Logo
NIEUWSBRIEF   
22 juni 2015   

96 vrijwilligers opgeleid binnen Zorg Verandert!

‘Het is bekend dat veel migrantenouderen erg ongerust zijn over de bezuinigingen en de grote beleidsveranderingen in Nederland. De enorme belangstelling voor de trainingen die het NOOM organiseert binnen het programma Zorg Verandert geeft wel aan hoe groot de behoefte is om greep te krijgen op de ontwikkelingen’, aldus Freddy May, coördinator van het NOOM. ‘We mogen trots zijn dat zoveel vrijwilligers mee willen doen en klaarstaan om de ouderen in hun eigen gemeenschap te informeren en de weg te wijzen!’.

Training Zorg Verandert in Eindhoven

Maar liefst 96 (!) vrijwilligers zijn in een periode van drie weken opgeleid om voorlichting te geven over de veranderingen in welzijn en zorg en het gesprek in de groepen op gang te helpen over de betekenis hiervan voor oudere migranten. De belangstelling was overweldigend: circa 60 mensen staan nog op de wachtlijst. Zij kunnen in september meedoen aan de extra trainingen die we in gaan plannen. Zo kunnen we door het hele land zoveel mogelijk ouderen en mantelzorgers uit de achterban van dienst zijn.

De training bood een fors programma. Veel zelf oplossen, zoals de overheid wil: de migrantenfamilies zijn niet anders gewend. Maar hoe vinden zij ondersteuning als het echt niet meer gaat en externe hulp noodzakelijk wordt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ondersteuning dan ook past bij wat ze nodig hebben?

 

Zelf aan het werk in kleine groepjes in Rotterdam ...

In de training lag veel nadruk op het overbrengen van informatie. Het keukentafelgesprek nam daarbij een centrale plaats in. Ouderen zullen vaak in eerste instantie bij de gemeente aankloppen voor hulp. Wat moeten zij weten over het keukentafelgesprek? Het klinkt ‘gezellig’, maar het is wel een onderzoek dat bepaalt of je wel of niet ondersteuning krijgt. Het is vaak moeilijk om een vreemde te vertellen wat je nodig hebt. En het wordt nog moeilijker als je het gevoel hebt dat je niet begrepen wordt. Uit de verhalen van de vrijwilligers tijdens de training werd wel duidelijk dat het allemaal niet soepel loopt. Naast de aanloopmoeilijkheden waar iedereen mee te maken heeft, worden migrantenfamilies regelmatig geconfronteerd met negatieve bejegening door Wmo-medewerkers. Er is vaak geen gehoor voor culturele barrières en taalproblemen, die participatie ernstig bemoeilijken.

 
 
... en in Zwolle

De voorlichters / gespreksbegeleiders werden niet alleen voorbereid op het geven van goede en bruikbare informatie, maar ook op hun taak om een gesprek op gang te helpen naar aanleiding van die informatie. In onderling gesprek kunnen ouderen en mantelzorgers de informatie verwerken, ervaringen uitwisselen en elkaar versterken. Ze leerden hoe ze deelnemers (ook ouderen!) kunnen stimuleren om zelf na te denken, elkaar tips te geven en te komen tot passende oplossingen. Kernwoorden waren: geen discussie, maar gesprek; respect voor ieders ervaring; luisteren met belangstelling; vragen stellen in plaats van meningen poneren.

Een informatieve training op het juiste moment!

Niet dippen (‘denken in problemen’), maar dimmen (‘denken in mogelijkheden’). Dat is wat ik meeneem naar huis.

Het verschil tussen discussie en gesprek was voor mij een eye-opener.

Veel deelnemers gingen na de training naar huis met een hoofd vol informatie en een duidelijk idee waar en hoe ze een bijeenkomst willen gaan houden. Natuurlijk vergt dat nog de nodige voorbereidingen. Maar er is een sterke basis meegegeven.

Het NOOM bedankt speciaal de organisaties Chun Pah in Rotterdam, El Islaah in Eindhoven en CABO Amsterdam voor de gastvrije ontvangst.

Voor een impressie van de training in Amsterdam, op zaterdag 13 juni 2015 georganiseerd in samenwerking met CABO Amsterdam, klik hier>>

Training in Amsterdam: ook hier grote concentratie!

Bijeenkomsten Zorg Verandert
Lokale groepen die activiteiten organiseren met en voor oudere migranten kunnen in het kader van het programma Zorg Verandert via NOOM een beroep doen op de getrainde voorlichters/gespreksbegeleiders. Ze kunnen ook zelf vrijwilligers aanmelden voor de tweede trainingsronde in september.
Onder voorwaarden kunnen organisaties in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor de voorbereiding en organisatie van een voorlichtings- en gespreksbijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Heygele, projectleider Zorg Verandert bij NOOM. Email: heygele@netwerknoom.nl of M: 06 13354327.

Voor de website van het landelijk programma Zorg Verandert, klik hier>>

Aandacht voor oudere migranten in Wmo-Magazine 

‘Ondanks allerlei participatiewetten wordt de afstand tussen oudere migranten en de rest van Nederland niet kleiner, maar groter.’ Het NOOM trekt aan de bel in een interview met Wmo-Magazine van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Foto: Goedele Monnens

Gemeenten krijgen een steeds belangrijker rol in de participatie en ondersteuning van kwetsbare burgers. Het is belangrijk dat zij ook oog hebben voor de specifieke problemen van oudere migranten.

