Logo
NIEUWSBRIEF   
11 september 2017   

Jubileum NOOM en 50PlusBeurs naderen!

De datum van het tienjarig jubileum van NOOM komt snel dichterbij. De voorbereidingen zijn in volle gang. Op zaterdagmiddag 23 september verzorgen onze lidorganisaties op de 50 Plus Beurs tussen 13.30 en 15.30 uur in de Jaarbeurs in Utrecht een mooi cultureel programma op het MAX-podium in Hal 11. Hier kunnen alle bezoekers van meegenieten, maar we hopen natuurlijk op de aanwezigheid van vele ouderen én jongeren uit onze achterban en van onze samenwerkingspartners.

Ook op andere beursdagen bent u uiteraard van harte welkom bij het NOOM. De 50PlusBeurs vindt plaats van dinsdag 19 september tot en met zaterdag 23 september. Onze stand staat in Hal 7. Hier vindt u veel informatie over onze activiteiten en projecten. Enkele partners van het NOOM zullen op deze dagen in de NOOM-stand aanwezig zijn om vragen van de beursbezoekers te beantwoorden. Dat zijn onder andere het Nederlands Migratie Instituut, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst (Samen Digitaal), Ouderen in de Wijk en Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Wij verheugen ons erop om u te begroeten op de 50PlusBeurs! 

Uitnodiging themadag Financieel veilig - ook voor migrantenouderen

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert het NOOM een themadag over het voorkomen en aanpakken van financieel misbruik bij migrantenouderen. De dag is bedoeld voor bestuurders en vrijwilligers van organisaties van en voor oudere migranten.

In de campagne Ouderen in veilige handen bleek al meermalen dat financieel misbruik nogal eens voorkomt. Het NOOM is van mening dat hier met goede voorlichting winst is te behalen. In het kader van de Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden hebben we, net als de andere ouderenorganisaties, financiering gekregen voor een aantal activiteiten. We gaan van start met een landelijke themadag om het onderwerp in verschillende facetten neer te zetten.

Datum:     vrijdag 20 oktober 2017
Tijd:         11.30-17.00 uur
Locatie:    Van der Valk Hotel in Breukelen

Op deze dag krijgt u informatie over financieel misbruik, voorbeelden daarvan in migrantenfamilies, signalen waar u op kunt letten. Vanuit de banken en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zullen manieren worden gepresenteerd hoe misbruik voorkomen kan worden. Er wordt materiaal ter beschikking gesteld, waar u in eigen kring informatie kunt doorgeven. In workshops is aandacht voor een vragenlijst waarmee de financiële situatie bij een oudere onder de loep genomen kan worden; voor bewindvoering; levenstestament en testament; en het voeren van een gesprek bij vermoeden van financiële misstanden.

Deelname aan de dag is gratis. Voor een lunch wordt gezorgd. Reiskosten zijn in principe voor eigen rekening.

Het programma wordt nog definitief gemaakt, maar u kunt zich nu vast aanmelden!

Deze themadag wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage vanuit het Ministerie van VWS.

Voor het (concept)programma, klik hier>>
Voor het opgave formulier, klik hier>>

Sociale gevolgen van ziekte en handicap onderbelicht

De zorg en ondersteuning richten zich te weinig op sociale gevolgen van ziekte en beperking. Vooral mensen jonger dan 65 jaar ervaren veel negatieve gevolgen van hun ziekte of handicap. Meer dan de helft (58%) van hen geeft hun kwaliteit van leven een 6 of lager. Dit blijkt uit landelijk onderzoek. Mijnkwaliteitvanleven.nl presenteerde in juli haar vierde rapport, met uitkomsten van ruim 27.000 deelnemers. Ook migrantenouderen en mantelzorgers hebben meegedaan aan het onderzoek.

Foto: Fleur Kooiman

Het samenwerkingsverband van Mijnkwaliteitvanleven.nl, waarvan Patiëntenfederatie Nederland initiatiefnemer is, roept gemeenten en zorgaanbieders op om meer aandacht te hebben voor het welzijn van mensen met een aandoening of beperking. Ruim de helft (56%) van de mensen jonger dan 65 jaar ontbreekt het aan energie om te doen wat zij willen. Een aanzienlijk deel voelt zich weinig nuttig (30%) en heeft het gevoel weinig tot niets voor anderen te kunnen betekenen (23%). Daarbij overheerst voor 1 van de 3 mensen met een ziekte of handicap het gevoel van zorg en onzekerheid over de nabije toekomst. De uitkomsten laten zien dat er veel winst te behalen valt in de zorgsector en het sociale domein.

'De gevolgen van ziekte en handicap hangen vaak nauw met elkaar samen. Juist de sociale gevolgen bepalen de kwaliteit van leven', aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. 'Bij het vaststellen van de zorgvraag wordt te vaak maar naar een deel van de situatie gekeken. Zorg en ondersteuning dragen hierdoor onvoldoende bij aan kwaliteit van leven van mensen. Het is belangrijk dat mensen de kans krijgen hun hele verhaal te doen.' Een deelnemer van Mijnkwaliteitvanleven.nl zegt hierover: 'Ik heb sinds 14 jaar een auto-immuunziekte. De ziekte heeft veel invloed op mijn psyche, ik word er wiebelig van. Ik mis soms de psychische ondersteuning. Er is vooral aandacht voor fysieke dingen.'

