Logo
NIEUWSBRIEF   
13 april 2015   

Themadag Zorg Verandert

We weten het allemaal: er verandert veel in welzijn en zorg. Al die veranderingen hebben invloed op ons leven. Voor veel oudere migranten is het moeilijk om te overzien wat de gevolgen zijn en wat van hen verwacht wordt. Er is veel onrust en onzekerheid.

Datum:     dinsdag 12 mei 2015
Tijd:          10.00 – 16.00 uur
Locatie:     Van der Valk Hotel, Breukelen

Het NOOM gaat samenwerking aan met het landelijk programma Zorg Verandert (www.zorgverandert.nl). We gaan in de komende periode voorlichting geven over de veranderingen in welzijn en zorg en het gesprek aan te gaan over de betekenis daarvan voor de oudere migranten.

De voorlichtingscampagne starten we met deze themadag. Enkele weken later organiseren we regionale trainingen om voorlichters/gespreksleiders op te leiden om bijeenkomsten te organiseren. Daarna kunnen op lokaal niveau bijeenkomsten gaan plaatsvinden.

Op de themadag komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Informatie over de veranderingen in de zorg
2. Inventarisatie van de belangrijkste dingen die oudere migranten moeten weten
3. Aanpak van de voorlichtingscampagne
4. Verdiepende workshops (zie programma)

Het NOOM geeft hoge prioriteit aan de voorlichting en bewustwording over de veranderingen in de zorg. Dus we nodigen bestuurders en vrijwilligers dringend uit om zich aan te melden voor deze informatieve en actieve dag. Het is voor iedereen belangrijk om zich goed op de hoogte te stellen!

Deelname aan de themadag is gratis. Reiskosten zijn voor uw eigen rekening.
Het aantal plaatsen is beperkt!

U kunt zich opgeven door het opgaveformulier zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk vóór 6 mei 2015 - in te sturen of een email met de gevraagde gegevens te sturen naar heygele@netwerknoom.nl. Uiterlijk 8 mei 2015 ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Regionale trainingen Zorg Verandert

Eind mei, begin juni vinden vier regionale trainingen plaats. Als u zich als vrijwilliger inzet voor oudere migranten en interesse heeft om zichzelf verder te verdiepen in de veranderingen in welzijn, dan bent u van harte welkom! De training is erop gericht om u voor te bereiden om zelf voorlichting te gaan geven in uw eigen groep en gesprekken te begeleiden.

In een eendaagse training krijgt u achtergrondinformatie over de belangrijkste veranderingen. Veel aandacht gaat uit naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar ook de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg komen aan de orde. U krijgt werkmateriaal om zelf in uw eigen organisatie een bijeenkomst in te vullen.

Daarnaast leert u ook hoe u vervolggesprekken kunt houden in kleinere groepen. In deze 'dialoogbijeenkomsten' gaan deelnemers met elkaar in gesprek over vragen als: Wat betekenen deze veranderingen voor mij? Welke oplossingen zijn mogelijk? Waar kan ik ondersteuning vinden?

De trainingen vinden plaats in de volgende regio's:
Rotterdam
Amsterdam
Zwolle
Den Bosch/Eindhoven

Deelname aan de training is gratis. Reiskosten worden vergoed.
Verdere gegevens over de trainingen volgen later.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich vast aanmelden bij Yvonne Heygele, M: 06 13354327 of E: heygele@netwerknoom.nl

Campagne Ouderen in veilige handen succesvol afgesloten!

Terwijl we hierboven alweer een themadag aankondigen kijken we terug op een prachtige, druk bezochte en zeer informatieve themadag Ouderen in veilige handen. Deze vond plaats op 7 april 2015. Circa 75 actieve bestuurders en vrijwilligers keken terug op de campagne over ouderenmishandeling, waaraan het NOOM de afgelopen 2,5 jaar hard heeft gewerkt, samen met de andere ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB en ANBO en het Ministerie van VWS.

Ongeveer 6.000 migrantenouderen hebben in deze periode gesproken over dit lastige taboe-onderwerp. Aanvankelijk dachten we dat dat onmogelijk zou zijn. Bij ons komt ouderenmishandeling niet voor! Daar praten wij niet over! Dat waren de eerste reacties. Maar al snel bleek het juist een onderwerp te zijn dat heel veel losmaakt. Ouderenmishandeling is niet alleen slaan (ja, dat gebeurt!). Maar kan ook gaan over schelden en psychologische mishandeling, over verwaarlozing, over familiezorg die uit de hand loopt als gevolg van overbelasting. Financiële uitbuiting hoort bij ouderenmishandeling, en ook seksueel misbruik. We hebben oog gekregen voor al die verschillende vormen. Het was moeilijk om erover te spreken, maar op de bijeenkomsten van de oudere migranten is de problematiek herkend en erkend.

Het was de moeite waard om op deze dag terug te kijken op wat we bereikt hebben. Aaf Tiems, programmaleider van het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen van het Ministerie van VWS, gaf een kort overzicht van de belangrijkste resultaten. Ook ging zij in op de doorstart die het programma zal maken, waarin prioriteit gegeven zal worden aan financiële uitbuiting en ontspoorde mantelzorg. Belangrijke thema's die ook in onze campagne naar voren zijn gekomen! 

