Logo
NIEUWSBRIEF   
22 mei 2013   

Bouchaib Saadane geridderd!!

Met grote instemming en trots mocht het NOOM onlangs vernemen dat Bouchaib Saadane is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Saadane is voorzitter van de Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland (MOBiN) en tevens vice-voorzitter van het NOOM. De burgemeester van Echt-Susteren, waar zijn woonplaats Roosteren onder valt, roemde de vele vrijwillige activiteiten die Bouchaib Saadane heeft verricht en de organisaties waarvoor hij zich als bestuurslid met overgave inzet. Met de nadruk dat de lijst niet uitputtend is worden in het bijzonder genoemd zijn inzet voor MOBIN, NOOM, SMN (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, Provinciaal Platform Minderheden, Platform Moslims en Christenen in de Westelijke Mijnstreek, Limburgse Islamitische Raad, Bestuur Moskee Sittard en de voorlichting aan oudere migranten over AOW, Wmo en andere zorgvoorzieningen. In het bijzonder wordt gewaardeerd de wijze waarop Bouchaib zijn jarenlange kennis en ervaring combineert met zijn eigenschappen: energiek, positief, een prima vertegenwoordiger, bruggenbouwer. Hij heeft hiermee vele mensen en organisaties verder geholpen.

Onvermoeibaar overbrugt onze vice-voorzitter de grote afstand van het zuiden van Limburg naar Utrecht waar het NOOMoverleg maandelijks bijeenkomt en alle andere plaatsen in het land waar zijn aanwezigheid gewenst is. De NOOMbestuurders herkennen Bouchaib Saadane volledig in het beeld dat hierboven is geschetst. Een welverdiende onderscheiding! Wij feliciteren Bouchaib van harte en zetten hem hier graag in het zonnetje!

Aandacht voor ouderen met een minimaal inkomen

Er is veel te doen over het inkomen van ouderen. In de media wordt regelmatig het beeld geschetst dat ouderen rijk zouden zijn. Dat geldt zeker niet voor de oudere migranten. Cijfers van het CBS uit september 2011 laten zien dat 90% van de ouderen die aangewezen zijn op een aanvullende uitkeringen migrantenouderen zijn. Het NOOM maakt zich samen met de andere ouderenorganisaties binnen koepelorganisatie CSO sterk voor de positie van ouderen die er minder rooskleurig voorstaan.

COSBO Stad Utrecht heeft een nota geschreven met de titel: Stapeling van de inkomenseffecten bij ouderen met een minimaal inkomen. Deze nota richt zich op het gemeentelijk beleid. Nauwgezet worden de effecten van alle kortingen en maatregelen op een rij gezet. COSBO vraagt nadrukkelijk aandacht voor de slechte inkomenspositie van (migranten)ouderen in het armoedebeleid.

Graag brengt het NOOM deze uitgebreide nota onder uw aandacht. Het document kan als prachtig voorbeeld dienen voor beleidsbeïnvloeding in andere gemeenten!
Voor de nota, klik hier>>
Voor de begeleidende brief, klik hier>>

Trainingen Ouderen in veilige handen in volle gang

In april 2013 zijn de lidorganisaties van NOOM gestart met de trainingen Ouderen in veilige handen. Inmiddels zijn bij IOC (Chinese ouderen), Lize (Zuid-Europese ouderen), Fos'ten (Surinaamse 50+ vrouwen) en NEHOB (Nederlandse Hindoe Ouderen Bond) al 33 (!) gespreksleiders opgeleid.

Op tal van plaatsen in het land gaan zij de komende periode bijeenkomsten begeleiden om het onderwerp van ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Daarbij wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de verschillende verschijningsvormen. De voorlichtingscampagne maakt heel veel los. Er wordt uitgebreid gesproken over goede zorg voor de ouderen en de risico's van overbelasting bij de mantelzorgers. En natuurlijk ook over wat we als ouderen en omgeving kunnen doen om deze problematiek te voorkomen en tijdig te signaleren. 
De gespreksleiders worden voorzien van verschillende werkmaterialen die ze kunnen gebruiken om het gesprek op gang te brengen, zoals foto's, persoonlijke verhalen, een powerpointpresentatie en affiches. Binnenkort komt ook een dvd beschikbaar, gemaakt door MOVISIE, die goed bruikbaar zal zijn. 

Gespreksleiders van NEHOB na de certificaatuitreiking 

Voor mei en juni staan trainingen gepland voor een gemengde groep (via Lize), OCaN (Caribische ouderen) en TOF (Turkse Ouderen Federatie). LSMO (Molukse ouderen) en MOBiN (Marokkaanse ouderen) volgen in het najaar. Dan komen er naar schatting nog minimaal 40 gespreksleiders bij. De belangstelling is groot!
Wilt u voor uw groep een gespreks- / voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in veilige handen organiseren? Neem dan contact op met uw eigen lidorganisatie of met Yvonne Heygele, projectleider bij NOOM, T: 06 133 54 327 of E: heygele@netwerknoom.nl.

Oudere migranten en de apotheek

Het is bekend dat oudere migranten relatief veel gebruikmaken van de huisarts. Ook de apotheek is voor hen van groot belang. Maar de gang naar de apotheek levert nogal eens (communicatie)problemen op, zo blijkt uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) en het Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA). Aan het onderzoek hebben 186 oudere migranten van Chinese en Turkse herkomst meegedaan. Omdat het aanvankelijk niet goed lukte om deze groepen te bereiken heeft het NOOM bemiddeld bij het zoeken naar sleutelfiguren. Daarna was de respons hoog.
Een belangrijke conclusie is dat Chinese migranten van de eerste generatie de meeste problemen hebben. Vanwege taalproblemen en onbekendheid met het Nederlandse apotheeksysteem hebben zij liever te maken met de geneesmiddelenvoorziening in hun land van herkomst. Turkse ouderen kunnen vaak wel terecht in een apotheek waar iemand aanwezig is die hun taal spreekt. Maar zij missen de kleinschaligheid van de apotheek en betrokkenheid van de apotheker zoals ze die kennen van vroeger.
Het onderzoek levert belangrijke informatie voor apothekers, die hun dienstverlening willen verbeteren. Ook is er input voor de website Zorg voor je ouders.nl, gericht op mantelzorgers van migrantenouderen. Deze is sinds januari 2013 online en wordt stap voor stap gevuld met informatie voor Marokkaanse, Turkse, Hindoestaanse en Chinese mantelzorgers. Ook hier is het NOOM bij betrokken.
Voor het artikel over de uitkomsten van het apotheekonderzoek, klik hier>>.

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.