Latifa Cherrabi

NOOM werkt in een aantal projecten samen met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. Maak hier kennis met netwerkversterker Latifa Cherrabi en lees over haar motivatie en ervaringen.
Ik vind het van belang om een concrete bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling, en  de uitvoering daarvan, in en rondom diversiteit in de breedste zin des woords. In de afgelopen jaren is het spreekwoordelijk kind met het badwater weggegooid. Door de overheden , maar ook door kaders en organisaties van minderheden. Van de verwachte, vanzelfsprekende, interculturalisatie van bedrijven, organisatie, wijken en overheden, is maar weinig terecht gekomen. Binnen de minderhedengroepen en de ontwikkelingen met betrekking tot diversiteit en interculturalisatie, zien we dat er verschillende mensen en groepen zijn die hier erg veel last en hinder van ondervinden. De grootste en steeds groter wordende groep is en zijn de migrantenouderen van alle herkomsten. Thema’s die urgent zijn en de nodige aandacht behoeven zijn, de zorg in het algemeen en op de deelgebieden daarvan: communicatie bij ziekte, dementie/alzheimer, mobiliteit, digitalisering in de zorg en zelfstandigheid/zelfredzaamheid bij verschillende handelingen. Daarnaast zien we dat het vraagstuk loopbaanbestendig wonen voor deze doelgroep niet of nauwelijks is uitgewerkt en bedacht. Het huidige beleid met betrekking tot ouderen en woonwensen/huisvesting is gebaseerd op de koopkrachtige en  mobiele oudere die weet wat hij/zij wil en de weg weet te bewandelen hiervoor. De ouder wordende migrant heeft met meer omgevingsfactoren te maken, zit vaak in een huurwoning en heeft behoefte aan een meer op zijn leefwijze afgestemde omgeving. De toenemende digitalisering en individualisering in de Nederlandse samenleving zijn afgestemd op een deel van de samenleving die mee kan gaan met deze ontwikkelingen. De knelpunten en belemmeringen die migrantenouderen daarbij tegenkomen, delen zij overigens ook met een deel van de Nederlandse ouderen. De financiële en juridische knelpunten vragen ook de nodige aandacht. Doordat de achterstand groot is ten opzichte van de Nederlandse ouderen staat deze doelgroep met 2-0 achter. Dan hebben we het over inkomen, verblijfstatus, pensioenopbouw, AOW gat, etc. We zien verder dat deze groep ook niet bijklust, na de pensionering.
Om deze problemen aan te kunnen pakken zouden we vanuit NOOM een scan kunnen maken om aan te geven waar de knelpunten en belemmeringen zitten en hoe en op welke wijze we hierin een effectief en concreet aanbod en activiteiten kunnen ontwikkelen. We zullen hierin alle actoren, bestaande Nederlandse infrastructuur in het sociaal en juridische domein,  ondernemers van allochtone afkomst, landelijke, provinciale en lokale zelforganisaties en de sleutelfiguren en kaderleden moeten samenbrengen om op een innovatieve wijze te werken aan de meest knellende onderwerpen.

Ik voel me betrokken bij alle genoemde thema’s en ben inzetbaar op diverse onderwerpen en terreinen. Ik heb kennis en ervaring over het opzetten en uitvoeren van (deskundigheidsbevordering) trainingen en train de trainers trainingen, uitvoeren en verzorgen van workshops, debatten en voorlichting, opzetten en uitvoeren van onderzoeken, projecten en traject. Verder kan ik een bijdrage leveren aan het opzetten van beleidsontwikkeling en aan het samenstellen van onderzoeken en publicaties. Verder ben ik bekend met mediaoptredens en het te woord staan van de pers.

Contact:
E-mail: [email protected]
Tel: 06 57 330 667