PRIVACYBELEID NOOM

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Om aan de AVG te voldoen, verwerkt het NOOM uw gegevens met grote zorgvuldigheid en draagt er zorg voor dat deze op adequate wijze worden beschermd. Met dit doel heeft het NOOM de nodige maatregelen genomen, waarmee de verwerking van uw persoonsgegevens transparanter is, uw privacyrechten zijn geborgd en de verwerking van persoonsgegevens wordt gedocumenteerd. 

Welke gegevens verwerkt het NOOM en waarvoor?

Het NOOM verwerkt persoonsgegevens zoals naam, E-mailadres, telefoon en/of postadres, maar ook foto’s en soms video’s van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief, deelnemen aan een training en/of andere activiteit van het NOOM, maar ook mensen die contact met het NOOM opnemen met een vraag. 

Daarnaast registreren wij uw afkomst, als dat noodzakelijk is om u gericht te kunnen informeren over of uitnodigen voor een bijeenkomst of activiteit.

Tot slot verwerken wij gegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke juridische en regelgevende verplichtingen, om facturatie af te handelen en/of uw reis-, onkosten- of vrijwilligersvergoedingen af te handelen. 

Hoe gaat het NOOM met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. 

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via lameiro@netwerknoom.nl

In geen geval deel het NOOM zonder uw uitdrukkelijke toestemming uw gegevens met anderen, noch verkopen wij deze aan anderen.

Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het NOOM respecteert uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het NOOM, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lameiro@netwerknoom.nl

Als u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie van NOOM en/of u niet meer door NOOM wenst te worden benaderd met welke vraag dan ook, dan volstaat het om een email sturen naar lameiro@netwerknoom.nl o.v.v. Verzoek om persoonsgegevens uit bestand te verwijderen.

Mocht u onze digitale nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u ook onderaan de nieuwsbrief aangeven.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Heeft u vragen over uw verwerkte persoonsgegevens, een klacht of behoefte aan meer informatie over de maatregelen die het NOOM heeft getroffen in het licht van de AVG, neem contact met ons op via lameiro@netwerknoom.nl 

Gebruik van cookies
Het NOOM gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.