Logo
NIEUWSBRIEF   
1 oktober 2017   

NOOM tien jaar, een mijlpaal om te vieren!

En dat hebben we gedaan! Op zaterdag 23 september zette het NOOM zijn tienjarig jubileum luister bij met een mooi programma voor genodigden en culturele optredens op de 50PlusBeurs. Het NOOM heeft zich laten zien onder de titel: 'Diversiteit is onze kracht'.
In deze nieuwsbrief een impressie van de dag.

 

Dana Fung Loy begeleidt de binnenkomst van de gasten

Christina Harrevelt, eerste voorzitter van het NOOM en sinds enkele jaren penningmeester, heette de 250 aanwezigen welkom. In haar toespraak haalde ze herinneringen op aan de eerste vergaderingen die leidden tot de oprichting van het NOOM. Met een knipoog vertelde ze hoe ze opeens las in de notulen van een overleg dat zij bereid was om op te treden als voorzitter: Ik kon het me niet meer herinneren. Ze eindigde haar terugblik met een variatie op een citaat van Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, toen nog coördinator van de LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen) en tegenwoordig een van de NOOM-coördinatoren, op een conferentie die voorafging aan de vorming van NOOM:
Een samenleving zonder de bijdrage van oudere migranten is als een vaas zonder bloemen.

Hoe staat het ervoor met de oudere migranten? Roelof Schellingerhout, oud-onderzoeker gezondheid en migranten van het Sociaal Cultureel Planbureau, presenteerde op verzoek van het NOOM cijfers die een beeld geven van de maatschappelijke positie van migrantenouderen. Opvallend, maar niet nieuw, is hun relatief slechte financiële positie. Maar ook op andere gebieden, zoals gezondheid en welzijn zijn de cijfers niet rooskleurig. Schellingerhout pleit voor meer aandacht voor oudere migranten: 

De groep niet-westerse ouderen is tamelijk onzichtbaar, zowel in de media en politiek (want ‘oudere migranten slopen geen bushokjes’) als in onderzoek (want ondervertegenwoordigd in databestanden). Het laatste landelijke profiel (gwao 2003) dateert van acht jaar geleden. In de tussentijd is de groep in omvang toegenomen en daarbij ouder en waarschijnlijk meer hulpbehoevend geworden. Bovendien hebben er in de tussentijd diverse veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel plaatsgevonden, waarbij niet voor alle wijzigingen duidelijk is welke gevolgen deze voor de oudere migranten hebben gehad.

Voor de presentatie 'Migrantenouderen in cijfers' van Roelof Schellingerhout, klik hier>>

Tijdens de eerste gesprekstafel 'Inkomen, koopkracht en pensioen' sprak Lucía Lameiro García, coördinator van NOOM, met vier gasten. De getoonde cijfers maken volgens haar duidelijk waarom het NOOM zich zo hard maakt om de kostendelersnorm ook af te schaffen voor AOW-gerechtigden met een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO):
Als je een AOW-gat hebt en ook nog eens voor enkele honderden euro’s per maand gekort wordt op je AIO, dan heb je geen geld om te besteden aan gezonder eten, activiteiten om je sociale contacten te onderhouden of meer te bewegen.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, vertelde hoe jaarlijks rond Prinsjesdag een aantal seniorenorganisaties opdracht geeft om de begroting door te rekenen op de gevolgen voor de koopkracht van ouderen:
Dit jaar is gekozen voor een andere insteek. Regioplan heeft onderzoek gedaan op lokaal niveau. De uitkomst is dat er grote verschillen bestaan tussen gemeenten, in eigen bijdrage Wmo, gemeentelijke woonlasten, waterschapsheffing en motorrijtuigenbelasting. Vanuit het onderzoek hebben we de oproep gedaan aan het nieuwe kabinet en gemeenten om een bindend convenant af te sluiten: verlaag de eigen betalingen.

V.l.n.r. Manon Vanderkaa, Freddy May, Linda Voortman,
René Peters, Lucía Lameiro García

René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA:
Gemeenten kunnen heel veel. Dat weet ik, omdat ik wethouder ben geweest in Oss. Het is belangrijk om te zorgen dat niemand onder het bestaansminimum zakt. Het kost geld om op lokaal niveau maatregelen te nemen, maar dat levert ook heel veel op. 

Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks:
Het is goed om gemeenten op te roepen om maatregelen te nemen om de kwetsbare groepen te ondersteunen. Maar de ene gemeente heeft veel mensen met een bijstandsuitkering, een andere heeft veel mensen met een chronische aandoening. We moeten er ook voor zorgen dat er voldoende budget is voor gemeenten om maatregelen te nemen. 

