Logo
NIEUWSBRIEF   
13 oktober 2010   

Ouderenorganisaties over misbruik PGB in Twente

Dinsdagavond 12 oktober zond EO tv in het programma Uitgesproken een item uit over het misbruik van PersoonsGebonden Budget (PGB). Aanleiding is de melding van Ali Bingöl, klokkenluider uit de Turkse gemeenschap en voorzitter van Stichting Multiculturele Zorgboerderij, over misbruik door PGB zorgbemiddelingsbureaus in Twente. NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en de CSO, koepel van ouderenorganisaties geven daarop de volgende reactie.

Het probleem van misbruik is al langer bekend, ook bij zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Tot dusver heeft nog niemand structureel stappen ondernomen om hier een einde aan te maken. Het initiatief van dhr. Bingöl om een rapportage te schrijven en aanbevelingen te presenteren is zeer te prijzen.
Het PGB is voor mensen die zorg nodig hebben een uitgelezen mogelijkheid zorg in te kopen en te organiseren die aansluit bij hun behoeften, cultuur en leefstijl. Voor hulpbehoevende migranten die in staat zijn regie te voeren over geld en hulpverleners is PGB daarom een prachtig instrument. Misbruik van mensen die zorg behoeven en van PGB middelen is zeer ernstig, ook al omdat het zaagt aan de fundamenten onder het PGB instrument.

Misbruik vindt niet alleen in kringen van migranten plaats. Wel lopen mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen meer gevaar het slachtoffer te worden van misbruik.

NOOM en CSO staan achter het door Per Saldo te ontwikkelen keurmerk voor PGB bemiddelingsbureau's. Strenge controle op besteding van PGB middelen is gewenst. Het maatschappelijk draagvlak onder de regeling is daarmee gediend. PGB geld mag uitsluitend gestort worden op de rekening van de PGB houder zelf en de budgethouder zelf is verantwoordelijk voor de verantwoording ervan. Mensen zouden alleen voor PGB moeten kiezen omdat het hen in staat stelt hun zorg te organiseren op een wijze die hun eigen regie en kwaliteit van leven bevordert.

Veel partijen zijn nodig om te werken aan het uitbannen van de gesignaleerde misstanden. Het NOOM zal ook zelf een bijdrage leveren door de achterban te informeren en te waarschuwen voor malafide praktijken. Daarin willen we graag met andere partijen samenwerken.

Voor de rapportage inzake het PGB misbruik incl aanbevelingen, klik hier>>
Voor nadere informatie kunt terecht bij
Freddy May, coördinator NOOM, 06 53554818 
Wim van Minnen, directeur CSO 06 24260428

Handreiking Wmo-beleid en dagopvang

De veranderingen in de AWBZ hebben grote gevolgen voor dagbestedings- en dagverzorgingsprojecten voor ouderen. Onderzoek van het NOOM heeft eerder dit jaar laten zien dat de oudere migranten hierdoor extra worden getroffen. Om deze voorzieningen te behouden is het belangrijk te zoeken naar alternatieven voor de financiering en organisatie van de dagopvang. In het kader van Betrokken bij Buurtbeleid - een project van PCOB, Unie KBO, NOOM, LOC Zeggenschap in Zorg en NVOG - zijn tips verzameld op welke wijze op lokaal niveau het gemeentelijk Wmo-beleid beïnvloed kan worden, zodat de negatieve consequenties kunnen worden opgevangen. Deze tips zijn samen met een aantal goede voorbeelden samengebracht in de handreiking 'Van knelpunt naar keerpunt - Tips en adviezen voor succesvolle beïnvloeding van gemeentelijk Wmo-beleid rondom veranderingen in de AWBZ.
Voor de handreiking, klik hier>>

Kom naar de projectencarrousel!

Voor de tweede keer organiseert het NOOM een projectencarrousel: een gelegenheid om kennis te maken met de projecten die het NOOM en de lidorganisaties hebben ontwikkeld met en voor de ouderen in hun achterban. Het belooft weer een inspirerende dag te worden met een afwisselend programma. Er is aandacht voor huisbezoek, verbinding tussen generaties, een cursus cultuurspecifieke zorg, mantelzorg, cognitieve stimulatie en beweging bij ouderen. De bijeenkomst vindt plaats in het Van der Valk Hotel in Breukelen op donderdag 4 november 2010 van 10.00 - 16.30 uur. De dag wordt georganiseerd voor bestuursleden en actieve vrijwilligers die zich inzetten voor oudere migranten. Voorzover de ruimte het toelaat zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.
Voor uitnodiging en programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Duidelijker SVB-beleid AOW-opbouw arbeidsmigranten

De Sociale VerzekeringsBank heeft haar beleidsregels omtrent de ingangsdatum van de AOW-opbouw voor arbeidsmigranten verduidelijkt en aangescherpt. In sommige gevallen kunnen mensen recht hebben op een iets hogere AOW en ook een nabetaling krijgen.
In bijgaande folder van de SVB leest u meer>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.