Logo
NIEUWSBRIEF   
24 januari 2013   

Mijn leven in kaart

In november 2011 organiseerde het NOOM een projectendag onder de titel 'Terugkijken en herinneren: Wat betekent de migratie voor ons?'. Op deze succesvolle dag spraken de vrijwilligers uit de lidorganisaties van NOOM over het belang van de herinnering. Bij het ouder worden krijgen mensen behoefte om terug te kijken en de balans op te maken. Voor de eerste generatie vormt de migratie een belangrijk draaipunt in het leven. In het programma maakten we kennis met allerlei manieren waarop ouderen, zowel individueel als collectief, aan de slag kunnen met hun eigen geschiedenis.

Op deze dag was Paulien Matze een van de inleiders. Zij is theologe en schrijfster van het boek: 'Portretten uit Bolivia, levensverhalen die inspireren'. Matze sprak onder andere over de verbinding tussen ouderdom, zingeving en het levensverhaal. Aan het einde van de dag toonde zij het project Mijn leven in kaart, ontwikkeld door Reliëf en Actiz. Deze methode biedt onder andere themakaarten met vragen waarmee je in gesprek kunt gaan met een oudere over het eigen levensverhaal. Ter plekke werd geconstateerd hoe zinvol het zou zijn om deze methode ook toegankelijk en toepasbaar te maken voor de oudere migranten.

Na een fikse aanlooptijd is het nu zover! Paulien Matze, inmiddels werkzaam als projectmedewerker bij Reliëf, gaat aan de slag met het ontwikkelen van een versie van Mijn leven in kaart voor migrantenouderen. Ook het NOOM werkt hieraan mee. Wij denken dat voor de oudere migranten andere, aangepaste vragen nodig zijn om het gesprek op gang te krijgen. De oorspronkelijke methode is ontworpen voor een 1-op-1-benadering. Voor onze achterban zal ook een handreiking voor groepsgesprekken welkom zijn.

In de komende maanden zal het nieuwe materiaal samengesteld en uitgetest worden. Het zal een waardevolle aanvulling worden op de materialen die in onze organisaties zelf al gemaakt zijn in het kader van levensverhalen en reminiscentie.  
Heeft u belangstelling om mee te werken? U kunt contact opnemen met Yvonne Heygele, M 06 133 54 327 of heygele@netwerknoom.nl.   

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.

Levensvragen aan de orde

In het verlengde van onze aandacht voor het levensverhaal en zingeving attenderen wij u ook graag op de activiteiten van het SKANFonds. 
Het SKANFonds voert een driejarig programma uit rondom de thematiek 'Levensvragen en ouderen'. Het stimuleringsprogramma zich vooral op regionale projecten voor thuiswonende en sociaal geïsoleerde ouderen en daarnaast op innovatieve projecten voor ouderen woonachtig in zorginstellingen.

Binnenkort vindt een kennisdag plaats voor professionals, bestuurders en vrijwilligers.
Datum:      donderdag 14 februari 2013
Tijd:           9.30 - 16.00 uur
Locatie:     Regenboogkerk in Hilversum

Naast sprekers op het gebied van eenzaamheid, sociaal isolement en levensmoeheid zijn er diverse workshops. Deze worden in samenwerking met de Trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen uitgevoerd. De dag biedt volop mogelijkheden voor het uitwisselen van ervaringen en wordt afgesloten met een 'vrolijke noot'.
Deelname is gratis.

Voor de uitnodiging voor de Kennisdag Levensvragen en ouderen, klik hier>>
Voor het programma, klik hier>>
Voor een toelichting op de workshops, klik hier>>
Voor het aanmeldingsformulier, klik hier>>

Voor meer informatie over het stimuleringsprogramma Levensvragen en ouderen, klik hier>>

 

Foto: Robert de Hartogh 

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

In het kader van het Actieplan 'Ouderen in veilige handen' geeft het Ministerie van VWS een digitale nieuwsbrief uit. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen het Actieplan. Dit betreft bijvoorbeeld het meldpunt Ouderenmishandeling in de Zorg, een toolkit voor (vrijwilligers)organisaties en belangrijke discussies in de Tweede Kamer. Ook wordt via de nieuwsbrief bekendheid gegeven aan de gezamenlijke voorlichtingscampagne van de seniorenorganisaties ANBO, Unie KBO, PCOB en NOOM.
De nieuwsbrief verschijnt 6 x per jaar.

