Logo
NIEUWSBRIEF   
14 juni 2011   

Bezuinigingen treffen oudere migranten hard

De afgelopen weken worden we gebombardeerd met bezuinigingsvoorstellen van het kabinet. Deze raken veel kwetsbare mensen in Nederland. De voorgestelde bezuinigingen hebben grote gevolgen voor alle ouderen. De oudere migranten die veelal al in een slechte positie verkeren zijn erg onzeker  over de toekomst. Niet alleen de bezuinigingen op zich, maar ook de harde toon daarbij baren het NOOMbestuur grote zorgen. Een voorbeeld daarvan is het besluit van het kabinet om de centrale vergoeding van tolk- en vertaaldiensten af te schaffen. De argumentatie van Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start als volgt: 'Patiënten/cliënten (of hun vertegenwoordigers) zijn zelf verantwoordelijk voor het machtig zijn van de Nederlandse taal.' Dat daar veel meer over te zeggen valt blijkt gelukkig uit de diverse protestreacties uit het land. Diverse koepels en tal van individuele zorgaanbieders hebben inmiddels een petitie aangeboden aan de minister.
Voor de petitie, klik hier>>


Foto: Karin Oppelland

Minstens zo verontrustend zijn de bezuinigingen op ouderenorganisaties, die zijn aangekondigd. In de komende jaren wordt in hoog tempo de subsidie voor landelijke ouderenorganisaties afgebouwd. Deze bezuinigingen treffen grote bonden als Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en de koepel van ouderenorganisaties CSO, maar ook het NOOM en vier van onze lidorganisaties. Pas enkele jaren geleden is het NOOM - mede op initiatief van Minister Verdonk - tot standgekomen. In het NOOM hebben de landelijke organisaties van de ouderen met een Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Zuid-Europese, Chinese, Molukse en Caribische achtergrond hun krachten gebundeld. In de korte tijd van ons bestaan heeft het NOOM zich een zichtbare plaats veroverd als belangenbehartiger van de oudere migranten. Deze groeperingen die eerder niet voor zichzelf konden spreken, hebben nu een eigen spreekbuis. Groepen die voor overheden en instellingen golden als moeilijk bereikbare groepen zijn zelf in beweging gekomen. In korte tijd zijn de lidorganisaties sterk gegroeid. Zij hebben elkaar onderling weten te versterken en van elkaar geleerd. Met kleine budgetten hebben wij met elkaar enorm veel tot stand weten te brengen.


Foto: Robert de Hartogh

Als de subsidie aan de NOOMorganisaties wordt stopgezet komen gezamenlijke strategieontwikkeling en onderlinge kennisoverdracht en -versterking zwaar onder druk te staan. Dat zijn nu net de punten waarop de laatste jaren zoveel winst is geboekt. Ook zal het veel moeilijker worden om lokale initiatieven te ondersteunen en met elkaar te verbinden. In deze tijd waarin steeds meer het zwaartepunt van de belangenbehartiging naar het lokaal niveau overgeheveld zal moeten worden is die ondersteuning juist hard nodig. 
De bezuinigingen - als deze doorgaan - zullen uiteraard niet inhouden dat onze organisaties verdwijnen. Vanuit de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen kwam deze boodschap: 'Als je geen geld hebt is één ding. Maar als je geen activiteiten meer doet, dan heb je pas armoe.' Het NOOMbestuur sluit zich hier van harte bij aan. Onze vrijwilligers vormen het hart van onze organisaties. Het gevoel van urgentie om zich in te zetten voor de kwetsbare ouderen in de gemeenschappen was al groot, en groeit nu met de dag. In CSO-verband vragen we bij de politiek aandacht voor de gevolgen van de rigoreuze plannen van het kabinet.  

