Red de AOW!

ANBO, KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden, de Landelijke Cliëntenraad, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN), ATD Vierde Wereld en KBO-Brabant roepen de voorzitters en AOW-woordvoerders van de Tweede Kamer fracties op om in het debat over de regeringsverklaring de solidariteit in stand te houden en de koppeling van de AOW veilig te stellen!
Naar aanleiding van het aanstaande debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV roepen de organisaties de Tweede Kamer op het voornemen uit het coalitieakkoord over ontkoppeling van de AOW terug te draaien. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval. Mede door de loskoppeling van de AOW komen de koopkracht en bestaanszekerheid juist verder onder druk te staan.

Voorkom uitholling van de AOW
Het is voor ons onbegrijpelijk dat het kabinet het voornemen heeft om de koppeling van de AOW met het minimumloon los te laten. De AOW is het basisinkomen voor iedere senior in Nederland. Aan die basisvoorziening moet en mag niet worden getornd. AOW’ers hebben immers geen mogelijkheden om hun inkomen op een andere wijze te verhogen. De aangekondigde compensatie in de vorm van een hogere ouderenkorting heeft voor senioren met een laag inkomen geen enkele betekenis. Als onderdeel van de heffingskorting komt de ouderenkorting in mindering op de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Bij een laag inkomen is het totaal van de heffingskorting echter meer dan de verschuldigde belasting. Een hogere korting leidt dus niet tot een lagere belasting want die is bij deze groep al € 0.
Meer in het algemeen moeten alle senioren erop kunnen rekenen dat de AOW ten minste in de pas blijft lopen met de ontwikkeling van het minimumloon. Nu nogal willekeurig dreigt te worden besloten de AOW te ontkoppelen, waardoor de bestaanszekerheid van een groeiende groep ouderen in het gedrang komt. Ontkoppeling vinden wij daarom onaanvaardbaar.

Achteruitgang als toekomstperspectief
De plannen zijn des te schadelijker, gezien de koopkrachtvooruitzichten voor gepensioneerden. Zij gaan er volgens de CPB-doorrekening in de komende kabinetsperiode gemiddeld 0,4% per jaar op achteruit, en raken daarmee gemiddeld een half procentpunt per jaar achterop vergeleken met werkenden en uitkeringsgerechtigden. Het overgrote deel van de gepensioneerden blijft voor het twaalfde jaar op rij stevig onder de nullijn, en dit ook nog eens vanuit een uitgangssituatie waarin de prijzen de pan uit stijgen terwijl veel pensioenen al sinds de kredietcrisis niet meer zijn geïndexeerd. In de afgelopen elf jaren was de gemiddelde koopkrachtontwikkeling voor senioren -5%, terwijl werkenden er in dezelfde periode gemiddeld 18% op vooruit gingen. Bovenop de huidige stijging van de energieprijs komt op basis van het coalitieakkoord vanaf 2023 verder een verhoging van de energiebelasting voor gas met 5,23 cent in de eerste tariefschijf. Tegen deze achtergrond is het extra zuur dat het coalitieakkoord minder doet om de koopkracht van gepensioneerden te steunen dan die van andere inkomensbronnen, zoals de CPB-doorrekening aantoont.