Logo
NIEUWSBRIEF   
5 januari 2012   

NOOM wenst u een gloedvol 2012!

Bestuur en medewerkers van het NOOM wensen alle lezers van de digitale nieuwsbrief een gloedvol en solidair 2012! Hopelijk hebt u allen het vorige jaar met een tevreden gevoel kunnen afsluiten. Het NOOM kon dat in ieder geval wel.
Weliswaar wordt het NOOM geconfronteerd met zorgelijke ontwikkelingen, maar onze creativiteit en ons doorzettingsvermogen blijven onverminderd hoog!

In 2011 is bekend geworden dat de landelijke ouderenorganisaties binnen twee jaar hun subsidie verliezen. Vanaf 2014 hebben het NOOM en ook de lidorganisaties van het NOOM geen toegang meer tot de subsidieregeling van Fonds PGO. Dat geldt eveneens voor de grote collega-ouderenbonden PCOB, Unie KBO en ANBO. Ook de CSO, de koepel van ouderenorganisaties waar het NOOM bij is aangesloten heeft hiermee te maken. Momenteel zijn de lidorganisaties van CSO in gesprek om te onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden samenwerking kan worden voortgezet.
Dat alles betekent een forse klap voor de belangenbehartiging van de ouderen in het algemeen en die van de oudere migranten in het bijzonder. Op de werkconferentie van bestuursleden van de NOOMorganisaties op 26 november 2011 is intensief gesproken over de toekomst en zijn nieuwe lijnen uitgezet. De dagvoorzitter constateerde aan het einde: 'Het is niet de vraag OF het NOOM blijft bestaan, maar meer de vraag HOE het NOOM blijft bestaan.' We hebben de conferentie ervaren als een dag van hoop en vertrouwen op eigen kracht. Deze boodschap is ook binnen alle lidorganisaties uitgedragen.

Ondanks de zorgen over de toekomst bracht 2011 ook veel mooie projecten en activiteiten. Een kleine greep:

 • Toetreding OCaN (Organisatie van Caribische Nederlanders) tot het NOOM
 • Themadag 'Gezondheid na je 65ste - ouderdom is geen ziekte' op 12 maart in samenwerking met de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen
 • Themabijeenkomsten 'Beter Zien' in het kader van Gezond Ouder Worden En Blijven
 • Inspiratiedag 'Actie(f) voor ouderen' in samenwerking met PCOB, Unie KBO, LOC Zeggenschap in Zorg en NVOG op 5 april
 • Multiculturele ouderenbeurs in Waalwijk op 16 april
 • Deelname aan de 50 plusbeurs in september
 • AOWvoorlichtingsbijeenkomsten door het hele land
 • Themadag 'Bezuinigingen - wat nu?' op 25 oktober
 • Projectendag 'Terugkijken en herinneren, wat betekent de migratie voor ons?' op 23 november in het Museum Maluku
 • Medewerking aan de DVD 'Actief Oud' van Stichting Voorbeeld
 • Studiebijeenkomst 'Gezondheidsprofessionals - nieuwe bondgenoten?' op 3 december.

Ook al wordt de financiering moeilijker, voor het NOOM en de lidorganisaties is het duidelijk: ons kapitaal zit in onszelf, in al die (oudere en jongere) vrijwilligers door het hele land die zich inzetten voor de oudsten en kwetsbaarsten in onze gemeenschappen!

Foto: Sjannie Kasbolah

Richtlijn palliatieve zorg

Het aantal oudere allochtonen neemt toe. Dit betekent dat de komende jaren ook een steeds grotere groep een beroep zal doen op palliatieve zorg. In de palliatieve zorg voor niet-westerse allochtonen wordt nog niet vanzelfsprekend rekening gehouden met hun etnische achtergrond, opvattingen en gebruiken uit hun cultuur. De vaak grote rol van de familie, taalproblemen, andere zorgopvattingen en gebruiken stellen zorgverleners voor de vraag hoe zij palliatieve zorg bij mensen uit andere culturen moeten vormgeven.
De bestaande richtlijnen van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) houden nog geen rekening met de specifieke behoeften van deze groep. Met subsidie van ZonMw deden onderzoekers van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in samenwerking met IKNL en Pharos onderzoek naar de opvattingen en gebruiken van mensen met een niet-westerse achtergrond over de behandeling van pijn, braken en misselijkheid, obstipatie, depressie en delier in de palliatieve fase. De onderzoekers legden hun bevindingen vast in een ‘Handreiking Palliatieve zorg’. De handreiking is te gebruiken als aanvulling op de bestaande richtlijnen voor pijn, depressie, delier, misselijkheid / braken en obstipatie in de palliatieve fase, zoals die zijn te vinden op www.pallialine.nl. De handreiking is nadrukkelijk níet bedoeld als vervanging van deze richtlijnen.
Voor meer informatie, klik hier>>
Voor de handreiking palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond, klik hier>>

@ouderen 1.0

Eind november 2011 presenteerde Digital Education Foundation de methodiekbeschrijving van het project @ouderen 1.0. Onder het motto 'Levenslang leren' worden oudere migranten bekend gemaakt met de gedigitaliseerde samenleving. De ervaringen laten zien dat ook de oudere migranten mee kunnen doen met alle nieuwe technologieën als je maar aansluiting vindt bij hun leefwereld, vragen en interesses. De methodiek overstijgt de reguliere computercursus, maar zet in op empowerment van de deelnemers.
Het boekje met de methodiekbeschrijving is gratis. Tegen vergoeding van de verzendkosten (2 euro) kunt u het aanvragen. Stuur daarvoor een mail naar info@digitaleducation.nl. Geef in de mail duidelijk aan waar het boekje naar toe gestuurd moet worden!
Het geld voor de verzendkosten kunt u overmaken op bankrekeningnummer 151727546 t.n.v. Digital Education Foundation te Rotterdam o.v.v. naam en emailadres. Zodra het geld ontvangen is wordt de methodiekbeschrijving opgestuurd.

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te zenden naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'. 

Verslag themadag Bezuinigingen is beschikbaar

De themadag Bezuinigingen - Wat nu? op 25 oktober 2011 bracht een groot aantal belangstellenden uit de achterban van de NOOM-organisaties naar Breukelen. De bijeenkomst leverde de deelnemers veel stof tot nadenken. Ondanks de zorgelijke tijden was het algemene gevoel: We zijn als oudere migranten pas net begonnen met het bouwen van onze organisaties. We laten ons niet uit het veld slaan en zullen onze alleroudsten zeker niet in de steek laten!
Het verslag van de themabijeenkomst is inmiddels afgerond, zodat u het allemaal nog eens goed kunt nalezen.
Voor het verslag van de themabijeenkomst Bezuinigingen - Wat nu?, klik hier>>