Logo
NIEUWSBRIEF   
27 november 2012   

Europese prijs voor film 'Actief oud'

Het NOOM was al zo blij met de film 'Actief Oud' die Stichting Voorbeeld vorig jaar heeft gemaakt. En nu is de film ook nog bekroond met een tweede prijs in de categorie journalisten/audiovisuele producties in het kader van het Europese Jaar van 'Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties'!
Christina Harrevelt, voorzitter van het NOOM, was op uitnodiging van Stichting Voorbeeld aanwezig bij de prijsuitreiking.

Met veel enthousiasme hebben vele boegbeelden uit de NOOMorganisaties meegewerkt aan deze DVD om op die manier de oudere migranten ook eens positief in beeld te brengen.
Wij feliciteren Stichting Voorbeeld van harte met deze prijs en danken hen voor hun grote betrokkenheid!

Actief Oud is geschikt om individueel of in groepsverband te bekijken. De DVD kan als handvat gebruikt worden om het gesprek aan te gaan over eenzaamheid, vrijwilligerswerk en wonen. De film laat zien hoe je op een actieve manier invulling kunt geven aan de oude dag, ook al komt de ouderdom met gebreken. Voor Turkse en Marokkaanse ouderen die slecht Nederlands spreken is er een voice-over in de moedertaal.

De DVD Actief Oud + brochure met achtergrondinformatie is voor 15 euro te bestellen bij Stichting Voorbeeld, rekeningnummer: 4845388 o.v.v. 'DVD Actief Oud'. Vergeet niet uw naam, adres en email te vermelden.
Ouderenorganisaties kunnen per mail van hun organisatie een exemplaar kosteloos aanvragen.
Voor meer informatie zie de website van Stichting Voorbeeld onder projecten, klik hier>>

Inspiratie bij de PCOB

In september, oktober en november werkte het NOOM mee aan drie regionale inspiratiedagen die de PCOB organiseerde voor de leden.
Het dagthema was: Samen op weg naar een nieuw 'wij', waarover Manuela Kalsky in het ochtendprogramma een lezing gaf. In het middagprogramma kregen de deelnemers de kans om kennis te maken met nieuwe thema's en onderwerpen. Er werden verschillende terrasjes ingericht, waar de deelnemers in groepjes aan konden schuiven voor een gesprek over vrijwillige inzet (aan de hand van de film 'Ouderen voor ouderen', ontwikkeld binnen het project Betrokken bij Buurtbeleid), amateurkunstbeoefening, het tegengaan van eenzaamheid.  Ook het NOOM verzorgde op deze middagen een ontmoeting op 'ons' multiculturele terras. Met drie of vier mensen uit het NOOMoverleg vertelden we over de activiteiten van het NOOM en wisselden we ervaringen uit met de PCOBleden.

Soms bleek de wereld klein, zoals toen een PCOBlid de vicevoorzitter van het NOOM Bouchaib Saadane nog bleek te kennen uit zijn werkzame leven bij NedCar. Of er was verbazing over de grote groepen oudere migranten die de lidorganisaties van het NOOM weten te bereiken. Het was onbekend dat in de jaren vijftig en zestig Molukse ouderen vaak lid waren van de PCOB. Het uitgangspunt van het NOOM: 'Samen waar het kan, apart waar dat (nog) nodig is' zorgde steeds voor een levendige discussie. Wij kijken met genoegen terug op deze plezierige ontmoetingen!  

Criteria Seniorvriendelijke Ziekenhuizen bekend

Het project Seniorvriendelijke Ziekenhuizen van Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG vordert gestaag. Na een onderzoek onder de achterban naar aspecten van ziekenhuiszorg die ouderen belangrijk vinden zijn kwaliteitscriteria opgesteld aan de hand waarvan ziekenhuizen beoordeeld kunnen worden. Ziekenhuizen kunnen op 15 verschillende kwaliteitsaspecten bewijzen dat ze de organisatie van zorg, de inrichting en toegankelijkheid van de ziekenhuizen hebben afgestemd op ouderen. Als ze dat in voldoende mate hebben gedaan, komen ze in aanmerking voor het Keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen dat na de zomer 2013 wordt uitgereikt door de gezamenlijke ouderenorganisaties.
Voor meer informatie, klik hier>>
Voor een overzicht van de kwaliteitscriteria, klik hier>>

Campagne ouderenmishandeling van start!

Met vier regionale bijeenkomsten heeft de voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen' van de gezamenlijke ouderenorganisaties en het Ministerie van VWS deze maand een vliegende start gemaakt. Een ruime vertegenwoordiging vanuit alle lidorganisaties van het NOOM nam hieraan deel, samen met bestuurders en actieve vrijwilligers van ANBO, Unie KBO en PCOB. Daarmee gaven de oudere migranten blijk van een enorme betrokkenheid bij deze problematiek en de motivatie om hiermee aan de slag te gaan. Het gaat om ouderenmishandeling in de volle breedte: fysieke en psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik.

Wist u dat 1 op de 20 ouderen in Nederland te maken krijgt met ouderenmishandeling?
Wist u dat in 43% van de gevallen de mishandeling gebeurt door (klein)kinderen?
In 37% van de gevallen door de partner?
In 3% van de gevallen door een beroepskracht?
Wist u dat 71% van de slachtoffers van ouderenmishandeling vrouw is?

Deze en andere harde feiten presenteerde projectmanager Marlou Min op de regionale bijeenkomsten. Vertegenwoordigers van de Steunpunten Huiselijk Geweld brachten casussen uit de praktijk voor het voetlicht. Het Toetstheater speelde situaties van ouderenmishandeling na en nodigde de aanwezigen uit om daarop te reageren. Op welke wijze zou het mogelijk zijn de situatie te laten kantelen, zodat een andere afloop mogelijk wordt en het misbruik kan worden gestopt?

Foto's: René Verleg

Het programma zette de deelnemers flink aan het denken over ouderenmishandeling in eigen omgeving. Aaf Tiems van het Ministerie van VWS gaf een toelichting op het Actieplan Ouderen in veilige handen, waarvan onze voorlichtingscampagne deel uitmaakt. Tot slot zette een van de vertegenwoordigers van de seniorenorganisaties uiteen hoe de campagne eruit komt te zien. Begin 2013 zullen voorlichters worden opgeleid, die vervolgens tot en met december 2014 aan het werk gaan in hun eigen bond.

Het NOOM is in de gelegenheid gesteld om een eigen verdiepingstraject in te vullen. Alle lidorganisaties kunnen op hun eigen manier, in aansluiting op de eigen werkwijze, voorlichting organiseren. Zij gaan ieder ook eigen (vrijwillige) voorlichters opleiden, zodat we samen een groot bereik kunnen gaan realiseren. We gaan ouderenmishandeling bespreekbaar maken en laten zien dat praten helpt!

Wilt u meer weten over de voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen, kijk dan op de website van het NOOM, klik hier>>
Heeft u interesse om ook voorlichting te gaan geven?
Voor meer informatie over de voorwaarden, klik hier>>
Als u vragen heeft dan kunt u terecht bij Yvonne Heygele, M: 06 133 54 327 of E: heygele@netwerknoom.nl.

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.