Logo
NIEUWSBRIEF   
18 oktober 2014   

Ouderen in veilige handen:
Praten helpt!

Het einde van de campagne Ouderen in veilige handen, waarin NOOM samenwerkt met de andere ouderenorganisaties en het Ministerie van VWS, komt in zicht. Gedurende ruim twee jaar heeft het NOOM gewerkt aan het bespreekbaar maken van ouderenmishandeling.

Al heel snel werd duidelijk dat de campagne veel op gang heeft gebracht in onze achterban.
We hebben ogen geopend. Geleerd dat ouderenmishandeling veel meer omvat dan 'alleen slaan'. We hebben nagedacht over 'goed zorgen - wat is dat nou?'. En we hebben ons gerealiseerd: Praten helpt!

's Morgens zorg ik dat mijn moeder lekker is gebaad. Ik zorg dat haar haren netjes zitten. En dan help ik haar in haar stoel. Dan zit ze daar helemaal verzorgd, met mooie nagels. Ja, als ik weg moet, dan sluit ik de deur van haar kamer even af. Anders gaat ze misschien domme dingen doen. Wat moet ik anders? En nu zeggen jullie dat dat niet de bedoeling is?

Mijn vrouw is ernstig ziek, ze heeft een beroerte gehad. Ze komt de deur niet meer uit. Natuurlijk zorg ik voor haar. Dat wil ik zelf doen. Dat heb ik God beloofd toen we trouwden. Ik heb altijd gezegd: mijn zorg is de beste zorg die ze kan krijgen. Maar nu ben ik wel aan het denken gezet. Misschien heb ik toch wel hulp nodig om haar te geven wat ze nodig heeft. Het is moeilijk om hier over na te denken. Zou er iemand zijn die mij hierbij kan helpen?

Praten is het begin van beter.

Op woensdag 1 december 2014 organiseren de gezamenlijke ouderenorganisaties samen met het Ministerie een werkconferentie met bestuursleden om terug te kijken op de activiteiten van de afgelopen periode.
Het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen van het Ministerie van VWS krijgt een doorstart vanaf 15 juni 2015. Daarin zal in elk geval aandacht uitgaan naar de problematiek van financieel misbruik. Het NOOM zal hier graag weer in participeren. In onze bijeenkomsten zijn hierover veel vragen naar voren gekomen.

In het nieuwe jaar gaat het NOOM samen met alle lidorganisaties de campagne afsluiten met een themadag. dat zal februari 2015 worden. Wij zullen u hierover verder informeren. 

'Dit verwacht je toch niet?'

(Advertorial)

Willeke (72) heeft een gelukkig leven geleid. Samen met haar man Gert heeft ze drie kinderen opgevoed en daarnaast hebben ze veertig jaar lang samen een bloemist gerund. Gert regelde de financiën en Willeke deed het creatieve werk – zo was ze een kei in het maken van bruidsboeketten. “We waren echt een perfect team”, vertelt Willeke. Na hun zestigste konden ze hun zaak goed verkopen en hebben ze samen nog een aantal jaar van hun pensioen genoten. In 2012 overleed Gert helaas plotseling. Financieel was Willeke nooit een kei, maar gelukkig nam haar zwager haar die zorg uit handen. Hij bood aan haar financiën te regelen en zij was daar in eerste instantie erg blij mee, tot ze na verloop van tijd op haar afschriften zag dat haar zwager wel eens geld naar zichzelf overschreef.

“Eerst kon ik het niet geloven en ik heb nog een tijd gedacht dat het een vergissing was,” zegt Willeke. “Familie doet zoiets toch niet? Maar toen het steeds vaker gebeurde en de bedragen ook groter werden, kon ik het niet meer ontkennen.” Maar erover beginnen, dat was ook weer zo wat. “Ik vond het een moeilijk onderwerp,” zegt Willeke eerlijk. “Telkens nam ik me om het ter sprake te brengen en telkens kwam het er weer niet van. Ik hield mezelf voor dat mijn zwager al zoveel voor mij deed. Bovendien was ik bang dat we ruzie zouden krijgen en dat hij me dan niet meer zou helpen. Maar toch stak het me. Ik zat er steeds meer mee en had geen idee hoe ik dit kon oplossen.”

