Logo
NIEUWSBRIEF   
3 februari 2015   

Is alles besproken?

Tegenwoordig wordt steeds meer van ons als burgers verwacht dat we zelf verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven en zelf bepalen wat we nodig hebben. Voor veel ouderen met een migratieachtergrond is het moeilijk om goed invulling te geven aan deze rol. Zij zijn vaak niet gewend om hun klachten en wensen te verwoorden en met anderen te bespreken. Ook hebben ze vaak geen beeld bij ondersteuning die mogelijk is.

Daarom is gewerkt aan een methode om oudere migranten op weg te helpen. Startpunt hierbij was een instrument dat is ontwikkeld door NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen). Het instrument bestaat uit een vragenlijst waarmee ouderen voor zichzelf kunnen nagaan hoe het met hen gaat, en wat ze belangrijk vinden voor de toekomst op kortere en langere termijn. De vragen stimuleren ouderen om onderwerpen te bespreken met anderen zodat er oplossingen komen voor problemen en hun wensen zoveel mogelijk worden vervuld. Ook familieleden en hulpverleners kunnen het initiatief nemen met de vragenlijst in gesprek te gaan met ouderen. De vragenlijst is samengevat op een kaart die is getiteld: ‘Is alles besproken voor Nu, Zo en later?’.

In de maanden augustus tot en met oktober 2014 heeft het NOOM de kans gekregen om de vragenlijst binnen de NUZO-regio uit te testen voor gebruik bij oudere migranten. Om deze te introduceren is een programmaopzet gemaakt waarbij vrijwilligers worden getraind om groepsbijeenkomsten te organiseren voor hun achterban. Bovendien is de vragenlijst aangepast voor de oudere migranten. Deze aanpak is uitgetest in 13 pilotbijeenkomsten bij 10 verschillende groepen van oudere migranten.

Het NOOM is zeer enthousiast over de resultaten van het project. De respons was hoog, de reacties waren zeer positief. De pilotbijeenkomsten hebben geleid tot een compacte en beproefde aanpak om oudere migranten te ondersteunen bij het nadenken over hun situatie en zich voor te bereiden op de toekomst. En wat veel belangrijker is: de methode helpt de ouderen te ontdekken dat praten helpt, ondanks de zwaarte van de problemen waar ze mee te maken hebben. Die ontdekking is het begin van verdere stappen. Het gaat erom het gevoel te doorbreken slachtoffer te zijn, het gevoel overspoeld te worden door ontwikkelingen waarop je geen greep hebt, in een wereld die je vreemd is. Onderlinge steun en het zoeken van steun in familiekring of soms ook daarbuiten komen zo binnen handbereik.

Het resultaat is neergelegd in een handleiding. Deze is gemaakt voor vrijwilligers en professionals die werken met oudere migranten en is gericht op de organisatie van groepsgesprekken. Uiteraard kan de vragenlijst ook een rol vervullen in 1-op-1-gesprekken, als hulpmiddel om de situatie van de oudere en wensen en behoeften te verkennen.

Voor de vragenlijst, klik hier>>
Voor de handleiding voor groepsbijeenkomsten, klik hier>>

Een verslag van het totale implementatieproject met activiteiten van COSBO-Stad-Utrecht en van NOOM kunt u opvragen bij Yvonne Heygele, projectontwikkelaar en adviseur van het NOOM, E heygele@netwerknoom.nl,
T 06 13354327.

Aandacht voor oudere migranten aan de keukentafel!

Aanbevelingen voor
gemeenten, Wmo-raden en belangenbehartigers

Onder de oudere migranten is veel onrust en ongerustheid over de veranderingen in welzijn en zorg. Het NOOM heeft hier in november 2014 een studiedag aan gewijd. We hebben ons uitgebreid laten informeren over alle veranderingen door Henk Beltman, adviseur van het programma Aandacht voor Iedereen (AVI). We hebben geïnventariseerd welke stappen we moeten nemen om onze achterban te informeren én buiten eigen kring aandacht te vragen voor onze specifieke knelpunten.

Een van de actiepunten was het schrijven van een artikel met aanbevelingen voor gemeenten, Wmo-raden en belangenbehartigers. Afgelopen week ging het artikel mee in de nieuwsbrief van AVI. Ook u kunt er gebruik van maken om uw eigen gemeente erop te wijzen welke zaken nodig zijn om ook kwetsbare burgers als oudere migranten volwaardig te laten meedoen!

Voor het artikel, klik hier>>

Vroegtijdige signalering zorgfraude

In 2014 heeft het NOOM geparticipeerd in het project Vroegtijdige signalering van zorgfraude. Hierin hebben we samengewerkt met LOC Zeggenschap in Zorg, het Landelijk Platform GGZ, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG. Het NOOM volgde een eigen traject binnen het grote geheel. We hebben eigen vertrouwenspersonen ingezet om oudere migranten te informeren over voorbeelden van fraude, misbruik en misstanden in de zorg en het belang om dat te melden.

Het NOOM ging van start met een themadag op 16 april 2014. In mei 2014 zijn acht bijeenkomsten in eigen kring georganiseerd waar voorlichting is gegeven over fraude, misbruik en misstanden in de zorg. Er zijn veel voorbeelden naar voren gebracht en de risico's daarvan zijn belicht. In september en oktober zijn binnen alle groeperingen nogmaals 18 bijeenkomsten gehouden. Ook hier lag veel nadruk op voorlichting en tevens werd gewerkt aan het realiseren van concrete meldingen van fraude. Het NOOM had voor de meldingen een eigen stappenplan gemaakt om de ouderen vertrouwen te geven om veilig hun ervaringen naar voren te brengen.

