Logo
NIEUWSBRIEF   
29 september 2015   

NOOM terecht boos over mantelzorgboete voor AIO-ers

De mantelzorgboete was deze week opnieuw onderwerp van politieke discussie. Zowel tijdens het vragenuurtje dinsdag 22 september als tijdens een Algemeen Overleg donderdag 24 september stelden verschillende politieke partijen vragen hierover. Aanleiding vormde een uitspraak van de minister van Financiën dat de zogeheten kostendelersnorm voor AOW-ers helemaal niet door zal gaan. Tijdens het Algemeen Overleg herhaalde staatssecretaris Klijnsma echter dat de maatregel niet is afgesteld, maar slechts uitgesteld. Desalniettemin lijkt het politieke draagvlak voor deze maatregel eerder af dan toe te nemen.


Foto: Robert de Hartogh

Het NOOM is blij is met elke Kamervraag en met elke motie die zou kunnen leiden tot afstel van invoering van de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden. Dat zou namelijk betekenen dat zorgbehoevende ouderen die bij hun kinderen inwonen vanaf 2018 niet op hun AOW worden gekort zoals het kabinet wil.

Dat - op de SP na - geen enkele politieke partij zich vooralsnog boos maakt dat ouderen met een AIO-aanvulling sinds 1 januari jl. wél worden gekort wanneer zij bij hun kinderen inwonen, stelt het NOOM echter bijzonder teleur. Inmiddels zijn ruim 3.300 ontvangers van een AIO-uitkering gekort vanwege de kostendelersnorm en zijn nog eens 6.400 gevallen in onderzoek onderzoek (cijfers afkomstig uit het artikel van Peter Hilhorst en Jos van der Lans in Sociale Vraagstukken, juni 2015, klik hier>>

Zoals bekend is ruim 90% van de ouderen met een AIO-aanvulling migrant. Juist deze ouderen verkeren in een financieel uiterst kwetsbare positie. Dat heeft alles te maken met hun migratie-achtergrond, maar ook met opeenvolgende bezuinigingsmaatregelen die de afgelopen jaren hun inkomen hard hebben getroffen. Hier doen de nieuwste belastingverlagende maatregelen van het kabinet niets aan af. De koopkrachtberekening, die NOOM samen met de KBO, NVOG en PCOB onlangs door het NIBUD liet uitvoeren, laat immers zien dat migrantenouderen hier niet van profiteren.

Het tegendeel is het geval. Daarnaast is er sprake van onzichtbaar koopkrachtverlies. Doordat veel regelingen door gemeenten worden uitgevoerd, komen de koopkrachteffecten hiervan niet in de koopkrachtplaatjes van het kabinet terecht. Ook de grote negatieve gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm voor ouderen met een AIO-aanvulling blijven in deze koopkrachtplaatjes buiten beeld. De ouderenorganisaties zullen bij de behandeling van de begroting van SZW dan ook opnieuw aandacht vragen voor de negatieve gevolgen van de stapeling van maatregelen die voor het achtste jaar op rij ouderen raken. Voor persbericht en NIBUD-rapport 'Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016', klik hier>>

 

Ouderenmishandeling: Signaleren .... en dan?

Zoals u weet heeft het NOOM in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de campagne Ouderen in veilige handen. Deze campagne heeft heel veel losgemaakt bij de oudere migranten, en ook bij hun mantelzorgers en de vrijwilligers.

Vaak is ons gevraagd om verdieping. Want wat doe je als vrijwilliger als er vermoeden is dat het niet goed gaat met een oudere? Waar kun je dan terecht?

Kloof
In de campagne hebben we geconstateerd dat er een grote kloof bestaat tussen de hulpverlening en de oudere migranten. Er is geen direct contact. Vanuit onze organisaties kijken we een beetje wantrouwend: begrijpen ze ons wel? Vanuit de hulpverlening kent men de zelforganisaties niet goed. En ze hebben vaak geen goed beeld hoe belangrijk onze vrijwilligers (kunnen) zijn in het contact met de ouderen.
Daarom werkt het NOOM graag mee aan de bijeenkomst die Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland organiseert!

Datum:        7 oktober 2015
Tijd:              9.15 – 12.30 uur
Locatie:       CC gebouw 
                      Congrescentrum Amsterdam DWI 5e etage
                      Weesperstraat 113, 1013 VN Amsterdam

De groep Wilde Kastanje gaat toneel spelen. Aan de hand daarvan kunnen we met elkaar in gesprek. De bijeenkomst is er helemaal op gericht om elkaar over en weer beter te leren kennen. Het is een kans om te vertellen wat belangrijk is voor onze ouderen en op welke wijze onze vrijwilligersorganisaties een rol kunnen spelen in de hulpverlening.
We hopen dat veel vrijwilligers uit de achterban van de oudere migranten naar deze bijeenkomst komen!

Aanmelden
U kunt zich aanmelden vóór 5 oktober door een mail te sturen naar preventievoorlichting@020veiligthuis.nl onder vermelding van: 'Signaleren en dan…'

Voor de uitnodiging, klik hier>>

Mijn kwaliteit van leven

Het NOOM doet mee in het grote landelijke programma Mijnkwaliteitvanleven.nl (MKVL). Dit programma wil zichtbaar maken waar goede zorg om draait. Nu er zoveel verandert in de zorg zijn veel mensen erg onzeker. Ook het NOOM ziet dat bij de achterban. Daarom geven we voorlichting via het programma Zorg Verandert. En daarom doen we ook mee met MKVL.
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF en het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland en ouderenorganisaties PCOB en NOOM.

