Logo
NIEUWSBRIEF   
4 mei 2010   

In Dialoog over dagopvangprojecten

Midden in de smeltkroes van de diverse woonvormen van stichting Humanitas, vond op donderdag 15 april een conferentie plaats over de gevolgen van de AWBZ pakketmaatregelen voor dagopvangprojecten. Hierbij werd expliciet aandacht besteed aan de gevolgen voor oudere migranten. De conferentie werd georganiseerd door Actiz (branche organisatie van zorgondernemers), in samenwerking met CSO (koepel van ouderenorganisaties) en NOOM, om met elkaar in dialoog te gaan over de gevolgen van de maatregelen en oplossingen.

  

André Jager (directeur Humanitas - Bergweg) had een duidelijke boodschap voor de circa 100 aanwezige bezoekers, afkomstig van uiteenlopende organisaties en gemeentes: 'Ik wil u uitdagen om u vanmiddag te laten inspireren. Zoek met elkaar naar creatieve oplossingen en stel uw geest open voor onorthodoxe ideeën. Leer van de goede voorbeelden die vanmiddag ter tafel komen'. Het opdoen van inspiratie begon al tijdens de lunch, die gecombineerd werd met een bezoek aan de diverse dagopvangprojecten voor Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse ouderen. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de benodigde professionele hulp, kunnen de ouderen enkele dagen per week worden opgevangen in een afdeling die speciaal op hun leefstijl is aangepast.

Wim van Minnen (directeur CSO) presenteerde de resultaten van de Cliëntenmonitor AWBZ. Deze wijst uit dat één derde van de cliënten er bij de herindicatie op achteruit is gegaan. Van de ouderen meldt 70% dat ze voor minder begeleiding in aanmerking komen, waarbij het accent ligt op de dagopvang. 'Maar door het nemen van pakketmaatregelen neem je de vraag niet weg', aldus dhr. Van Minnen. 'De WMO zal als voertuig moeten dienen om het welzijn te verhogen'.
Ook Freddy May (coördinator van het NOOM) gaf enkele aanbevelingen, die hij samenvat als ‘de Kunst van het Samen Leven'. Eerst rapporteerde hij over het onderzoek ‘Samen uit, Samen thuis', waaruit blijkt dat oudere migranten onevenredig hard worden getroffen door de herindicaties. Tevens werd ingegaan op de specifieke gevolgen die dit heeft voor deze kwetsbare groep. Dhr. May bepleit dat er anders gekeken moet worden bij de indicatiestelling en ook verdieping in de problematiek van oudere migranten is noodzakelijk. 'Zorg moet een verantwoordelijkheid zijn van de hele samenleving', constateert hij.

  

Deze boodschap klonk door in de presentaties van drie goede voorbeelden, zoals de integrale dagvoorziening in Peel en Maas, waar zowel mensen met als zonder indicatie welkom zijn. In de dialoog die volgde op de presentaties bleek grote belangstelling voor de opzet en financiering van dergelijke projecten. Gedeelde verantwoordelijkheid en denken vanuit oplossingen bleken sleutelbegrippen te zijn. Ook was er veel aandacht voor het belang van vrijwilligers. 'Er is zoveel potentie in de wijk aanwezig, maak gebruik van die deskundigheid binnen de gemeenschap!'. Ter afsluiting wenste drs. Aad Koster (directeur Actiz) de aanwezigen veel creativiteit en uitwisseling van ideeën toe.
Voor meer informatie: Freddy May, directeur van het NOOM:
06 53 55 48 18, may@netwerknoom.nl

32 gespreksleiders dementieproject getraind!

Herkenning, motivatie en ontroering.
Deze emoties kleurden de training voor de gespreksleiders voor het project Meer dan Vergeten over dementie bij oudere Surinamers en Turken. In totaal hebben 12 Surinaamse en 20 Turkse deelnemers de training gevolgd om in de komende periode minimaal 60 gespreksbijeenkomsten te verzorgen. Velen van hen zijn ervaringsdeskundigen. Ze hebben in hun directe omgeving te maken (gehad) met dementie.Het doel van het project Meer dan Vergeten van Unie KBO en NOOM is om dementie binnen de Surinaamse en Turkse gemeenschap bespreekbaar te maken en mantelzorgers te activeren om adequate en passende ondersteuning te zoeken bij de verzorging van de dementerende.

Op 11 maart j.l. is de film die de basis vormt voor de bijeenkomsten gepresenteerd in de Verkadefabriek in Den Bosch. Toen waren we al enorm onder de indruk van de belangstelling. Zo'n 150 mensen woonden de presentatie bij en velen moesten worden teleurgesteld. Ook voor de training bleek de interesse weer veel hoger dan verwacht. De bedoeling was oorspronkelijk om 14 gespreksleiders op te leiden. Het zijn er 32 geworden.

