Logo
NIEUWSBRIEF   
24 april 2013   

'Oud en wijs genoeg?!' biedt kracht en verbinding

Waarom zou ik iets voor mezelf wensen?

Deze uitspraak van een deelneemster aan het project 'Oud en wijs genoeg?!' vat misschien wel het meest duidelijk de positie van grote groepen oudere migrantenvrouwen samen. Ze hebben altijd geleefd voor man en kinderen, en nu voor hun kleinkinderen. En waar blijf je dan zelf? Hoe word je dan oud in Nederland, waar je de taal niet goed spreekt en niet weet waar je hulp kunt vinden? Wat kan en mag je van je kinderen verwachten? Hoe maak je eigen keuzes voor de toekomst?

Om deze specifieke groep van oudere migrantenvrouwen een steun in de rug te geven namen Dona Daria, Kenniscentrum voor Emancipatie in Rotterdam en het NOOM het initiatief tot het project 'Oud en wijs
genoeg?!'. Turkse, Marokkaanse en Kaapverdiaanse 50 plus vrouwen die niet of nauwelijks toegang hadden tot ontmoetings-, welzijns en zorgvoorzieningen werden actief opgezocht en geworven om mee te doen. In een cursus van 10 - 12 bijeenkomsten leerden ze nadenken over hun oude dag en te bedenken wat ze zélf zouden willen. Ze maakten kennis met diverse voorzieningen in de wijk, dichtbij huis. Bijzonder was dat ook de dochters van de vrouwen betrokken werden in het project. Zo kwam stapje voor stapje het gesprek op gang en werden over en weer verwachtingen naar de toekomst uitgesproken.

Enkele uitspraken van deelneemsters:
Mijn man wil naar Turkije. Ik wil ook wel. Maar hier zijn mijn kinderen.

Ik zit alleen thuis. Door de week pas ik op mijn kleinkinderen. In het weekend is er vaak bezoek van de kinderen en van familie. Ik zit vaak in de keuken. Ze eten graag bij mij. Maar ik ben moe…

Uitspraken van dochters:
Mijn moeder heeft nu wat anders te vertellen. Dat is heel goed voor haar en voor mij.

Ik zie dat mijn moeder actiever wordt en meer mogelijkheden ziet. 

Op maandag 15 april 2013 kwam een divers samengsteld gezelschap van experts en betrokkenen samen om kennis te nemen van de doelstellingen, activiteiten en resultaten van 'Oud en wijs genoeg?!'. Na de presentatie werden de vertegenwoordigers van de welzijns- en zorgorganisaties, ouderenwerk, deelgemeentepolitiek, zelforganisaties en fondsen uitgenodigd te reageren op de opzet en adviezen te geven aan de initiatiefnemers om het project te verbeteren, verder uit te rollen en mee te denken over andere vervolgmogelijkheden. Projectleider Saadia Daouairi aan het woord
Foto: Tom Pilzecker

Een greep uit de conclusies en adviezen:

  • Positief dat het project niet alleen problemen benoemt, maar ook eigen kracht stimuleert.
  • De vrouwen hebben niet alleen behoefte aan individuele nazorg, maar juist ook aan collectieve nazorg. De vrouwen geven aan dat ze verder willen: als groep bij elkaar blijven en nieuwe activiteiten doen, zoals een computercursus, samen aan vrijwilligerswerk beginnen. Zorg voor een vervolg samen met andere partners.
  • De gebruikte werkvormen kunnen ook interessant zijn in 1-op-1-contacten in de zorg.
  • Neem de mannen mee in het proces! Empowerment onder vrouwen is belangrijk, maar vervolgens moeten ze thuis verdere stappen nemen om iets te veranderen.
  • Schrijf op basis van de ervaringen een advies voor beleidmakers op welke wijze zij dit soort activiteiten kunnen faciliteren en ondersteunen. Mensen in staat stellen deel te nemen en eigen kracht te ontwikkelen past uitstekend in de Wmo.
  • Zorginstellingen zijn tegenwoordig steeds actiever voor kwetsbare oudere migranten. Jongere ouderen, zoals de vrouwen die mee hebben gedaan aan 'Oud en wijs genoeg?!', kunnen actief worden als vrijwilliger bij de activiteiten voor de alleroudsten. Maar dan moeten de zorginstellingen ook wel in hen investeren, door ruimte te maken voor hun eigen initiatief en scholing aan te bieden.

Ter afsluiting van het project zullen binnenkort een methodiekbeschrijving en een artikel In Zorg en Welzijn verschijnen. 

Foto: Tom Pilzecker

Panel test nieuwe website Woonz

Zoek een woning voor jou en je partner met zorg in de buurt.
Zoek een woning met 24 uurszorg.
Zoek of er een pinautomaat in de buurt is.
Zoek of er een bibliotheek in de buurt is.

