Logo
NIEUWSBRIEF   
7 september 2010   

Het jaarverslag 2009 is uit!

Het jaar 2009 was voor het NOOM een succesvol jaar, zo meldt Christina Harrevelt in het voorwoord bij het jaarverslag 2009. Er zijn tal van activiteiten georganiseerd door het NOOM en de lidorganisaties. We noemen enkele bijzonderheden: voorlichtingsbijeenkomsten door het hele land over de afschaffing van de partnertoeslag AOW; onderzoek naar de gevolgen van de veranderingen in de AWBZ voor de oudere migranten; grote landelijke contactdagen voor de oudere migranten; deskundigheidsbevordering door middel van de themadag 'Financiën na je 65ste', kadertrainingen en werkconferenties; nieuwe publicaties en uitbreiding van de website; de totstandkoming van een dvd over het Elektronisch Patiënten Dossier in maar liefst veertien aangepaste versies voor verschillende groeperingen. Dat heeft het NOOM natuurlijk niet alleen gedaan. Samenwerking met andere partners in het veld is een noodzakelijke voorwaarde. Het NOOM dankt daarvoor alle samenwerkingspartners.Mevrouw Harrevelt maakt ook een kritische opmerking: 'Het werken als organisatie die volledig afhankelijk is van tijdelijke (korter- en langerlopende) projecten vraagt een bijzonder hoge inzet van bestuur en personeel. Daar komt bij dat in de nieuwe subsidieregeling van Fonds PGO nieuwe ouderenorganisaties niet meer worden toegelaten. Dat betekent dat de bonden van bijvoorbeeld ouderen van Turkse en Marokkaanse herkomst niet in aanmerking komen voor subsidie, terwijl ze nog in de opbouwfase verkeren. Dat alles baart het NOOM-bestuur grote zorgen. Wij moeten blijven zoeken naar vormen van structurele financiering. De grote vraag naar de inzet van het NOOM in advisering van overheden en maatschappelijke organisaties, voor bijdragen aan conferenties, deelname in projecten en campagnes geeft de noodzaak aan van het bestaan van het NOOM. Het NOOM voorziet in een grote behoefte, zowel voor onze achterban als voor de samenleving.'

Voor het volledige jaarverslag, klik hier>>

Kadertraining fondsenwerving

In het weekend van 9 en 10 oktober organiseert het NOOM in samenwerking met SES Training & Advies een training voor actieve bestuursleden en vrijwilligers van organisaties van oudere migranten. Aansluitend op de werkconferentie van 12 juni 2010 willen we in drie dagdelen dieper ingaan op het verbreden van de financiële basis van uw organisatie door middel van fondsenwerving. Aan de orde komen uiteraard de basisprincipes van het schrijven een goed projectplan en het opstellen van een financieringsplan. Daarnaast is er aandacht voor argumenteren en overtuigen, een belangrijke fase als u bijvoorbeeld een subsidie wil verwerven bij uw gemeente. Ook het belang van monitoring en evaluatie en de manier waarop u dat kunt inrichten staat op het programma. In vogelvlucht passeren alle belangrijke elementen van een geslaagde fondsenwerving de revue, zodat u het volledige proces kunt doorlopen. Het laatste dagdeel biedt (naar keuze) verdieping op een van de onderdelen van de training of onderwerpen die binnen de afzonderlijke lidorganisaties actueel zijn.
Het trainingsweekend vindt plaats in Hotel Conferentiecentrum Mennorode in Elspeet.Het programma start op zaterdag 9 oktober om 13.30 uur en wordt afgesloten op zondag 10 oktober om 16.30 uur.
Voor de uitnodiging, klik hier>>
Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>
In verband met een juiste reservering kunt u zich aanmelden vóór 29 september a.s. bij Yvonne Heygele, projectontwikkelaar van het NOOM, T 06 133 54 327 of E heygele@netwerknoom.nl.

Wereld Alzheimer Dag in Rotterdam

Alzheimer Nederland, afdeling Rotterdam organiseert ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag op maandag 20 september 2010 een speciaal programma voor oudere migranten en hun familie. Van 12.00 tot 21.00 uur zijn zij welkom voor informatie, spel en educatie, afgewisseld met muziek en lekker eten in Wijkgebouw Stadsdriehoek, Kipstraat 37 in Rotterdam. Ook het NOOM werkt mee aan deze dag met de vertoning van de film 'Meer dan vergeten'. In deze mooie film, ontwikkeld door Unie KBO en NOOM in samenwerking met Kleurrijk Advies, vertellen Turkse en Surinaamse families over hun ervaring met de ziekte dementie. Zij spreken openhartig over hun dilemma's in de zorg voor hun dementerende vader of moeder.
Voor de uitnodiging, klik hier>>

Groepsgesprek over kwaliteit van zorg

Deelnemers aan een gespreksgroep gevraagd!!
In oktober wil CSO in samenwerking met onderzoeksbureau ARGO Rijksuniversiteit Groningen een gespreksgroep, ook wel focusgroep genoemd, organiseren, waarin ouderen gaan praten over de door hen gewenste kwaliteit van zorg. Het bijzondere is dat alleen 65-plussers en mantelzorgers worden gevraagd mee te doen die ervaring hebben met medische zorg omdat ze verschillende aandoeningen hebben, waardoor zij meer kwetsbaar zijn geworden. Het zou goed zijn als ook oudere migranten hun stem laten horen. Daarom doet het NOOM een oproep aan de achterban om hieraan deel te nemen.
Eerder (in 2008) is op een gelijke wijze gekomen tot een basisset van kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor de zorg bij patiënten met een delier. De groep ouderen waarvoor we een basisset van kwaliteitsaspecten willen benoemen is nu breder. Graag nodigen wij dus mensen (en hun mantelzorger) uit, die zich herkennen in de omschrijving "oudere met een kwetsbare gezondheid", om deel te nemen aan deze focusgroep. Het groepsgesprek wordt georganiseerd op 26 oktober 2010 in Utrecht bij de CSO, op een centrale en goed met openbaar vervoer bereikbare plaats in het land. Voor een lunch wordt gezorgd en reiskosten worden vergoed. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wilma Nijland (038 - 4225588; w.nijland@pcob.nl).

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.