Logo
NIEUWSBRIEF   
27 maart 2017   

Toolkit Bekend maakt Bemind gepresenteerd

Twee jaar werkten NOOM, de Parkinson Vereniging en De Hart&Vaatgroep samen in het project Bekend maakt Bemind. Op zes plaatsen, verspreid over Nederland, werden activiteiten georganiseerd om oudere migranten te laten kennismaken met de ervaringskennis die patiëntenorganisaties te bieden hebben. Omgekeerd kwamen de patiëntenorganisaties in contact met de belevingswereld, vragen en wensen van oudere migranten op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven. Op donderdag 16 maart 2017 kreeg Bekend maakt Bemind een zichtbare plaats tijdens een bijeenkomst van PGO-Support, getiteld 'Mooie resultaten van en voor patiëntenorganisaties'.

De activiteiten
Bekend maakt Bemind was een heel praktisch gericht project. Samen activiteiten uitvoeren leek ons de beste manier om elkaar te leren kennen. En dat werkte ook zo.
De lokale partners stonden centraal. Verschillende groeperingen van oudere migranten konden meedoen. Overal werden meerdere bijeenkomsten georganiseerd om interesse en vertrouwen te laten groeien. Platform Allochtone Ouderen Den Haag (PAL) bracht oudere Surinaams-Hindoestaanse ouderen bij elkaar, Stichting Perspectief Chinezen in Nederland organiseerde activiteiten voor Chinese ouderen in Rotterdam, Stichting Pasensie voor Surinaamse en Caribische ouderen in Amsterdam Zuid Oost, Stichting El Islaah oudere Marokkaanse vrouwen in Eindhoven, Wijkcentrum De Koloriet en MEE Drechtstreden Turkse oudere vrouwen in Dordrecht en Sinar Maluku in samenwerking met LSMO Molukse ouderen in Woerden.

De programma's werden gemaakt op basis van de interesses en wensen van de deelnemers. Informatie over gezonde voeding, beweegactiviteiten, samen koken, buikomvang meten, voorlichting over medicijngebruik, ontspanningsoefeningen wisselden elkaar af. De inschakeling van deskundigen uit de eigen gemeenschappen had hierbij grote meerwaarde. Zij wisten goed aan te sluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van de migrantenouderen.

Het mooiste waren de persoonlijke verhalen die ervaringsdeskundigen vanuit de patiëntenorganisaties kwamen vertellen. Zij lieten zien hoe zij zelf hun ziekte beleven en op welke manier zij daarmee omgaan. In tafelgesprekken werd met elkaar verder gepraat. Dat bracht veel teweeg bij de deelnemers:

In onze gemeenschap is het niet gebruikelijk om over je ziekte te praten. Dat houd je voor je. Het was voor onze ouderen een eye-opener om te horen dat iemand zo open daarover sprak. Toen hoorden we ook dingen van elkaar die we nog nooit gehoord hadden.

Iemand aan mijn tafel vertelde dat ze ziek was. Ik zei: 'We kennen elkaar al zo lang, maar dat wist ik helemaal niet van jou'.

Toolkit
De activiteiten hebben veel tips en voorbeelden opgeleverd. Deze hebben we samengebracht in een toolkit, te vinden op de website van NOOM. Voor inspiratie, ideeën, voorbeelden en praktische materialen, klik hier>>

Teken het manifest Waardig ouder worden!

De laatste tijd, zeker in het licht van de verkiezingen en de kabinetsformatie, wordt in Nederland veel gediscussieerd over ouder worden en ouderen. Het gaat over allerlei onderwerpen: inkomen, zorg rond het levenseinde, kans op werk en het eenzijdige beeld dat bestaat van ouderen. Omroep MAX, ChristenUnie en collega-ouderenorganisatie KBO-PCOB namen het initiatief om een manifest op te stellen onder de titel 'Waardig ouder worden'. Dat moet leiden tot een maatschappelijk en politiek Zilveren Pact.
Het NOOM heeft zich direct van harte aangesloten en steunt het manifest.

Het manifest heeft als doel dat een volgend kabinet zich serieus inzet voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. Enkele belangrijke punten uit het manifest:

  • Stel een coördinerend minister voor ouderenbeleid aan.
  • Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen.
  • Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.
  • Maak meer ruimte voor passende woonvormen.

Deelnemers geloven in een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats innemen. Een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaardeerd worden om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen. Het is ons uit het hart gegrepen.

Op 21 februari j.l. hebben de initiatiefnemers het manifest aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn van VWS. Hij zegde toe het manifest te ondertekenen.
Ook het NOOM was bij deze bijeenkomst aanwezig.

Inmiddels hebben al circa 20.000 mensen het manifest ondertekend. Ook u kunt meedoen!

Voor meer informatie over Waardig ouder worden, klik hier>>
Voor het manifest en ondertekening, klik hier>>

NOOM doet appèl op volksvertegenwoordigers

De komende weken zal duidelijk worden wat de breed gevoerde maatschappelijke discussie rondom de zorg voor de ouderen heeft opgeleverd. Hoeveel geld zal het nieuwe kabinet reserveren en waarvoor precies? Voor migrantenouderen is het essentieel dat er ook aandacht wordt besteed aan hun specifieke noden, wensen en behoeften. Daarom zoekt NOOM ook zelfstandig contact met de politieke partijen. Uiteraard zullen we ons per brief richten tot de straks aan te wijzen formateur. In de afgelopen periode zijn ook al diverse contacten gelegd met verschillende politieke partijen. We hopen op korte termijn ingesprek te gaan met het CDA en de ChristenUnie. Eerder al, op 26 januari 2017, was het NOOM op bezoek bij de PvdA in de Tweede Kamer. We maakten van de gelegenheid gebruik om Stop-de-Stapeling handtekeningen te overhandigen. Over deze actie om te protesteren tegen de stapeling van kosten voor ouderen hebben we u al meerdere malen bericht. Naast de 16.000 handtekeningen die door de gezamenlijke ouderenorganisaties digitaal zijn verzameld, heeft het NOOM ook nog ruim 2.000 schriftelijke handtekeningen opgehaald.

