Downloads NOOM

Op dit deel van onze website vindt u alle publicaties en producten van het NOOM. Ook de publicaties die zijn verschenen in het kader van de samenwerkingsprojecten waaraan het NOOM deelneemt zijn hier opgenomen.

2021

Vaccinatiestrategie corona
De seniorenorganisaties, waaronder ook het NOOM, zijn door de Rijksoverheid geïnformeerd over de te volgen vaccinatiestrategie m.b.t. Covid19. Op basis van onder meer deze informatie is een factsheet opgesteld met daarin achtergrondinformatie over de vaccinatiestrategie van de overheid. Daarnaast bevat de factsheet antwoorden op veel gestelde vragen over werkzaamheid, veiligheid en eventuele bijwerkingen van de vaccins.
Download de factsheet


2020

Lees hier  de Eindejaarsbrief van NOOM


Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg
Het online ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, burgerinitiatieven, zorgorganisaties, dienstverleners en woningcorporaties op de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het thema van het congres dat op 7 december werd gehouden was dit jaar: Kiezen voor Geschikt Wonen. Een groot aantal sprekers belichtte onderwerpen als bewustwording vergroten. een gevarieerd aanbod ontwikkelen, informatie bieden, de doelgroep bereiken én nieuwe woonzorgconcepten. Een van de sprekers was Marilyn Haimé. Zij vertegenwoordigt het NOOM in de Raad van Ouderen. In haar toespraak lichtte zij het het advies Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg van de Raad van Ouderen toe. De Raad van Ouderen adviseert de ministers van VWS en BZK een inhaalslag te maken bij het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector en middenhuur, als in de koopsector. De gemeenten hebben reeds de opdracht een woonvisie en een uitvoeringsagenda op te stellen. De Raad van Ouderen stelt voor om hen te verplichten een substantieel percentage van de te bouwen woningen te oormerken als ouderenhuisvesting. Voorts acht de Raad van Ouderen het nodig dat er voldoende ruimte komt voor geclusterd en gemeenschappelijk wonen. Deze woonvormen maken het mogelijk om wonen en zorg te combineren. Dit is in het bijzonder van belang voor ouderenhuishoudens met kwetsbare personen, mensen met dementie en migrantenouderen. De omvangrijke naoorlogse generatie en de eveneens groeiende groep migrantenouderen zullen de komende jaren een toenemend beroep doen op passende woningen èn behoefte hebben aan verschillende combinaties van wonen en zorg. Om ouderen die dat nodig hebben persoonsgerichte en geïntegreerde formele en informele ondersteuning en zorg te kunnen geven, is het gewenst dit te organiseren rondom een (groep) ouderen in een wijk, dorp of woon-zorgcomplex. Een voortvarende aanpak is nodig in het belang van waardig ouder worden en opdat ouderen zo lang mogelijk mee kunnen (blijven) doen in een vertrouwde leefomgeving. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor verschillende mogelijkheden voor verschillende groepen, afhankelijk van de lokale situatie. Het is dus van belang dat lokaal goed gekeken wordt naar de samenstelling van de groep ouderen om de behoefte goed in kaart te krijgen voor de juiste acties en prioriteiten.
Klik hier voor de volledige toespraak.
Klik hier voor de bijbehorende powerpointpresentatie

In de middagsessie van het congres werd Marillyn Haimé geïnterviewd over de rol en het belang van de Raad van ouderen, over haar werkzaamheden voor de Raad en over haar persoonlijke ervaringen als mantelzorger.
Lees hier het interview met Marilyn.


Zorgen van en voor migrantenouderen in coronatijd.
Het afgelopen half jaar trof het coronavirus ouderen onevenredig hard, evenals de gevolgen van de maatregelen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hoe het mensen die in verpleeghuizen verging die niet meer door hun familie en vrienden konden worden bezocht, kreeg in de media ruime aandacht. Maar corona en de coronamaatregelen hadden ook ernstige gevolgen voor thuiswonende migrantenouderen. Voor hen en hun mantelzorgers brak een heel moeilijke periode aan. NOOM wilde aandacht vragen voor hun situatie. Dat deed het door sleutelfiguren van het NOOM aan het woord te laten die via hun (vrijwilligers)werk in contact staan met migrantenouderen. Zij spraken over de wijze waarop de situatie van oudere migranten veranderde en hoe ouderen de lockdown ervaren.
Download het gespreksverslag


