Logo
NIEUWSBRIEF   
23 september 2014   

50 Plus Beurs vol kleur!

Een kleine impressie van het NOOM op de 50 Plus Beurs.
Dit jaar stond het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis centraal in de informatievoorziening vanuit de NOOMstand. Het podium van de multiculturele ontmoeting leverde weer veel kleurrijke ontmoetingen op. Met regelmaat liepen de culturele optredens uit op een compleet dansfestijn waar iedereen aan mee kon doen.

Het NOOM bedankt de organisatoren van de 50 Plus Beurs voor alle gelegenheid die geboden is om ook oudere migranten weer te laten meegenieten!

Foto: Rob Vos

Diana Monoarfa en Dana Fung Loy 

Vroegtijdige signalering van zorgfraude

Vraagt u zich wel eens af hoe het kan dat u een hogere indicatie hebt gekregen, terwijl u toch niet méér zorg ontvangt?

Heeft u een rekening gekregen voor een behandeling bij de tandarts die u niet gekregen heeft?

Moet u bijbetalen voor zaken die u eigenlijk gewoon moet krijgen?


Weet u niet precies waar het geld van uw pgb-budget aan op gaat?

Oudere migranten zijn vaak niet goed op de hoogte van de regels rond het geven en ontvangen van zorg. Ook taalproblemen kunnen een rol spelen. Daardoor kunnen ze makkelijker slachtoffer worden van oneigenlijk gebruik en fraude. De organisaties die zijn aangesloten bij het NOOM willen de achterban informeren om hen weerbaarder te maken en te wijzen op de risico's die zij lopen in geval van fraude.

Studiedag Vroegtijdige signalering zorgfraude NOOM, 16 april 2014

We vinden het belangrijk om concrete meldingen van misstanden, oneigenlijk gebruik en fraude te verzamelen. Landelijk is er een speciaal meldpunt ingericht, waar u hiervoor terecht kunt. Hierin werken vijf cliëntenorganisaties samen: LOC Zeggenschap in Zorg, het Landelijk Platform GGZ, NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG. Uw meldingen kunt u doen per telefoon: 030-2843200. Of u kunt via internet een vragenlijst invullen, klik hier>> 

We realiseren ons heel goed dat het moeilijk is om melding te doen. U hoeft dat daarom als oudere of familielid ook niet zelf te doen. Bij het NOOM zijn vertrouwenspersonen die met u in gesprek kunnen gaan en voor u de melding kunnen doen of een andere oplossing kunnen zoeken.

Wij krijgen berichten binnen van mensen die met torenhoge schulden achterblijven door malversaties van foute zorgbureaus. Maar ook over rekeningen van de fysiotherapeut voor 9 behandelingen, terwijl men maar 6 behandelingen heeft gehad.

Tot eind oktober is het mogelijk om bij uw organisatie een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Bij het NOOM zijn vanuit verschillende groeperingen mensen beschikbaar die voorlichting kunnen geven. Wij horen graag uw ervaringen en kunnen samen met u bekijken of het zinvol is een melding te doen.

Als u belangstelling heeft, dan kunt u contact opnemen met Freddy May, coördinator van het NOOM, T 06 53 55 48 18 of E may@netwerknoom.nl.

Inspiratiedag Levensverhalen

In kringen van oudere migranten wordt op allerlei manieren gewerkt met levensverhalen. Het is belangrijk om als oudere terug te kijken op het leven en de balans op te maken. Ook voelen we als oudere migranten sterk de behoefte om gezamenlijk terug te kijken op de migratie en de komst naar Nederland.
Daarom heeft het NOOM de afgelopen periode van harte medewerking heeft gegeven aan de totstandkoming van een specifieke editie van Mijn leven in kaart voor oudere migranten, een initiatief van Stichting Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders.

De nieuwe uitgave van uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum heeft als titel meegekregen: 'Met oudere migranten in gesprek, Mijn leven in kleur'. De presentatie ervan vindt plaats op een inspiratiedag rond levensverhalen, die Stichting Reliëf organiseert voor professionals in welzijn en zorg.