Vertegenwoordigers van de lidorganisaties vertelden in een tafelgesprek onder leiding van dagvoorzitter Lucia Lameiro hoe ingewikkeld het was om het vertrouwen te winnen van de mensen. Hoe belangrijk het is om te laten doordringen dat soms extra hulp nodig is omdat de familiezorg te kort schiet. Zowel Sabri Kenan Bagci (Turkse Ouderen Federatie) als Bouchaib Saadane (Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland) wezen op de ernstige gevolgen van de bezuinigingen die afhankelijkheid van ouderen van hun kinderen in de hand werkt. Lucia Martis, die gespreksleider was bij zowel Fos'ten (Surinaamse 50+ vrouwen) als OCaN (Caribische ouderen), sprak over de stress die de keukentafelgesprekken kunnen oproepen. Sekhar Bissessur van NEHOB (Nederlandse Hindoe Ouderen Bond) is al gestart met voorlichting over financiële zaken om ouderen weerbaarder te maken, maar ook om hen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa van de LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen) maakte melding van het voornemen om meer jongeren (dertigers en veertigers) en ook de kerken actief te betrekken om het sociaal vangnet binnen de Molukse gemeenschap te versterken.

Het middagprogramma was volledig gewijd aan de toekomst. Want vanaf het begin van de campagne is gezegd: Praten over ouderenmishandeling is één ding, maar wat gaan we er aan doen? Alle workshops waren gericht op het bieden van handvatten om ouderenmishandeling aan te pakken. 
Colin Goudappel van Moviera leidde een workshop over gespreksvoering met ouderen bij wie je een niet-pluis-gevoel hebt. Wat zijn belemmeringen om te signaleren? Wat is nodig om een geheim te delen?
Mehmet Yucel, systeemtherapeut, presenteerde de door hem ontwikkelde methode 'Bouwen aan herstel'. Door middel van blokken is het mogelijk een heel beladen onderwerp te bespreken en hanteerbaar te maken.
Lies Roeleveld van Mentorschap Nederland en Radj Ramcharan, zelf actief als mentor, maakten vrijwilligers enthousiast voor het mentorschap. Een waardevolle manier om ouderen steun en bescherming te bieden als zij niet goed meer voor zichzelf kunnen opkomen.
En tot slot liet Kierty Verbooy van Equilibrium in Maastricht alle aanwezigen ervaren hoe je door bewust gebruik te maken van je lichaam(staal) ruimte en veiligheid kunt geven aan een ander om een gevoelig onderwerp aan te roeren. 

Grote hilariteit in de workshop over lichaamstaal:
achterover hangen is niet de manier om een vertrouwelijk gesprek te voeren...

Sterk opgeladen en gemotiveerd konden we na deze mooie dag terug naar onze eigen groepen. Want daar vindt het échte werk natuurlijk plaats. Het NOOM dankt alle vrijwilligers voor hun fantastische inzet tijdens de campagne Ouderen in veilige handen!

Migranten en de veranderingen in welzijn en zorg

Wat zien gemeenten over het hoofd als het om migranten gaat?

Als de overheid de eigenheid en eigen kracht van migranten niet benut zijn allerlei projecten al bij voorbaat moeilijk te realiseren.

Er is een kloof en het kost energie en tijd om die te overbruggen.

Hele groepen worden gemakkelijk weggezet omdat men zich bij overheidsinstanties laat leiden door vooroordelen.

Dit zijn enkele uitspraken uit het rondetafelgesprek dat op 18 februari 2015 werd gehouden over de veranderingen in de zorg, op uitnodiging van het samenwerkingsprogramma van patiënten- en cliëntenorganisaties en de Koepel van Wmo-raden ‘Aandacht voor iedereen’ (AVI). De deelnemers waren uitgenodigd om hun ervaringen en kennis over ondersteuning en voorlichting aan migranten in te brengen. Aanwezig waren onder andere Freddy May, coördinator van het NOOM, en Bouchaib Saadane, NOOMvoorzitter, maar deze keer in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Provinciaal Platform Minderheden in Limburg.

Migranten en zorg in Nederland: het blijft tobben. Nu de gemeenten in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor begeleiding en ondersteuning is het belangrijk dat ze hun inwoners én hun achtergronden kennen, is de dringende boodschap van diverse mensen die de vraagstukken van migranten kennen. Dat voorkomt veel leed en duurdere zorg. (H)erken de verschillen – dat is keiharde noodzaak!

Voor het volledige artikel, klik hier>>

Cliëntondersteuning in de Wmo

Gemeenten worden verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning en zorg aan ouderen. Als u een aanvraag wilt doen om ondersteuning bij uw gemeente, dan heeft u recht op cliëntondersteuning. Dat betekent dat u het gesprek niet alleen hoeft te voeren. U mag ook iemand meenemen. Dat kan een familielid of vrijwilliger zijn. En u mag ook vragen om hulp van een cliëntondersteuner. De gemeente moet u dan iemand ter beschikking stellen. Deze persoon kan als onafhankelijk persoon met u meedenken!

Om de gemeenten richting te geven bij de inrichting van deze belangrijke cliëntondersteuning hebben de ouderenorganisaties, waaronder NOOM, meegewerkt aan de totstandkoming van een informatiekaart Cliëntondersteuning voor gemeenten.

Tijdens de themadag Zorg Verandert op 12 mei 2015 zal het NOOM ook aandacht besteden aan het belang van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Voor de informatiekaart Cliëntondersteuning Ouderen, klik hier>>

Meldpunt Juiste Loket

De veranderingen in de zorg raken in een stroomversnelling. Dit jaar gaat er veel veranderen voor veel mensen. De overgang van delen van de zorg van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de Wlz (Wet langdurige zorg) of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Zorgverzekeringswet verloopt niet altijd vlekkeloos. Sommigen mensen voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd als ze vragen  hebben. Daarom is er een meldpunt 'Juiste Loket' ingericht, een initiatief van Per Saldo (Organisatie van de budgethouders Persoonsgebonden Budget) en Iederin in samenwerking met het Ministerie van VWS.

Voor meer informatie over het meldpunt Juiste Loket, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!