BeterOud

Tussen 2008 en 2016 is door de overheid veel geïnvesteerd in het Nationaal Programma Ouderenzorg. Het doel was om de zorg voor kwetsbare ouderen aanzienlijk te verbeteren. De inbreng van ouderen werd daarbij essentieel geacht (‘Alleen door te luisteren naar de ouderen zelf kan zorg op maat geleverd worden’).

Binnen het NPO kwamen acht regionale netwerken tot stand. Hier werd op verschillende manieren invulling gegeven aan de participatie van ouderen. De ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en NOOM werkten samen om deze ouderenparticipatie te ondersteunen en te versterken. Dat gebeurde vanuit het project ‘Krachtig cliëntperspectief in het NPO’.

Bijdrage NOOM
Vanuit NOOM is deelgenomen aan diverse regionale netwerken. Ook zitten twee vertegenwoordigers van NOOM in het Landelijk Ouderenplatform. Er is in 2009 een publicatie gemaakt met de titel 'Bagaimana - Hoe gaat het?, een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten' verschenen. NOOM heeft een bijdrage geleverd aan een training voor projectleiders om hen gevoeliger te maken voor de specifieke knelpunten van migrantenouderen. In het verlengde daarvan is ook een factsheet samengesteld over de cliëntparticipatie van oudere migranten. Vorig jaar is een speciaal werkatelier gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn NPO-projecten tegen het licht gehouden en beoordeeld op toepasbaarheid bij oudere migranten.

Ouderenparticipatie
Onlangs is de evaluatie van het NPO verschenen. Een van de conclusies is dat de ouderenparticipatie een succes is geworden. Het luisteren naar ouderen zelf bij de samenstelling van onderzoeks- en projectplannen, hen raadplegen en vervolgens ook op de hoogte houden en betrekken bij de uitvoering en implementaie betekenen een grote verandering (paradigma-shift) voor onderzoekers en projectleiders. Als professionals zijn zij eerder gewend te denken vóór anderen dan mét anderen. In die zin is in het NPO met de cliëntparticipatie van ouderen een geweldige stap voorwaarts gezet. Nu komt het erop aan de behaalde winst te bestendigen en verder uit te bouwen.

En nu verder
Hiertoe is een samenwerkingsverband in het leven geroepen, genaamd BeterOud. Samen bouwen ze voort op de resultaten van het NPO. De ambitie van BeterOud is: de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden.
Toelichting daarbij:
Onze kijk op ouder worden verandert. We willen het heft in handen houden, ook als de leeftijd vordert en de gezondheid afneemt. Dat vraagt om nieuwe oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daar zet BeterOud zich voor in, samen met ouderen, zorgmedewerkers, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. We bedenken en ontwikkelen nieuwe initiatieven, we brengen mensen samen die elkaar iets te bieden hebben, we delen de kennis die dat oplevert en passen die kennis toe. Steeds laten we ons leiden door de vraag: wat willen mensen zelf?

KBO-PCOB en ook NVOG/KNVG nemen deel in BeterOud. Voorlopig zal KBO-PCOB het perspectief van NOOM vertegenwoordigen.Website
Op de website BeterOud zijn onder andere vele projecten uit het NPO bijeen gebracht. Belangenbehartigers op lokaal niveau kunnen hier gebruik van maken om inspiratie op te doen voor verbeteringen en nieuwe initiatieven in de eigen omgeving.
Voor de website BeterOud, klik hier>>

Mei 2018

Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelden ouderen van BeterOud aandachtspunten op en beoordeelden zij verbeterprojecten. De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader oftewel: de ‘meetlat van de ouderen’.

