Logo
NIEUWSBRIEF   
2 september 2013   

Open dag rond uitvaartzorg

Denkt uw wel eens na over uw uitvaart?
Weten uw nabestaanden wat uw wensen zijn?
Heeft u financiële voorbereidingen getroffen of denkt u: Dat moeten de kinderen maar regelen?

Op zondag 15 september 2013 vindt in Rotterdam een bijzonder 'evenement' plaats. CVU Uitvaartzorg en Yarden Uitvaartorganisatie houden een open dag onder de titel 'Een goed afscheid helpt u verder. Afscheids- en uitvaartrituelen in de verschillende religies en culturen'.

Tijdens de open dag kunt u zelf meemaken hoe in de Afro-Surinaamse, Caribische, Hindoestaanse, Kaapverdiaanse en moslimgemeenschappen afscheid wordt genomen van een overledene. Deskundigen geven informatie over allerlei zaken die met het laatste afscheid te maken hebben, zoals repatriëring naar het land van herkomst via Schiphol, verschillende mogelijkheden om de uitvaart te financieren, erfrecht, en ook over werken in de uitvaartbranche. U kunt de uitvaartbus bezoeken, bloemwerk bekijken dat past bij uw culturele en persoonlijke wensen, er zijn rouwauto's en kisten te bezichtigen en u kunt er terecht met al uw vragen. Het doel van de open dag is bezoekers bewust te maken van het belang van een goede voorbereiding en de mogelijkheden om de uitvaart naar eigen (religeieuze en culturele) wensen vorm te geven.

CVU en Yarden zijn al enkele jaren hard bezig hun dienstverlening voor mensen van diverse achtergronden te verbeteren. Het idee voor deze open dag is ook voortgekomen uit de groeperingen zelf. Een aantal actieve vrijwilligers uit de NOOM-gelederen is betrokken bij de invulling van het programma.

Ook voor mensen die werkzaam zijn in de zorg is de open dag interessant. Hier leert u meer over de wensen en behoeften, gebruiken en tradities van migrantenouderen rondom het afscheid. Kennis hierover helpt om cliënten en hun familie te ondersteunen in de laatste levensfase.

U bent van harte welkom!
Voor de voorkant van de flyer, klik hier>>
Voor de achterkant van de flyer, klik hier>>
Meer details over het programma komen de komende week beschikbaar, klik hier>>

Methodiekbeschrijving Oud en wijs genoeg?!

De methodiekbeschrijving van het project 'Oud en wijs genoeg?!' liet even op zich wachten, maar nu is hij er dan toch! Samen met Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie in Rotterdam, ondersteunde het NOOM Turkse, Marokkaanse en Kaapverdiaanse 50+ vrouwen (en een aantal mannen) bij hun voorbereiding op de oude dag in Nederland. Dat is geen eenvoudig proces als je nooit geleerd hebt om je eigen wensen te formuleren en je eigen keuzes te maken.

Foto: Robert de Hartogh

Oud en wijs genoeg?! heeft een nieuwe aanpak opgeleverd, waarin belangrijke lessen in praktijk zijn uitgewerkt en toegepast. Kort samengevat:

  • De start ligt bij versterking van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Pas dan komt er ruimte om na te denken over de toekomst.
  • De vragen van de vrouwen zelf zijn leidend. Samen bepalen zij de zoektocht naar voorzieningen in de buurt die voor hen van belang zijn. Vraaggericht, dus geen aanbodgerichte voorlichting door welzijns- en zorgorganisaties.
  • Het betrekken van familieleden, met name dochters, is nodig om het gesprek tussen de generaties op gang te helpen, zodat onuitgesproken verwachtingen over en weer helder kunnen worden.
  • Nazorg op maat: er is behoefte aan indoviduele begeleiding en doorverwijzing naar passende vormen van ondersteuning, maar juist ook aan collectieve nazorg. De vrouwen vinden veel steun bij elkaar. Ze willen bijvoorbeeld samen naar een computercursus of vrijwilligerswerk doen.

Voor de methodiekbeschrijving, klik hier>>
Voor een samenvattend artikel, verschenen in Zorg en Welzijn Magazine van juni 2013, klik hier>> 

Foto: Robert de Hartogh 

Ouderen in veilige handen

De campagne 'Ouderen in veilige handen' krijgt binnen de NOOMorganisaties steeds meer gezicht. Voor de zomer hebben we al circa 70 gespreksleiders getraind om bijeenkomsten over dit ingewikkelde en gevoelige onderwerp te begeleiden! In het najaar volgen nog drie trainingen, zodat we straks een pool hebben van wel bijna 100 opgeleide mensen!
Zeer verheugend is ook dat het Ministerie van VWS ook de groeperingen van oudere vluchtelingen de kans heeft gegeven om zich aan te sluiten bij de campagne. Onder de vleugels van NOOM doen zij nu ook mee.  

De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels georganiseerd. In Breda kwamen Surinaamse ouderen bij elkaar in woonzorgcentrum Raffy. Onder de bezielende leiding van Cornelli Coleridge van de Stichting Surinaamse Senioren Breda, gelieerd aan onze lidorganisatie Fos'ten, was er een gevarieerd programma samengesteld. Vrijwilligers speelden zelf situaties na, waarop het publiek kon reageren. Dat leidde tot herkenning, een glimlach, schrik, verontwaardiging. In ieder geval veel reacties, zodat het gesprek makkelijk op gang kwam. De Italiaanse vereniging COI (behorend bij Lize) zette in juni in Utrecht een bijeenkomst in het teken van de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Zo geeft iedere organisatie zijn eigen invulling aan de bijeenkomst en zoekt iedereen eigen manieren om de achterban aan te spreken.
In de komende periode zullen op veel meer plaatsen gespreksbijeenkomsten gehouden worden.

Voor meer informatie kunt u zich in verbinding stellen met de projectleider bij NOOM:
Yvonne Heygele, M: 06 133 54 327, E: heygele@netwerknoom.nl.
Nadere informatie op de website van NOOM, klik hier>>

Ook op de 50 Plus Beurs wordt aandacht besteed aan ouderenmishandeling. De trainersgroep Wilde Kastanje zal enkele malen per dag een optreden verzorgen. Voorlichters van de vier seniorenorganisaties ANBO, NOOM, PCOB en Unie KBO zullen daarbij aanwezig zijn om in gesprek te gaan met aanwezigen. 

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.

Subsidie voor trainingen familiezorg!

Goed nieuws! Het NOOM heeft subsidie gekregen om in het land 12 trainingen te geven voor vrijwilligers die werken met ouderen die professionele zorg ontvangen. Centraal in de training staat de communicatie tussen de oudere, de familie en de zorginstelling. 

De trainingen worden gegeven in samenwerking met het Expertisecentrum Familiezorg. In maart 2012 heeft een pilottraining plaatsgevonden in Utrecht. De deelnemers hebben deze als waardevol en ondersteunend ervaren. Dat was reden voor Fonds Nuts Ohra en het fonds Projecten In Nederland om ons plan om de training breder te organiseren financieel mogelijk te maken.

Organisaties van en voor oudere migranten die interesse hebben om deze training in huis te halen kunnen zich aanmelden. Ook zorgorganisaties waar vrijwilligers actief zijn voor de migrantenouderen (bijvoorbeeld in dagopvangactiviteiten) kunnen contact met ons opnemen.
Voor meer informatie, kunt u terecht bij Hans Schellekens,
M: 06 81738320, E: hans.schellekens@planet.nl.