De hulp kwam uit onverwachte hoek. “Op een middag bekeek ik mijn rekening en zag ik dat er wéér geld was weggesluisd. Ik voelde me verraden en alleen. Precies op dat moment ging de deurbel en stond mijn buurman op de stoep. Hij kwam gezellig een kopje koffie drinken en zag dat ik overstuur was. Ik heb hem het hele verhaal verteld, hoe zeer ik me er eigenlijk ook voor schaamde. Het luchtte ontzettend op en dat niet alleen: mijn buurman wist dat je met problemen als dit terecht kan bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. We hebben samen gebeld.”

Vanaf dat moment gaat het weer een stuk beter met Willeke. “Het Steunpunt bracht me in contact met een maatschappelijk werker en wij hebben samen een oplossing gevonden,” zegt ze. “Ik krijg nu hulp van de thuisadministratie van Humanitas en zo leer ik hoe ik mijn financiën zelf kan beheren. Die steun is ontzettend fijn. Ik heb nu niet alleen mijn zelfstandigheid weer terug, ik voel me ook stukken zelfverzekerder. Van de mensen bij Humanitas begreep ik dat meer ouderen in zo’n situatie verzeild raken en mijn advies is: praat erover met iemand die je vertrouwt. Ik weet uit ervaring dat dit het begin van de oplossing is. En besef dat hoe klein het probleem ook lijkt – zoals af en toe wat geld wegnemen - het mag gewoon niet.”

Kijk voor informatie over ouderenmishandeling op www.vooreenveiligthuis.nl

Zorgen om AIO-ers 

De laatste tijd is er weer veel te doen over het inkomen van de ouderen met een onvolledige AOW en een AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). Dat maakt weer zichtbaar hoe belangrijk het is om op landelijk niveau de belangen van de oudere migranten te behartigen. Immers: van de ouderen met een AIO is 90% migrant!

Twee ontwikkelingen zijn het vermelden waard.

Taaleis
Vlak voor de zomervakantie is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend voor de Wet taaleis Participatiewet (voorheen Wet WWB, Wet werk en bijstand). Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om bijstand van mensen die onvoldoende Nederlands spreken en schrijven, te verlagen of stop te zetten. Ze zouden zo gestimuleerd worden om beter Nederlands te leren zodat ze meer kans zouden hebben op de arbeidsmarkt.
Direct rees de vraag of ook ouderen met een AIO aan de taaleis zouden moeten voldoen. Diverse organisaties hebben hun bezorgdheid over de uitwerking van de taaleis uitgesproken. dat leidde tot kamervragen. Tijdens een ontmoeting van de ouderenorganisaties van de CSO en Minsiter Asscher en staatsecretaris Klijnsma bracht Christina Harrevelt, die deelname namens het NOOM, het punt eveneens ter sprake. dat alles heeft tot een goed resultaat geleid: de taaleis zal niet gelden voor personen die aanvullend op hun AOW een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen ontvangen. 

Einde KOB
Ook nieuw is dat de KOB (Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen) per 1 januari 2015 wordt vervangen door een nieuwe regeling.
Op dit moment krijgt iedereen die AOW ontvangt de tegemoetkoming KOB van € 25,12 per maand. Het maakt niet uit of iemand een volledige of een gedeeltelijke AOW heeft opgebouwd. 
De nieuwe inkomensondersteuning AOW is wél afhankelijk van hoeveel AOW-jaren iemand heeft opgebouwd. Voor AOW’ers met een volledige AOW (100% opbouw) verandert er niets. Zij ontvangen een inkomensondersteuning AOW van € 25,12/maand.
Maar voor iedereen met een onvolledige AOW betekent het dat zij met ingang van 1 januari per maand minder geld zullen ontvangen. Voor iemand die bijvoorbeeld 50% AOW heeft opgebouwd, is de inkomensondersteuning AOW 50% van € 25,12 = € 12,56/maand. Dat is per jaar een inkomensachteruitgang van 150 euro. Hoe lager iemands totale inkomen is, hoe zwaarder zo’n achteruitgang weegt. Bijna alle oudere migranten hebben een onvolledige AOW dus zij krijgen allemaal te maken met een lager bedrag aan inkomensondersteuning AOW. Ook hebben oudere migranten vaker een minimuminkomen dan autochtone ouderen.