Stand van zaken leidraad cultuurspecifieke zorg
In 2019 kreeg NOOM de opdracht van VWS om iets te ontwikkelen waarmee structurele aandacht voor zorg aan ouderen met een migratieachtergrond gestimuleerd kan worden: een leidraad cultuurspecifieke zorg met als doel: verbetering van de kwaliteit van zorg voor ouderen met een migratieachtergrond, ook bruikbaar bij zorgvragen van ouderen die om andere dan etnische verschillen specifieke zorg behoeven.
NOOM coördinator Jeanny Manusiwa maakte een overzicht van de activiteiten die tot nu toe zijn ondernomen om tot de leidraad te komen:

een kick-off meeting, tafelgesprekken met oudere migranten, mantelzorgers en vrijwilligers, gesprekken met zorgmedewerkers, Blended learning modules, en trainingen in het afnemen van interviews. Ook zijn er overzichten gemaakt, zoals een literatuurlijst en een overzicht van verpleeghuizen en woonzorgcentra die een vorm van cultuurspecifieke of cultuursensitieve zorg aanbieden.
Op 10 november van 17 uur tot 18.30 uur organiseert NOOM een online expertmeeting waarbij onder meer een aantal producten gepresenteerd zullen worden.
Download het overzicht


De Eerste Kamer is goed bezig. Nu die mantelzorgboete nog
De Eerste Kamer heeft haar tanden laten zien. Grootouders, kleinkinderen, broers en zussen die voor elkaar zorgen, worden niet gekort op hun bijstandsuitkering. Een goede stap – nu is het hoog tijd dat de kostendelersnorm helemaal van tafel gaat, schrijven Manon Vanderkaa (KBO-PCOB) en Lucía Lameiro García (NOOM) in een opiniestuk op het Nederlands Dagblad.
Tienduizenden Nederlanders hebben te maken met de kostendelersnorm. Deze maatregel betekent dat een bijstandsuitkering verlaagd wordt als er meerdere volwassenen op één adres wonen. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met een onvolledige AOW en een aanvullende bijstandsaanvulling (AIO) die hulp en zorg krijgen van een inwonend kind. Toepassing van de kostendelersnorm houdt automatisch in dat per volwassene waarmee het huishouden wordt gedeeld een kortingspercentage wordt toegepast op de (bijstands)uitkering. Ongeacht of deze medebewoners inkomsten hebben. Hierdoor kunnen zij een groot deel (tot zelfs hun volledige) aanvulling kwijtraken. In de praktijk kan dit oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Terwijl zij ook zónder de korting al niet rond kunnen komen, blijkt uit verschillende onderzoeken (SCP, NIBUD en Regioplan). Veel van deze huishoudens hebben een migratieachtergrond, waarbij het gebruikelijker is langdurig voor elkaar te zorgen. Maar ook van origine Nederlandse AOW-gerechtigden met een minimuminkomen en een jongere partner zonder of met een (te) laag inkomen hebben met de kostendelersnorm te maken. Door het wegvallen van de (jongere) partnertoeslag op de AOW-uitkering is hun inkomen gedurende enkele jaren onder het bijstandsniveau. Dat betekent bijvoorbeeld dat een 67-jarige AOW’er met een vijf jaar jongere partner ruim vier jaar inkomen te kort komt om rond te komen.
De veronderstelling blijkt niet te kloppen dat de meeste kosten tussen samenwonende volwassenen gedeeld kunnen worden. Dit geldt weliswaar voor de huur of hypotheek, maar niet voor voeding, persoonlijke verzorging en benodigdheden, zorgverzekeringen en zorgkosten. Eerste Kamerleden wezen hier ook op. Zo zijn er mensen die intensieve zorg verlenen: zij gaan er in inkomen op achteruit, terwijl de zorglasten stijgen.Dit kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.

Stress
De financiële voordelen voor de overheid van de kostendelersnorm wegen niet op tegen de nadelen ervan voor het welzijn van mensen, de woningnood en de tekorten in de zorg. Het vast blijven houden aan de kostendelersnorm laat bovendien waarden als zorgzaamheid en solidariteit en de baten van samenwonen buiten beeld. Het afschaffen van de kostendelersnorm, niet voor niets ook mantelzorgboete genoemd, zal direct een positief effect hebben op gevoelens van stress en eenzaamheid, op het beroep dat wordt gedaan op de professionele zorg en leiden tot meer vrijkomende woningen. Onze oproep is dan ook heel eenvoudig: schrap de kostendelersnorm en leg ook geen korting op aan samenwonende AOW’ers met een minimuminkomen. Veel zorgzame Nederlandse families zullen er dankbaar voor zijn.


