Logo
NIEUWSBRIEF   
28 juni 2010   

Verslag In Dialoog over dagverzorgingsprojecten

Op 15 april 2010 heeft Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, in samenwerking met CSO (de koepel voor ouderenorganisaties) en NOOM een conferentie georganiseerd over de gevolgen van de AWBZ pakketmaatregelen voor de dagopvangprojecten voor ouderen. Het verslag van deze bijzondere en inspirerende bijeenkomst is inmiddels beschikbaar. Klik hier>>

De pakketmaatregelen AWBZ zijn met ingang van januari 2009 van kracht geworden, met als doel om de sterke groei in de AWBZ terug te dringen. Vooral bij de toegang tot begeleiding is sprake van een veel strengere afbakening. De verscherpte indicatieregels hebben vergaande consequenties voor mensen met lichte beperkingen. Tevens is ook de begeleiding weggevallen op het gebied van maatschappelijke participatie. Onderzoek heeft aangetoond dat om diverse redenen de oudere migranten onevenredig hard getroffen worden door de veranderingen, in vergelijking met ouderen die in Nederland zijn geboren. Creatieve oplossingen zijn nodig om dagverzorgingsprojecten voor oudere migranten te behouden als zinvolle en plezierige dagbesteding, maar ook als toegangspoort tot het Nederlandse zorgsysteem.
De conferentie In Dialoog bood de mogelijkheid aan de circa 100 aanwezige bezoekers, afkomstig van uiteenlopende organisaties en gemeenten, om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende alternatieven. 
Voor meer informatie: Freddy May, coördinator NOOM, E may@netwerknoom.nl, T 06 53 55 48 18. 

Ontmoeting met actieve clientenraadsleden

In het voorjaar van 2010 hebben NOOM en LOC, zeggenschap in Zorg, drie ontmoetingsbijeenkomsten gehouden, op 17 april in Amsterdam, op 21 april in Roermond en op 19 mei in Eindhoven. Op deze bijeenkomsten ontmoetten oudere migranten en actieve cliëntenraadsleden elkaar, meestal zo'n 20 mensen in totaal. De deelnemers wisselden met elkaar ervaringen uit over de ouderenzorg in Nederland en bespraken met elkaar welke zorg en ondersteuning ze nu of in de toekomst het liefste zouden willen krijgen.
De bijeenkomsten vonden plaats binnen het project 'Actiz geeft kleur aan de zorg'. De bedoeling van de bijeenkomsten was om enerzijds de autochtone cliëntenraadsleden kennis te laten maken met oudere migranten, zodat de cliëntenraden in hun belangenbehartiging ook weten wat ouderen uit andere culturen bezighoudt, en anderzijds om oudere migranten te informeren over hoe je als oudere cliënt kunt meepraten over de zorg.

Op deze dagen werd de film 'Meer dan vergeten', vertoond. Deze film, ontwikkeld door Unie KBO en NOOM, gaat over over dementie bij een Turkse oudere en bij twee Surinaamse ouderen, en hoe hun familie daarmee omgaat. De vertoning leidde tot veel discussie en wederzijdse herkenning.
Adviseurs van LOC hielden een presentatie over hoe cliënten kunnen meepraten over hun eigen zorg. Het bleek dat de informatie daaruit voor een groot deel aan een behoefte voldeed, en ook dat de informatie veel discussie opriep: het leukste hierbij was toch wel dat er zoveel overeenkomsten waren in beleving van autochtonen en migranten.
In de middag spraken de deelnemers in groepen met elkaar aan de hand van een aantal 'levenskaarten' over wat voor hen belangrijke zaken zijn in het leven (opvallend was dat 'religie' heel hoog scoorde). Ze werden hierbij begeleid door een trainer van Pharos, kenniscentrum op het gebied van gezondheid van migranten en vluchtelingen. De focus bij de gesprekken was: wat kunnen mensen zelf doen om de zorg die men nodig heeft aan te laten sluiten bij de dingen die voor hen belangrijk zijn in het leven? Héél levendig was dit onderdeel van de dag!
In het najaar zullen nog een aantal ontmoetingen volgen, waarschijnlijk in Dordrecht, Leiden, Den Haag en Utrecht. We houden u op de hoogte!
Voor meer informatie: Marion van Overbeek, LOC, Zeggenschap in Zorg, E M.vanOverbeek@loc.nl.

