters vanuit de gezamenlijke ouderenorganisaties zijn hierbij aanwezig. Vorig jaar maakten de voorstellingen vele tongen los. Dus laat u de kans niet ontgaan ook daar een half uurtje aan te sluiten!

Er zijn weer kaarten beschikbaar voor de organisaties van oudere migranten. Als u belangstelling heeft, dan kunt u zich aanmelden bij Freddy May, coördinator van het NOOM, E: may@netwerknoom.nl of M: 06 53 55 48 18.

Nieuw bestuur - nieuwe foto

Enige tijd geleden heeft het NOOM-bestuur enkele wijzigingen ondergaan. Bij een nieuw bestuur hoort natuurlijk ook een nieuwe foto!

Van links naar rechts:
Sabri Kenan Bagci (vice-voorzitter)
Balbino Cuervo (secretaris)
Christina Harrevelt (penningmeester)
Bouchaib Saadane (voorzitter)
Inge den Heijer-Bodeutsch 
Sekhar Bissessur
Crams Nikijuluw

NOOM presenteert jaarverslag 2013

Het verslag van de activiteiten van het NOOM in 2013 is klaar. Voorzitter Bouchaib Saadane toont zich tevreden, zoals blijkt uit zijn voorwoord:

'In tijden van crisis is belangenbehartiging voor kwetsbare groepen belangrijker dan ooit. Juist dan blijkt hoe we elkaar nodig hebben. Niet alleen in eigen kring om elkaar te helpen en informatie met elkaar te delen, maar ook om elkaar als organisaties te ondersteunen. Met gepaste trots kijken we dan ook terug op het afgelopen jaar. De onderlinge samenwerking tussen de diverse lidorganisaties van NOOM is stevig gegroeid. Dat blijkt ook uit de bereikte resultaten. Liefs zestien projecten zijn het afgelopen jaar uitgevoerd. De omzet is fors gegroeid, ondanks de verminderde instellingssubsidie vanuit Fonds PGO.'

Voor het jaarverslag, klik hier>>

Bezoek van Staatssecretaris Van Rijn aan de ouderenorganisaties
in 2013

Inkomenspositie ouderen met AIO

Voor de zomervakantie was er veel te doen over de zogenaamde mantelzorgboete (officieel kostendelersnorm geheten). Ondanks brede protesten tegen de voorgenomen maatregelen heeft de Eerste Kamer er toch mee ingestemd. De invoering ervan is uitgesteld tot
1 juli 2016.
Maar dat geldt niet voor AOW-ers met een AIO-uitkering (Aanvullend Inkomen Ouderen). Wanneer AOW-ers met AIO bij hun kinderen gaan inwonen omdat zij zorg nodig hebben, worden zij vanaf 1 januari 2015 (voor nieuwe gevallen) wél geconfronteerd met de kostendelersnorm. Hun AIO-uitkering wordt gekort. De hoogte van de korting hangt af van de persoonlijke situatie en kan oplopen tot ongeveer 300 euro per maand.
Zoals bekend is 90% van de AOW-ers met een AIO-uitkering migrant. Deze maatregel treft daardoor de migrantenouderen extra zwaar.

Het is onlogisch en onterecht dat de kostendelersnorm voor AIO-ers wordt ingevoerd terwijl de invoering voor AOW-ers wordt uitgesteld. De argumenten die de staatssecretaris gebruikt om de kostendelersnorm in de AOW uit te stellen, zijn immers onverkort geldig voor AOW-ers met AIO. Helaas toonde staatssecretaris Klijnsma zich doof voor het pleidooi voor uitstel van migranten- en ouderenorganisaties. Zij deed hun kritiek af met een formele verwijzing naar de bijstandsregels waaronder de AIO valt. Een meerderheid van de Eerste Kamer volgde haar daarin. De AIO is weliswaar technisch gezien bijstand, maar de situatie van AOW/AIO-ers en bijstandsgerechtigden verschilt fundamenteel. Feitelijk zou de mantelzorgsituatie bepalend moeten zijn en die is voor AOW-ers met en zonder AIO precies hetzelfde.

De staatssecretaris heeft een mantelzorgonderzoek toegezegd. Het is van belang om daarbij expliciet aandacht te hebben voor de situatie van ouderen met een onvolledige AOW plus AIO.

Ook op andere terreinen zijn er ontwikkelingen die met name slecht uitpakken voor AOW-ers met een AIO.
Gonnie Kaptein, voorheen werkzaam voor Lize en als vrijwilligster nu betrokken bij NOOM, heeft de zaken voor ons op een rijtje gezet.
Voor de volledige informatie over de inkomenspositie van ouderen met een AIO-uitkering, klik hier>>

Compensatie eigen risico zorgverzekering

Mensen met een laag inkomen hebben tot en met vorig jaar via het CAK compensatie ontvangen voor het eigen risico van de zorgverzekering. Per 1 januari 2014 is deze regeling afgeschaft. Ook de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft.
In aangepaste vorm blijft de fiscale regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten bestaan. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de belastingdienst, klik hier>>

Bovendien kan het zijn dat u via de eigen gemeente in aanmerking komt voor ondersteuning, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of vanuit de bijzondere bijstand. Dan is het belangrijk dat het CAK uw gegevens doorgeeft aan uw gemeente. 

Als u eerder compensatie ontving voor het eigen risico van de zorgverzekering of een tegemoetkoming in het kader van de Wtcg, dan heeft u in de afgelopen periode een brief ontvangen van het CAK met een antwoordkaart. Via deze antwoordkaart kunt u het CAK toestemming gegeven om uw gegevens door te geven aan de gemeente. Daarvoor heeft u zes weken de tijd.
Voor de volledige informatie, klik hier>>
Voor de brief van het CAK, klik hier>>
Voor een voorbeeld van de antwoordkaart, klik hier>> 

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Al enkele jaren werkt het NOOM samen met Unie KBO, PCOB en NVOG bij de totstandkoming van het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. In oktober 2013 werd bekend gemaakt dat inmiddels 47 ziekenhuizen hebben aangetoond dat zij voldoen aan de criteria voor het keurmerk.

Ziekenhuizen kunnen op 15 verschillende kwaliteitsaspecten bewijzen dat ze de organisatie van zorg, de inrichting en toegankelijkheid van de ziekenhuizen hebben afgestemd op ouderen. Belangrijke voorwaarden voor het keurmerk zijn de aanwezigheid van een geriatrieteam en een goede overdracht naar de thuissituatie, bijvoorbeeld via de huisarts. Aandachtspunt zijn ook de maatregelen om ouderen sociaal en lichamelijk actief te houden.

Voor ouderen, en dus ook voor migrantenouderen, is het belangrijk dat zij het keurmerk kunnen gebruiken bij de keuze voor een ziekenhuis. 
Voor de Keuzewijzer, klik hier>>

Vanuit NOOM heeft Freddy May een artikel geschreven, waarin hij betoogt dat extra en specifieke aandacht voor migrantenouderen bij ziekenhuisbezoek en -opname geen luxe is. Omdat migranten in de regel geen lid zijn van patiëntenverenigingen, krijgen ze onvoldoende informatie over hun ziekte en de patiëntenverenigingen kunnen hun ervaringskennis niet delen met deze specifieke groepen. Wetenschappers in academische ziekenhuizen missen daardoor het contact om goed onderzoek te doen onder deze groepen en om adequate behandeling daarop af te stemmen.
Het volledige artikel vindt u in de nieuwsbrief seniorvriendelijk ziekenhuis, vanaf thema 3. Klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!