Logo
NIEUWSBRIEF   
7 januari 2010   

Nieuwjaarswens!

Bestuur en medewerkers van het NOOM wensen alle lezers van onze nieuwsbrief een kleurrijk en saamhorig 2010!

Samen uit, samen thuis

Al meer dan een jaar waarschuwt het NOOM voor de gevolgen van de veranderingen in de AWBZ voor de oudere migranten. Vandaag verschijnt de rapportage van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van CSO (koepel van ouderenorganisaties) en het NOOM in het kader van de Cliëntmonitor Langdurige Zorg. Het onderzoek, getiteld 'Samen uit, samen thuis' maakt duidelijk dat de oudere migranten onevenredig hard getroffen worden door de veranderingen. Als gevolg van de AWBZ-wijziging is bij maar liefst 54 procent van de allochtone deelnemers de indicatie dagverzorging vervallen. Onder autochtone deelnemers is dit 34 procent. Door de herindicaties telefonisch af te handelen, houdt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) onvoldoende rekening met de situatie van deze groep cliënten, met hun beperkingen, taalproblemen, culturele taboes en de onbekendheid van oudere migranten en hun mantelzorgers met het Nederlandse zorgstelsel.
CSO en NOOM hebben het rapport, samen met aanbevelingen toegestuurd aan Mw. Bussemaker, staatssecretaris van VWS.
Voor het persbericht, klik hier>>
Voor de rapportage Samen uit, samen thuis, klik hier>>
Voor de brief aan de staatssecretaris, klik hier>>

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de coördinator van het NOOM, dhr. Freddy May: 06 53 5548 18 of may@netwerknoom.nl.  

55+ migrantenvrouwen actief

Dona Daria, centrum voor vrouwen en emancipatie in Rotterdam, organiseerde op 16 december een conferentie naar aanleiding van het succesvolle project '55+ migrantenvrouwen actief'. Het project was erop gericht oudere Turkse, Marokkaanse en Kaapverdiaanse vrouwen in drie Rotterdamse deelgemeenten uit hun isolement te halen. Op de conferentie zijn de resultaten en een methodiekbeschrijving gepresenteerd. Wethouder Jantine Kriens toonde haar grote betrokkenheid bij de oudere migrantenvrouwen en haar tevredenheid over de bereikte resultaten. Christina Harrevelt, voorzitter van het NOOM, verzorgde een inleiding, waarin ze benadrukte hoe belangrijk het is om ook de oudere vrouwen onder de migranten de hand te reiken om hen te laten meedoen in de samenleving: 'Het mooie is dat de oudere migrantenvrouwen zo veelbelovend zijn. Er is nog zóveel participatiewinst te behalen met deze groepen. Dat laat het project dat vandaag centraal staat ook heel duidelijk zien.'
Voor de volledige tekst van de inleiding van Christina Harrevelt, klik hier>>
Voor het bestellen van de methodiekbeschrijving en nadere informatie kunt u terecht bij projectleider Celina do Patricinio, Dona Daria, 010 465 92 96, c.patrocinio@donadaria.nl

Oproep internetonderzoek

Doe mee aan een onderzoek naar vernieuwende initiatieven van 50-plussers!
Mensen geven vaak opnieuw inhoud en zin aan hun leven bij het ouder worden. Men ontwikkelt een nieuw perspectief op de kwaliteit van het bestaan door het initiëren of meewerken aan allerlei activiteiten. Er is echter nog weinig bekend over nieuwe initiatieven van 50-plussers en over de voorwaarden waaronder deze slagen.
Door middel van een internetenquête wil het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van ILC/Zorg voor later deze initiatieven in kaart brengen en inzicht krijgen in knelpunten en kansen van deze initiatieven. Het NOOM ondersteunt deze inventarisatie omdat ze aansluit bij het project Betrokken bij Buurtbeleid. Gezamenlijk komen we zo tot een overzicht van initiatieven die de mogelijkheden van de vitale en gezonde ouderen beter benutten.
Zodra het overzicht gepubliceerd kan worden zal het NOOM dit aan u aanbieden. En ontvangt u informatie over de wijze waarop u ondersteuning kunt krijgen om een initiatief van de grond te starten.
Dus bent u boven de 50 en bent u een 2e maatschappelijke carrière begonnen, heeft u een nieuwe woonvorm opgezet, verricht u moderne vormen van vrijwilligerswerk of bent u bij een ander vernieuwend initiatief betrokken? Dan vragen we 10 minuten van uw tijd om onze vragenlijst in te vullen. Door op de volgende link te klikken komt u direct bij de vragen: 
http://questions.netq.nl/nq.cfm?q=76a389f9-2bf0-a000-c40a-b6ffffcf81ae

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.