Pfizer vaccinatie mogelijk na eerste prik met AtraZeneca

Op advies van de Gezondheidsraad heeft minister De Jonge op 6 juli jl besloten dat mensen die één vaccinatie met AstraZeneca hebben gekregen vanaf 16 juli  voor hun tweede prik kunnen kiezen voor BioNTech/Pfizer.
Vanaf vrijdag 16 juli kunnen mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren vanaf 10 uur een afspraak  maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  door te bellen met nummer 0800 – 7070.  In de dagen daarna zullen mensen uit opvolgende geboortejaren die als tweede vaccinatie het BioNTech/Pfizer vaccin willen in de gelegenheid gesteld een afspraak te maken vanaf 10 uur. 
De geplande verdeling per dag en geboortejaar is als volgt:

 • Vrijdag 16 juli – mensen uit 1956 of eerder 
 • Zaterdag 17 juli – mensen uit 1957
 • Maandag 19 juli – mensen uit 1958
 • Dinsdag 20 juli – mensen uit 1959
 • Woensdag 21 juli – mensen uit 1960
 • Donderdag 22 juli– iedereen die ouder is dan 18 jaar

Hierbij wordt de komende dagen gekeken of eerdere openstelling mogelijk is. Lees meer

Onderzoek digitaal paspoort: doe mee 

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) doet onderzoek naar het ontwikkelen van een virtuele identiteit (vID). Een vID is de digitale variant van het vertrouwde paspoort of ID-kaart in de vorm van een app op de smartphone. Het is belangrijk dat iedereen de app straks kan aanvragen en gebruiken. Om te helpen met de ontwikkeling van een toegankelijke app roepen zij op mee te doen aan een online vragenlijst.
Met de app is het in de toekomst mogelijk om digitaal te laten zien wie je bent en kan je bijvoorbeeld reizen naar het buitenland. Doe mee als een of meer van onderstaande uitspraken voor jou geldt:

 • Ik heb een visuele beperking.
 • Ik heb een auditieve beperking.
 • Ik heb een licht verstandelijke beperking.
 • Ik heb een motorische beperking (Trillen met je hand/arm).
 • Ik heb moeite met de Nederlandse taal.
 • Ik ben minder vaardig met mijn mobiele telefoon.

Jouw mening draagt bij aan de ontwikkeling van een vID die toegankelijk is. Geef daarom zo goed mogelijk antwoord op de vragen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 12 minuten en dit kan tot 20 augustus. RvIG kan niet zien van wie de antwoorden zijn. De antwoorden zullen na het onderzoek worden vernietigd.

Start de online vragenlijst

Wil je meer weten over een vID? Bekijk de video Video, vID id van de toekomst. Heb je vragen over het draagvlakonderzoek? Neem dan contact op met onze Frontoffice, [email protected] of bel naar: 088-900 1000.

Raadpleging medische rijgeschiktheid

Als mensen 75 jaar worden, wanneer je je rijbewijs voor het eerst aanvraagt of als je een bepaalde medische aandoening hebt, wordt beoordeeld of je medisch rijgeschikt bent. Momenteel wordt onderzocht of het wel nodig is om zo’n grote groep mensen te onderzoeken. Dit gebeurt via een online raadpleging. Wilt u meedenken hoe het beste beoordeeld kan worden wie gezond genoeg is om veilig auto te kunnen rijden? Tot en met 5 augustus kunt u via een reactie op www.denkmeeoverkeuren.nl uw mening of advies kenbaar maken.
Omdat het belangrijk is dat ook mensen met een migratieachtergrond hierover meepraten, verzoeken wij u om mee te doen aan deze raadpleging én om dit bericht te verspreiden.
Voor vragen over en/of hulp met het invullen van dit onderzoek kunt u bellen met 085 – 401 15 62 (maandag tm vrijdag van 16-20.00 uur). U kunt ook een e-mail sturen naar: [email protected].

