Logo
NIEUWSBRIEF   
30 maart 2016   

Brussel

'... In die tijd zag men ons niet zozeer als moslims, maar als mensen. (...) Er was geen verschil tussen moslim of christen. Het is allemaal heel triest. Dat er zoveel afstand is tussen mensen. Dat mensen elkaar met argwaan bekijken. Dat ze met haat naar elkaar kijken.'

Dit zijn de treffende woorden van de vader van Fidan Ekiz, één van de vele gastarbeiders die in de jaren '60-'70 van de vorige eeuw naar Nederland kwamen. Hij spreekt deze uit in de documentaire 'Komt alles goed?', die op maandag 28 maart 2016 werd uitgezonden. In deze film gaat documentairemaakster Fidan Ekiz in op de heftige reacties die volgden op haar eerdere oproep aan moslims om zich uit te spreken tegen terreur, na de aanslagen op Charlie Hebdo, Ankara en Parijs.

Het NOOM neemt geen stelling in de discussie of moslims zich tegen terreur moeten uitspreken. Als NOOM verzetten we ons wél tegen de gevolgen van deze aanslagen voor de wijze waarop we met elkaar omgaan. Het NOOM roept op om elkaar in de eerste plaats als mensen te blijven zien.

Voor de documentaire, klik hier>>

Brede opbrengst van Zorg Verandert

Al eerder hebben wij geschreven over het enorme succes van de bijeenkomsten Zorg Verandert. Met trots, omdat zoveel vrijwilligers actief aan de slag zijn in het land om de ouderen en mantelzorgers in hun achterban te informeren over de veranderingen die plaatsvinden in welzijn en zorg. Maar we zien het tegelijkertijd met bezorgdheid aan, omdat het zichtbaar maakt hoe groot de achterstand in informatie is bij de oudere migranten en hoe enorm de behoefte is om hierin meegenomen te worden.

In 2015 zijn sinds juni 165 bijeenkomsten georganiseerd. In de eerste drie maanden van 2016 kwamen daar nog eens 133 bijeenkomsten bij. Minimaal 8.000 ouderen en mantelzorgers hebben hieraan meegedaan. Een deel van hen heeft daarnaast een of twee vervolgbijeenkomsten bijgewoond.

Meer dan voorlichting alleen
In dit artikel willen we u een klein inkijkje geven wat de bijeenkomsten Zorg Verandert betekenen voor de oudere migranten én voor hun organisaties. Ook willen we graag laten zien dat de opbrengst veel verder gaat dan louter het geven van informatie.

Bouchaib Saadane, voorzitter van het NOOM, benadrukt keer op keer hoe nodig het is dat de oudere migranten in de vorm van bijeenkomsten de informatie krijgen die ze nodig hebben: ‘De achterstand in alle migrantengemeenschappen is aanzienlijk. Heel vaak horen we – in gesprek met de mensen – dat ze niets of maar heel weinig weten van de ontwikkelingen die gaande zijn. Wel merken de mensen dat de eigen bijdragen hoger worden en toegezegde ondersteuning naar beneden gaat. Wij kunnen uitleggen waarom dat gebeurt. Deelnemers de gelegenheid geven om hun zorgen te uiten en vragen te stellen, vanuit hun eigen situatie. Dat is hard nodig, want de communicatie vanuit de rijksoverheid en de gemeenten bereikt onze groepen nauwelijks. Onze organisaties vormen een schakel, die steeds belangrijker wordt.’

Bijeenkomst bij Kaapverdiaanse ouderen in Rotterdam

Aansluiten in plaats van uitsluiten
Yvonne Heygele, projectleider bij het NOOM voor Zorg Verandert, vult hierop aan: ‘Als projectleider zorg ik ervoor dat ik regelmatig ook zelf voor de groepen sta. Dan weet ik hoe mensen reageren, wat hun vragen zijn. Mij valt op dat veel migrantenouderen en hun familieleden erg ongerust en ook boos zijn over de veranderingen. Vaak ervaren zij de verminderde zorg en afwijzing bij een ondersteuningsvraag als uitsluiting. Zelf probeer ik in een bijeenkomst ruimte te geven om deze gevoelens te uiten. Vaak zijn de voorbeelden die ze geven echt schrijnend. Pas daarna kan ik aangeven dat zij niet de enigen zijn die hiermee geconfronteerd worden. Ik vind het zeer alarmerend dat onze mensen zich zo uitgesloten voelen.’