Voor het interview, klik hier>>

Aanbevelingen aan gemeenten voor keukentafelgesprek 

Ook andere cliëntenorganisaties maken zich bezorgd. Het AVI (Aandacht Voor Iedereen)-programma, waarin ook CSO (en dus het NOOM participeert) heeft in april een digitale raadpleging georganiseerd. Hieraan hebben ruim 3000 mensen deelgenomen. Het is geen representatief onderzoek. Maar duidelijk blijkt wel dat gemeenten worstelen met het goed vormgeven van de keukentafelgesprekken. Signalen die het NOOM opvangt uit de trainingen en de eerste bijeenkomsten Zorg Verandert blijkt hetzelfde.

Op basis van de raadpleging hebben de cliëntenorganisaties aanbevelingen geformuleerd voor gemeenten.
Voor een korte samenvatting van de digitale raadpleging keukentafelgesprekken, klik hier>>
Voor de aanbevelingen aan de gemeenten, klik hier>>

Continuering Actieplan Ouderen in veilige handen

15 juni was het de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Dat was ook de dag waarop staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, bekendmaakte welke vervolgacties zullen plaatsvinden in het kader van de doorstart van het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen.

Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op vier jaar Actieplan. Aaf Tiems, programmaleider Ouderen in veilige handen van het ministerie van VWS, mocht trots zijn op wat in deze periode bereikt is. Waren er op de ‘viering’ van het eerste jaar Landelijk Actieplan 35 deelnemers aanwezig, nu – na 4 jaar – waren er 190 aanmeldingen! Dat is niet alleen feestelijk, maar geeft vooral weer hoeveel zeer uiteenlopende organisaties inmiddels betrokken zijn bij de strijd tegen ouderenmishandeling. Ook het NOOM kijkt met grote voldoening terug: via gespreksbijeenkomsten hebben we bijna 6.500 oudere migranten bewust gemaakt van de vormen waarin ouderenmishandeling kan voorkomen.

'We zijn er nog niet!’, benadrukte de staatssecretaris. Dat onderstrepen wij zeer. Als we geleerd hebben om ouderenmishandeling te herkennen en erkennen, dan zijn vervolgstappen nodig.
In de periode 2015-2017 kent het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen vijf vervolgacties.

1. Het taboe doorbreken
2. Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig
3. Ontspoorde mantelzorg voorkomen
4. Veilig financieel ouder worden
5. Versterking justitiële inzet

Voor meer informatie over de voortzetting van het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen, klik hier>>
Voor een verslag van de bijeenkomst, klik hier>>

De lidorganisaties van NOOM continueren de gespreksbijeenkomsten, waar daar vraag naar is. Het onderwerp is zodanig geland dat het ook automatisch een plaats zal krijgen in andere activiteiten. Via de NOOMwebsite worden recente cijfers en gegevens, handreikingen en informatiefolders beschikbaar gemaakt voor actieve vrijwilligers. Het NOOM adviseert de Veilig Thuisorganisaties over aandachtspunten waar het gaat om oudere migranten, biedt ondersteuning bij de opzet van voorlichtingsactiviteiten en bij doorverwijzing. Ondersteuning van mantelzorgers staat hoog op onze agenda. Want hier is veel winst te behalen in het voorkomen van ontsporing van de zorg als gevolg van overbelasting.

Veilig financieel ouder worden
Met overtuiging hebben we ons aangesloten bij de Brede Alliantie ’Veilig financieel ouder worden’ die gelanceerd werd op 15 juni. Hierin werken tal van organisaties samen die een bijdrage kunnen leveren om financieel misbruik van ouderen te voorkomen en te bestrijden: de seniorenorganisaties, banken, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Mentorschap Nederland, om maar een paar partners te noemen.

Onlangs heeft het NOOMbestuur al afspraken gemaakt met de KNB over verdere samenwerking. De KNB gaat voor het NOOM informatie en adviezen verzamelen die speciaal voor oudere migranten nuttig zijn bij het voorkomen van financieel misbruik. U hoort daar in het najaar meer van!

Bundel 'Praten helpt!'
Op deze dag verscheen ook een bundel met verhalen over ouderenmishandeling. Deze is mede tot standgekomen in het kader van de voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen van de seniorenorganisaties in samenwerking met het Ministerie. Er is een apart hoofdstuk gewijd aan oudere migranten.

Voor de bundel, klik hier>>

Telefonisch spreekuur remigratie Suriname

Het Nederlands Migratie Instituut geeft al sinds 1991 voorlichting over remigratie aan Nederlandse Surinamers die terugwillen keren naar hun geboorteland. Sinds 1991 heeft het NMI vele honderden Surinamers geholpen bij hun remigratie naar Suriname.

Minder bekend is dat het NMI ook reeds geremigreerden helpt die vragen hebben over hun remigratie-uitkering of over een andere uit Nederland meegenomen uitkering.

Ook zij die met vragen zitten over wedertoelating tot Nederland, de optieverklaring om de Nederlandse nationaliteit opnieuw te verkrijgen, vereisten verblijf, pensioenen, en tal van andere aan (re)migratie gerelateerde onderwerpen, kunnen contact opnemen met het NMI.

Om het voor de remigranten uit Nederland in Suriname gemakkelijker te maken heeft het NMI nu een telefonisch spreekuur ingesteld. U kunt elke maandag tussen 10 uur ‘s- morgens en 12 uur s’- middags Surinaamse tijd, Nederlandse tijd tussen 3 uur en 5 uur ‘s- middags, bellen met het NMI op 0031 85 4855431 of 0031 85 4855437.

U krijgt dan een consulent aan de lijn. Om de kosten voor u te beperken kan - als u dat wenst - onze consulent u terugbellen. Ook kunt u bellen met 0031 30 234 2936, dan wordt u verbonden met de receptie en kunt u een telefonische terugbel afspraak maken.

Tenslotte is het ook mogelijk uw vraag per email te stellen via: remigrant@nmigratie.nl. De dienstverlening van het NMI is kosteloos. 


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!