Verslag voorlichtingstraject SVB en NOOM
Sinds jaar en dag constateren we als NOOM dat voorlichting van belangrijke (overheids)instanties als bijvoorbeeld de Belastingdienst en de SVB niet iedereen in Nederland bereikt. In het bijzonder geldt dat voor migranten(ouderen) die het Nederlands onvoldoende beheersen.
Na eerder te hebben samengewerkt met de Belastingdienst en de Zorgverzekeringslijn om migrantenouderen en -mantelzorgers te informeren over hun rechten en plichten als het gaat om belastingzaken en toeslagen zette Noom, in samenwerking met de SVB, de stap om hen te informeren over de rechten en verplichtingen die samenhangen met het recht op AOW, Anw én AIO.
15 verschillende – door de SVB in samenwerking met het NOOM getrainde -voorlichters die zelf een migrantenachtergrond hebben, zijn in deze periode actief geweest. Zij hebben in totaal 88 bijeenkomsten gerealiseerd, waaraan 2.610 mensen hebben deelgenomen.
In een gedetailleerd verslag schetst het NOOM de opzet en uitvoering van de bijeenkomsten, de vragen die bij deelnemers leven, de lacunes in kennis bij deelnemers, de knelpunten in de voorlichting door overheidsorganisaties en de ervaringen die deelnemers hebben gehad met de voorlichting en dienstverlening door de SVB.
Download het verslag


Migrantenouderen thuis maar niet alleen: start een Bel- of bezorgcirkel
De kwetsbare omstandigheden waarin oudere migranten zich vaak begeven (evenals overigens andere ouderen met een chronische ziekte zoals bijv. diabetes of astma/COPD en hartpatiënten, mensen een laag inkomen en een klein tot geen sociaal netwerk) vraagt om extra aandacht voor hen. Vaak zijn deze ouderen ook niet digitaal vaardig en worden zij ook niet door de reguliere Nederlandse media bereikt. Voor hen is meer en/of ander contact dan een digitale boodschap van groot belang. Daarom beschrijft NOOM in een informatieblad twee mogelijkheden om met hen in contact te blijven, vooral wanneer dit niet op digitale wijze mogelijk is. De mogelijkheden zijn:

  • De Belcirkel, gebaseerd op de aanpak van KBO-PCOB. aangepast door NOOM voor migrantenouderen, -mantelzorgers, -vrijwilligers en -zelforganisaties.
  • De Bezorgcirkel, gebaseerd op initiatieven die vrijwilligers al uitvoeren bij (migranten)ouderen.

Download het informatieblad


KBO-PCOB & NOOM Ouderen-Infolijn: 030-3400600
Vanaf maandag 30 maart kunnen ook migrantenouderen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB & NOOM met vragen over het coronavirus.

Download de informatie in het:
Arabisch
Chinees
Hindoestaans
Italiaans
Moluks
Papiamentu
Portugees
Spaans
Turks


Verslag Rondetafelgesprek onderbenutting ouderdomsregelingen
In het Rondetafeloverleg met de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het ondergebruik van ouderdomsregelingen (3 februari) pleitte NOOM ervoor om, uiteraard na toetsing van de voorwaarden, de toegang tot de inkomensondersteunende voorzieningen zoals de AIO, maar ook de huur- en zorgtoeslag, te versimpelen. Wat volgens het NOOM wezenlijk zal bijdragen aan een hoger gebruik van de armoederegelingen is aan de ene kant het afschaffen van de kostendelersnorm en aan de andere kant het versoepelen van de voorwaarden (de vermogens-toets).
Download het verslag van het overleg


Nieuw(jaar)sbrief 2020
Wat heeft het NOOM de afgelopen periode bereikt en waar staan we nu? Wat zijn de uitdagingen waar migrantenouderen ook uw steun voor nodig hebben?
Lees de nieuw(jaar)sbrief 2020 van het NOOM


2019

Verslag NOOM dag 2019
Op 21 september werd de jaarlijkse NOOM dag georganiseerd. Met onder meer een inleiding door Marilyn Haimé over taken en activiteiten van de Raad van Ouderen en de presentatie van de projecten Sociaal Vitaal in Kleur en Kleurrijk SAMEN Zorgen, Leidraad voor Cultuurspecifieke Zorg.
Klik hier voor het verslag van de NOOM dag


