Logo
NIEUWSBRIEF   
20 juni 2017   

NOOM bestaat 10 jaar!

In 2017 is het tien jaar geleden dat NOOM is opgericht. Reden voor feest! Dus reserveer zaterdag 23 september in uw agenda!

In diezelfde week vindt de 50 Plus Beurs plaats. Dat gebeurt voor de 25ste keer, dus ook daar is een jubileum te vieren. Het NOOM is traditiegetrouw alle beursdagen aanwezig met een stand. We hopen dat weer veel migrantenouderen de 50 Plus Beurs komen bezoeken en dat de NOOM-stand weer zal fungeren als ontmoetingsplaats.

Op zaterdag 23 september, de slotdag van de beurs, besteden we aandacht aan ons jubileum. 's Ochtends is er een besloten programma in een aparte zaal voor allen die actief hebben bijgedragen aan het ontstaan van het NOOM, maar vooral ook aan hetgeen NOOM de afgelopen 10 jaar heeft bereikt. Samen terug-, maar vooral ook vooruitkijken. Zodat migranten ouderen zichtbaar blijven en hun stem nog beter wordt gehoord.
In de middag trakteren we de beursbezoekers op een mooi afwisselend cultureel programma op een groot podium. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.

 

Kostendelersnorm houdt gemoederen in Tweede Kamer bezig

Vanuit het NOOM constateren we met blijdschap en opluchting dat met de brief van staatssecretaris Klijnsma naar de gemeenten (d.d. 12 december 2016) de kous nog lang niet af is wat de kostendelersnorm betreft. In deze brief wees de staatssecretaris de gemeenten erop dat zij AOW-gerechtigde ouderen die gekort worden vanwege toepassing van de kostendelersnorm tegemoet mogen komen. Zij stelde hiervoor 7,5 miljoen euro beschikbaar voor 2017 en 2018.

Naar de mening van het NOOM is dit echter een schijnoplossing. Het is een zeer beperkt bedrag dat voor alle gemeenten in Nederland is bedoeld en bovendien niet is geoormerkt. Ook leert de ervaring dat de voorlichting van de overheid aan oudere migranten ernstig tekortschiet. Bovendien is het aanvragen, maar vooral ook het toegekend krijgen van bijzondere bijstand, een behoorlijk complexe exercitie. Gewone burgers - laat staan die met een taalachterstand – komen daar vaak niet doorheen. Daarbij komt dat niet elke gemeente deze middelen zal besteden aan datgene waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn: het repareren van het financiële gat dat ontstaat als zorgbehoevende ouderen en hun kinderen samenwonen. Waardoor een oudere in bijv. de gemeente Den Bosch wél compensatie krijgt en een andere oudere – die in precies dezelfde situatie verkeert, maar in een andere gemeente woont - niet!
Dit betekent dat maar weinig ouderen op de hoogte zullen raken van deze mogelijkheid en dus ook uiteindelijk financieel zullen worden gecompenseerd. Hoezeer de NOOM-voorlichters zich ook zullen inspannen om (migranten)ouderen te informeren en te adviseren om bijzondere bijstand aan te vragen.

Om die reden heeft het NOOM, in wisselende samenstelling met andere ouderen- en migrantenorganisaties als KBO-PCOB, NVOG, KNVG, ANBO, IOT, SMN en COSBO-Stad-Utrecht, de afgelopen weken intensief gelobbyd. In de eerste plaats om de kostendelersnorm opnieuw op de Tweede Kameragenda te krijgen. In de tweede plaats, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018, stuurden we ook een brief naar gemeenteraadsleden én de besturen van de politieke partijen die de partijprogramma’s aan het schrijven zijn.

