Logo
NIEUWSBRIEF   
9 november 2009   

Betrokken bij Buurtbeleid van start!

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden steeds meer beslissingen op lokaal niveau genomen. De Wmo gaat uit van zelfredzaamheid, mondigheid en participatie. Dat stelt vrijwilligers van zelforganisaties van en voor oudere migranten voor een grote uitdaging. Er liggen nieuwe kansen, maar hoe kun je die het beste benutten?
Daarom participeert het NOOM in 'Betrokken bij Buurtbeleid', samen met de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond), Unie KBO (Katholieke Seniorenorganisatie), NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) en LOC Zeggenschap in Zorg (voorheen: Landelijk Overleg Cliëntenraden). Betrokken bij Buurtbeleid is een project van ouderen voor ouderen. We werken aan methodieken en activiteiten waarbij actieve ouderen zich inzetten voor de meest kwetsbare ouderen.

Heeft u een plan dat hierbij aansluit en zoekt u bondgenoten? Of bent u juist op zoek naar inspiratie en concrete ideeën?
Kom dan naar de startbijeenkomst van Betrokken bij Buurtbeleid!
maandag 30 november 2009
13.00 - 16.00 uur
Nieuwegein's Business Center (NBC)
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
(tel. 030-6026900)

Meer informatie over Betrokken bij Buurtbeleid, klik hier>>
Voor aanmeldingen kunt u gebruikmaken van het aanmeldingsformulier>>

Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Heygele, projectontwikkelaar van het NOOM. Tel: 06 133 54 327 of email: heygele@netwerknoom.nl.  

NOOM zoekt bruggenbouwers

Sinds de oprichting van het NOOM in april 2007 is het aantal verzoeken om advies, het geven van lezingen en presentaties en deelname in commissies en klankbordgroepen sterk gegroeid. Daarom zoeken wij naar oudere migranten die zich willen verbinden aan het NOOM en willen deelnemen in de externe activiteiten. Het NOOM vindt het belangrijk dat de oudere migranten zélf participeren en het woord voeren namens onze achterban. 
In het kader van ons project 'Bruggenbouwers heb je nooit genoeg!' werken we momenteel aan de aanleg van een uitgebreid databestand van oudere migranten die ervaring hebben op uiteenlopende gebieden als cliëntvertegenwoordiging, zorg en welzijn, lokale politiek, medezeggenschap, pensioenen, (interculturele) communicatie, presentatie enzovoorts. Op die manier kunnen we ons netwerk in het land flink uitbreiden. Voor een beperkt aantal mensen kunnen we een coachingstraject aanbieden. 
Heeft u belangstelling om zich in te zetten voor het NOOM en de oudere migranten?
Bent u in staat om over de grenzen van uw eigen gemeenschap heen te kijken?
Houdt u van een nieuwe uitdaging?
Neemt u dan contact op met Freddy May, coördinator van het NOOM, tel: 06 53 55 48 18 of may@netwerknoom.nl.  

Afmelding Nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

Projectendag bracht inspiratie en samenwerking

De projectencarrousel op 29 oktober voor vrijwilligers van organisaties van en voor oudere migranten in Breukelen leverde de deelnemers veel nieuwe ideeën en een doorkijkje naar de toekomst op. Voor een publiek van 40 actieve oudere migranten brachten vier lidorganisaties van het NOOM projecten voor het voetlicht die zij uitvoeren of hebben uitgevoerd. De LSMO (Landelijk Steunpunt Molukse Ouderen), een van de voorlopers binnen het NOOM, toonde bij monde van Jeanny Vreeswijk-Manusiwa de enorme vooruitgang die is geboekt met de seniorenvoorlichters en ouderenwerkgroepen, verspreid over het land. Zij presenteerde de materialenkoffer voor gebruik in de dagopvang van Molukse ouderen om hen te activeren, herinneringen op te halen en te laten uitwisselen. Het memory-spel met afbeeldingen van voorwerpen van de Molukken ging rond. Bij de tastzakjes met schelpen en rijst kwamen ook bij de Turkse, Surinaamse, Spaanse ouderen meteen al de verhalen los. Verschillende organisaties willen gaan samenwerken om ook voor hún ouderen een dergelijke koffer te ontwikkelen.


In het middagprogramma volgden presentaties over vrijwilligerswerk bij Nederlandse organisaties door Chinese oudere vrouwen (door Wai-Kin Chung van het Inspraak Orgaan Chinezen), moskeebezoek van scholieren aan de moskee (door Bouchaib Saadane van de Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland) en een cdrom en liedboek met oude Surinaamse liedjes uit alle bevolkingsgroepen (door Christina Harrevelt van Fos'ten, Surinaamse 55plusvrouwen). Ook naar aanleiding van deze presentaties kwamen weer dwarsverbanden tot stand. De Surinaamse vrouwen gaven aan te willen samenwerken met de Chinese vrouwen. NEHOB (de Nederlandse Hindoe Ouderen Bond) gaf te kennen iets te zien in bezoek van scholieren aan de hindoetempel.
Enkele uitspraken tijdens de terugblik op de dag:
'Ik ben verrast door de grote diversiteit. Ik heb een grote leergierigheid gezien, de wil om dingen samen te doen.'
'We denken allemaal in dezelfde richting.'
'We mogen trots zijn dat we ons zo sterk hebben ontwikkeld in de afgelopen twee jaar. We kijken steeds meer bij elkaar in de keuken. We worden steeds nieuwsgieriger naar elkaar.'
'We hebben vandaag onze kracht kunnen ervaren. We kunnen heel veel van elkaar leren.'

De projectendag is georganiseerd in samenwerking met intercultureel bureau SES en is gefinancierd met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

Voorlichting AOW trekt grote belangstelling

Circa 95% van de oudere migranten heeft te maken met een AOW-hiaat en dat maakt hun maatschappelijke positie kwetsbaar. Tussen september en december 2009 organiseert het NOOM een groot aantal voorlichtingsbijeenkomsten over de AOW. Aanleiding wordt gevormd door de afschaffing van de partnertoeslag AOW die zal ingaan op 1 januari 2015. Deze specifieke informatie wordt geplaatst in het brede kader van de AOW als geheel. Dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in samenwerking met Pensioenkijker.nl vinden, van Groningen tot Maastricht, van Arnhem tot Den Haag minimaal 38 voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor oudere Surinamers, Turken, Marokkanen, Molukkers, Chinezen, Zuid-Europeanen, Antillianen en vluchtelingen. De behoefte aan informatie bij de oudere migranten blijkt zo groot, dat verschillende afdelingen van lidorganisaties de krachten bundelen om zo meerdere regio's in staat te stellen deel te nemen.