Om de eerste nieuwsbrief te bekijken, klik hier>>
Om een abonnement (gratis!) aan te vragen, klik hier>>

Uiteraard doen wij via onze eigen nieuwsbrief verslag van de voorlichtingscampagne van de gezamenlijke seniorenorganisaties en de activiteiten van het NOOM daarbinnen.
Op 28 februari en 5 maart vinden de eerste twee gezamenlijke trainingsdagen plaats. In de maanden daarna worden ook per lidorganisatie van het NOOM eigen voorlichters opgeleid. Wordt vervolgd!

Slotbijeenkomst Betrokken bij Buurtbeleid

Best practices bestaan niet, best persons wel.
Deze uitspraak, die Frida de Pater, directeur van het vermogensfonds RCOAK, citeerde tijdens de slotbijeenkomst van het project 'Betrokken bij Buurtbeleid' (BbB) sloeg de spijker op zijn kop. In het rondetafelgesprek met deskundigen uit diverse sectoren keken de samenwerkingspartners PCOB, Unie KBO, NVOG, LOC Zeggenschap in zorg en het NOOM terug op de resultaten van het project dat 3,5 jaar heeft geduurd. De belangrijkste vraag was: Wat moeten we beslist vasthouden en verder ontwikkelen om de inzet van vitale senioren voor kwetsbare ouderen te stimuleren en te vergroten? Persoonlijke motivatie is in ieder geval cruciaal.

Een goede en blijvende informatievoorziening naar de achterban (actieve bestuurders en vrijwilligers én kwetsbare ouderen) is hard nodig. Vorm en dosering daarvan dienen goed te passen bij de verschillende doelgroepen.
Daarnaast werd geconstateerd dat het gevoel van urgentie heel belangrijk is en nog niet bij iedereen voldoende is doorgedrongen. De bezuinigingen en beleidsombuigingen gaan enorme gevolgen hebben voor de situatie van ouderen. Guus Bannenberg van Corona Wonen benadrukte dat het straks niet alleen meer zal gaan om de vraag of een oudere nog wel een beroep mag doen op huishoudelijke hulp. Het complete arrangement van wonen, welzijn en zorg, dagbesteding en vervoer wordt ter discussie gesteld.

In het gesprek kwam ook solidariteit aan de orde. De vierde generatie van de 70- en 80-plussers neemt in omvang toe. Maar ook de derde generatie van de 50- en 60-plussers groeit snel. Daar liggen ook kansen. De derde generatie brengt ondernemingszin en vitaliteit mee. Het ontstaan van coöperaties van senioren die zelf de regie nemen voor hun toekomst zijn veelbelovend. Tegelijk is de vraag actueel of, en zo ja op welke wijze, minder draagkrachtige senioren mee kunnen doen en genieten van de coöperatie-initiatieven. In al zijn veelvormigheid en brede uitwaaiering weerspiegelde Betrokken bij Buurtbeleid de zoektocht naar nieuwe wegen om kracht en kwetsbaarheid met elkaar te verbinden.

Het NOOM - als 'jonge' ouderenorganisatie, die in april 2013 zes jaar bestaat - voelt zich door de reflectie van de deskundigen tijdens het rondetafelgesprek gesterkt in de aanpak van 'zelf doen'. In onze gemeenschappen is een breed gedeeld besef dat we in eigen kring initiatieven moeten ontwikkelen voor onze kwetsbare ouderen. We moeten werken vanuit eigen kracht en zélf beginnen. Op basis daarvan kunnen we partners zoeken. Daarbij moeten we misschien nog beter leren onze schroom te overwinnen, zoals Bannenberg de ouderenorganisaties meegaf.