Is alles besproken?

Tegenwoordig wordt steeds meer van ons als burgers verwacht dat we zelf verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven en zelf bepalen wat we nodig hebben. Dat is een mooi uitgangspunt dat uitgaat van de kracht van mensen. Maar niet alle mensen zijn in staat om dat ook in praktijk te brengen. Zeker voor ouderen met een migratieachtergrond is dat moeilijk. Zij zijn vaak niet gewend om na te denken over zichzelf en hun toekomst, zelf keuzes te maken, hun klachten en wensen te verwoorden en met anderen te bespreken, en hebben vaak geen beeld bij ondersteuning die mogelijk is.

Daarom is gewerkt aan een methode om oudere migranten op weg te helpen. Startpunt hierbij was een instrument dat is ontwikkeld door NUZO (regionaal netwerk in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg in de regio Utrecht). Het instrument bestaat uit een vragenlijst aan de hand waarvan ouderen voor zichzelf kunnen nagaan hoe het met hen gaat, en wat ze belangrijk vinden voor de toekomst op kortere en langere termijn. Via de kaart worden ouderen gestimuleerd om onderwerpen te bespreken met anderen zodat er oplossingen komen voor problemen en wensen zoveel mogelijk worden vervuld. Ook familieleden en hulpverleners kunnen het initiatief nemen de kaart te gebruiken om in gesprek te gaan met ouderen. De vragenlijst is samengevat op een kaart die is getiteld; ‘Is alles besproken voor Nu, Zo en later?’.

 

In de maanden augustus tot en met oktober 2014 heeft het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) de kans gekregen om de vragenlijst binnen de NUZO-regio uit te testen voor gebruik bij oudere migranten. Om deze te introduceren is een programmaopzet gemaakt waarbij vrijwilligers worden getraind om groepsbijeenkomsten te organiseren voor hun achterban. Bovendien is de vragenlijst aangepast voor gebruik bij oudere migranten. Deze aanpak is uitgetest in 13 pilotbijeenkomsten bij 10 verschillende groepen van oudere migranten.

Het NOOM is zeer enthousiast over de resultaten van het project. De respons was hoog, de reacties zeer positief. De pilotbijeenkomsten hebben geleid tot een compacte en beproefde aanpak om oudere migranten te ondersteunen bij het nadenken over hun situatie en zich voor te bereiden op de toekomst. En wat veel belangrijker is: de methode helpt de ouderen te ontdekken dat praten helpt, ondanks de zwaarte van de problemen waar ze mee te maken hebben. Die ontdekking is het begin van verdere stappen. Het gaat erom het gevoel te doorbreken slachtoffer te zijn, het gevoel overspoeld te worden door ontwikkelingen waarop je geen greep hebt, in een wereld die je vreemd is. Onderlinge steun en het zoeken van steun in familiekring of soms ook daarbuiten komen zo binnen handbereik.

Het resultaat is neergelegd in een handleiding. Deze is gemaakt voor vrijwilligers en professionals die werken met oudere migranten en is gericht op de organisatie van groepsgesprekken. Uiteraard kan de vragenlijst ook een rol vervullen in 1-op-1-gesprekken, als hulpmiddel om de situatie van de oudere en wensen en behoeften te verkennen.

Voor de vragenlijst, klik hier>>
Voor de handleiding voor groepsbijeenkomsten, klik hier>>

Een verslag van het totale implementatieproject met activiteiten van COSBO-Stad-Utrecht en van NOOM kunt u opvragen bij Yvonne Heygele, projectontwikkelaar en adviseur van het NOOM, E heygele@netwerknoom.nl,
T 06 13354327.