Logo
NIEUWSBRIEF   
6 februari 2012   

Oproep i.v.m. korting op uw AIO-aanvulling!

Het NOOM roept ouderen, die naast hun AOW een AIO-aanvulling van de SVB ontvangen, op om bij de SVB bezwaar te maken tegen de verlaging van de AIO per 1 januari 2012.

Vanaf januari 2012 krijgen 65-plussers met een AIO-uitkering (aanvullende bijstand) te maken met een korting op hun AIO-uitkering.
Deze korting bestaat uit twee delen:
a) een verlaging als gevolg van de afbouw van de dubbele heffingskorting in de Wet werk en bijstand (WWB);
b) een verlaging als gevolg van het vervallen de koopkrachttegemoetkoming MKOB voor mensen met AIO; deze tegemoetkoming van 33,65 per maand wordt per 1 januari 2012 beschouwd als ‘inkomen’ voor de AIO en daarom wordt de AIO verlaagd met die 33,65 per maand.

Al met al is er sprake van een flinke achteruitgang in inkomen. In 2012 gaat een alleenstaande met een AIO-aanvulling er in totaal ca. € 440,- op achteruit, en een echtpaar met beide een AIO-aanvulling ca.  € 840,-. Vanaf 2013 zal de AIO langzaam blijven zakken. 

Foto: Karin Oppelland

Indirecte discriminatie
Deze maatregelen zijn een gevolg van een nieuwe wet die in december 2011 met een minieme meerderheid in de Eerste Kamer is aangenomen.
Er zijn ongeveer 40.000 ouderen met een AIO-uitkering, 90% daarvan zijn migrantenouderen. Daarom is er volgens het NOOM in deze wet sprake van klassieke indirecte discriminatie: er wordt indirect onderscheid gemaakt naar afkomst van de bijstandsgerechtigde.

Foto: Chun Pah

Modelbrief voor bezwaar
Wij roepen nu dan ook ouderen met een AIO-aanvulling op, om tegen de verlaging hiervan zo snel mogelijk bezwaar aan te tekenen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die de AIO uitbetaalt. Hiervoor kunt u gebruik maken van een modelbrief (zie onderaan dit artikel).

U zult in reactie op uw bezwaar een brief van de SVB ontvangen waarin uw bezwaar wordt afgewezen. U zult daarna tegen deze beslissing in beroep moeten gaan.
Let op!!! Daarvoor moet u een advocaat inschakelen! Daaraan zijn kosten verbonden!
Wij raden u sterk aan om bezwaar én beroep aan te tekenen, want alleen mensen die individueel bezwaar en beroep hebben aangetekend, krijgen bij een positieve uitspraak van de rechter alsnog hun geld terug. De LOM-samenwerkingsverbanden en de FNV zijn momenteel op zoek naar mogelijkheden om de juridische kosten van de beroepsprocedures te dekken. Of dit lukt is nog niet zeker.

De LOM-samenwerkingsverbanden dienen bij de Commissie Gelijke Behandeling een klacht in tegen de overheid wegens discriminatie.

Voor de modelbrief, klik hier>>
Stuur de brief naar uw eigen SVB-kantoor. Verander dus het adres bovenaan de brief!
Verstuur de brief liefst binnen twee weken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NOOM,
Fred May (T 06 53 55 48 18 of E may@netwerknoom.nl)
of met de LOM-samenwerkingsverbanden
Harm van Zuthem (IOT)
Gonnie Kaptein (Lize)
Roj Kemradj (SIO)
Leo Euser (SMN).

Foto: Robert de Hartogh

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoekn wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

Tipwijzer Wonderen doen met weinig geld

Het NOOM heeft samen met de FNV Vrouwenbond het project Wonderen doen met weinig geld geïnitieerd. Vrouwen, en met name oudere vrouwen, hebben extra te lijden onder de financiële crisis. Zij behoren relatief vaak tot de laagste inkomensgroepen. Velen van hen zijn niet economisch zelfstandig. Anderen zijn als weduwe of gescheiden vrouw jarenlang aangewezen op een zeer laag inkomen. We spreken niet voor niets over 'verborgen armoede': deze problematiek is veelal met taboes omgeven.

In het project Wonderen doen met weinig geld gaan vrouwen van verschillende achtergronden met elkaar in gesprek, eerst in eigen kring, later in gemengde groepen. Allerlei tips worden uitgewisseld. Deze worden verzameld in een Tipwijzer. Een eerste versie is inmiddels beschikbaar. Deze wordt regelmatig geactualiseerd en is te vinden op de NOOMwebsite.
Voor de Tipwijzer, klik hier>>

Wonderen doen  met weinig geld wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidies van SKANFonds, Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK.

Training voorlichters familiezorg

In de migrantengemeenschappen is zorg voor je ouders een vanzelfsprekende zaak. Toch komt er vaak ergens een moment dat hulp van buitenaf ingeroepen moet worden. Er is thuiszorg nodig, deelname aan dagverzorging of opname in een verpleeghuis. Afstemming en goede afspraken tussen de zorginstelling en familie is dan heel erg belangrijk.

Het NOOM organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum familiezorg een training voor vrijwilligers die voorlichting willen geven binnen de eigen organisatie.

In de training wordt ingegaan op:
- De relatie tussen clliënt/patiënt, familie en zorginstelling
(de zogenaamde 'zorgdriehoek')
- Hoe regel je een goede afstemming tussen informele en professionele zorg?
- Specifieke aandachtspunten bij de inschakeling van cultuurspecifieke zorgbureaus
- Het regelen van goede zorg bij de overgang van ziekenhuis naar thuis.

Na de training kunnen de deelnemers zelf de besproken onderwerpen in een voorlichting doorgeven aan andere vrijwilligers binnen de organisatie. Ook zijn zij in staat om families te adviseren.

Datum:                       Woensdag 7 maart 2012
Tijd:                            10.00 - 16.00 uur
Locatie:                      PGO Support
                                    
Piet van Dommelenhuis
                                   
Churchilllaan 11, 17 etage
                                   
Utrecht

Deelnemers ontvangen een trainingsmap en werkmaterialen om zelf voorlichting te geven.

De training is gratis. Voor een lunch wordt gezorgd. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Voor het opgaveformulier, klik hier>>
Opgave bij Yvonne Heygele,
E heygele@netwerknoom of T 06 133 54 327.