Logo
NIEUWSBRIEF   
26 mei 2016   

Actie voor koopkracht ouderen

Steeds meer ouderen zijn de afgelopen jaren in de problemen geraakt door de stapeling van maatregelen die hun koopkracht treffen. Hogere zorgkosten, stijging van vaste lasten, meer eigen bijdragen, duurdere uitgaven (terwijl het pensioen niet meegroeit) en minder financiële compensatie. Nadat we eerder dit jaar een gezamenlijk manifest (klik hier>>) naar het kabinet stuurden, slaan de ouderenorganisaties KBO, PCOB, NVOG, KNVG en NOOM opnieuw de handen ineen en roepen op om onderstaande mail via een e-card te sturen naar de Tweede Kamer.

Geacht Kamerlid,
Niet snel spring ik op de barricade. Ook niet als ik keer op keer merk dat ik nog meer moeten inleveren.
Maar nu wil ik u iets op het hart drukken: spaar de inkomens en verminder de uitgaven van ouderen in 2017! Wees verstandig in uw beslissingen over onze financiële oudedagsvoorziening. Het is de hoogste tijd, het water staat veel mensen al aan de lippen.
Lang niet alle 3,5 miljoen ouderen in Nederland hebben het zo goed als soms wordt beweerd. Integendeel. Door stapeling van kabinetsmaatregelen hebben we al acht jaar op rij steeds minder te besteden. De 600.000 leden van de ouderenorganisaties geven daar dagelijks schrijnende voorbeelden van: velen kunnen de oplopende kosten niet meer betalen. Ouderen mogen niet meer inleveren dan andere bevolkingsgroepen!

DIT VRAAG IK VAN U:

  • Herstel de koopkracht
  • Geen verlaging van pensioenen
  • Stop verhoging van zorgkosten
  • Schrap de mantelzorgboete
  • Verhoog de ouderenkorting
  • Maak afschaffing ouderentoeslag ongedaan
  • Draai verhoging zorgpremie terug
  • Herstel inkomensondersteuning AOW’ers

PERSOONLIJKE BOODSCHAP
In het open stukje in de e-card kunt u zelf een persoonlijke boodschap toevoegen. Bijvoorbeeld: 

Mede namens het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) roep ik U op om zich nog sterker te maken om de koopkracht van ouderen te verbeteren. In het bijzonder roep ik U op om zich in te (blijven) zetten om de mantelzorgboete, die migrantenouderen met een AIO-uitkering keihard treft, van tafel te krijgen.

Meedoen?
Wilt u ook een e-card sturen? Ga naar de website Stop de Stapeling, klik hier>>  

 

Mantelzorgboete voor ouderen met AIO in het nieuws

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de zorgen die het NOOM heeft over de kostendelersnorm die sinds 1 januari 2015 geldt voor ouderen met een AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). Aangezien 90% van de ouderen met AIO migrant zijn doet het NOOM er alles aan om dit probleem onder de aandacht te brengen. Hun inkomen wordt met soms wel enkele honderden euro’s per maand gekort als zij bij kinderen, familieleden of vrienden inwonen om mantelzorg te geven dan wel te ontvangen. Een onbegrijpelijke maatregel, aangezien hetzelfde kabinet dat deze maatregel heeft ingevoerd propageert het bieden van mantelzorg te stimuleren.

Inmiddels is bekend dat de zitting van het College van de Rechten van de Mens om een oordeel te vellen over de klacht die IOT, KBO, KNVG, NVOG, PCOB, SMN én NOOM hebben ingediend, zal plaatsvinden op 27 juni.

In de afgelopen periode zijn over deze problematiek twee artikelen verschenen waaraan het NOOM medewerking heeft verleend.
Artikel in Trouw (23 april 2016), klik hier>>
Artikel in AD (29 april 2016), klik hier>>

 

Nazha Taoufiq (links) en Malva Rijna vertelden onlangs over hun ervaringen met de mantelzorgboete in Trouw
Foto: Patrick Post

Migranten en dementie besproken in het MC Slotervaart in Amsterdam

De snelle toename van dementie onder niet-westerse migranten en de problemen van herkenning ervan, zijn onderwerpen waar de afdelingen Geriatrie en Medische Psychologie van het MC Slotervaart in Amsterdam zich al jaren mee bezig houden. Om over dit thema van gedachten te wisselen organiseerden zij op 9 mei een werkbezoek waar staatssecretaris Martin van Rijn te gast was.