‘Wat wij doen in de bijeenkomsten is mensen weer laten aansluiten op de grote maatschappelijke ontwikkelingen. Door hen te informeren en persoonlijk te betrekken, en aandacht te geven aan hen als specifieke groep, helpen we de migrantenouderen zichzelf in die ontwikkelingen te plaatsen – samen met andere groepen in de samenleving. We laten hen zich weer onderdeel voelen van het geheel in plaats van zich uitgesloten te voelen. Het is dringend noodzakelijk dat we onze groepen aangesloten houden en het groeiende isolement een halt toeroepen. Daar is meer voor nodig dan dit. Maar wij leveren absoluut een essentiële bijdrage waar overheden en andere organisaties de migrantennouderen niet weten te bereiken.’

Lees verder over de netwerkformule van het NOOM, de doorontwikkeling, samen-redzaamheid en de plannen voor de komende periode in het kader van Zorg Verandert. Klik hier>>


Rollenspel over het keukentafelgesprek tijdens een bijeenkomst voor Chinese ouderen in Eindhoven

Koopkracht ouderen blijft dalen - ouderenorganisaties in actie

De laatste voorspellingen van het CPB beloven niet veel goeds: de koopkracht van ouderen zal in 2017 voor het achtste jaar op rij dalen. Dit heeft verschillende oorzaken. Het opnieuw niet indexeren van de pensioenen is er daar één van. Echter, voor de komende jaren moeten ouderen ook serieus rekening houden met een korting op hun pensioen. Dergelijke berichten komen hard aan bij ouderen, die er tot voor kort vanuit konden gaan dat hun pensioen waardevast was.

De daling van de koopkracht van ouderen is in werkelijkheid echter fors hoger dan de officiële cijfers doen geloven. Vooral de alsmaar stijgende zorgkosten en eigen bijdragen leiden ertoe dat de koopkracht van zorgbehoevende ouderen flink daalt. De ongelijke verdeling van de belastingmeevallers over werkenden en niet werkenden, waardoor laatstgenoemden niet of nauwelijks profiteren van de aantrekkende economie, is tegen deze achtergrond van jarenlang koopkrachtverlies van ouderen, al helemaal niet te rijmen.

Voor de samenwerkende ouderenorganisaties KNVG, NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO, die samen drie miljoen gepensioneerden vertegenwoordigen, is de maat dan ook vol. Naast een manifest, gesprekken met de verantwoordelijke minister en de politieke partijen, zullen nu ook andere acties volgen om de politiek tot inkeer te laten komen. We houden u hiervan op de hoogte.

Voor het manifest van de ouderenorganisaties, klik hier>>
Voor de bijlage bij het manifest, klik hier>>

Klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens
Ouderen met een onvolledige AOW en een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), in de praktijk voor 90% migranten ouderen, hebben sinds 2015 ook nog eens te maken met de gevolgen van de kostendelersnorm. Hun inkomen wordt met soms wel enkele honderden euro’s per maand gekort als zij bij kinderen, familieleden of vrienden inwonen om mantelzorg te geven dan wel te ontvangen. Een onbegrijpelijke maatregel, aangezien hetzelfde kabinet dat deze maatregel heeft ingevoerd propageert het bieden van mantelzorg te stimuleren.