De stem van de oudere migrant
Inleiding van Marilyn Haimé, bij de NOOM dag 2019, over taken en activiteiten van de Raad van Ouderen, waarvan zij lid is.
Klik hier>>

Jaarverslag 2018
Overzicht van de activiteiten, projecten en trainingen van het NOOM in 2018.
Klik hier>>

Factsheet ‘Armoede onder migranten-55-plussers’.
Feiten en cijfers over de financiële positie van oudere migranten
Klik hier>>

Position paper rondetafelgesprek arme ouderen.
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer organiseerde op maandag 3 juni 2019 een openbaar rondetafelgesprek met als thema ‘Arme ouderen’. NOOM was hiervoor uitgenodigd en stelde een position paper op.
Klik hier >>

2018

Schaf mantelzorgboete af voor álle AOW’ers
In een gezamenlijke oproep pleiten KBO-PCOB en collega-organisaties NOOM, Mezzo, LCR, SMN en IOT ervoor dat ook mensen met een onvolledige AOW bij hun mantelzorgers kunnen wonen zonder dat de kostendelersnorm geldt. Dit is namelijk in lijn met het kabinetsbeleid dat inzet op langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid.
Klik hier>>

2017

Samen-redzaamheid vraagt om bondgenoten
Blog van Yvonne Heygele, projectleider Zorg Verandert voor NOOM, voor de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein, november 2017
Klik hier>>

Samenredzaam, de activiteiten signalen en resultaten van de activiteiten van NOOM in het kader van Zorg verandert, februari 2015 tot en met augustus 2017
September 2017
Klik hier>>

Jaarverslag 2016
Verslag van de activiteiten van NOOM in 2016
Klik hier>>

AOW en pensioenen
De meest recente informatie over AOW en AOW-leeftijd, bedrijfspensioenen, inkomensondersteuning AOW, Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen en kostendelersnorm op een rijtje. Datum: januari 2017.
Klik hier>>

2016

Jaarverslag 2015
Verslag van de activiteiten van NOOM in 2015
Klik hier>>

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM): Een noodzakelijke schakel tussen migranten ouderen, hun zelforganisaties en de Nederlandse samenleving
Artikel, geschreven door Lucía Lameiro García en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (coördinatoren van NOOM), verschenen in Geron, tijdschrijft over Ouder worden & samenleving, juni 2016
Klik hier>>

Een ‘goede’ dood?
Column van Bouchaib Saadane, voorzitter NOOM, in ‘Niet alles wat kan, hoeft – Handvatten voor de praktijk’, syllabus bij afsluitend congres Stuurgroep Passende Zorg rond het levenseinde, februari 2016
Voor de syllabus (zie pagina 20), klik hier

Van signaleren naar bespreken
Educatief filmmateriaal en handleiding, bedoeld voor het opleiden van vrijwilligers om het gesprek aan te gaan bij een vermoeden van ouderenmishandeling, verwaarlozing, overbelaste mantelzorg of financieel misbruik. Ook belangrijk bij het bespreekbaar maken van andere gevoelige onderwerpen zoals dementie.
Het filmmateriaal is ook geschikt voor deskundigheidsbevordering van professionals die werken met oudere migranten.

Bij de ontwikkeling van de film hebben GGD Gelderland Zuid, Moviera Aanpak Huiselijk Geweld, NOOM en de Media Afdeling met elkaar samengewerkt, waarbij het filmmateriaal is gemaakt door filmmaker en fotograaf Riske de Vries.

Voor de handleiding, klik hier>>
Voor de filmpjes, klik hier>>

2015

Jaarverslag 2014
Verslag van de activiteiten van NOOM in 2014
Klik hier>>

Oudere migrant staat op afstand
Interview met Bouchaib Saadane (voorzitter) en Yvonne Heygele (projectontwikkelaar/adviseur) van NOOM, in WMO Magazine (voor professionals die te maken hebben met de Wmo, april 2015
Klik hier>>

Is alles besproken voor Nu, Zo en later?
Folder met vragenlijst, bedoeld als hulpmiddel waarmee ouderen kunnen nadenken over hun situatie nu en in de toekomst.
Ontwikkeld door NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen), en door NOOM doorontwikkeld voor gebruik bij oudere migranten, januari 2015
Klik hier>>

