Logo
NIEUWSBRIEF   
3 april 2013   

Ouderen in veilige handen bij lidorganisaties NOOM

In de maand maart ging bij de lidorganisaties van het NOOM het verdiepingstraject rond 'Ouderen in veilige handen' van start. De lidorganisaties LSMO (Molukse ouderen), NEHOB en Fos'ten (Surinaamse ouderen), TOF en MOBiN (Turkse en Marokkaanse ouderen), Lize (Zuid-Europese ouderen) en Chun Pah (Chinese ouderen) organiseerden landelijke bijeenkomsten. Bestuurders en sleutelfiguren, desgewenst bijgestaan door deskundigen uit het veld, verdiepten zich in de problematiek van ouderenmishandeling. Nadat aanvankelijk enige schroom bestond om met zo'n gevoelig onderwerp aan de slag te gaan, kunnen we nu constateren dat er een groot draagvlak bestaat om ouderenmishandeling in al zijn complexiteit en nuances bij de achterban bespreekbaar te maken.

Landelijke bijeenkomst TOF
(Turkse Ouderen Federatie)

Ouderenmishandeling komt in alle geledingen van de Nederlandse samenleving voor. Ook al staat respect voor de ouderen hoog bij ons in het vaandel, in de migrantengemeenschappen bestaat ouderenmishandeling ook. Slaan, dreigen met terugsturen naar het land van herkomst, kinderen die een ouder geld afhandig maken, een zieke vader die weggestopt op een klein kamertje bij een van de kinderen woont, ouderen die te weinig of juist teveel pillen krijgen: we signaleren diverse vormen van ouderenmishandeling en erkennen dat hier een taak ligt voor onze organisaties.
Een thema dat steeds terugkwam op de bijeenkomsten was de overbelasting van de familiezorgers. We zien dat de zorg thuis binnen de familie wel heel erg gewenst wordt (door ouders én kinderen), maar we moeten ook vaststellen dat het soms echt te zwaar wordt en dat de zorg dan 'ontspoort'. Ook hier hebben we veel werk te doen.

Landelijke bijeenkomst Fos'ten
(Surinaamse 50+ vrouwen)

Het is van groot belang om zorgvuldig onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van ouderenmishandeling. Een situatie waarin sprake is van overbelasting van de familiezorger vraagt om heel andere oplossingen en ondersteuning dan een situatie waarin een verslaafde zoon bij zijn moeder de pinpas afneemt. Ook de toeleiding naar passende ondersteuning is een aandachtspunt.

De voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen' wordt algemeen binnen de lidorganisaties van het NOOM beschouwd als een eerste stap. Eerst gaan we de thematiek bespreekbaar maken bij onze achterban. Op basis van de verhalen en signalen die we terugkrijgen gaan we verdere plannen ontwikkelen. Dat is de uitkomst van de landelijke bijeenkomsten tot nu toe.  

Op zaterdag 6 april volgt de laatste landelijke bijeenkomst, bij OCaN (Caribische ouderen). 

In gesprek met minister Asscher

Op 21 maart 2013 zaten de ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NVOG en het NOOM (verenigd in de CSO), samen met de KNVG, aan tafel bij minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met een zekere tevredenheid mogen we terugkijken op deze eerste ontmoeting. Het was goed dat er een eerste gesprek is geweest en dat we vanaf nu een direct aanspreekpunt hebben in het kabinet voor alle zaken die voor de ouderenorganisaties van belang zijn.

En dat zijn er nogal wat in deze tijden van bezuinigingen. Veel zorgen baren ons de stapeling van kortingen die bepaalde groepen ouderen treffen, de ontwikkelingen rond de pensioenen en de slechte perspectieven voor 55-plussers op de arbeidsmarkt.
Over al deze en andere zaken is in het overleg aandacht geweest. Op een aantal punten zijn concrete afspraken gemaakt.
Voor het persbericht over het succesvolle lenteoverleg, klik hier>>
Voor het manifest van de ouderenorganisaties aan de politiek, klik hier>>

Terugkombijeenkomst Beweeg je Brein! geslaagd

Voor de eerste keer organiseerde het NOOM een terugkombijeenkomst rond 'Beweeg je Brein!'. In november hadden meer dan 30 vrijwilligers in Rotterdam de basistraining gevolgd. Daarin maakten zij kennis met de methodiek van cognitieve stimulatie en bewegen, ontwikkeld door Laura Kerszenblat. Ook leerden zij zelf oefeningen maken om de ouderen waarmee zij werken te stimuleren om actief lichaam en hersenen te (blijven) gebruiken.
Op 12 maart 2013, na enkele maanden, kwamen de vrijwilligers terug om samen ervaringen uit te wisselen. Het werd een inspirerende bijeenkomst waarin de deelnemers van elkaar konden leren. Veel aandacht was er voor de manier waarop je oefeningen goed kon aanpassen aan het niveau en de cultuurspecifieke belangstelling van je eigen groep.

Je hoort de hersens kraken! 

 Op donderdag 25 april vindt een nieuwe basistraining 'Beweeg je Brein'!' plaats in Tilburg, op initiatief van de Stichting Caribische Senioren Tilburg.

Expositie Mi casa su casa in Rotterdam

In alle migrantengemeenschappen wordt op gezette tijden teruggekeken op de migratie naar Nederland. De Federatie van Verenigingen van Spaanse Migranten in Nederland (FAEEH) deed dat vorig jaar door middel van de expositie Mi casa su casa en de uitgave van een boek onder dezelfde titel. Na de eerste plaatsing in het Museon in Den Haag verhuisde de tentoonstelling op 15 maart 2013 naar de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Ook daar was weer een feestelijke opening. Mart Toet, directeur van de bibliotheek verwelkomde de Spaanse gemeenschap zeer hartelijk. Journalist Steven Adolf, schrijver van het boek, sprak over de komst van de Spaanse gastarbeiders in de jaren '60 en de recente toename van het aantal Spaanse arbeidsmigranten. De Spaanse ambassadeur Javier Vallaure toonde zijn grote waardering voor Mi casa su casa en benadrukte de warme banden tussen Nederland en Spanje.

Emiliano Ruiz, Spaanse gastarbeider van het eerste uur en altijd actief voor de Spaanse migranten in Nederland.
Mede-oprichter van het NOOM. Zelf ook een van de geportretteerden
in Mi casa su casa.

De tentoonstelling is in de maanden juni tot augustus te zien in het Historisch Centrum Eindhoven. Het ligt in de bedoeling dat Mi casa su casa haar rondreis in Spanje zal voortzetten. 

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.