Belangenorganisaties, waaronder de CSO, Inspraak Orgaan Turken en Samenwerkende Marokkanen in Nederland in samenwerking met onze eigen Turkse Ouderen Federatie en de Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland, en ook de Landelijke Cliëntenraad hebben brieven geschreven naar de Tweede Kamer en er op aangedrongen om de wet niet in deze vorm aan te nemen. Zij vinden het namelijk onterecht dat door dit wetsvoorstel de (migranten)ouderen met de laagste inkomens het meeste last hebben van de inkomensachteruitgang. Dat alles leidde tot tal van vragen van de kamerleden aan de verantwoordelijke bewindslieden bij de voorgestelde wijzigingen. En nu is het afwachten of we enig effect hebben kunnen bereiken. 

Veranderingen in de zorg: wat houden die in?

De komende tijd gaat er heel veel veranderen in de zorg. dat maakt dat veel ouderen zich zorgen maken. Er is veel behoefte aan informatie. Het NOOM gaat zich binnenkort buigen over de vraag wat alle veranderingen betekenen voor de oudere migranten. Daarbij worden we ondersteund door een adviseur van het programma Aandacht voor iedereen.

Ook de overheid werkt aan informatievoorziening. Tot het einde van het jaar loopt de campagne 'Nederland verandert. De zorg verandert mee.' Daarbij hoort de gelijknamige website www.dezorgverandertmee.nl. Daarnaast is er een aparte site waar u kunt nakijken wat de gevolgen van de veranderingen voor u zijn. Deze heet: www.hoeverandertmijnzorg.nl. Cliëntenorganisaties, waaronder de CSO, hebben meegelezen bij de totstandkoming van de website. 
Tot slot is de website www.regelhulp.nl geheel vernieuwd.

Gebruikt u thuiszorg of thuishulp? 

Gebruikt u thuiszorg of thuishulp? Doe dan nu mee aan het grote Plus Magazine onderzoek!
In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Ook voor u.
Geef uw mening en maak kans op een gratis jaarabonnement op Plus Magazine.

Klik hier>> 

Filmpjes bij communicatie huisarts-patiënt

Pharos heeft filmmateriaal ontwikkeld voor niet-westerse patiënten met kanker en hun familie. Het doel van dit materiaal is om de communicatie tussen huisartsen en niet-westerse patiënten met betrekking tot kanker te verbeteren. De filmpjes zijn gericht op het doorbreken van het taboe rondom kanker en sluiten aan op de belevingswereld van de patiënt.

Kanker onder migranten
Kanker onder migranten in Nederland is lager dan onder de autochtone bevolking, maar het neemt toe. Omdat er ten eerste meer oudere migranten komen, en ten tweede het risico op het krijgen van kanker stijgt met het aantal jaren dat iemand in een westers land woont. Dit laatste geldt voor kankersoorten gerelateerd aan een westerse leefstijl zoals longkanker. Daarentegen komen infectie-gerelateerde kankersoorten bij niet-westerse bevolkingsgroepen juist vaker voor.

Huisartsen onvoldoende toegerust
Huisartsen krijgen steeds meer te maken met oudere migrantenpatiënten met kanker. Zij maken meestal het gehele ziekteproces mee, van diagnose tot aan genezing dan wel overlijden. Maar huisartsen geven ook aan zich niet altijd voldoende toegerust te voelen om met name patiënten met andere culturele achtergronden, anderstaligen en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden goed genoeg te kunnen begeleiden.

Huisartsen kunnen deze filmpjes aan hun patiënt meegeven om thuis te bekijken. De patiënt kan na het bekijken van de filmpjes vragen formuleren over de ziekte of de problemen waar zij tegen aan lopen. Deze vragen worden in het volgende consult besproken met de huisarts.

Naast filmmateriaal voor patiënten heeft Pharos een factsheet voor huisartsen samengesteld. 

Voor meer informatie, klik hier>>
De filmpjes zijn, uitsluitend door huisartsenpraktijken, te bestellen in de webshop van Pharos.
Voor de factsheet Migranten en kanker in de huisartspraktijk,
klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!