Download hier het toetsingskader (pdf)

De aandachtspunten zijn geformuleerd rondom verschillende levensfases van ouderen, namelijk:

  1. de fase waarin ze zich voorbereiden op de toekomst;
  2. de fase waarin ze zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, in een veilige en sociale buurt, waar problemen tijdig worden gesignaleerd;
  3. de fase waarin er sprake is van opname in het ziekenhuis en zorg thuis.
Voorbeeldprojecten
In iedere regio zijn mooie, succesvolle projecten. Op wat voor wijze voldoen een aantal geselecteerde voorbeeldprojecten aan de door ouderen opgestelde criteria? En hoe zit dat met projecten bij u in de regio? In de losse bijlage bij het toetsingskader worden een aantal ‘voorbeeldprojecten’ uitgelicht. Daarbij is onder meer gekeken:

De ‘voorbeeldprojecten’ en beoordeling in deze bijlage dienen ter inspiratie. 

Download hier de bijlage met voorbeeldprojecten (pdf)

 

Februari 2018
BeterOud Ambassadeurs
Het NOOM heeft van harte meegewerkt aan het Nationaal Programma Ouderenzorg om projecten te ontwikkelen ter versterking van de regie door ouderen, en dan uiteraard speciaal de regie van migrantenouderen. Daarom is Freddy May, voormalig coördinator van het NOOM, toegetreden tot de ambassadeurs van BeterOud. Beter Oud Ambassadeurs zijn meedenkers die zich inzetten om mensen zich bewust te laten worden, hoe beter oud te worden. Zij brengen de dialoog op gang over thema’s als eenzaamheid, armoede, kwaliteit van leven, levenseinde en andere gevoelige onderwerpen. Ook onderstrepen zij het maatschappelijk kapitaal van ouderen in de samenleving, door hen volwaardig mee te laten doen en hun kwaliteiten te belichten.

Freddy May: 'Mijn focus richt zich voornamelijk op de cultuursensitieve aspecten van het ouder worden in een samenleving, waarin je niet geboren bent. Oudere migranten zijn niet zielig. Ze kunnen van grote waarde zijn voor de maatschappij, maar de samenleving moet daar open voor staan en negatieve vooroordelen opzij zetten. Bij het NOOM geven wij de oudere migranten kracht en zelfvertrouwen door de juiste informatie te verstrekken, die aansluit bij hun belevingswereld, waardoor ze beter zelfredzaam worden en elkaar ook onderling kunnen helpen. Hierdoor geven ze betekenis aan hun leven. NOOM doet dat graag in samenwerking met andere medestanders. Samen bereiken we meer'.

Februari 2018
Leergemeenschap Diversiteit binnen BeterOud
BeterOud stelt vast dat binnen de huidige ouderenzorg helaas nog te weinig aandacht uitgaat naar diversiteit (ouderen met een migrantenachtergrond) en inclusiviteit. Daarom gaat binnenkort de nieuwe BeterOud Leergemeenschap 'Culturele Diversiteit' van start. Pharos organiseert in 2018 in samenwerking met Hogeschool Utrecht en NOOM 3 bijeenkomsten rond thema's als cultuursensitief werken, gezondheidsvaardigheden en het aanbieden van toegankelijke en begrijpelijke voorlichtingsmaterialen.

Opzet
De sessies zijn gericht op professionals uit zorg en dienstverlening uit, experts van organisaties die ouderen vertegenwoordigen, medewerkers vanuit het onderwijs en binnen gemeenten. In de perioden tussen de bijeenkomsten gaan de deelnemers aan de slag met een onderwerp dat gezamenlijk vooraf met elkaar wordt geformuleerd. Zo is er aansluiting bij wat de deelnemers nodig hebben in hun dagelijkse praktijk. Tijdens de bijeenkomsten delen deelnemers de ervaringen van de tussenliggende periode en wisselen tips en successen uit. Daarbij komen ervaringsdeskundige migrantenouderen aan het woord.

Praktische gegevens
De bijeenkomsten vinden plaats op 21 februari, 10 april en 12 juni 2018.
Locatie: Hogeschool Utrecht, De Nieuwe Poort 21 in Amersfoort.
Alle bijeenkomsten zijn in de avonduren van 18.00 tot 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk.
Voor parkeerkaarten, koffie, thee en een licht diner wordt gezorgd. De locatie is op loopafstand van NS station Amersfoort.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar: h.bogers@pharos.nl

Voor de uitnodiging, klik hier>>