De ouderenorganisaties juichen het toe dat de invoering van de kostendelersnorm voor AOW-ers is uitgesteld om het bieden van mantelzorg niet in de weg te staan. Om precies dezelfde reden zou ook de invoering van de kostendelersnorm voor AOW-ers met een AIO-uitkering moeten worden uitgesteld. Door de mantelzorgrelaties van AOW-gerechtigden zonder AIO-uitkering wél en die van AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering níet te beschermen, maakt het kabinet zich naar de mening van de ouderenorganisaties schuldig aan ongelijke behandeling. Zij hebben inmiddels, samen met het Inspraakorgaan Turken in Nederland en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, het College voor de Rechten van de Mens gevraagd om een oordeel hierover te vellen.


Ziekenhuiszorg voor oudere migranten draait om goede communicatie

In de nieuwsbrief van het project 'Seniorvriendelijk Ziekenhuis', waarin NOOM participeert samen met Inie KBO, PCOB en NVOG, is een artikel verschenen op basis van een interview met Dr van Campen, klinisch geriater in het Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam. Goede communicatie is essentieel om te komen tot een goede diagnose en behandeling bij oudere migranten. Een professionale tolk hoort daarbij. Bijzonder is dat bij MC Slotervaart een speciale migrantenpoli is opgestart waar migrantenouderen terecht kunnen.

Voor het volledige artikel, klik hier>>

 

 

Beleidsrapportage Mijn Kwaliteit Van Leven

Het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl, waar ook het NOOM aan deelneemt, heeft een tweede beleidsrapportage uitgebracht. Het rapport is samengesteld op basis van ingevulde vragenlijsten waarin ouderen, mantelzorgers en mensen met een chronische ziekte of beperking zelf een beoordeling geven van allerlei zaken die gaan over hun kwaliteit van leven.
Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen lang niet altijd zorg en ondersteuning hebben die bij hen past. Dit gaat ten koste van hun gezondheid en de kwaliteit van leven zodra dit mensen op meerdere vlakken beperkt. Dit geldt voor 44% van de deelnemers, onder wie mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op ruim 10.000 deelnemers.


Foto: Fleur Kooiman

Voor het persbericht, klik hier>>
Voor de beleidsrapportage, klik hier>>

€ 75.000 te winnen met nieuw zorg-en-welzijnsidee voor oudere migranten

De inschrijving voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016 is geopend!
Thema is dit jaar ‘Zorg voor welzijn van oudere migranten’. Insturen kan tot 26 april 2016 via www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl. De winnaar krijgt € 75.000 om het idee uit te voeren. De prijs is een initiatief van ZonMw en VSBfonds.

De opdracht
Het zorg-en-welzijnsidee moet goed aansluiten bij de vragen en behoeften van oudere migranten. Het kan bijvoorbeeld gaan om hoe je in dagbesteding, zorg aan huis of zorg in de laatste levensfase echt rekening houdt met culturele verschillen. Iedereen kan insturen, bijvoorbeeld huisartsen, wijkteams, verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers, vrijwilligers en leidinggevenden. Zolang er maar een organisatie is die het idee (mee) uitvoert.

Waarom dit thema?
Oudere migranten vormen een kwetsbare groep. Door de vergrijzing groeit hun aantal snel. Extra aandacht voor hen is nodig. Zo is er sprake van een gezondheidsachterstand en beperktere toegang tot de zorg. En vaak is er nog te weinig oog voor wat zij en hun familie nodig hebben.

De prijs
De winnaar krijgt € 75.000 om het idee uit te voeren. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs helpt ook andere kanshebbers verder te komen. Zij krijgen tips in het Zorgvernieuwingsatelier om hun idee uit te werken en worden op het spoor gebracht van mogelijke financiers.

Goede ideeën verdienen een kans
Elke twee jaar organiseren ZonMw en VSBfonds de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. De prijs biedt goede ideeën voor betere zorg en welzijn een kans. Er is vaak geen tijd en geld om goede ideeën uit te werken. Of het is niet duidelijk hoe je van een idee naar een haalbaar plan komt. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs doet daar wat aan.

Informatie en inschrijven
Voor de folder, klik hier>>

Om in te schrijven, klik hier>>
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief, klik hier>>
Twitter: @NZVP2016


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!