Een aantal sprekers lichtten de problematiek toe. Zo gaf Jos van Campen, geriater aan het MC Slotervaart, aan dat de eerste generatie migranten de huisarts pas in een laat stadium van het dementieproces bezoekt. Daar komt bij dat huisartsen niet goed toegerust zijn om dementie bij migrantenouderen te herkennen. Passende zorg en ondersteuning komen pas laat op gang met als gevolg dat mantelzorgers overbelast dreigen te raken. Miriam Goudsmit, gezondheidspsycholoog/neuroloog, eveneens werkzaam aan het MC Slotervaart, besprak de barrières die zich voordoen bij het stellen van de diagnose bij oudere migranten met dementie. De grootste barrières hebben te maken met taal, culturele verschillen, een laag opleidingsniveau en analfabetisme. Volgens Goudsmit zijn oplossingen te zoeken in het verbeteren van de kennis van zorgprofessionals, het verbeteren van testmateriaal en standaard inschakelen van tolken. Maar ook meer samenwerking met bijvoorbeeld patiëntenorganisaties stelde ze voor. En meer wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de discussie rondom de vraag ‘Hoe bereiken we migranten met dementie?’, werd hierover de opmerking gemaakt dat het bij onderzoek van groot belang is om oudere migranten en hun netwerk hierbij te betrekken. En de kosten die zij bij deelname maken ook te vergoeden.

Salih Gürbüz, mantelzorger van Turkse afkomst, deelde zijn ervaringen als mantelzorger voor zijn moeder. Hij vertelde over de taboes en de plicht die de kinderen voelen om voor de ouders te zorgen. Gürbüz speelt een rol in de korte documentaire ‘Mijn moeder is dement’. Klik hier>>  

Hoogleraar Anne Mei The sprak over het belang van de benadering van de sociale kant van dementie. Er is niet alleen aandacht nodig voor de medische aspecten van de ziekte, maar ook voor vragen als: Hoe reageert mijn omgeving? Hoe ervaar ik deze ziekte? Wat gebeurt er met me? Er is meer aandacht nodig voor de informele kant van de zorg voor migrantenouderen met dementie, pleit deze hoogleraar.

Tijdens de discussie gaf Van Rijn onder andere aan dat er nog veel werk te doen is aan kwaliteitsverbetering in de zorg en dat er nog meer gemeenschapszin nodig is in de Nederlandse samenleving. In die zin zouden we van andere culturen kunnen leren, zo stelde de staatssecretaris.

Dagvoorzitter Özgül Uysal-Bozkir had op haar lijstje staan dat ze vertegenwoordigers van landelijke organisaties als Pharos en NOOM graag het woord wilde geven tijdens de discussie. Vanuit het NOOM werd tijdens de discussie ingebracht dat het met de nodige tijd, aanpak en middelen goed mogelijk is om oudere migranten en hun netwerk te bereiken. Als voorbeeld werd het project Zorg Verandert genoemd waarin binnen nog geen jaar tijd via ruim 200 vrijwillige voorlichters van verschillende migrantengroepen over het hele land, ca. 10.000 migrantenouderen, mantelzorgers en vrijwilligers zijn bereikt.

Bekend maakt bemind naar laatste fase

In onze nieuwsbrief van januari berichtten wij u dat ‘Bekend maakt Bemind’, het gezamenlijke project van de Parkinson Vereniging, De Hart&Vaatgroep en het NOOM, van start was gegaan met een eerste serie van ontmoetingsbijeenomsten voor Hindoestaanse ouderen in Den Haag. Inmiddels hebben ook de ontmoetingsbijeenkomsten voor Chinese ouderen in Rotterdam, Marokkaanse oudere vrouwen in Eindhoven en Molukse ouderen in Woerden plaatsgevonden. Wij kijken met grote tevredenheid terug op deze bijeenkomsten en verheugen ons op de nog komende bijeenkomsten met Turkse ouderen in Dordrecht en Surinaams-Creoolse ouderen in Amsterdam Zuidoost. We willen alvast enkele bevindingen met u delen.