Is alles besproken voor Nu, Zo en Later?
Handleiding voor het houden van gespreksbijeenkomsten met oudere migranten om hen te stimuleren na te denken voor hun situatie nu en in de toekomst en daarover in gesprek te gaan met elkaar en anderen.
Ontwikkeld in het kader van een implementatietraject, in opdracht van NUZO, januari 2015
Klik hier>> 

Passende zorg in de laatste levensfase
Interview met Bouchaib Saadane, voorzitter NOOM, in de aanloop naar de presentatie van de bevindingen van de Stuurgroep Passende Zorg rond het levenseinde op 5 februari 2016.
Voor het interview, klik hier>>

2014

Jaarverslag NOOM 2013
Verslag van de activiteiten van NOOM in 2013
Klik hier>>

Meer wonderen doen met weinig geld:
De financiële positie van oudere vrouwen, aanbevelingen voor gemeentelijk beleid
Samengesteld door FNV Vrouw en NOOM, maart 2014
Klik hier>>

Meer wonderen doen met weinig geld:
Speerpuntenkaart (een selectie van de belangrijkste aanbevelingen)
Samengesteld door FNV Vrouw en NOOM, maart 2014
Klik hier>>

Meer wonderen doen met weinig geld:
Handleiding voor het organiseren van activiteiten om aandacht te vragen voor de financiële positie van oudere (migranten)vrouwen
Samengesteld door FNV Vrouw en NOOM, maart 2014
Klik hier>>

2013

Jaarverslag NOOM over 2012
Klik hier>>

Oud en wijs genoeg?!
Methodiekbeschrijving van project in samenwerking met Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie in Rotterdam. Hoe kun je als organisatie (op het gebied van empowerment, welzijn en zorg) oudere migrantenvrouwen ondersteunen bij hun voorbereiding op de oude dag.
Klik hier>>

Oud en wijs genoeg?! Migrantenvrouwen op zoek naar een eigen toekomst
Artikel, verschenen in Zorg en Welzijn Magazine, juni 2013, met een beschrijving van het gelijknamige project in samenwekring met Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie in Rotterdam.
Klik hier>>

Ouderenzorg anno 2039
Bijdrage Freddy May aan tijdschrift Ouderenzorg anno 2039.
Klik hier>>

Betrokken bij Buurtbeleid
Slotpublicatie van het meerjarenproject in samenwerking met PCOB, Unie KBO, NVOG en Zeggenschap in Zorg.
Samenvatting van de inzet en de resultaten en een blik vooruit over lokale kracht van ouderen.
Klik hier>>

AOW en pensioenen
De meest recente informatie over AOW en AOW-leeftijd, afschaffing partnertoeslag AOW, AIO en KOB op een rijtje. Met dank aan Gonnie Kaptein van Lize. Datum: januari 2013.
Klik hier>>

Speerpuntenkaart voor seniorvriendelijk beleid in uw gemeente
Te gebruiken in de politieke lobby in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, gemaakt door Unie KBO, PCOB en NOOM.
Voor het speerpuntenkaartje, klik hier>>
Voor de inhoudelijke toelichting op het speerpuntenkaartje, klik hier>>

2012

Jaarverslag 2011
Activiteitenverslag van het NOOM over het jaar 2011.
Klik hier>>

Beweeg je Brein!
Introductiefilm methodiek Cognitieve stimulatie en bewegen voor oudere migranten
Klik hier>>

Cliëntparticipatie van oudere migranten
Factsheet, samengesteld in het kader van het CSO-project ‘Krachtig cliëntperspectief in het Nationaal Programma Ouderenzorg’, met adviezen voor het betrekken en de participatie van oudere migranten in regionale netwerken, projecten en onderzoek, CSO/NOOM, juli 2012
Klik hier>>

Toolkit gezonde leefstijl
Deze toolkit is gemaakt voor welzijnswerkers en anderen die beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen willen opzetten hierin te ondersteunen en te versterken. De toolkit biedt informatie, adviezen en voorbeelden van bewegen en beweegactiviteiten. Uitgave van JSO, februari 2012.
Klik hier>>

Tipwijzer Wonderen doen met weinig geld
Klik hier>>

Verslag projectendag Terugkijken en herinneren: Wat betekent de migratie voor ons? van 23 november 2011
Klik hier>>