Hoe zorg ik ervoor dat ik begrepen word?

In het kader van het project Betrokken bij Buurtbeleid hebben op 27 mei j.l. drie afgevaardigden van het NOOM deelgenomen aan de cursus ‘Train de trainer: onderhandelingsvaardigheden'. De cursus werd verzorgd door Jos Boermans van STOC, Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn.
Van actieve kaderleden wordt op lokaal niveau steeds meer verwacht. Nu zoveel beleidsontwikkeling en besluitvorming dichtbij de burgers door de gemeenten gebeurt, hebben vrijwilligers een groeiende taak op het gebied van belangenbehartiging. Betrokken bij Buurtbeleid is erop gericht hen te ondersteunen en handvatten te bieden, zodat vitale ouderen zich maximaal kunnen inzetten voor meer kwetsbare ouderen. Ook het NOOM werkt daar hard aan mee.
Tijdens de kennismakingsronde formuleerden de deelnemers hun motivatie en hun wensen en verwachtingen ten aanzien van de training. Deze werden gekoppeld aan de trainingsdoelen. Voor een van de NOOM-deelnemers was werken aan onderhandeling waarin de verschillende partners qua kennis gelijkwaardig aan elkaar zijn, een belangrijke wens. Aan die wens werd direct een aantal concrete spelregels gekoppeld: bereid je goed voor, weet wat je kan, wat je wilt of wat je niet kunt en niet wilt, verdiep je in het belang van de ander en zorg voor een goede sfeer. Je goed voorbereiden betekent niet alleen voldoende op de hoogte zijn van relevante kennis maar ook doordrongen zijn van de positie van jouw organisatie in het veld. Wat je precies wilt en kunt in verhouding laten zijn met het belang van de ander, vraagt om LSD. LSD in de betekenis van Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. En om een goede sfeer te creëren, maak je storingen bespreekbaar en ga je er vanuit dat de ander het goed bedoelt. En moet er onverhoopt toch een conflict beheerst worden, bedenk dan dat ieder conflict de wegbereider van vernieuwing kan zijn. Dit is slechts een greep van onderdelen die deel uit maken van een onderhandelingsproces. Tijdens de cursus werden ze aan de hand van een casus aan de orde gesteld.
Het NOOM heeft door deze trainersopleiding nu de mogelijkheid om de training uit te zetten binnen de eigen lidorganisaties. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Yvonne Heygele, E heygele@netwerknoom.nl, T 06 133 54 327.

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

Kennismaking met fondsen

Op zaterdag 12 juni hield het NOOM, met ondersteuning van SES Training en Advies, de halfjaarlijkse werkconferentie. Deze keer onder de titel: Kennismaking met fondsen(werving). De dag begon met een informatieve en prikkelende inleiding van Marianne Dauvelier over 'haken en ogen bij fondsenwerving'. Daarna verdiepten de bestuursleden en actieve kaderleden van NOOM en de lidorganisaties zich in de kansen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning voor projecten op lokaal niveau.
In het middagprogramma gaven vier fondsen acte de présence: VSBfonds, Oranjefonds, Fonds NutsOhra en RCOAK. Zij namen ruim de tijd om kennis te maken met het NOOM en de lidorganisaties en uit te leggen voor welke projecten men zich kan wenden tot hun fonds. Frida de Pater van RCOAK verwoordde het belang van de fondsen om mee te werken aan deze bijzondere ontmoeting: 'Wij zijn hier aanwezig, omdat wij nog steeds te weinig aanvragen binnen krijgen vanuit allochtone hoek. Ik hoop dat daar verandering in zal komen'.
De organisaties van oudere migranten voelen zich 'gezien' en welkom bij de aanwezige fondsen. Naar aanleiding van enkele projectideeën werden zelfs concrete uitnodigingen gedaan. Dat zal in de komende periode zeker tot aanvragen gaan leiden.
Het NOOMbestuur dankt de fondsen hartelijk voor hun aanwezigheid!