 NOOM-voorzitter Bouchaib Saadane overhandigt
een bundel Stop-de-stapeling-kaarten
aan Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer

Inventarisatie van cultuurspecifieke voorzieningen rond welzijn, wonen en zorg

Tot onze grote vreugde zien we bij het NOOM steeds meer initiatieven ontstaan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor oudere migranten. Vaak komen die voort uit een migrantengemeenschap zelf, al dan niet in samenwerking met en steun van andere organisaties. Een ontwikkeling die veel perspectieven en goede voorbeelden biedt, mede ook gezien de snelle groei van het aantal oudere migranten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het NOOM regelmatig vragen krijgt van familieleden en van zorgprofessionals die op zoek zijn naar een geschikte voorziening voor een oudere migrant, het liefst in de eigen regio. Een geactualiseerd en volledig overzicht van deze initiatieven ontbreekt echter.

Dat is reden voor Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, het Kennisplatform Integratie & Samenleving en het NOOM om zowel bestaande als nog startende initiatieven die georganiseerd zijn door en met migrantenouderen rond dagactiviteiten, wooninitiatieven en verpleeghuiszorg te verkennen. De inventarisatie is er ook op gericht om in kaart te brengen of deze woon- en zorginitiatieven voldoende aansluiten op de wensen en behoeften van oudere migranten. Voor deze inventarisatie zijn wij ook uitdrukkelijk op zoek naar burgerinitiatieven op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

De bevindingen uit deze inventarisatie worden nog vóór de zomer tijdens een kennisatelier met direct betrokkenen besproken. Samen willen we aanbevelingen formuleren om te komen tot een betere aansluiting tussen de voorzieningen en de wensen en behoeften van migrantenouderen.

Kent u een initiatief? Meld het voor 3 april a.s.!
Ook bij vragen of opmerkingen kunt u bij ons terecht.
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa,
E: vreeswijkmanusiwa@netwerknoom.nl, M: 06-30024524.

Ouderen in de Wijk - conferentie

Op donderdag 6 april 2017 organiseren de bibliotheken uit de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de conferentie 'Je bent nooit te oud om te beginnen'. Deze zal plaatsvinden  van 10.30 tot 17.00 uur in de Centrale Bibliotheek, Spui 68 in Den Haag.
Vrijwilligers van de organisaties van oudere migranten worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen! Tijdens deze conferentie wordt verteld op welke wijze de bibliotheken zich in willen zetten om de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen te vergroten.

Het programma 'Ouderen in de Wijk' moet vorm geven aan deze ambitie en rol van de bibliotheken. Er zijn nogal wat ouderen in de grote steden die een laag inkomen hebben en op een of andere manier sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken. De bibliotheken willen helpen om deze mensen een plaats te bieden, ontmoeting te faciliteren en bovendien toegang te geven tot allerlei vormen van informatie en ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van financiële zelfredzaamheid en digitale vaardigheden.

Het NOOM ziet hier mooie kansen voor de migrantenouderen en hun organisaties. Daarom is het NOOM partner geworden in Ouderen in de Wijk. Op donderdag 16 maart 2017 zetten directeur van de Openbare Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren en NOOM-voorzitter Bouchaib Saadane hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

De conferentie biedt vrijwilligers van de organisaties van oudere migranten de gelegenheid om wensen en ideeën naar voren te brengen. Dus we hopen dat we velen van jullie zullen ontmoeten!

Voor meer informatie over het programma, klik hier>>

Heeft u belangstelling en bent u als sleutelfiguur of bestuurslid betrokken bij een migrantenorganisatie in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht, neem dan contact op met NOOM-coördinator Lucía Lameiro García, E: lameiro@netwerknoom.nl, M: 06 20966432.

Jaarlijkse oproep Avicennaprijs

In het najaar van 2017 zal weer de Avicennaprijs worden uitgereikt, al voor de tiende keer! Gezien de doelstelling plaatsen wij graag weer de oproep van het bestuur van de Stichting Avicenna om projecten of activiteiten voor te dragen van organisaties die in aanmerking komen voor deze stimuleringsprijs.

Criteria om in aanmerking te komen zijn:

  • de organisatie is werkzaam in de gezondheidszorg in Nederland
  • het project of de activiteit levert een duidelijke bijdrage aan verbetering van zorg-, hulp- en dienstverlening aan migranten en vluchtelingen, waardoor gezondheidsverschillen verminderen;
    de gehanteerde methodiek is innovatief en actueel
  • de activiteiten hebben een uitstraling binnen de eigen sector en/of naar andere sectoren
  • de resultaten zijn duurzaam en overdraagbaar.

Organisaties of projecten kunnen tot uiterlijk 15 mei 2017 per e-mail (info@avicennaprijs.nl) worden voorgedragen bij de secretaris van de Stichting Avicenna, de heer Rob van Dijk, met een beknopte, heldere omschrijving van betreffende activiteit en methodiek (2 à 3 A4tjes).

Verder informatie is te vinden op www.avicennaprijs.nl, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!