Twee belangrijke adviezen die voortkomen uit het project willen we hier noemen:

  • Wanneer u als budgethouder van een PGB (Persoons Gebonden Budget) een zorgaanbieder inschakelt moet u vragen om een contract op maat. Vaak zult u een contract in algemene termen krijgen, maar het is uw recht om te vragen om een concreet, op maat voor u samengesteld contract.
  • Als u als budgethouder slachtoffer bent geworden van een malafide zorgaanbieder en de zorgverzekeraar u aanspreekt omdat u geen goede verantwoording kunt afleggen over de bestede gelden, doe dan aangifte bij de politie. Dan kan de zorgverzekeraar de rollen omdraaien en niet zozeer u als budgethouder, maar met name de zorgaanbieder aansprakelijk stellen.

Voor het NOOM heeft het project Vroegtijdige signalering zorgfraude veel opgeleverd. Het was een ingewikkeld onderwerp, maar de belangstelling was groot. Freddy May, coördinator en tevens projectleider van het project: 'Onze ouderen zijn zich bewuster geworden wat er kan en wat niet mag. Ze zijn weerbaarder geworden tegenover malafide bureaus en ze zijn zich bewust geworden dat het goed is om beter te letten op de kwaliteit van zorg. Want uit de bijeenkomsten is wel duidelijk geworden dat we ons ernstige zorgen moeten maken over de kwaliteit van zorg die oudere migranten ontvangen.'

Voor meer informatie kunt u terecht bij Freddy May,
T: 06 53 55 48 18 of E: may@netwerknoom.nl.

Oproep Avicennaprijs 2015

In mei 2015 zal voor de negende keer de Avicennaprijs worden uitgereikt.

Het bestuur van de Stichting Avicenna roept op om projecten of activiteiten voor te dragen van organisaties die in aanmerking komen voor deze stimuleringsprijs.

Criteria om in aanmerking te komen zijn:

  • de organisatie is werkzaam in de gezondheidszorg in Nederland
  • het project of de activiteit levert een duidelijke bijdrage aan verbetering van zorg-, hulp- en dienstverlening aan migranten en vluchtelingen, waardoor gezondheidsverschillen verminderen
  • de gehanteerde methodiek is innovatief en actueel;de activiteiten hebben een uitstraling binnen de eigen sector en/of naar andere sectoren
  • de resultaten zijn duurzaam en overdraagbaar.

Organisaties of projecten kunnen tot uiterlijk 31 maart 2015 per e-mail (info@avicennaprijs.nl) worden voorgedragen bij de secretaris van de Stichting Avicenna, de heer Rob van Dijk, met een beknopte, heldere omschrijving van betreffende activiteit en methodiek (2 à 3 A4tjes).

Verder informatie is te vinden op www.avicennaprijs.nl

Cross-culturele dementietest wint Communicatieprijs

De cross-culturele dementiescreeningstest (CCD) voor laaggeletterde, niet-westerse immigranten heeft de Medisch Contact Communicatieprijs 2014 gewonnen. De test verbetert de communicatie voor zowel patiënt als arts en is maatschappelijk zeer relevant, aldus de jury. De makers ontvangen een keramieken kunstwerk van Lei Hannen en 2000 euro.

De Medisch Contact Communicatieprijs is een initiatief van de Stichting Voorlichting Patiënten (SVP) en wordt mede mogelijk gemaakt door de VvAA en MediRisk. Voor deze vijfde editie kwamen 63 inzendingen binnen, waaruit vijf genomineerden werden geselecteerd.

De jury heeft de CCD verkozen vanwege de grote maatschappelijke relevantie. De test, ontwikkeld in het Slotervaartziekenhuis en het AMC, maakt het mogelijk om zonder tolk de cognitieve functies te testen van migranten die slecht Nederlands spreken en onbekend zijn met het fenomeen testen. Uit het juryrapport: ‘De CCD is bedoeld voor een vaak vergeten groep patiënten, zowel in wetenschappelijk onderzoek (…) als in de drukke praktijk van alledag. Als dit project de prijs krijgt, gaat hier een signaal vanuit dat deze mensen in de medische wereld erbij horen en niet vergeten worden.’

Foto: Medisch Contact, Hanna van de Wetering

Verder heeft de jury lof voor de brede toepasbaarheid van de test: ‘Immigranten uit veel verschillende taalgebieden kunnen er baat bij hebben. Een commerciële uitgever heeft er brood in gezien, waardoor de verspreiding relatief gemakkelijk zal kunnen gaan.’

Het NOOM feliciteert van harte de ontwikkelaars van de CCD met de prijs. Ook het NOOM ervaart de prijs als een erkenning van het belang van specifieke aandacht voor oudere migranten in onderzoek, screening en diagnosestelling.

Voor meer informatie en een filmpje over de totstandkoming van de test, klik hier>>

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wat is de rol van mantelzorgers, sleutelfiguren, professionals en gemeenten en de oudere zelf bij de zorg voor oudere migranten?
Deze vraag stond centraal op het symposium dat NUZO/UMCU, AMC en Pharos organiseerden op 11 december 2014. Tijdens het symposium werden de resultaten gepresenteerd van twee projecten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg over de aansluiting van zorg- en welzijnsvoorzieningen bij de behoeftes en wensen van oudere migranten.
Het AMC onderzocht de toegankelijkheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Welke drempels ervaren oudere migranten met bepaalde aandoeningen bij het gebruik van deze voorzieningen?
In het project De Stem van de Oudere Migrant (NUZO/UMCU) is onderzocht of de inzet van getrainde sleutelfiguren uit de migrantengemeenschappen een brug slaat tussen de welzijns- en zorgvoorzieningen en oudere migranten.

Voor het verslag van het symposium, klik hier>>
Voor de bijbehorende publicatie van Pharos, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!