Datum:      9 oktober 2014
Locatie:     Mennorode, Elspeet
Tijdstip:    11.00 uur - 16.00 uur 
Prijs:         € 45,= (factuur volgt per mail)

Op de inspiratiedag wordt u op de hoogte gebracht van allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van levensverhalen. Naast Mijn leven in kleur worden nog 2 andere nieuwe uitgaven gepresenteerd: In gesprek met mensen met dementie en Een veilig huis, vieringen in het verpleeghuis met mensen met dementie.
Bovendien zijn er nog 4 deelsessies over het werken met levensverhalen met migranten, mensen met dementie en binnen de palliatieve zorg.
Voor het programma en aanmelding, klik hier>>

Op 9 oktober kunt u Mijn leven in kleur tegen de gereduceerde prijs van € 15,00 aanschaffen (normale prijs: € 19,95).
Kunt u zelf niet aanwezig zijn, maar wilt u toch gebruikmaken van dit aanbod, dan kunt u een mail sturen naar Yvonne Heygele, projectontwikkelaar van het NOOM, T 06 13354327 of
E heygele@netwerknoom.nl.

 

Oproep onderzoek ouderen en kanker

Kanker komt vooral voor bij ouderen, maar er is nog weinig bekend over wat ouderen met kanker zelf vinden. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan en u kunt meedoen. Ook oudere migranten worden nadrukkelijk uitgenodigd om te laten horen wat hun ervaringen zijn. Wat vindt u belangrijk?

Het Athena Instituut van de VU Amsterdam voert samen met de ‘Patiëntenbeweging Levenmetkanker’ (voorheen Nederlandse Federatie van Kankerverenigingen) een onderzoek uit naar de wensen en behoeften van oudere kankerpatiënten ten aanzien van de zorg en hun dagelijks leven.

Heeft u kanker (gehad)?
Bent u 65 jaar of ouder? 
Wilt u meehelpen?
Dan nodigen wij u graag uit om een vragenlijst in te vullen. Dat kan tot 30 september!
Hierin worden u vragen gesteld over uw ervaringen in de zorg en uw dagelijks leven. Uiteraard gaan de onderzoekers vertrouwelijk met uw antwoorden om.

U kunt de vragenlijst via internet invullen, klik hier>>
Maar u kunt de vragenlijst ook op papier invullen en opsturen naar Athena Instituut (VU), ter attentie van Marieke Zwerver, Antwoordnummer 2941, 1000 SN Amsterdam. Een postzegel is dan niet nodig.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marieke Zwerver van het Athena Instituut (VU) via E m.zwerver@vu.nl of T 020-5986994.

Ontmoeting op landelijke Chinese ouderen dag

We staan er al niet meer van te kijken. Chun Pah, de landelijke federatie van Chinese ouderenverenigingen, bracht ook dit jaar weer meer dan 1.500 ouderen bij elkaar voor een dag vol optredens. De landelijke dag van de Chinese ouderen werd georganiseerd door de afdeling in Eindhoven. Alle afdelingen droegen hun steentje bij door zelf mooie en spectaculaire shows met zang, dans en muziek.

Bouchaib Saadane, zelf voorzitter van MOBiN (Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland), was voor de eerste maal aanwezig in zijn hoedanigheid van voorzitter van het NOOM. In zijn toespraak was hij vol lof over de hoge opkomst en benadrukte hij hoe belangrijk het is dat de Chinese ouderen deel uitmaken van het NOOM. Hij voelde zich zeer welkom en sprak de hoop uit dat ook MOBiN op enige termijn voor de ouderen zo’n mooie bijeenkomst zal kunnen organiseren.

Bouchaib Saadane en George Wong (secretaris-generaal van Chun Pah)

Voor(t)gaan in verandering

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid interviewden Thijs Vink en Jan Booij veertien beslissers in en rond de zorg aan ouderen. Centrale vraag: Draagt een moderne cultuursensitieve zorg bij aan integratie en burgerschap?
Na de interviews werd een bestuursconferentie gehouden met de geïnterviewden. Vastgesteld werd dat de eindverantwoordelijken een belangrijke rol hebben in het verbinden van hun organisaties met de grote demografische veranderingen die plaatsvinden. En ook dat dit niet een verantwoordelijkheid is van de zorgorganisaties alleen. Superdiversiteit is een nieuw woord om aan te geven dat het niet meer afdoende is om de maatschappij te rangschikken in stabiele overzichtelijke gemeenschappen en dit dan vervolgens als multiculturele samenleving te duiden.

Twee bewindslieden schreven het voorwoord: Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vanuit NOOM verleende Freddy May medewerking aan een van de interviews.
Om het boek te downloaden, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!