Voor de brief die we hierover stuurden aan de informateur en de bij de formatie betrokken fractievoorzitters, klik hier>>
Voor de brief aan gemeenteraadsleden en besturen van politiek partijen, klik hier>>

Voor dit moment is er een klein succesje geboekt. Dinsdagmiddag 13 juni werden maar liefst 2 moties betreffende de mantelzorgboete in de Tweede Kamer ter stemming gebracht.
De motie van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber was gericht op het afschaffen van de mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering. Carla Dik-Faber beriep zich hierbij op het besluit een week eerder van het kabinet om de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden definitief niet in te voeren (Voorjaarsnota, d.d. 1 juni 2017). Als reden hiervoor gaf het kabinet aan dat niet duidelijk kan worden gemaakt of de invoering van deze maatregel een effect heeft op de zorg van kinderen voor hun ouders op leeftijd en van ouders voor kinderen die zorg nodig hebben. Volgens Dik-Faber worden mensen met een onvolledige AOW en daarnaast een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) wél getroffen door de kostendelersnorm, terwijl ook voor deze groep niet duidelijk kan worden gemaakt wat het effect van de maatregel is voor de verlening van mantelzorg.
Daarnaast was er ook een motie ingediend door 50Plus, SP en DENK. Zij verzochten de regering om de mantelzorgboete voor alle mantelzorgers af te schaffen. Deze motie werd verworpen.

Tot onze grote teleurstelling kreeg ook de motie van de ChristenUnie géén Kamermeerderheid, maar werd aangehouden. Dat betekent echter wel dat achter de schermen nog naar een oplossing wordt gezocht. We zullen dus in de komende tijd blijven lobbyen. Ook doen we een beroep op u om Kamerleden en politieke partijen te blijven verzoeken om de kostendelersnorm voor alle AOW-gerechtigden in Nederland af te schaffen: een maatregel waar niemand bij gebaat is en die in alle opzichten haar doel voorbij schiet. Zeker gezien ook de snelle stijging van het aantal oudere migranten de komende jaren én het tekort aan personeel in de zorg.

Kennisatelier woon-zorginitiatieven van en voor oudere migranten

Voor ouderen is de goede combinatie van wonen en zorg een voorwaarde om waardig oud te worden. Hoe staat het daar eigenlijk mee als het gaat om migrantenouderen? In Nederland zijn er tal van voorbeelden. Waar gaat het goed? Hoe kan het beter? Dit soort vragen waren de aanleiding voor een onderzoek dat gepresenteerd werd op 29 mei 2017  tijdens een kennisatelier. Initiatiefnemers waren het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten (NOOM) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen- Zorg (KCWZ).

Foto afkomstig uit artikel op website KIS

Het kennisatelier heeft onder andere een mooi artikel opgeleverd, met aan het einde tips voor geïnteresseerden. De inventarisatie van woon-zorg-initiatieven voor oudere migranten verschijnt binnenkort op een website. Ook komt er een literatuurlijst, die wordt samengesteld in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Hierover zullen wij u later nader berichten.
Voor het artikel naar aanleiding van het kennisatelier, klik hier>>

Inspiratie voor wonen, welzijn en zorg

Op 17 mei 2017 vond in het Spartastadion ('het Kasteel’) in Rotterdam de regionale conferentie 'Wonen, zorg en welzijn in een vitaliserende omgeving’ plaats. Deze werd georganiseerd in het kader van de regiotour van Beter Oud. Vanuit de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen en NOOM waren Theo Papilaja en Juan Seleky aanwezig.

Onder leiding van Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg aan de Erasmus Universiteit, werd een aantal presentaties gehouden over goede voorbeelden uit de praktijk. In de ochtend gaf Martine van Huuksloot van de Patiënten Federatie Nederland een toelichting op haar project Mijnkwaliteitvanleven.nl (zie hiervoor ook het artikel onderaan deze nieuwsbrief). Kees Kools van het Care Innovation Center West-Brabant vertelde over innovaties waar zijn organisatie aan meewerkt. Zie hiervoor www.huis-van-morgen.nl en www.cic-westbrabant.nl. Interessant was ook de bijdrage van Mieke van der Ven-Heere van het Genero-netwerk over de participatie van ouderen in het zorgonderwijs. Bij Avans Hogeschool loopt een onderwijsprogramma 'Levensecht-Golden Oldies’. Hierbij trekken studenten en ouderen met elkaar op  en steunen elkaar in kennis en levenservaring op basis van wederkerigheid. De ochtendsessies werd afgesloten met bijdragen van twee vertegenwoordigers van de lokale overheid. Onno de Zwart, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling van Rotterdam, vertelde over het programma ‘Rotterdam, slow city’ (Een goede stad werkt ook voor kinderen en ouderen). Miriam Haagh, wethouder Sociaal Domein en Onderwijs bracht enkele concrete initiatieven in Breda voor het voetlicht, waarbij ouderen, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en gemeente samenwerken.
In de middag waren er inspiratiesessies. De vertegenwoordigers van LSMO en NOOM deden mee in de sessie van Habion, gericht op ‘het opnieuw uitvinden van het bejaardenhuis'. Voor meer informatie hierover, klik hier>> 