Geen verrassing voor het NOOM is de grote belangstelling, bij alle groepen, voor gezondheid in relatie tot leefstijl. Ook geen verrassing is de grote behoefte aan (nog) meer voorlichting. Dit gegeven alleen al is positief te noemen, al was het maar uit oogpunt van preventie. Zonder kennis van en bewustzijn over de eigen mogelijkheden om gezonder te leven, kan in de toekomst moeilijk gezondheidswinst worden behaald.
De verschillende deskundigen die een bijdrage hebben geleverd aan de bijeenkomsten, bevestigden het signaal dat het NOOM al langere tijd afgeeft: migrantenouderen krijgen vaker en op jongere leeftijd met een chronische aandoening te maken. Zij kampen vaker met meerdere chronische aandoeningen tegelijk. Ook bevestigden zij dat vastgesteld is dat bepaalde ziektes vaker voorkomen bij bepaalde groepen, maar dat nog onvoldoende bekend is wat hiervan de oorzaak is. Wel staat onomstotelijk vast dat een gezonde(re) leefstijl de kwaliteit van leven ten goede komt, ook die van chronisch zieke ouderen.

 

Vida, het life-style magazine van de Hart&Vaatgroep, besteedde in een artikel aandacht aan de bijeenkomsten 'Bekend maakt bemind' van de Chinese ouderen in Rotterdam

Een belangrijke aanname bij de start van dit project was dat naast het aanreiken van informatie, het kennismaken met elkaar en uitwisselen van ervaringen tussen migrantenouderen en de (vrijwilligers van de) patiëntenverenigingen op zich al als waardevol kan worden beschouwd. De ontmoetingen die tot dusver hebben plaatsgevonden laten keer op keer zien hoe waar deze aanname is. De openheid waarmee de vrijwilligers van de patiëntenverenigingen vertellen over hun ervaringen en in het bijzonder hoe zij omgaan met hun chronische ziekte(n), werkt als een sleutel die deuren opent die gesloten leken. Met elkaar praten over ziekten lijkt ineens vanzelf te gaan.
De series van bijeenkomsten hebben allemaal een vergelijkbaar stramien. In de praktijk lopen ze overal anders. De invulling vanuit de lokale situatie is een voorwaarde voor succes. Wat wel vergelijkbaar is: overal is sprake van een hoge mate van interactie en worden veel vragen gesteld. Daardoor trekken we na afloop steeds weer de conclusie dat we met z’n allen een hoop hebben geleerd. Tot zover lukt het dan ook heel goed om de gestelde doelen te behalen.

Bijeenkomst van de oudere Marokkaanse vrouwen in Eindhoven

Wat nog rest voor de komende maanden, naast bijeenkomsten voor de Turkse en Surinaams-Creoolse ouderen, is het organiseren van een bijeenkomst voor alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij ‘Bekend maakt bemind’, zodat zij hun ervaringen met elkaar kunnen delen en waar zij hun wensen en ideeën voor de toekomst kunnen neerleggen.
Tot slot zullen de ervaringen, kennis, materialen en methodieken die met 'Bekend maakt bemind' zijn ontwikkeld en/of zijn verzameld middels een toolkit beschikbaar worden gesteld ten behoeve van patiënten- en andere organisaties die migranten ouderen willen bereiken. Deze toolkit zal in het najaar worden gepresenteerd. Wordt vervolgd dus.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Lucía Lameiro García,
E: lameiro@netwerknoom.nl of M: 0620966432.

Ouderen in de wijk gestart

Met een conferentie op 14 april jl. ging het project ‘Ouderen in de Wijk’, een samenwerkingsverband van de bibliotheek van Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Mira Media, officieel van start. 'Ouderen in de Wijk' wil in vier jaar 5-10.000 'kwetsbare' ouderen bereiken, waaronder ook de snel groeiende groep migranten ouderen.