Motie tegen cash-boetes aangenomen

Een motie van het  lid van de Tweede Kamer Henk Nijboer (PvdA) waarin de minister van financiën gevraagd wordt in gesprek met banken ervoor te zorgen en indien nodig wettelijk af te dwingen dat mensen kosteloos hun geld kunnen blijven opnemen is op 6 juli aangenomen. Aanleiding voor de motie was het voornemen van ABN AMRO en Rabobank om geld te gaan vragen voor het opnemen van eigen geld, terwijl veel groepen er baat bij hebben als ze contant kunnen betalen, bijvoorbeeld als ze beperkt budget hebben, digitaal minder vaardig zijn of willen leren omgaan met geld. Dat geldt in veel gevallen ook voor migrantenouderen.
Minister Hoekstra gaat met de banken in gesprek over de extra kosten die ze rekenen voor het opnemen van contant geld. Die toezegging deed de minister in een Kamerdebat over de kwestie.

Zie ook dit artikel op de website van de Consumentenbond.

Onderzoek toekomst contant geld

In opdracht van De Nederlandsche Bank en het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer), waarin ook ouderenorganisaties zijn vertegenwoordigd, heeft McKinsey & Company een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van contant geld in Nederland. Daarbij is ook aandacht besteed aan de rol van contant geld voor kwetsbare groepen, waaronder ouderen.
Uitgangspunt van DNB en MOB is het waarborgen van een maatschappelijk efficiënte, veilige, bereikbare, duurzame, betrouwbare, bruikbare, robuuste en betaalbare infrastructuur voor contante betalingen.
Naar verwachting zal het gebruik van contant geld verder blijven dalen. De vraag is in hoeverre een daling van het cashgebruik een probleem voor de maatschappij vormt. Om dit te bestuderen worden in het rapport drie dimensies onderscheiden: ten eerste contant geld als back-up voor elektronische toonbankbetalingen, bijvoorbeeld bij pinstoringen, ten tweede contant geld als regulier betaalmiddel, en tenslotte contant geld voor cashafhankelijke groepen. Wat betreft deze laatste dimensie wordt in het rapport geconstateerd dat contant geld relatief veel wordt gebruikt door groepen die als kwetsbaar omschreven kunnen worden: mensen met een beperking (waarvan circa 300.000-400.000 mensen sterk van cash afhankelijk zijn), senioren (waarvan circa 750.000-850.000 mensen sterk van cash afhankelijk zijn), en mensen in schuldhulpverlening en mensen zonder betaalrekening (waarvan circa 300.000 mensen sterk van cash afhankelijk zijn) Lees meer

Meld je aan voor hulp op maat; Betrokken Buurten tegen eenzaamheid

Wil je ook eenzaamheid verminderen in jouw buurt of dorp? Meld je aan voor het programma Betrokken buurten tegen eenzaamheid. Laat je inspireren door andere initiatieven, maak gebruik van een meedenker met kennis en ervaring, en ga aan de slag in je eigen buurt of dorp. In vier maanden tijd zet je stappen tegen eenzaamheid en voor een betrokken buurt.

Hulp op maat
We bieden een programma speciaal voor bewonersinitiatieven van vier maanden waarin we een meedenker aan jouw initiatief koppelen. Doel is om samen met de meedenker te kijken hoe jullie in je buurt, dorp of wijk aan de slag kunnen met het verminderen of voorkomen van eenzaamheid. Het blijft niet bij het maken van plannen; onderdeel van dit traject is ook dat je het gaat uitvoeren en evalueren. Zie het als een snelkookpan, waarin je bijvoorbeeld met (een van de) volgende vragen aan de slag gaat.

 • Wat kan de buurt of het dorp bijdragen aan het verminderen of voorkomen van eenzaamheid?
 • Hoe organiseer je ontmoetingen zodat echt blijvend contact ontstaat?
 • Hoe bouw je een sterk sociaal netwerk in de buurt?
 • Hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar of doorbreek je het taboe?

Bekijk alvast eens de toolkit Betrokken Buurten tegen eenzaamheid waar we veel informatie voor bewonersinitiatieven hebben verzameld. Meer informatie en een aanmeldingsformulier vind je op de website van LSA.

