Grace Tanamal

NOOM werkt in een aantal projecten samen met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. Maak hier kennis met netwerkversterker Grace Tanamal en lees over haar motivatie en ervaringen.

Mijn naam is Grace Tanamal. Ik heb ruime maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ervaring, zowel lokaal als landelijk. Mijn kennis, ervaring  en mijn landelijk netwerk zet ik graag in om de positie van ouderen met een migratieachtergrond te versterken.
De leidraad in mijn loopbaan is opkomen voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden.
Ouderen met een migratieachtergrond vormen een snelgroeiende groep die zich op meerdere terreinen in een achterstandspositie bevindt. Het gaat hierbij onder meer om een lager inkomen, gezondheidsproblemen die zich al vaak op jongere leeftijd voordoen, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en een gebrek aan digitale vaardigheden. Voor hen geldt dat zij de weg naar ondersteuning nog onvoldoende weten te vinden en dat zij te weinig van het bestaande aanbod gebruik maken.
Maatschappelijk isolement en eenzaamheid komen bij migrantenouderen meer voor dan bij hun in Nederland geboren leeftijdsgenoten. NOOM  kan  het verminderen van isolement en gevoelens van eenzaamheid ondersteunen door het versterken van de (sociale) netwerken.
Als projectleider cultuurspecifieke zorg extramuraal bij NOOM zet ik mij in voor ouderen met een migratieachtergrond op het gebied van zorg en welzijn.
Binnen migrantengemeenschappen is veel kracht te vinden. Krachten die grotendeels on(der)benut blijven. Als netwerkversterker wil ik mij inzetten om de informele en de formele netwerken te versterken Hiermee bedoel ik dat mensen en netwerken elkaar kunnen vinden. Kennis kunnen delen en gezamenlijk activiteiten kunnen ontwikkelen en ondernemen. Wederkerigheid is hierbij belangrijk.

Contact:
E-mail: [email protected]