Veldman: 'Wij roepen zorgloketten en zorgaanbieders op om te investeren in het contact met mensen die een zorgvraag hebben. Zodat mensen op ondersteuning kunnen rekenen, ook bij sociale gevolgen van ziekte en beperking. Graag gaan wij in gesprek met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren over de mogelijkheden die hiervoor zijn. Wij zien in de praktijk dat het gebruiken van de gesprekshulp van Mijnkwaliteitvanleven.nl leidt tot de goede gesprekken. Dat is in elk geval een mogelijkheid.'

Zelfde effecten bij deel van mantelzorgers
Dezelfde uitkomsten gelden ook voor een deel van de mantelzorgers. Zodra mantelzorgers vastlopen in de eigen situatie, komen zij vaak in een vergelijkbare vicieuze cirkel. Ze raken ernstig vermoeid en worden afhankelijk van anderen om de zorgtaak te delen, waardoor mogelijkheden voor ontspanning en een sociaal leven onder druk komen te staan. Zo verwoordt een deelnemer van Mijnkwaliteitvanleven.nl die zorgt voor haar partner met vergevorderde Alzheimer: 'Mijn sociale wereld is klein. Er is veel onbegrip. Soms wil ik ertegen vechten, maar ik kan mijn energie wel anders gebruiken.'

Goed voorbereid in gesprek
Deelnemers aan Mijnkwaliteitvanleven.nl doen niet alleen mee vanwege het landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. Mensen met een aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers gebruiken de vragenlijst om hun eigen situatie in beeld te krijgen. Zelfstandig of met hulp van iemand uit de omgeving. Na afloop ontvangen zij een persoonlijk overzicht met hun uitkomsten. Daarmee kunnen zij goed voorbereid in gesprek over passende hulp en ondersteuning. Dagelijks groeit het aantal deelnemers. Op dit moment gebruiken ruim 38.000 mensen de vragenlijst. Organisaties kunnen de vragenlijst kosteloos aan cliënten, patiënten en hun mantelzorgers aanbieden.

De resultaten van het onderzoek tot en met juli 2017 zijn te lezen in de vierde beleidsrapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl: klik hier>>


Ook meedoen?
Ook u kunt de vragenlijst invullen. Hiermee brengt u niet alleen uw eigen situatie in beeld, maar draagt u bij aan meer inzicht in de situatie van oudere migranten in Nederland. Doen dus!

U kunt zich hier aanmelden, klik hier>>
Vervolgens ontvangt u de vragenlijst per email.

Mocht de link niet werken in uw e-mail programma, kopieer dan deze link naar de adresregel van uw browser:
https://profiel.mijnkwaliteitvanleven.nl/registreren/?utm_source=noom&utm_medium=website&utm_campaign=werving_deelnemers_2017

Woon- en zorginitiatieven voor migrantenouderen

In Nederland richten zo’n honderd woon- en zorginitiatieven zich op oudere migranten. Dit blijkt uit een verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), uitgevoerd met het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

De initiatieven zijn verspreid over het land en bestaan voornamelijk uit cultuurspecifieke woongroepen. De initiatieven richten zich vrijwel allemaal op één doelgroep met een afgebakende migratieachtergrond, bijvoorbeeld op ouderen van Surinaamse of Molukse komaf. Van interculturele initiatieven is nauwelijks sprake. KIS-onderzoeker Marian van der Klein: 'Het is onduidelijk of dat voortkomt uit een bepaalde visie of onbewust zo is gegroeid.'

De meeste woongroepen bevinden zich in Amsterdam en Den Haag. In de hoofdstad zijn relatief veel woongroepen voor Surinamers. Er is een woongroep voor Turkse Nederlanders en eentje voor Marokkaanse Nederlanders. In Den Haag bevinden zich veel woongroepen voor Indische Nederlanders en Surinaams-Hindoestaanse Nederlanders. In Rotterdam varieert de doelgroep van Chinese Nederlanders, via Kaapverdiaanse Nederlanders tot Surinaams-Javaanse. In een verpleeghuis in de Maasstad woont zelfs een mix van Hindoestaanse, Afro-Caribische, Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

Levende lijst
De inventarisatie is opgesteld als een 'levende lijst'. Dat wil zeggen dat deze steeds bijgewerkt zal worden, zodat er een actueel overzicht bestaat met woongroepen, verpleeghuizen en aanbieders van thuiszorg en dagbesteding. Dat is belangrijk, want het aantal (woon)zorginitiatieven dat zich richt op ouderen met een migratieachtergrond blijft toenemen.