Kwaliteitsmeter
De kern van het programma wordt gevormd door een vragenlijst op internet. Deze vragenlijst kunt u beschouwen als een soort kwaliteitsmeter voor uw eigen leven. De vragen gaan over verschillende levensgebieden: uw gezondheid, uw financiële situatie, uw hulpmiddelen en de manier waarop u in staat bent te leven zoals u dat wenst.

Wie kunnen meedoen?

De vragenlijst kan ingevuld worden door:

  • ouderen
  • mensen met een chronische ziekte of beperking
  • mantelzorgers.

Hoe meer mensen meedoen, des te beter kan gesignaleerd worden hoe mensen hun kwaliteit van leven ervaren.

Ook voor oudere migranten!
Wij denken dat ook oudere migranten iets kunnen hebben aan Mijnkwaliteitvanleven.nl. De vragen in de vragenlijst stimuleren ouderen om na te denken over hun situatie en hoe die zich ontwikkelt. Het is een hulpmiddel om in beeld te brengen wat voor u belangrijk is en welke zorg of hulp daarbij past. Met die informatie kunt u het gesprek aangaan met bijvoorbeeld uw naasten, zorgverlener, arts of gemeente.
Binnen 48 uur na het invullen de vragenlijst ontvangt u een rapportje terug met een samenvatting.

U kunt een korte vragenlijst invullen of een uitgebreide versie. Dat mag u zelf kiezen.
Uw gegevens blijven volledig anoniem!

Voor veel migrantenouderen is een vragenlijst op internet niet het meest voor de handliggende instrument. Daarom bewandelt het NOOM een eigen weg binnen het project Mijnkwaliteitvanleven.nl.
1. Het NOOM gaat vrijwilligers opleiden om ouderen te helpen bij het invullen. Als u dan samen aan de vragenlijst werkt levert dat op zich al een goed gesprek op. Het is prettig om eens van gedachten te wisselen met iemand die u vertrouwt.
2. Bovendien vindt het NOOM het belangrijk dat ook oudere migranten laten horen hoe het met hen gaat. Op basis van de bevindingen van onze vrijwilligers gaan we een artikel schrijven dat speciaal aandacht besteedt aan de situatie van de oudere migranten, hun ervaringen met de veranderingen in de zorg en hun ideeën over kwaliteit van leven.

Meer informatie vindt u op de website van het NOOM, klik hier>>
of op de website van Mijnkwaliteitvanleven.nl, klik hier>>

U kunt ook direct aanmelden om de vragenlijst in te vullen! Klik hier>>

Eerste vrijwilligers MKVL opgeleid

Onlangs is de eerste groep vrijwilligers opgeleid om de ouderen in hun organisatie te helpen met het invullen van de vragenlijst Mijnkwaliteitvanleven.nl. De landelijke programmaleidster Martine van Huxsloot heeft tijd vrijgemaakt om deze training te geven aan de vrijwilligsters van de Kaapverdiaanse Dagopvang 70+ in Delfshaven, Rotterdam. Martine: 'Ik vind het belangrijk dat ook oudere migranten mee kunnen doen aan mijnkwaliteitvanleven.nl. Ook hun stem moet gehoord worden. En ook zij moeten voordeel kunnen hebben van de vragenlijst. Het is al moeilijk genoeg om in een gesprek met de gemeente te vertellen hoe het met je gaat en om ondersteuning te vragen. Deze vragenlijst levert een rapportje dat je kunt gebruiken bij de voorbereiding op het keukentafelgesprek.'

In de training zijn het doel en de mogelijkheden van het meerjarenprogramma MKVL toegelicht. De opbouw van de vragenlijst is uitgebreid doorgenomen. De vrijwilligsters hebben zelf geoefend met invullen. Er is gesproken over de anonimiteit van de gegevens. En over zaken waarop je als vrijwilliger moet letten bij het helpen met de vragenlijst: het is natuurlijk heel erg belangrijk dat de oudere zelf bepaalt wat de antwoorden moeten zijn!

 

Bij het NOOM zijn we erg benieuwd naar de eerste resultaten van deze eerste groep vrijwilligers die aan de slag gaat!

Heeft uw organisatie ook belangstelling om mee te doen? Heeft u vrijwilligers die (andere) ouderen of mantelzorgers willen ondersteunen bij het invullen van de online vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl?
Dan kunt u contact opnemen met de programmaleider bij het NOOM: Yvonne Heygele, E: heygele@netwerknoom.nl, M: 06 13354327.
Samen kunnen we dan bespreken hoe we het gaan aanpakken. 

50 Plus Beurs 2015

Ja hoor, we waren er weer! Op de 50 Plus Beurs. Niet zo zichtbaar als voorgaande jaren. Vanwege veranderingen in de beursorganisatie had het NOOM geen podium. Maar natuurlijk wel een stand. Daar mochten we veel ouderen uit de achterban begroeten. 
De beurs bood veel te genieten voor iedereen. Kijk maar!


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!