Beide kamerleden beloofden zich in te zetten voor de totstandkoming van een convenant en bovendien de kostendelersnorm voor ouderen met een AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) van tafel te krijgen.

Freddy May, voormalig coördinator van NOOM, momenteel betrokken als adviseur:
Oudere migranten zijn bereid om zelf iets te verbeteren aan hun situatie. De wil is aanwezig, maar er is meer erkenning en waardering nodig. Hun initiatieven verdienen facilitering.
 

Een ontroerend intermezzo werd verzorgd door Walter Palm. Hij was jarenlang secretaris van het LOM (Landelijk Overleg Minderheden). Lucía Lameiro García: 
We hadden Walter, zelf inmiddels gepensioneerd, kunnen vragen om een speech waarin hij het ontstaan van NOOM nog eens door zou nemen. We hebben echter gemeend hem aan te moeten spreken op zijn andere passie en talent. Als dichter is Walter in staat om in heel weinig woorden duidelijk te maken waar het om gaat, op een wijze die je direct raakt.

Speciaal voor de feestelijkheden van deze dag schreef hij een gedicht voor het NOOM:

ONVERANDERLIJK

Onveranderlijk als
de hemelsblauwe lucht op een ansichtkaart.
Onveranderlijk als
de trouwe brieven van mijn moeder.
Onveranderlijk als
de zoete geur van guave.
Onveranderlijk als
de kleur van bloeiende flamboyant.
Onveranderlijk
bloeien de zoete herinneringen
van heel lang geleden.
Onveranderlijk
mijn jeugdherinneringen
verankerd in mijn geheugen.

© Walter Palm

 

De tweede gesprekstafel was gewijd aan 'Wonen, zorg en welzijn'. 
Yvonne Witter, adviseur van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ging in op de inventarisatie van initiatieven op het gebied van wonen en zorg, die is gedaan in samenwerking met KIS (Kenniscentrum Integratie en Samenleving), Universiteit Utrecht en het NOOM.
Het is een heel gevarieerde lijst geworden. Goed om te zien hoeveel nieuwe initiatieven er zijn. Ook veel initiatieven vanuit de mensen zelf. We hebben nu een overzicht. Heel belangrijk dat er nog meer variatie komt in vormen van wonen en zorg.

Voor het overzicht van initiatieven op het gebied van wonen en zorg voor oudere migranten, klik hier>>
Voor de blog van Yvonne Witter over het NOOM-jubileum, klik hier>>

Özgül Uysal-Bozkir is neuropsycholoog. Bij het AMC in Amsterdam heeft zij onderzoek gedaan naar dementie bij ouderen met een Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond.
We constateerden dat de bekende testen niet werkten bij migrantenouderen. Ze zijn gebaseerd op westerse meetinstrumenten en werken met plaatjes die voor ouderen met een andere culturele achtergrond niet herkenbaar zijn, zoals een tennisracket. We hebben een nieuwe test ontwikkeld die wél werkt.

Sui Wah Li, bestuurslid van NOOM namens de Chinese ouderenorganisatie Chun Pah:
De meeste Chinezen doen geen beroep op de sociale voorzieningen. Mijn ouders bijvoorbeeld, hebben altijd gedacht: we zijn hier maar tijdelijk. Ze beheersen de Nederlandse taal niet goed en daardoor kunnen ze niet participeren. Mijn droom is: iemand met een Chinese achtergrond in de Tweede Kamer!

Cock Vermolen, voorheen directeur van de CSO (Samenwerkende Ouderenorganisaties):
Ik heb aan de wieg gestaan van het NOOM. Nu, tien jaar later, is mij gevraagd om het NOOM te evalueren. Hoe zou het NOOM nog (daad)krachtiger kunnen optreden om de positie van migrantenouderen en hun organisaties te kunnen verbeteren?

V.l.n.r. Yvonne Witter, Özgül Uysal-Bozkir, Sui Wah Li,
Cock Vermolen en Lucía Lameiro García

Yvonne Heygele, werkzaam als projectontwikkelaar en adviseur van NOOM presenteerde in een column een rapport over de activiteiten van NOOM in het kader van het landelijk programma Zorg Verandert. Hierin is plaats voor informatie en gesprek over de veranderingen in welzijn en zorg en wat deze betekenen voor oudere migranten en hun mantelzorgers.

