Logo
NIEUWSBRIEF   
17 februari 2016   

Geen afscheid maar een warm welkom!

Met trots en genoegen wil ik u namens het bestuur van het NOOM voorstellen aan de nieuwe coördinator van het NOOM Lucía Lameiro García en plaatsvervangend coördinator Jeanny Vreeswijk-Manusiwa. Zij komen het NOOMbureau versterken met hun jarenlange ervaring en deskundigheid. Freddy May is met ingang van 1 januari 2016 teruggetreden als coördinator. Gelukkig hoeven wij geen afscheid van hem te nemen: hij blijft aan ons bureau verbonden als adviseur. Ook Yvonne Heygele blijft als projectontwikkelaar/adviseur werkzaamheden voor het NOOMbureau verrichten.

Het NOOMbestuur is Freddy buitengewoon erkentelijk voor zijn bijdrage aan de opbouw en positionering van het NOOM. Met tomeloze inzet heeft hij vanaf de start in 2007 eraan gewerkt om het NOOM landelijk op de kaart te zetten. Onder zijn leiding zijn talloze nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan. Onvermoeibaar heeft hij aandacht gevraagd voor de positie en problemen van oudere migranten. En tegelijk heeft hij gewezen op het enorme potentieel aan onvermoede, vaak onzichtbare capaciteiten die in de gelederen van de oudere migranten voorhanden zijn en ingezet kunnen worden voor een tolerante samenleving voor iedereen. We zijn heel erg blij dat Freddy een deel van zijn werkzaamheden blijft voortzetten. Meer tijd voor gezin en familie is hem van harte gegund!

Wij heten Lucía en Jeanny van harte welkom in ons midden. Beiden zijn geen onbekenden voor het NOOM. Lucía Lameiro García was tot voor kort directeur van Lize, gesprekspartner voor de rijksoverheid voor de Zuid-Europese gemeenschap. In die hoedanigheid was zij destijds betrokken bij de oprichting van het NOOM. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa participeerde als coördinator van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen in de afgelopen jaren in het NOOMoverleg. Zij leverde onder andere een grote inhoudelijke bijdrage aan projecten als Ouderen in veilige handen en Vroegtijdige signalering van zorgfraude.
In het artikel hieronder stellen zij zich nader aan u voor.

Het bestuur van het NOOM wenst de medewerkers veel succes en werkplezier in de nieuwe samenstelling!

Bouchaib Saadane, voorzitter

Diversiteit = kracht2

Versterking van het NOOMbureau draagt hier aan bij

Tijdens de beleidsdag van het NOOM op 6 februari jl. bleek maar al te duidelijk dat de ambitie om de kwetsbaarheid van migrantenouderen te verkleinen en hun participatie te vergroten de komende jaren zal worden voortgezet. De vertegenwoordigers van de NOOMlidorganisaties gaven aan dat samenwerking tussen de verschillende groepen onderling, alsook die met reguliere instellingen en organisaties vruchten afwerpt. Migrantenouderen hebben niet alleen profijt van de verschillende projecten waarin het NOOM participeert. De projecten geven oudere migranten bovendien de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Winst is verder dat door de inzet van hun kennis en ervaring de eenzijdige beeldvorming rondom migrantenouderen wordt bijgesteld. Besproken werd ook dat met de ingezette decentralisatie NOOM voor de uitdaging staat om diverse activiteiten en verbindingen op lokaal niveau te stimuleren. Voor de inzet van NOOM in de afgelopen acht jaar werd veel waardering uitgesproken, er is immers veel bereikt. Door de vele, ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen is het echter nodig om het NOOM netwerk nog meer te profileren en te versterken.

Om deze uitdaging aan te gaan maakte de voorzitter van NOOM, Bouchaib Saadane, aan het begin van de dag bekend dat het NOOM bureau wordt versterkt met het toetreden van Lucía Lameiro García en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa. Lucía neemt de functie van coördinator op zich en Jeanny die van plaatsvervangend coördinator. Met de gedreven en professionele ondersteuning van Fred May, Yvonne Heygele en het NOOMbestuur, zullen zij zich inzetten om de oudere migranten, in al hun veelkleurigheid en veelzijdigheid, een stem te blijven geven in de Nederlandse samenleving. Binnenkort zullen ze contact opnemen met de lidorganisaties om een afspraak te maken voor een (kennismakings)gesprek.

Hier volgt alvast een kleine introductie:

Lucía Lameiro García is kind van Spaanse gastarbeiders die in de jaren 70 naar Nederland kwamen en ook weer zijn geremigreerd. Als sociale wetenschapper is zij verbonden geweest aan de Vakgroep Sociale Gerontologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Migratie Instituut en het Lize, het voormalige inspraakorgaan voor Zuid-Europeanen, een van de acht LOM-samenwerkingsverbanden die aan de wieg van het NOOM hebben gestaan. Haar grootste drijfveer is het aanspreken van de kracht van migranten in het algemeen en die van migrantenouderen in het bijzonder. Zij gelooft rotsvast dat alleen in samenwerking met anderen de kleine én grote vraagstukken waar we met z’n allen voor staan kunnen worden opgelost.