Verslag themadag Bezuinigingen – Wat Nu? van 25 oktober 2011
Klik hier>>

2011

Verslagen studiebijeenkomsten Diversiteit voor patiënten- en migrantenorganisaties
In 2011 organiseerde het NOOM in samenwerking met PGO Support en Stichting Allochtonen & Kanker (SAK) drie studiebijeenkomsten over diversiteit, met als doel om deze organisaties nader kennis te laten maken met elkaar en te stimuleren diversiteitsbeleid te ontwikkelen.
Diversiteit en pijnbeleving en pijnbestrijding (27 januari 2011), klik hier>>
Diversiteit en dementie (26 mei 2011), klik hier>>
Diversiteit en terminale zorg (27 oktober 2011), klik hier>>

Jaarverslag 2010

Het verslag van de activiteiten van het NOOM in 2010
Klik hier>>

Verslag Themadag Gezondheid na je 65ste; ouderdom is geen ziekte!
Klik hier>>

Signalen? Signaleren!
Handreiking voor lokale organisaties voor ouderen over signaleren: Wat zijn relevante signalen? Hoe signaleer je? En wat doe je met deze signalen? Hoe gebruik je signalen om het lokaal beleid te beïnvloeden?
klik hier>>

Meer dan vergeten
Folder met de resultaten van het project ‘Meer dan vergeten’, ervaringen van deelnemers en gespreksleiders, de verschillende projectonderdelen en nadere gegevens,
Klik hier>>

Oudere migranten in gesprek met zorgverzekeraars
Verslag van een werkconferentie in samenwerking met Pharos en met medewerking van Agis, d.d. 27 november 2010
klik hier>>  

Brochure Beter Zien
Tips voor goed zicht en gezonde ogen, ook bij het ouder worden
klik hier>> 

2010 

Verslag uitwisselingsbijeenkomst samenwerkingsverbanden oudere migranten
Verslag van een bijeenkomst voor deelnemers aan lokale en regionale samenwerkingsverbanden van en voor oudere migranten, d.d. 14 december 2010
klik hier>>

Verslag uitwisselingsbijeenkomst over ontmoetings- en dagopvangprojecten
Verslag van een bijeenkomst voor vrijwilligers van ontmoetings- en dagopvangprojecten, d.d. 24 november 2010.
klik hier>> 

Verslag projectencarrousel 4 november 2010
Verslag van de jaarlijkse dag waarop de lidorganisaties van het NOOM hun projecten presenteren
klik hier>> 

Handboek participatie van ouderen in zorg- en welzijnsprojecten
Handboek, samengesteld in het kader van het project ‘Krachtig cliëntperspectief in het Nationaal Programma Ouderenzorg’, om ouderen te ondersteunen bij het meepraten over gezondheids- en welzijnsinitiatieven
CSO, 2010
Klik hier>>

Handreiking Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Handreiking, samengesteld door de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond), ook beschikbaar voor de achterban van het NOOM
klik hier>> 

Verbeteren van ondersteuning aan allochtone mantelzorgers
Onderzoeksverslag van Anne van Middelaar, stagiaire van NOOM met goede voorbeelden en aandachtspunten voor gemeenten, welzijns- en zorginstellingen en ook voor de organisaties van oudere migranten zelf.
Voor het korte verslag over het onderzoek (Nederlands), klik hier>>
Voor de master thesis in zijn geheel (Engels), klik hier>>

Van knelpunt naar keerpunt
Tips en adviezen voor succesvolle beïnvloeding van gemeentelijk Wmo-beleid rondom verandering in de AWBZ.
klik hier>> 

Jaarverslag 2009
Verslag van de activiteiten van het NOOM in 2009.
Klik hier>> 

Verslag Themadag Zorg na je 65ste
Verslag van een studiedag over de actuele ontwikkelingen in de zorg voor oudere migranten, 7 april 2010
Klik hier>> 

Kwetsbare ouderen: van onzichtbaar tot onmisbaar
Handreiking in het kader van het project Betrokken bij Buurtbeleid, een samenwerkingsproject van PCOB, Unie KBO, LOC Zeggenschap in Zorg, NOOM en NVOG,  Centraal staan de vragen: Wie zijn het, die kwetsbare ouderen? Waar kunnen we ze vinden? Hoe vormen we ons een beeld van hun wensen? De handreiking is gemaakt voor kaderleden en actieve vrijwilligers om hen op weg te helpen met belangenbehartiging en/of de ontwikkeling van concrete projecten ten behoeve van kwetsbare ouderen.
Klik hier>>