Manifest noodzaak integraal ouderenbeleid

De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel gepensioneerden en NOOM hebben in een manifest vijf actiepunten op een rij gezet die als handvatten kunnen dienen voor een beleid dat er voor zorgt dat mensen op een goede manier oud kunnen worden en waarin de kansen en mogelijkheden van ouderen optimaal worden benut. Die actiepunten zijn:

 1. Bevorderen van goed en prettig wonen in leefbare wijken
 2. Investeren in preventie, zoals leefstijl
 3. Verbeteren van koopkracht
 4. Indexeren pensioenen
 5. Een integrale aanpak

Het manifest is onder meer aangeboden aan de Tweede Kamer en de ministeries van VWS en BZK

Lees het manifest

SCP: deel van thuiswonende ouderen ontvangt te weinig passende zorg

Een deel van de thuiswonende ouderen ontvangt niet of te weinig passende zorg, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag verschenen rapport. Ruim 1,2 miljoen 75-plussers wonen in Nederland zelfstandig. Over het algemeen redden zij zich goed, maar een deel wordt belemmerd door ‘hardnekkige’ knelpunten.
De overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen, maar een deel komt daardoor in de knel, schetst het SCP in dit rapport. Sommige ouderen voldoen soms (net) niet aan de voorwaarden om zorg of ondersteuning te krijgen, terwijl anderen moeite hebben om passend aanbod te vinden.Ook staan sommigen niet goed op de radar van professionele hulpverleners, terwijl ze wel zorg nodig hebben. Financiële redenen kunnen daarbij een rol spelen, maar ook de wens om zelf regie te houden.”Het zorgstelsel voor ouderen is zo ingewikkeld dat het moeilijk is om een volledig overzicht te krijgen van de verschillende zorgdomeinen en welke geldpotjes er allemaal zijn”, zegt Inger Plaisier, onderzoeker bij het SCP.
Het NOOM is geraadpleegd bij dit onderzoek en heeft een aantal knelpunten die door het netwerk zijn gesignaleerd aan de onderzoekers doorgegeven.

Lees meer op de website van de NOS
Download het rapport ‘Passende zorg voor ouderen thuis’

Stand van zaken uitvoering Sociale zekerheid: ondergebruik AIO

Op 6 juli bood de  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer de Stand van de uitvoering sociale zekerheid aan. In deze brief informeert hij over de ontwikkelingen in de uitvoering van sociale zekerheid, de prioritaire thema’s waaraan UWV en de SVB werken en geeft hij inzicht ik inzicht in de knelpunten of risico’s die hierbij spelen. Een van de knelpunten, waarop ook het NOOM regelmatig heeft gewezen, is het niet-gebruik van de Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO). De AIO is bijstand voor ouderen die door de SVB aan ouderen kan worden verleend die geen volledige AOW hebben opgebouwd en/of van wie de partner nog niet AOW-gerechtigd is, wanneer ze als huishouden onvoldoende andere middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De Algemene Rekenkamer constateerde dat het niet gebruik van de AIO hoog was. Dat betekent dat een groep kwetsbare ouderen waarschijnlijk in armoede verkeert. De SVB constateert in haar knelpuntenbrief wet- en regelgeving dat de SVB de groep van mogelijke AIO-gerechtigden onvoldoende in beeld heeft, omdat de SVB niet over inkomens-en vermogensgegevens beschikt.

De SVB geeft aan dat de aanpak van het niet-gebruik hierdoor onvoldoende oplevert. Het signaal van de SVB heeft mede geleid tot een meersporenaanpak om het niet-gebruik terug te dringen. De drie sporen om niet-gebruik terug te dringen zijn: verdiepend onderzoek om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van het niet-gebruik; ontwikkeling van een nieuwe, gerichte inzet van gegevensuitwisseling voor de benadering van burgers die geen beroep op de AIO doen, maar er misschien wel recht op hebben; en het versterken van bestaande uitvoeringsprocessen. Lees meer