Dit soort vragen kregen de zeven oudere migranten van Antilliaanse, Marokkaanse, Chinese en Surinaams-Hindoestaanse herkomst die het NOOM had samengebracht om de nieuwe website van Woonz te testen. Woonz presenteert zich als hét digitale platform voor wonen, service en zorg voor senioren. De website is sinds kort online. De beschikbare informatie is nu nog beperkt, maar zal zich de komende maanden fors uitbreiden.

Naar aanleiding van een eerste contact op de 50 Plus Beurs in september 2012 raakte het NOOM geïnteresseerd. Omgekeerd waren de initiatiefnemers van Woonz benieuwd wat voor oudere migranten belangrijk is om te weten als je op oudere leeftijd op zoek gaat naar een andere woning.
Daarom kwam er op vrijdag 12 april 2013 een speciaal testpanel bijeen om de nieuwe website aan een nader onderzoek te onderwerpen en te bekijken of deze ook voor hen duidelijk en gebruikersvriendelijk is.


Het was een vrolijke en leerzame bijeenkomst. De ouderen maakten kennis met Woonz. De jonge medewerkers van Woonz ontdekten tegen welke hobbels potentiële gebruikers aanlopen.
Mooi en lekker praktisch, zo'n bijzondere samenwerking tussen jong en oud!
Neem ook zelf een kijkje op de website van Woonz, klik hier>>

Voorlichters Ouderen in veilige handen gaan op pad

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen had de eer als eerste het bewijs van deelname aan de training Ouderen in veilige handen in ontvangst te mogen nemen van Martin van Rijn, staatsecretaris van het ministerie van VWS. In totaal 35 voorlichters uit de seniorenorganisaties ANBO, PCOB, Unie KBO en NOOM zijn opgeleid om voorlichtingsbijeenkomsten te geven. De aftrap van de campagne vond plaats in Den Haag op vrijdag 5 april 2013 tijdens de bijeenkomst 'Twee jaar landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen'.

 

 

Bij de afzonderlijke lidorganisaties zijn de trainingen inmiddels ook van start gegaan. In deze trainingen wordt speciaal ingegaan op de specifieke gevoeligheden die de voorlichters in eigen kring tegen kunnen komen. Wat zeg je als de reactie is: 'Ouderenmishandeling, dat komt in onze gemeenschap niet voor'? Welke vertrouwenspersonen zijn in te schakelen als de stap naar de reguliere hulpverlening nog te hoog is? Hoe introduceer je een Steunpunt Huiselijk Geweld? Er is veel aandacht voor het gebruik van verschillende manieren om het gesprek op gang te brengen in een veilige en open sfeer. De deelnemers bereiden zich voor op de vragen en situaties die zij kunnen verwachten.

Bent u voor uw groep of organisatie geïnteresseerd in een bijeenkomst over Ouderen in veilige handen?
Dan kunt u informatie opnemen met Yvonne Heygele, projectleider voor NOOM, T: 06 133 54 327 of E: heygele@netwerknoom.nl.

Is uw gemeente seniorvriendelijk?

In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen ontwikkelen op dit moment hun programma’s maar de vraag is of deze wel voldoende rekening houden met de belangen van ouderen, en in ons geval met de belangen van de migrantenouderen.

Lokale ouderenorganisaties kunnen een belangrijke rol vervullen om seniorvriendelijk beleid binnen hun gemeente te bevorderen. Om de lokale politieke lobby te ondersteunen hebben Unie KBO, PCOB en NOOM een speerpuntenkaartje samengesteld. Deze kaartjes bevatten belangrijke aandachtspunten voor een seniorvriendelijk beleid. Het feit dat Unie KBO, PCOB en NOOM hier gezamenlijk achter staan, maakt het geheel sterker.
De punten geven een duidelijk beeld van seniorvriendelijk beleid. Het is aan u om dit lokaal verder in te kleuren.
Voor het speerpuntenkaartje, klik hier>>
Voor de inhoudelijke toelichting op het speerpuntenkaartje, klik hier>>

Het kaartje inzetten voor politieke lobby
Lokale organisaties van oudere migranten kunnen de kaartjes inzetten voor gesprek en lobby voor een meer seniorvriendelijk beleid van hun gemeente.
Als u ook overtuigd bent van de noodzaak van een seniorvriendelijk beleid en zich kunt vinden in deze punten, dan kunt u het volgende doen:

  • Bundel de krachten met andere lokale ouderenorganisaties.
  • Stuur een mail met het speerpuntenkaartje naar de plaatselijke politieke partijen. Benadruk eventueel punten die u speciaal voor oudere migranten belangrijk vindt.
  • Geef als boodschap af: ga met ons in gesprek over een seniorvriendelijk beleid!

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.