De bijeenkomsten zijn erop gericht om over te brengen dat dementie een ziekte is (en geen straf van God, kwaad dat door anderen of geesten kan worden aangedaan of 'gekte'). Ook willen we de dilemma's met betrekking tot het inroepen van ondersteuning van buitenaf aan de orde laten komen. Nog te vaak ervaren familieden kritiek vanuit de directe omgeving als zij besluiten professionele hulp in te schakelen.
De nadruk ligt op het gesprek. Aanvullend dragen de gespreksleiders basiskennis over de ziekte dementie over, bespreken zij ondersteuningsmogelijkheden en geven ze tips voor het omgaan met de dementerende. Ook dat laatste sluit duidelijk aan op een behoefte om ook positief te kijken naar de positieve mogelijkheden die je zelf hebt. 
In de training zijn de deelnemers voorbereid op hun taak. Zij hebben de beschikking over de film, een cursusmap, mooie foto's met tips en een powerpointpresentatie. Ze gaan zelf in hun directe omgeving bij zelforganisaties, buurthuizen, moskeeën en ook bij families thuis bijeenkomsten organiseren.

Omdat het project zo'n enorme weerklank vindt zullen Unie KBO en NOOM financiering zoeken voor voortzetting van het project en uitbreiding naar andere groeperingen van oudere migranten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Heygele, projectontwikkelaar van het NOOM, tel. 06 133 54 327 of heygele@netwerknoom.nl.


Lokale initiatieven van ouderen voor ouderen

De activiteiten van het NOOM binnen het project Betrokken bij Buurtbeleid krijgen steeds meer vorm. Dit project waarin NOOM samenwerkt met de andere ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en NVOG en met LOC Zeggenschap in Zorg wil op lokaal niveau initiatieven van ouderen voor andere ouderen stimuleren en op weg helpen. Deze initiatieven kunnen liggen op het terrein van belangenbehartiging, maar het kan ook gaan om concrete projecten. Vanuit het NOOM kan ondersteuning geboden worden bij de opzet van activiteiten.

Een paar voorbeelden. In Weert constateerde een ouderenadviseur dat zij niet goed toegang kreeg tot de groepering van oudere Marokkanen. Zij signaleert dat er tal van problemen zijn bij de ouderen en wil hen graag verder helpen. Daarop heeft het NOOM de regionale afdeling van lidorganisatie MOBiN (Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland) ingeschakeld. In de maand mei gaan twee voorlichtingsbijeenkomsten over zorg plaatsvinden voor ouderen in de Marokkaanse moskee. De ouderenadviseur organiseert mee en kan zich zo introduceren bij de doelgroep en vertellen waarmee zij behulpzaam kan zijn. In Dordrecht ondersteunt het NOOM een initiatief van de Werkgroep Migranten Senioren Dordrecht en de gezamenlijke ouderenbonden om een ontmoetingsbijeenkomst te organiseren. Ook wordt samen met Cabo Amsterdam en COSBO-Utrecht nader bekeken op welke manier een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd kan worden voor lokale samenwerkingsverbanden die zich willen inzetten voor de belangen van ouderen van verschillende achtergronden. 

Heeft uw organisatie al langer een plan voor een lokaal initiatief voor oudere migranten? Zoekt u samenwerking ter versterking van reeds lopende activiteiten? Heeft u een concrete vraag in het kader van belangenbehartiging bij uw gemeente? Het NOOM kan u daarbij ondersteuning bieden. U kunt zich wenden tot Yvonne Heygele, tel 06 133 54 327 of heygele@netwerknoom.nl 

Bezoekersaantal NOOMwebsite groeit gestaag

De NOOMwebsite trekt steeds meer belangstellenden. Het afgelopen jaar is het bezoekersaantal meer dan verdubbeld. Het aantal vragen op het NOOMbureau naar aanleiding van de informatie op de website neemt eveneens toe. Op de website vindt u informatie over het NOOM en de lidorganisaties, een agenda van activiteiten, het laatste nieuws, verslagen en verschillende onderwerpen die voor oudere migranten, hun organisaties en samenwerkingspartners van belang zijn, zoals de AWBZ en de AOW. Ook de publicaties van het NOOM zijn op de website te vinden en te downloaden, zoals Bagaimana, een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten; Samen uit, samen thuis, Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor de oudere migranten die gebruikmaken van dagactiviteiten; Diversiteit op leeftijd, agenda voor de toekomst.
Kijk ook eens op www.netwerknoom.nl.

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.