Vanaf mei 2015 hebben we 225 vrijwilligers getraind, en 428 informatieve bijeenkomsten georganiseerd en begeleid, verspreid over het land. Daarmee zijn ruim 14.500 migrantenouderen en mantelzorgers bereikt. In het vervolgtraject schakelden we over op gespreksbijeenkomsten in kleine groepen. Daarvan zijn er tot vandaag nog eens 247 gehouden, waaraan ruim 2.700 ouderen en mantelzorgers hebben meegedaan. Hoezo, onbereikbare groepen?

Bouchaib Saadane, huidige voorzitter van NOOM, liet zien hoe trots hij is op het NOOM. Zijn gebruikelijke humor klonk door:
Het NOOM is echt een voorbeeld. We zijn opgericht in 2007, een jaar voor het uitbreken van de crisis. Veel bedrijven zijn omgevallen. Wij zijn alleen maar gegroeid! (...) Wij kunnen doceren op de universiteit hoe je met weinig mensen veel kunt bereiken. (...) Dat hebben we niet in een vacuüm gedaan, maar samen met onze broeders en zusters, die ons gezien hebben als volwassen en waardevol. 

Aan het einde van zijn toespraak overhandigde hij het rapport 'Samen-redzaam; de activiteiten, signalen en resultaten in het kader van Zorg Verandert' aan Cor Langedijk, landelijk programmaleider.

Cor Langedijk:
Als er één ding is wat ik geleerd heb van het NOOM, dan is het hoe je een heel groot netwerk van vrijwilligers kunt organiseren. 

Voor het rapport 'Samen-redzaam', klik hier>>

Aan het einde presenteerde Ans Willemse, voormalig lid van de Tweede Kamer voor het CDA en pleitbezorger voor de migrantenouderen, het Comité van Aanbeveling van het NOOM. Hierin hebben zitting Özgül Uysal-Bozkir, Cock Vermolen en zijzelf. Oud en jong gaan zich samen inspannen om het NOOM nog beter op de kaart te zetten:

Juist die hartelijkheid en gastvrijheid en de tijd nemen om naar mensen te luisteren is mij bij de medewerkers maar ook bij de mensen uit diverse culturen op bijeenkomsten van NOOM zo opgevallen. Er is altijd oog en oor voor elkaar. Is dat nu de kracht van een kleine professionele organisatie met ontzettend veel vrijwilligers? Of zitten deze eigenschappen in de genen van de mensen die naar Nederland zijn gekomen?

De complimenten van Ans Willemse betroffen echter niet alleen de oudere migranten en de vele vrijwilligers. Deze golden in het bijzonder ook voor Freddy May en Yvonne Heygele, want zonder hun bezielende aanpak was het NOOM nooit zover gekomen.

De slotwoorden waren voor Lucía Lameiro García. Zij bedankte alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid. Woorden van dank waren er ook voor de sponsoren van deze dag, Stichting Terra en Omroep MAX evenals de verschillende ministeries en maatschappelijke organisaties die de activiteiten van het NOOM faciliteren. Dat deed zij mede namens collega Jeanny Vreeswijk-Manusiwa die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, maar ook heel hard meegewerkt had om deze dag voor te bereiden en tot een succes te maken, zelfs vanaf haar ziekbed. Alle gasten nodigde zij uit voor een bezoek aan het MAX-podium op de 50PlusBeurs, waar de lidorganisaties van NOOM culturele optredens verzorgden.

Van dinsdag 19 t/m zaterdag 23 september was het NOOM ook dit jaar met een stand aanwezig op de 50PlusBeurs. In de NOOM-stand kon men terecht voor informatie van de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en het Nederlands Migratie Instituut, maar ook voor meer informatie over de projecten waaraan het NOOM deelneemt, zoals Mijnkwaliteitvanleven.nl, Zorg Verandert en Ouderen in de Wijk.
Vele migrantenouderen kwamen, met name op deze jubileumdag, naar de Beurs. ‘s Middags genoten zij en de overige beursbezoekers van het gevarieerde culturele programma dat het NOOM hen aanbood op het MAXterras.

Een kleine impressie van het spetterende middagprogramma
Met grote dank aan Rocky Tuhuteru voor de presentatie en
Victor Joseph
voor de organisatie van het podiumprogramma!

Caribische senioren uit Rotterdam boden het NOOM-bestuur een prachtige taart aan!

Turks optreden door het Trio Ismael

 Molukse muziekgroep Masohi & Tifa Bunji 

Kaapverdiaanse dans- en muziekgroep Lantuna

Wilt u nog iets kwijt over het NOOMjubileum? Maak gebruik van Twitter (@NetwerkNOOM) of Facebook (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Hier kunt u ook meer foto’s van de viering van 10 jaar NOOM bekijken.


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!