 

Zorg Verandert 

'Echt onder de indruk van de deskundigheid!'. Dat was de conclusie van hoofdtrainer Margret Hintze van het programma Zorg Verandert na afloop van de terugkomdagen voor de gespreksbegeleiders van NOOM. De vrijwilligers kwamen op 12 april en 8 mei bij elkaar om de ervaringen te delen en vooruit te kijken naar mogelijke verdere ontwikkeling van de bijeenkomsten.

Tijdens de terugkomdagen wisselden de gespreksbegeleiders vele tips met elkaar uit. Ze vertelden elkaar op welke manier zij het gesprek openden en wat hun ervaringen waren in de vier opeenvolgende gespreksrondes in de dialoogaanpak. Opvallend was vooral hoe goed de vrijwilligers de groepen kennen waar ze mee werken en hoe goed ze kunnen inspelen op lastige situaties. 

Hoe gaan we verder?
In het middagprogramma hebben we gekeken hoe we de gesprekken verder kunnen brengen. Voor de rest van 2017 is het onze taak om enerzijds nieuwe groepen en vooral ook nieuwe regio's uit te nodigen om ook eens een dialoog- of gespreksbijeenkomst Zorg Verandert bij te wonen. Anderzijds gaan we proberen nieuwe vormen van dialoog uit te voeren. Daarbij valt te denken aan een dialoogbijeenkomst tussen ouderen en hun mantelzorgers, om zo samen over en weer wensen en verwachtingen te verkennen. Of een dialoogbijeenkomst tussen vrijwilligers uit organisaties van (oudere) migranten en professionals uit de wijk. 

Een van de conclusies van de terugkomdagen is dat de overgang van informatiebijeenkomsten naar gespreksbijeenkomsten een logische en positieve stap is geweest. In groepen waar eerder voorlichting is gegeven over de veranderingen in de zorg ligt een basis om verder te praten met deelnemers en lukt het dan makkelijker om na te denken over de initiatieven die zij zelf, als individu of als groep, kunnen nemen. 

Zorgelijk blijven overigens de signalen over het gebrek aan informatie in de groeperingen van oudere migranten, de zoektocht naar ondersteuning en de negatieve bevindingen daarbij. Het NOOM werkt aan een rapportage over de resultaten van onze bijdrage binnen Zorg Verandert tot nu toe. Daarin zal ruim aandacht worden gegeven aan de signalen die we ontvangen uit de bijeenkomsten.

Wilt u een gespreksbijeenkomst Zorg Verandert organiseren voor uw groep?
Neem dan contact op met Yvonne Heygele, projectleider voor NOOM, E: heygele@netwerknoom.nl, M: 06 13354327.

Nationaal Programma Ouderenzorg afgerond

Al sinds 2009 heeft het NOOM actief deelgenomen aan het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Vanuit het NOOM is geparticipeerd in diverse regionale netwerken en in het landelijke Ouderenplatform. Samen met ouderenorganisaties PCOB en KBO hebben we gewerkt aan de versterking van de stem van ouderen zelf (óók migrantenouderen!) bij de bepaling en uitvoering van onderzoeks- en implementatieprojecten in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Onlangs verscheen de evaluatie van het NPO, dat gestart is in 2008 en nu is afgerond. Daaruit kwam naar voren dat de betrokkenheid van ouderen een mooi succes is geworden. Het ging om een diepgaande verandering, waarbij onderzoekers en zorgverleners zijn gaan leren niet (louter) te werken vanuit hun eigen veronderstellingen over wat goed is voor kwetsbare ouderen, maar hierover voortdurend in gesprek te gaan met de ouderen zelf. Deze verandering was niet makkelijk en we zijn er nog lang niet. Er valt nog veel 'bekeringswerk' te doen. Dus het versterken van ouderenparticipatie blijft nodig, ook al is het NPO nu afgelopen. Voor het NOOM blijft het de opgave om breed aandacht te genereren voor de specifieke problemen waarmee oudere migranten te maken kunnen hebben.

