Logo
NIEUWSBRIEF   
12 januari 2016   

2016: We doen het samen!

Het bestuur en de medewerkers van NOOM wensen u allen een mooi 2016! Wij hopen dat u uw eigen kracht zult kunnen ervaren en versterken, en verbondenheid mag voelen met uw naasten en ‘de wijde wereld’.
Het NOOM wil ook in het nieuwe jaar weer graag een bijdrage leveren aan de emancipatie en participatie van de oudere migranten. Samenwerking tussen onze aangesloten organisaties, de actieve vrijwilligers door het hele land en alle organisaties die iets willen en kunnen betekenen voor de migrantenouderen staat daarbij voorop.

We noemen een aantal zaken waaraan het NOOM aandacht zal geven:

  • Belangenbehartiging. Met name de problematiek van de kostendelersnorm voor ouderen met een AIO (Aanvullend Inkomen Ouderen) staat voor het NOOM hoog op de agenda. Maar ook andere onderwerpen die met inkomen en pensioenen te maken hebben zullen we graag samen met onze vaste partners PCOB, Unie KBO en NVOG in Den Haag onder de aandacht brengen.
  • De veranderingen in de zorg. Samenwerking binnen het programma Zorg Verandert zal worden gecontinueerd. Dat betekent dat we de voorlichtings- en gespreksbijeenkomsten over de betekenis van de veranderingen kunnen voortzetten in 2016. Op dit moment hebben al meer 5.500 migrantenouderen en mantelzorgers deelgenomen aan de bijeenkomsten. Dat zullen er de komende periode nog veel meer worden. Ook gaan we verder werken aan verdieping naar aanleiding van specifieke thema’s en het versterken van het handelingsperspectief: voor ouderen met een migrantenachtergrond is het extra noodzakelijk om de weg naar passende zorg te vinden.
  • Het NOOM zoekt naar wegen om de activiteiten in het kader van Ouderen in veilige handen voort te zetten. We zijn partner in de Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden. Samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisaties wordt onder andere gewerkt aan voorlichting over preventie van financieel misbruik en het Nederlands erfrecht. Daarnaast streeft het NOOM ernaar de samenwerking met de Veilig Thuis organisaties verder te ontwikkelen.
  • De voortgaande digitalisering vraagt veel van de actieve vrijwilligers in onze gelederen die de ouderen ondersteunen bij hun administratie, zorgaanvragen enzovoorts. We zijn in gesprek met de Belastingdienst over het opstarten van een voorlichtingstraject over de veranderingen die zijn ingegaan per 1 januari 2016. We hopen u daar zeer binnenkort meer over te kunnen vertellen.

  • Er is veel te doen over de zorgverzekering. Grote ongerustheid bestaat er bij oudere migranten over de voorgenomen wijzigingen in de zorgverzekering, waar gesproken wordt over het beperken van de werelddekking. Het NOOM zal hier zeker aandacht aan schenken. Ook de signalen dat steeds meer mensen in onze achterban de verzekeringspremie niet betalen vragen om actie.
  • Wat kun je zelf doen om de kwaliteit van leven te verhogen als je lijdt aan een chronische ouderdomsziekte, zoals hart- en vaatziekten en de ziekte van Parkinson? Deze vraag staat centraal in het project Bekend maakt bemind dat het NOOM uitvoert samen met De Hart & Vaatgroep en de Parkinson Vereniging. Zie voor meer informatie verderop in deze nieuwsbrief.
  • NOOM neemt ook deel aan het programma Mijn Kwaliteit Van Leven, een initiatief van de NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie). Migrantenouderen krijgen hulp van vrijwilligers om een vragenlijst in te vullen over hun situatie. Op basis daarvan ontvangen ze een ‘persoonlijke kwaliteitsmeter’, die hen kan helpen om passende zorg te organiseren. De organisaties die hieraan mee doen krijgen hierdoor inzicht in de situatie van ‘hun’ ouderen en aanknopingspunten voor nieuwe activiteiten.

Actuele informatie AOW en pensioenen

Zoals u van ons gewend bent komt het NOOM ook aan het begin van dit nieuwe jaar weer met een aangepaste presentatie over de AOW en pensioenen. De bedragen zijn aangepast aan de huidige situatie. En een aantal wijzigingen is doorgevoerd.

De presentatie is te downloaden als pdfbestand. Klik hier>>
Ook is de informatie beschikbaar aangevuld met nadere toelichting. Klik hier>>

Als u graag de presentatie in powerpointversie wilt ontvangen, dan kunt u mailen naar Yvonne Heygele, E: heygele@netwerknoom.nl.

Toolkit Weet wat u slikt

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over het project Weet wat u slikt, dat NOOM heeft uitgevoerd in samenwerking met Apothekersvereniging Midden-Nederland, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het Platform Mantelzorg Provincie Utrecht). Er werden bijeenkomsten georganiseerd om goed en veilig medicijngebruik onder migrantenouderen te versterken. Het project vond plaats in het kader van het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen, regionaal netwerk binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg).

Het project heeft een aantal concrete producten opgeleverd.

  • Folder Weet wat u slikt, met tips voor goed en veilig medicijngebruik. Klik hier>>
  • Overzicht met informatie en hulpmiddelen voor goed en veilig medicijngebruik, Klik hier>>
  • Draaiboek voor een bijeenkomst Weet wat u slikt. Klik hier>>

Foto Robert de Hartogh

Bekend maakt bemind van start gegaan

Net als Nederlandse ouderen hebben migrantenouderen last van chronische beperkingen en zogeheten ouderdomsaandoeningen. Bij oudere migranten treden deze in de praktijk echter veel eerder op: zij krijgen vaak op relatief jongere leeftijd gezondheidsklachten dan ouderen die in Nederland zijn opgegroeid. Daar zijn allerlei oorzaken voor, zoals een slechte voeding tijdens de kinderjaren, een geschiedenis van harde fysieke arbeid, beroepsziekten als gevolg van werken in slechte werkomstandigheden (denk aan asbestkanker), genetische aanleg, een leefstijl waarin bewegen weinig aandacht krijgt, gebrek aan kennis over goede voeding en/of andere opvattingen over ouderdom.