Het meerjarige project ‘Ouderen in de Wijk’ heeft tot doel om in het bijzonder de groep ouderen die te maken heeft met structurele armoede, isolement, laaggeletterdheid en/of onvoldoende digitale vaardigheden te bereiken en activeren. De bibliotheek neemt het voortouw in dit project omdat ze 'in de haarvaten van de samenleving zit' en van oudsher mensen helpt de wereld te 'lezen', aldus Ton van Vlimmeren, directeur van Bibliotheek Utrecht. De titels van de vijf workshops gaven een voorschot op het plan van aanpak van het project: 'Samenwerkingsverbanden in de wijk', 'Inrichting Wijk Informatiepunt', 'Gesprek met ouderen over hun wensen', 'Mediawijsheid voor ouderen' en 'Problematiek migrantenouderen'. Deze laatste workshop was in handen van Jeanny Vreeswijk-Manusiwa en Lucía Lameiro García van het NOOM.
Volgens Lucía Lameiro is van doorslaggevend belang voor het slagen van dit project dat de activiteiten zich niet alleen binnen de muren van de bibliotheken zullen afspelen, de bibliotheek moet ook naar de mensen toe. Vervolgens is het van belang dat de ouderen die in de bibliotheek komen, zich welkom voelen en zij daar terecht kunnen voor al hun vragen, waar nodig in de eigen taal.
Voor het interview met Lucía Lameiro over het bereiken van migranten ouderen en de samenwerking met hun organisaties, klik hier>>

De Hindoestaanse ouderen van Stichting Asha namen deel aan de workshop 'Mediawijsheid voor ouderen' onder leiding van Nural Orücü van Mira Media. Zij bleken volop online actief te zijn met Facebook, WhatsApp en Skype. Bij velen is er echter angst voor internetbankieren. Tijdens de workshop kregen zij tips om veilig te internetten.

De conferentie werd afgesloten met de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ‘Ouderen in de Wijk’ door de directies van de Bibliotheek in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en een lid van de Raad van Toezicht van Mira Media.

Hoe ouder, hoe wijzer?!

Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie in Rotterdam, heeft in de afgelopen jaren meerdere projecten uitgevoerd voor ouderen van de eerste generatie. Dat leidde tot de signalering dat deze ouderen tegen (voor hen) nieuwe dilemma's aanlopen. Altijd was de gedachte: 'Later gaan we terug naar ons land van herkomst'. Maar nu het zo ver is, komt de situatie er anders uit te zien. Terwijl veel vaders wel oud willen worden in hun herkomstland, geldt dat in veel minder mate voor de moeders. Zij willen vaak liever in de buurt van hun kinderen en kleinkinderen blijven. Welke oplossingen zijn mogelijk?

Op basis van de opgedane ervaringen heeft Dona Daria een methodiekbeschrijving cq handleiding gemaakt om de vraagstukken inzichtelijk te maken. Saadia Daouairi, projectleider, schrijft in haar voorwoord: 'Ruimtegebrek en financiële oplossingen aandragen ligt niet in ons vermogen. Wat wij wel kunnen doen, is het gesprek op gang brengen over de dilemma's, zodat zaken die anders onder het tapijt blijven, bespreekbaar worden'. Dat leidde tot deze mooie publicatie, getiteld: 'Hoe ouder, hoe wijzer?! - Tips en trucs voor ouderen, mantelzorgers en professionals'.

Hoe ouder, hoe wijzer?! is te bestellen via info@donadaria.nl of 010 6549296. Het boekje is gratis. U krijgt een factuur voor de verzendkosten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Saadia Daouairi, s.daouairi@donadaria.nl.

 

De emigratie generatie: Wie doet mee?

Wat zat er in uw koffer toen u naar Nederland kwam? Hoe oud was u toen u emigreerde? Wat miste u het meeste van uw herkomstland? Wat viel u op in Nederland?
In het project De emigratie generatie gaan schoolkinderen tussen 10 en 14 jaar oud in gesprek met migrantenouderen. In een serie gastlessen worden ze voorbereid op het interviewen. Alle verhalen die ze tijdens het interviewen hebben gehoord schrijven ze op, om die vervolgens voor te lezen en ‘cadeau te doen’ aan de ouderen.

 
Het project wordt momenteel uitgevoerd op scholen in Utrecht. De ambitie van de organisatoren is om op meer plekken in het land van start te gaan.

Meer weten?
Kijk op de Facebook-pagina, klik hier>> 

Meedoen?
Neem contact op met Saskia Derks, E: saskia@vanvroegervoorlater.nl, M: 06 43045043.
De emigratie generatie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht, Fonds Sluyterman van Loo, KF Heinfonds en stichting Dialoog.


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!