Lucía Lameiro García

Jeanny Vreeswijk Manusiwa is kind van Molukse ouders die in 1951 naar Nederland kwamen met de gedachte dat hun verblijf slechts ‘voor tijdelijk’ zou zijn. Als cultureel antropoloog heeft zij verschillende onderzoeken gedaan aan het Moluks Museum in Utrecht en aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Naast haar werk voor NOOM blijft zij werkzaam bij Woonzorgcentrum Raffy in Breda als programmaleider cultuurspecifieke zorg. Haar grootste drijfveer is om haar kennis van de belevingswereld van oudere migranten te verrijken en te delen. Zij vindt dat die kennis onmisbaar is om de manier waarop zorg en welzijn in Nederland is georganiseerd, zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de zorgwensen van oudere migranten.

 

 Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Manifest ouderenorganisaties aan kabinet

Voorkom korting op pensioenen, maak indexatie mogelijk en geef ook ouderen lastenverlichting zoals iedereen

De gezamenlijke ouderenorganisaties eisen van het kabinet maatregelen om verlaging van de pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van de pensioenen mogelijk te maken. Daarnaast eisen ze dat de ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle andere Nederlanders. Als het kabinet doof blijft voor deze eisen zullen de ouderenorganisaties onder druk van hun leden er niet aan ontkomen om acties te gaan voeren om hun eisen kracht bij te zetten. Dat staat in een manifest dat begin volgende week wordt aangeboden aan het kabinet, de Tweede Kamer en de sociale partners en is ondertekend door KNVG, NVOG, PCOB, NOOM en de Unie KBO.

Ook werkenden worden getroffen
De ouderenorganisaties willen dat het kabinet deze zomer bij de opstelling van de begroting voor 2017 maatregelen treft om kortingen op de pensioenen te voorkomen en indexering en herstel van de koopkracht van de ouderen mogelijk te maken. ‘Het is moeilijk uit te leggen dat het vermogen van de pensioenfondsen in de crisisjaren vanaf 2008 tot vandaag is verdubbeld van 650 naar 1200 miljard euro en dat er desondanks geen geld zou zijn voor indexatie van de pensioenen’, stellen de organisaties in het manifest. Ze wijzen er ook op dat het doorvoeren van kortingen en het niet indexeren niet alleen de koopkracht van de gepensioneerden van vandaag treft, maar ook de toekomstige koopkracht aantast van de werkenden die hun pensioen nog aan het opbouwen zijn.

Onevenwichtige lastenverlichting
De koopkracht van gepensioneerden holt niet alleen achteruit door lagere pensioenuitkeringen, maar ook door de toenemende zorgkosten. De komende jaren zal de eigen bijdrage in de zorgkosten sterk toenemen. Daarom is het onacceptabel dat de ouderen niet delen in de lastenverlichting van 5 miljard euro. ‘De belastingmeevaller is onevenwichtig verdeeld, omdat die grotendeels toevalt aan de werkenden, terwijl ook de koopkracht van de gepensioneerden is gedaald’, stellen de organisaties. De ouderen moeten vanaf 2017 alsnog eenzelfde lastenverlichting ontvangen als de werkenden.

3 miljoen gepensioneerden
De gezamenlijke ouderenorganisaties vertegenwoordigen direct 600.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden. Zij accepteren daarom niet langer dat ze door het kabinet en de sociale partners niet systematisch betrokken worden bij de vaststelling van het beleid voor ouderen en gepensioneerden.

Voor het Manifest van de gezamenlijke ouderenorganisaties, klik hier>>
Voor de bijlage bij het Manifest, klik hier>> 

Toolkit voor een Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Al meerdere malen hebben wij u bericht over het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Vanuit het project, waaraan ook het NOOM heeft deelgenomen is nu een toolkit gemaakt waarvan ziekenhuizen gebruik kunnen maken om het keurmerk te verwerven.

De toolkit biedt aanwijzingen voor een succesvolle implementatie en geeft verschillende goede voorbeelden.
Voor de toolkit, klik hier>>

Binnenkort verschijnt een artikel in de nieuwsbrief Seniorvriendelijk Ziekenhuis over communicatie met oudere migranten. Daarin zal ook aandacht gegeven worden aan de speciale migrantenpoli van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en de aanpak die daar gevolgd wordt. Zodra het artikel gepubliceerd wordt zullen we dat ook via onze eigen nieuwsbrief verspreiden.In gesprek over leven en dood

Passende zorg rond het levenseinde voor oudere migranten is helaas nog geen vanzelfsprekendheid. Al geruime tijd besteedt het NOOM aandacht aan deze problematiek. Migrantenouderen en hun familie zijn vaak niet op de hoogte van dew wijze waarop in Nederland de zorg in de laatste levensfase is geregeld. Er bestaan veel misverstanden en vragen over pijnbestrijding en palliatieve sedatie. Tegelijk geven artsen en verpleegkundigen vaak aan dat zij te weinig kennis hebben om een goede aansluiting te maken bij de belevingswereld, de wensen en behoeften van oudere migranten.

Het NOOM heeft de afgelopen jaren geparticipeerd in de Stuurgroep passende zorg rond het levenseinde van artsenfederatie KNMG. Voor ons was het heel waardevol om in samenwerking met de andere ouderenorganisaties aandacht te vragen voor de wensen en verwachtingen van ouderen vanuit diverse culturele en religieuze achtergronden. Op 19 februari a.s. verzorgen Unie KBO, PCOB en NOOM tijdens het Congres 'Niet alles wat kan, hoeft' een deelsessie, getiteld 'Patiënten, famile en zorgprofessionals: een goed gesprek over het levenseinde vraagt om kennis van diversiteit'.

Via een geheel ander spoor gaat het NOOM een (beperkte) bijdrage leveren aan een project van Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Dit project is gefinancierd binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' van ZonMW.

Voor meer informatie, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!