Daarom sluiten wij graag aan in de laatste fase van 'Krachtig cliëntperspectief in het NPO'. Alles is nu gericht op bestendiging en borging van de opbrengsten van de afgelopen jaren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de betrokkenheid van ouderen gewaarborgd blijft? Nu het NPO is afgelopen vallen de activiteiten onder de vlag van BeterOud. In de komende periode zult u deze term vaker tegenkomen!

Kijk alvast eens op de website BeterOud. Hier zijn vele projecten uit het NPO bij elkaar gebracht. Deze bieden voor belangenbehartigers op lokaal niveau een brede kijk op mogelijkheden om voor de meest kwetsbare ouderen verbeteringen te realiseren. 
Voor de website BeterOud, klik hier>> 

 

Mijn kwaliteit van leven - Uw verhaal telt

Eerder al besteedden we in onze nieuwsbrieven aandacht aan 'Mijn kwaliteit van leven’ (MKVL). MKVL is een grootschalig landelijk onderzoek naar de tevredenheid van ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers met de (veranderingen in) de zorg. Het onderzoek beslaat meerdere jaren.

Heeft u de vragenlijst al ingevuld, hartelijk dank hiervoor. Want hiermee levert u een bijdrage aan het krijgen van meer inzicht in wat u belangrijk vindt in het leven en wat u belemmert om te leven op de manier zoals u dat graag zou willen.

Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan doen we hierbij een dringend beroep op u om zich alsnog aan te melden. Door hier te klikken, ontvangt u de vragenlijst via email.
U kunt dan kiezen uit een verkorte of uit de volledige vragenlijst. Wij zijn al erg blij als u de korte vragenlijst zou willen invullen.
Mocht de link niet werken in uw e-mail programma, kopieer dan deze link naar de adresregel van uw browser:
https://profiel.mijnkwaliteitvanleven.nl/registreren/?utm_source=noom&utm_medium=website&utm_campaign=werving_deelnemers_2017

Waardevol
Uit de praktijk blijkt dat het samen bespreken en invullen van de vragen waardevolle gesprekken oplevert. Mensen krijgen beter en meer inzicht in hun eigen situatie, hoe tevreden zij zijn met de hulp en ondersteuning die zij krijgen en wat zij nodig hebben om te leven zoals zij dat graag zouden willen.
Wie meedoet aan MKVL ontvangt een samenvatting (Mijn kwaliteitsmeter) die goed van pas komt in gesprekken met bijv. familie, gemeente of zorgverlener(s). 

Uw medewerking gevraagd
Maar ook als u de vragenlijst al heeft ingevuld willen wij uw medewerking vragen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. U kunt op verschillende manieren uw bijdrage leveren.

  • Motiveer anderen om ook de vragenlijst in te vullen. Dat mogen ouderen, mantelzorgers en/of chronisch zieken zijn, maar ook anderen die niet tot een van deze groepen behoren. Graag zelfs. Want hiermee krijgen we nog beter inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de tevredenheid van migranten(ouderen) en de knelpunten die u in het dagelijks leven ervaart. Van belang is wel dat u bij het beantwoorden van de vragen uitgaat van uw eigen situatie en niet de vragen beantwoordt namens/voor iemand anders!
  • Vanuit het NOOM zijn we ons ervan bewust dat lang niet alle migranten(ouderen) in staat zijn om (zelf) een vragenlijst online! in te vullen. Daarom zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die hen hiermee willen helpen. Voor het interviewen van anderen en/of helpen invullen van de vragenlijst is eventueel een kleine vergoeding beschikbaar.
  • Voor de website van MKVL zijn we op zoek naar enkele ouderen, chronisch zieken of mantelzorgers voor een persoonlijk interview, met foto. Klik op deze link en vervolgens op één van de thema's aldaar, voor enkele voorbeelden van dergelijke interviews.

Heeft u interesse om aan een interview mee te werken en/of anderen te helpen met het invullen van de vragenlijst, neem dan contact op met Lucía Lameiro García, coördinator van het NOOM: E: lameiro@netwerknoom.nl, M: 06-20966432. 


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!