Doe mee aan de acties rond het PGB

Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een Persoons Gebonden Budget, is gestart met acties tegen de afschaffing van het PGB. Vele organisaties, waaronder de CSO (waar ook het NOOM deel van uit maakt) hebben zich hierbij aangesloten. De voorgestelde afschaffing wordt gepresenteerd als noodzakelijk, omdat de kosten van het PGB uit de hand zijn gelopen. Afschaffing van het PGB zal echter geenszins een besparing op gaan leveren. Een belangrijk instrument om mensen zelf regie te laten voeren, dat zijn waarde dubbel en dwars bewezen heeft, dreigt te gaan verdwijnen.
Ook voor de oudere migranten is het PGB belangrijk. Voor velen van hen geeft het PGB de mogelijkheid om zorg in te kopen die tegemoet komt aan hun specifieke wensen. 
Per Saldo roept iedereen op om op 23 juni naar Den Haag te komen tussen 12.00 en 14.00 uur. Dan debatteert de Tweede Kamer over de bezuinigingen op het PGB.
Ook vanuit huis kunt u uw stem laten horen. Teken de petitie, klik hier>>
Voor het actiedossier, klik hier>> 

Zien en herinneren

Koffers spelen een belangrijke rol in het leven van migranten. Nu zijn er wel heel bijzondere koffers beschikbaar. Onder de titel 'Zien en herinneren' presenteerden Lale, zorghuis voor Turkse ouderen in Breda (onderdeel van Raffy) en de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO, lidorganisatie van het NOOM) op 16 mei twee koffers vol herinneringsmaterialen voor Turkse en Marokkaanse ouderen.

Een eerder door LSMO ontwikkelde koffer voor Molukse ouderen stond model. De koffers bevatten ieder een eigen memoryspel met voor de ouderen bekende afbeeldingen. Daarnaast zijn er voorwerpen zoals kookgerei, een gebedskleedje, kopjes en theeglazen, maar ook een soort stokje dat gebruikt kan worden voor tandverzorging.
De materialen helpen ouderen herinneringen op te halen en het gesprek hierover aan te gaan met elkaar, en ook met hun kinderen en kleinkinderen. Ze bieden verzorgenden een fijn middel om contact te maken met cliënten. Het geheugen wordt getraind en de verhalen komen los. Ook kunnen de koffers gebruikt worden bij culturele uitwisseling tussen ouderen van verschillende achtergronden en in intergenrationele projecten. Ze kunnen ingezet worden in ontmoetings- en dagactiviteiten, maar ook in 1-op-1-contacten.

  
Foto: Hans Schellekens 

Zien en herinneren is te beschouwen als een modelvoorbeeld van de samenwerking binnen het NOOM. Het project maakt letterlijk tastbaar wat de meerwaarde van het NOOM is: overdracht van goede voorbeelden van de ene gemeenschap naar de andere.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Lale in Breda. Contactpersoon is Mw. Celik-Albayrak, n.celik@raffyzorg.nl

Woonsaem van start!

Onder ruime belangstelling ging op 19 mei het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten van start. Het openingssymposium werd bijgewoond door ouderen die in een woongroep wonen, woonbegeleiders, vertegenwoordigers van woningcorporaties, ondersteunende organisaties en fondsen. Het Kenniscentrum is een samenwerkingsverband van de Stichting Het RC Maagdenhuis, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, het Amsterdams Steunpunt Wonen, CABO (Centrum Advies & Beleid Oudere Migranten) en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen.
Gemeenschappelijk wonen vanuit een bepaalde leefstijl neemt toe in Nederland. Ook voor oudere migranten biedt deze vorm van wonen veel perspectieven. Helaas duurt het meestal vele jaren eer een vorm van groepswonen gerealiseerd kan worden. Het kenniscentrum is onder andere opgezet om de kennis die al bestaat te bundelen en productief te maken voor anderen die aan zo'n initiatief willen gaan werken. Het kenniscentrum biedt informatie en begeleiding voor initiatiefnemers en sleutelfiguren, voor toekomstige leden van woongroepen en voor woonadviseurs. Naast algemene informatie of hulp bij het zoeken van nieuwe woongroepen, ontwikkelt het kenniscentrum een methodiek voor woongroepleden (doe het zelf boek) en beroepsmatige woonadviseurs. Ook organiseert het kenniscentrum trainingen.
Voor meer informatie, zie de website van Woonsaem, klik hier>>
Voor de openingstoespraak, klik hier>>
Voor het verslag van het symposium, klik hier>>

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.