Logo
NIEUWSBRIEF   
14 december 2009   

Bagaimana - hoe gaat het?

Op 3 december 2009 is het rapport Bagaimana - Hoe gaat het?, een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten verschenen. Dit rapport is door het NOOM samengesteld als bijdrage aan het CSOproject 'Krachtig cliëntperspectief in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)'. Van hieruit werken we mee aan de ondersteuning van ouderen binnen de netwerken van het NPO om hun stem te laten doorklinken in de projecten en onderzoeken.
Het NOOM pleit voor extra aandacht voor de oudere migranten. Voor het overgrote deel hebben zij dezelfde problemen en zorgen, wensen en behoeften als ouderen die in Nederland zijn geboren en getogen. Maar op een aantal terreinen is het zinvol specifiek de blik te richten op de oudere migranten. Op jongere leeftijd dan Nederlandse ouderen hebben zij te maken met ouderdomsklachten. Bepaalde ziekten, zoals asbestkanker, komen vaker voor als gevolg van de beroepen waarin de oudere migranten werkzaam zijn geweest. Dementie is extra gecompliceerd als gevolg van het verlies van de tweede taal en het terugvallen op de moedertaal, zodat communicatie met verzorgenden extra moeilijk wordt. Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden die gegeven worden in de publicatie.

Met het rapport Bagaimana maakt het NOOM kennis en observaties vanuit de lidorganisaties ten aanzien van kwetsbaarheid bij oudere migranten toegankelijk voor alle partijen binnen het NPO. Daarmee hoopt het NOOM aandacht voor diversiteit binnen het NPO te stimuleren. Ook met andere belangstellenden die zich inzetten voor het welzijn en de zorg voor de ouderen in de diverse migrantengemeenschappen willen wij graag onze ervaringen delen. Reacties naar aanleiding van Bagaimana worden zeer op prijs gesteld. Contactpersoon is Yvonne Heygele: heygele@netwerknoom.nl.
Om de publicatie te lezen, klik hier>>>

Bagaimana komt uit het Maleis en betekent 'Hoe gaat het?'. Dat zeggen de Molukkers tegen elkaar als ze elkaar ontmoeten. In deze nieuwe publicatie vertellen wij hoe het met onze ouderen gaat.

Productieve start Betrokken bij Buurtbeleid

De startbijeenkomst van het project Betrokken bij Buurtbeleid op 30 november 2009 is een succes geworden. Aan het einde van de bijeenkomst hingen de muren van de zaal in het Nieuwegein's Business Center vol met ideeën voor concrete projecten voor kwetsbare ouderen, goede voorbeelden van belangenbehartiging en wensen ten aanzien van ondersteuning op lokaal niveau. De samenwerkingspartners PCOB, Unie KBO, NOOM, LOC Zeggenschap in Zorg en NVOG kunnen voorlopig vooruit met alle suggesties die zijn aangedragen door de circa 80 aanwezige ouderen. Ook de NOOMachterban was goed vertegenwoordigd.

Het project Betrokken bij Buurtbeleid is erop gericht nieuwe initiatieven en netwerken tot stand te brengen, waarbinnen meer vitale ouderen zich inzetten voor andere ouderen en ook kwetsbare ouderen kunnen ontdekken welke bijdrage zij zelf kunnen leveren ten behoeve van zichzelf en anderen. Een project van, voor en door ouderen.
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden steeds meer beslissingen op lokaal niveau genomen. De Wmo gaat uit van zelfredzaamheid, mondigheid en participatie. Dat stelt vrijwilligers van zelforganisaties van en voor ouderen, en met name oudere migranten voor een grote uitdaging. Er liggen nieuwe kansen, maar hoe kun je die het beste benutten? Betrokken bij Buurtbeleid gaat werken aan methodieken, activiteiten en netwerken op lokaal niveau en kan actieve groepen op lokaal niveau directe ondersteuning bieden bij het opzetten en ontwikkelen van nieuwe plannen. 

Op de startbijeenkomst werden de eerste twee producten gepresenteerd. Het eerste betreft een startdocument met een inventarisatie van al bestaande initiatieven. Het tweede is een tien-speerpuntenkaartje dat gebruikt kan worden voor lokale belangenbehartiging in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Met de tien speerpunten kunnen actieve ouderen in hun gemeente bij politieke partijen aandacht vragen voor de verbetering van de positie van de kwetsbare ouderen, mantelzorg, vrijwilligerswerk en de sociale samenhang in wijk en buurt. De tien speerpunten zijn verwoord op een handzaam kaartje.
Voor het startdocument, klik hier>>
Voor het tien-speerpuntenkaartje, klik hier>>
U kunt het startdocument en de tien-speerpuntenkaartjes (ook in grotere aantallen) aanvragen bij Carmen Jonkman van de PCOB (Email: c.jonkman@pcob.nl of Tel: 038 422 55 88). 

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.