Migrantenouderen zijn niet altijd goed op de hoogte op welke wijze ondanks chronische beperkingen toch nog lange tijd een hoge kwaliteit van leven gewaarborgd kan worden. De patiëntenverenigingen in Nederland hebben hierover veel ervaringskennis. Maar zij kunnen hiermee vaak de oudere migranten niet bereiken. Daarom hebben De Hart&Vaatgroep, de Parkinson Vereniging en het NOOM elkaar gevonden in het project 'Bekend maakt bemind'.

In 2015 en 2016 worden op zes plaatsen in Nederland activiteiten uitgevoerd waarin oudere migranten (en hun mantelzorgers) en vrijwilligers van de twee patiëntenverenigingen elkaar ontmoeten. Voeding, bewegen en omgaan met stress staan tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten centraal. Oudere migranten en mantelzorgers maken kennis met allerlei manieren om met chronische ziekten om te gaan. De patiëntenverenigingen leren hoe zij hun ervaringskennis en manier van werken beter kunnen laten aansluiten op de leefwereld van de migranten ouderen. Zo leren we over en weer van elkaar!

In Den Haag hebben inmiddels drie zeer succesvolle bijeenkomsten plaatsgevonden, die gericht waren op de Hindoestaanse ouderen. Tijdens de grote startbijeenkomst waaraan ruim 150 ouderen en mantelzorgers deelnamen, kregen zij voorlichting en waardevolle tips van zowel De Hart&Vaatgroep, de Parkinsonvereniging en huisarts Rambharose, kaderarts hart- en vaatziekten.

 

Tijdens deze bijeenkomst was er ook ruimte om ervaringen uit te wisselen. De avond werd afgesloten met ontspanningsoefeningen onder leiding van Rita Raghoebarsing.

Bij de tweede bijeenkomst maakten de deelnemers kennis met verschillende bewegingsvormen die in het bijzonder geschikt zijn voor ouderen met chronische aandoeningen. De derde en laatste bijeenkomst stond in het teken van gezond koken.

 

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor bijeenkomsten in Rotterdam, gericht op Chinese ouderen, en bijeenkomsten in Eindhoven, gericht op oudere Marokkaanse vrouwen. In het voorjaar volgen bijeenkomsten voor Turkse ouderen in Harderwijk, Molukse ouderen in Woerden en Kaapverdiaanse ouderen in Rotterdam.

Voor meer informatie over 'Bekend maakt Bemind' kunt u contact opnemen met Lucía Lameiro García, E: lameiro@netwerknoom, M: 06 20966432.

Van signaleren naar bespreken

De afgelopen jaren is vanuit de lidorganisaties van NOOM veel aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van ouderenmishandeling. Onder de titel Ouderen in veilige handen zijn door het hele land en in vele groeperingen gespreksbijeenkomsten georganiseerd.

'Praten helpt' was een belangrijke boodschap en dat hebben we gedaan in die bijeenkomsten. Maar meteen was ook duidelijk dat er veel meer nodig is om ouderenmishandeling te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Een van de aanbevelingen die we voor ons zelf formuleerden was het trainen van vrijwilligers om het gesprek aan te gaan met een oudere en/of mantelzorger waar een vermoeden bestaat van ouderenmishandeling.

GGD Gelderland Zuid heeft onze wens gehoord en opgepakt binnen hun project Ouderen in veilige handen dat zij afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Samen met hen en Moviera Aanpak Huiselijk Geweld is filmmateriaal ontwikkeld dat we kunnen gaan inzetten in de deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers. De film is gemaakt door filmmaker Riske de Vries en geproduceerd door De Media Afdeling.

Het bijzondere is dat via vier van onze lidorganisaties (Chun Pah, Fos'ten, LSMO en MOBiN) vrijwilligers zelf als acteurs hebben meegewerkt. We zijn buitengewoon trots op het resultaat!

Opname met de Marokkaanse vrijwilligers

'Van signaleren naar bespreken - vrijwilligers in gesprek met oudere migranten' is de titel van het educatief materiaal.

Voor de films hebben we vier lastige situaties tot uitgangspunt genomen. Aanleiding is een vermoeden van financieel misbruik, overbelasting van mantelzorgers, verwaarlozing of fysieke mishandeling. Iedere situatie wordt in 2 delen in beeld gebracht. In het eerste deel vertelt de vrijwilliger waar hij/zij zich zorgen over maakt. In het tweede deel zien we het gesprek tussen de vrijwilliger en de oudere of de mantelzorger.
Het gaat om fictieve situaties die zijn gebaseerd op verhalen uit de praktijk.

Om de filmpjes te bekijken, klik hier>>
Bovenaan de lijst staat de complete film. Daaronder staan de afzonderlijke filmpjes.
Voor de bijbehorende handleiding, klik hier>>

Het materiaal is gepresenteerd op de slotconferentie van het project op 25 november 2015.
In de workshop die het NOOM dsaar verzorgde bleek al meteen dat het materiaal ook uitstekend geschikt is om te gebruiken in deskundigheidsbevordering van professionals die werken met oudere migranten.


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!