Pioniers toen en nu
Bijdrage van Freddy May, coördinator van het NOOM, aan ‘De Ontdekkingsreis, 25 jaar interculturalisatie ouderenzorg in Nederland’, uitgave van Actiz en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Klik hier>> 

In Dialoog
Verslag van de conferentie In Dialoog, georganiseerd door Actiz in samenwerking met CSO en NOOM, op 15 april 2010 over de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor dagverzorgingsprojecten, met speciale aandacht voor de oudere migranten.
Klik hier>>

Samen uit, samen thuis,
Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor de oudere migranten die gebruikmaken van dagactiviteiten
januari 2010
Klik hier>>

Slapen kun je leren
Tips voor een gezonde nachtrust, ook bij het ouder worden
Brochure in het kader van het project Gezond ouder worden en blijven i.s.m. Unie KBO, PCOB, NVOG en LOC
januari 2010
Klik hier>>

2009

Oudere migrantenvrouwen
Inleiding door Christina Harrevelt, voorzitter van het NOOM, ter gelegenheid van de presentatie van de methodiekbeschrijving ’50 plus migrantenvrouwen actief’ van Dona Daria, Rotterdam
december 2009
klik hier>>

Bagaimana – Hoe gaat het?
Een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten
november 2009
Klik hier>>

Startdocument Betrokken bij Buurtbeleid
Literatuurstudie voor de start van het project Betrokken bij Buurtbeleid
In samenwerking met PCOB, Unie KBO, NVOG en LOC
november 2009
Klik hier>>

Speerpuntenkaart
Lijst van tien speerpunten om te gebruiken voor lokale belangenbehartiging in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 en toetsing van het gemeentelijk ouderenbeleid in het algemeen.
november 2009
Klik hier>>

De AWBZ is in beweging – beweegt u mee?
Handreiking voor kaderleden over de veranderingen in de AWBZ
september 2009
Klik hier>> 

‘Financiën na je 65ste’
Verslag van een themadag met aandacht voor de strijd rond het AOWgat, de opbouw van de financiën na je 65ste, het lezen van pensioenberichten, erfrecht en utvaartverzekeringen.
20 mei 2009
Klik hier>>

Interculturalisatie: allergie of strategie?
Presentatie door Freddy May, directeur NOOM, op congres Actiz
12 mei 2009
Klik hier>>

Diversiteit op leeftijd
Agenda voor de toekomst
April 2009
Klik hier>>

Cliëntperspectief en diversiteit in het Nationaal Programma Ouderenzorg
Inleiding door Yvonne Heygele, projectontwikkelaar/adviseur van het NOOM, voor de ontmoetingsbijeenkomst van ouderen, die actief zijn of willen worden binnen de netwerken van het Nationaal Programma Ouderenzorg
6 april 2009
Klik hier>> 

Kleurrijke Rijkdom
Inspiratieboekje behorend bij het gelijknamige project. Methodiekbeschrijving van een project waarbij ouderen van verschillende achtergronden worden geactiveerd kennis met elkaar te maken en zich actief in te zetten voor de buurt.
maart 2009
Klik hier>>

Jaarverslag NOOM juli 2007-december 2008
Maart 2009
Klik hier>> 

2008 

Beleidsplan NOOM 2009-2012
december 2008
Klik hier>>

Wmo en oudere migranten, blik op een ‘kwetsbare’ en ‘moeilijke’ doelgroep
Rapportage van een inventarisatie van de ervaringen van oudere migranten met de Wmo in samenwerking met de Samenwerkingsverbanden van het LOM (Landelijk Overleg Minderheden), Zorgbelang Nederland en MOVISIE.
december 2008
klik hier>>

Multiculturele ouderenzorg in 2025
Interview met Freddy May (coördinator NOOM) en Yvonne Heygele (projectontwikkelaar NOOM)
november 2008
Klik hier>>

Blik-opener
Column van Freddy May, directeur NOOM, ter gelegenheid van Het Wereldgesprek in Den Haag
30 oktober 2008
Klik hier>>

Folder met vragen en antwoorden over de AOW
Samengesteld door Fos’ten en NOOM
mei 2008
Klik hier>>

De toegankelijkheid van de algemene voorzieningen voor oudere migranten
Inleiding door Freddy May, directeur NOOM, ter gelegenheid van een conferentie in Venlo
20 mei 2008
Klik hier>>