Logo
NIEUWSBRIEF   
14 maart 2010   

Grote belangstelling voor Meer dan vergeten

Muisstil was het in de bomvolle bioscoopzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch op 11 maart tijdens de presentatie van de film 'Meer dan vergeten, een film over dementie in de Turkse en Surinaamse gemeenschap'. De persoonlijke verhalen van de families brachten ontroering, soms een traan, een glimlach en veel herkenning bij de 150 ouderen van allerlei achtergronden, vrijwilligers en professionals, betrokken bij de problematiek van dementie.

'Meer dan vergeten' is ontwikkeld door Unie KBO en het NOOM om dementie bespreekbaar te maken in de allochtone gemeenschappen. Allochtone gespreksleiders worden opgeleid om aan de hand van de film mantelzorgers te stimuleren hun ervaringen naar voren te brengen en in gesprek te gaan over hun zorgen en dilemma's. Er bestaat een groot gebrek aan kennis over dementie als ziekte. Vaak wordt gedacht dat het gaat om 'gekte', een straf van God of simpelweg pesterij door de dementerende oudere. Dat onbegrip brengt veel leed voor de oudere, maar ook voor de familie. De wens om zelf tot het einde toe te zorgen voor de ouders is groot. Ouders en ook de gemeenschap er omheen verwachten dat ook. Maar er kan een moment komen dat je als familie moet besluiten dat er hulp van buitenaf nodig is. Welke keuzes kun je dan maken? 

De familieden die meegewerkt hebben aan de film waren zelf ook in de zaal aanwezig. Zij legden nog eens uit hoe moeilijk het is om 24 uur zorg rond de dementerende te organiseren. En hoe zwaar het is als je toch moet besluiten voor bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis. 'Als vrienden kritiek hebben dat je niet zelf voor je vader kunt zorgen, dan zijn het mijn vrienden niet meer. Nu ik weet dat mijn vader veilig is en de dagelijkse verzorging door professionals wordt gedaan, kan ik als kind mijn vader liefde geven en aandacht', zo verwoordde Ali Kaplan zijn beweegredenen.

Movedmedia heeft een prachtige film gemaakt. Het NOOM spreekt grote bewondering uit voor het werk dat zij hebben verricht en ook voor de moed van de familieleden die bereid waren zich uit te spreken voor de camera. Nu al is duidelijk dat 'Meer dan vergeten' niet alleen gebruikt zal gaan worden op gespreksbijeenkomsten binnen de Turkse en Surinaamse gemeenschappen, maar ook daarbuiten. De eerste verzoeken van opleidingen en instellingen voor vertoning van de film ten behoeve van deskundigheidsbevordering zijn al ontvangen. vanuit de zaal kwamen meteen ideeën en suggesties voor verdere uitbreiding en samenwerking.

De dvd 'Meer dan vergeten, dementie en oudere migranten' is te verkrijgen door 12,50 over te maken op 76233 ten name van Unie KBO te 's Hertogenbosch onder vermelding van 'dvd Meer dan vergeten'.
Op de dvd vindt u zowel de Turkse als de Surinaamse film.
Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij Yvonne Heygele, 06 133 54 327 of heygele@netwerknoom.nl.   

7 april 2010: Themadag Zorg na je 65ste

Ook dit jaar organiseert het NOOM in samenwerking met Intercultureel Bureau SES weer een themadag voor bestuursleden en actieve vrijwilligers van de lidorganisaties van het NOOM en verwante organisaties die zich inzetten voor de oudere migranten. Na de succesvolle eerste themadag in 2009 over ‘Financiën na je 65ste' besteden we deze keer aandacht aan de zorg.
Alle ouderen in Nederland krijgen te maken met de grootscheepse veranderingen die gaande zijn in de zorg in Nederland. Maar voor de oudere migranten spelen specifieke knelpunten. Zij maken nog niet voldoende gebruik van de zorgmogelijkheden die er zijn. Bovendien zijn de zorgvoorzieningen niet altijd goed toegankelijk voor en toegesneden op de zorgbehoeften van onze achterban.

We starten de themadag met informatie over de actuele ontwikkelingen in de AWBZ en de betekenis van de invoering van de Wmo voor de oudere migranten. In workshops worden verschillende onderwerpen aan de orde gesteld die speciaal voor de oudere migranten interessant zijn: groepswonen, keuzemogelijkheden in de zorg, financiën en zorg en zorg in het land van herkomst. Voor de deelnemers persoonlijk zal de geboden informatie nuttig zijn. Tegelijk dienen de workshops als voorbeeld voor voorlichting op lokaal niveau, binnen de eigen achterban. Daarbij wordt voorlichting gecombineerd met discussie en meningsvorming.

Deelname aan de themadag is gratis. Reiskosten zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom! 

U kunt zich opgeven door het opgaveformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 28 maart 2010 in te sturen. Een email sturen met uw naam, organisatie, adres, woonplaats, telefoonnummer en de voorkeur voor twee workshops mag ook naar heygele@netwerknoom.nl. In de week van 29 maart ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.
Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

In Dialoog over dagopvangprojecten

Op 15 april 2010 organiseert ActiZ samen met de CSO en het NOOM bij Humanitas Bergweg te Rotterdam een conferentie waar zorgaanbieders en gemeenten met elkaar in dialoog gaan over de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor dagopvangprojecten. Er zal daarbij tevens expliciet aandacht worden besteed aan de gevolgen voor oudere migranten.

Na de presentaties van de uitkomsten van de cliëntenmonitor langdurige zorg en van het onderzoek ‘Samen Uit, Samen Thuis', worden door projectleiders en wethouders gezamenlijk een aantal goede voorbeelden van oplossingen en gemaakte keuzes gepresenteerd, met nadrukkelijke aandacht voor de aanbevelingen en de valkuilen.
Aansluitend worden bestuurders, locatiemanagers en stafleden van zorgorganisaties door dagvoorzitter mw. Drs. Godelieve van Heteren uitgenodigd om in dialoog te gaan met wethouders en beleidsambtenaren van gemeenten. Ook vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, van de VNG en van ActiZ zullen hierbij een aandeel leveren.
Het programma start om 12 uur met een exotische lunch en bezoek aan de dagopvangprojecten van Humanitas voor Marokkaanse, Turkse, Hindoestaanse, Surinaamse en Nederlandse ouderen. Om half vijf wordt het programma afgesloten met een drankje en een hapje.
Voor het volledige programma, klik hier>>
Deelname is kosteloos. Aanmelden kan bij j.verhoef@actiz.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Freddy May, directeur van het NOOM: 06 53 55 48 18, may@netwerknoom.nl.