Voor meer informatie over de inventarisatie en de lijst met woon-zorginitiatieven, klik hier>>
Voor een artikel over de inventarisatie, klik hier>>

Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht

Ook al hebben we nog steeds geen kabinet na de vorige Tweede Kamerverkiezingen, de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan natuurlijk gewoon door. In deze periode wordt gewerkt aan de verkiezingsprogramma's. Dat is hét moment om aandacht te vragen voor zaken die voor ouderen, óók migrantenouderen, van belang zijn. De resultaten van Mijnkwaliteitvanleven.nl (zie hierboven) en de ervaringen in de gespreksbijeenkomsten Zorg Verandert laten zien hoe belangrijk het is om signalen en aandachtspunten naar voren te brengen om daarmee te zorgen voor een goede lokale belangenbehartiging.

KBO-PCOB heeft een mooie website gemaakt. Hier vindt u onder andere een speerpuntenkaartje, een manifest met aanbevelingen voor een seniorvriendelijke gemeente, een checklist om na te gaan hoe seniorvriendelijk uw gemeente wel of niet is, en een stappenplan. Neem eens een kijkje en laat u inspireren om ook als belangenbehartiger aan de slag te gaan in uw eigen gemeente.
Voor de website Seniorvriendelijke gemeente van KBO-PCOB, klik hier>>

Ook Zorgbelang Overijssel heeft adviezen opgesteld voor de politieke partijen. Deze gaan over allerlei zaken die met welzijn en zorg te maken hebben. Klik hier>>

Voor vragen en ondersteuning waar het gaat om specifieke punten voor migrantenouderen kunt u uiteraard bij het NOOM terecht:
Lucía Lameiro-García, E: lameiro@netwerknoom.nl of M: 06 20966432.

Uitnodiging voor nabestaanden: deel uw ervaringen met zorg in de laatste levensfase

Het overlijden van een dierbare en de periode die daaraan vooraf gaat kan een intense ervaring zijn voor alle betrokkenen. Het is belangrijk dat de zorg dan goed geregeld is en dat zorgverleners hierin goed samenwerken. Maar hoe doen we dat?

Om te leren hoe het nu gaat en wat er beter kan, voert het Erasmus MC een groot onderzoek uit, genaamd ‘Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg’ (TSPZ). Wij nodigen nabestaanden uit om ervaringen met zorg in de laatste levensfase te delen.
Heeft u in de afgelopen 3 jaar een familielid, vriend(in) of kennis verloren en bent u nauw betrokken geweest bij de zorg voor die persoon? Dan kunt u ons helpen de zorg te verbeteren door een vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 15 minuten. Als u de vragenlijst liever op papier invult, neem dan contact met ons op, dan sturen wij u een vragenlijst toe. Invullen kan tot 30 september 2017.
Mocht u iemand anders kennen die de vragenlijst mogelijk in wil vullen stuurt u dan de link door.

Voor de vragenlijst, klik hier>> . Om bij de vragenlijst te komen moet u eerst een beveiligingsvraag beantwoorden.
Voor de flyer met meer informatie over het onderzoek, klik hier>>

Voor vragen kunt u contact opnemen met Andrée van der Ark of Marijanne Engel (de onderzoekers):
Zij zijn te bereiken via M: 06 48520994 of M: TSPZ@erasmusmc.nl
Of bezoek de website: www.TSPZ.nl

Langer thuis wonen vraagt om een veilig huis

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Maar dan is het wel van belang dat het huis veilig is. Aanpassingen en hulpmiddelen kunnen uitkomst bieden. Er bestaan al verschillende checklists om het huis onder de loep te nemen. 
Nu is er ook een infographic gemaakt. Deze toont per kamer in huis tips en hulpmiddelen die kunnen helpen.

De infographic werd gemaakt door Jochen Bilderbeek en is vertaald uit het Engels (originele bron). Bilderdeek is ergotherapeut en mede-eigenaar van Ergotherapiepraktijk Emergo. De website BeterOud heeft de infographic opgenomen, zodat deze makkelijk vindbaar is.
Voor de infographic, klik hier>>

In het project 'Bewegen voorkomt vallen' heeft NOOM ook aandacht besteed aan de veiligheid in huis. In dit project werkten we onder andere samen met Veiligheid.nl (voorheen: Consument en Veiligheid). Deze organisatie heeft een handige brochure gemaakt, die u goed kunt gebruiken bij de check van uw huis. Hier leest u hoe u zich kunt beschermen tegen vallen, brand en inbraak.
Voor de brochure 'Hoe veilig bent u thuis?', klik hier>>

Het is echt aan te bevelen om uw huis eens helemaal goed na te lopen, liefst samen met iemand die u daarbij kan helpen!

 

Samen bewegen helpt vallen voorkomen

Jaarverslag NOOM over 2016 beschikbaar

Het is altijd een hele klus: de samenstelling van het jaarverslag van het NOOM. Dat gold ook weer voor de rapportage over 2016. Ieder jaar opnieuw zijn we zelf weer blij en trots als we terugkijken op zóveel activiteiten met en door oudere migranten. We wensen u veel leesplezier!

Voor het NOOM jaarverslag over 2016, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!