Samen Ouder Worden

NOOM is partner in het programma Samen Ouder Worden. Dit programma zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. De aanpakken kunnen per context verschillend zijn, maar in alle aanpakken is de inzet van vrijwilligers essentieel. Daarbij worden ook de ouderen zelf uitdrukkelijk uitgenodigd om als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven voor ouderen.
In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als dementie en eenzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg en welzijn, op maat organiseren van respijtzorg en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

NOOM actief binnen Samen Ouder Worden in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort.
NOOM richt zich in Rotterdam op het project “Ouderen-helpers netwerken”, waarin jongeren en ouderen aan elkaar verbonden worden.
In Den Haag gaat de aandacht uit naar Chinese en Antilliaanse ouderen.
Inmiddels zijn we ook in Utrecht en Amersfoort met Samen Ouder Worden van start gegaan.

Hier werken we aan
Vereniging NOV en de samenwerkende partners willen met dit programma resultaten realiseren op twee niveaus:
Op het programmaniveau  zijn de activiteiten gericht op overdraagbare vormen van deskundigheidsbevordering en toerusting van zorgvrijwilligers, versterking van de rol van vrijwilligerscoördinatoren, verbeteren van het samenspel tussen vrijwilligers en (zorg- en welzijns)professionals, versterken van lokale vrijwilligersbesturen, het versterken van de lokale positie van zorgvrijwilligers, het werven van 55-plussers en jongeren voor vrijwilligerswerk, en het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. De programmaevaluatie wordt uitgevoerd door de Universiteit van Humanistiek door middel van meervoudige casestudies.
Op het lokale niveau is het doel dat meer 55-plussers en jongeren actief zijn in vrijwilligerswerk, een afname van eenzaamheid onder ouderen, meer ouderen die actief zijn en hun leven als zinvol ervaren, meer inzet van zorgvrijwilligers, betere ondersteuning van vrijwilligers, minder vrijwilligers die druk ervaren, een goede afstemming tussen vrijwilligersorganisaties en zorg en welzijn.
De resultaten van een lokaal traject hangen samen met de invulling van de lokale agenda, die gebaseerd is op een mix van (elementen van) de bouwstenen uit de gezamenlijke agenda. Lokale trajecten zijn gebaseerd op een actieplan waarin is aangegeven welk vraagstuk centraal staat, welke doelstellingen men wil bereiken en wat de beoogde resultaten zijn. De doelstellingen van deze lokale actieplannen dragen bij aan de doelstellingen van de programma’s “Langer Thuis en “Een tegen Eenzaamheid”.

Langer thuis
Samen Ouder Worden is een zelfstandig programma in het kader van het Programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Meer over Langer Thuis vindt u hier.


Nieuws

12 maart 2022

Serie videoportretten van ouderen over sociaal pensioen

Wat wil jij worden als je met pensioen gaat? We denken vaak wel na over onze financiële situatie als je de pensioenleeftijd bereikt, maar denk je ook na over het netwerk wat overblijft en met wie je het leven samen kleur geeft; je sociaal pensioen. In deze serie #Sociaalpensioen gaan we hier op in. Waar de een het pensioen als een vrijheid ervaart met een keur aan keuzes, ervaart de ander dit als soms een leegte of als verlies. Vragen over zingeving komen dan naar voren. In deze serie videoportretten vertellen ouderen met verschillende levenspaden vanuit hun persoonlijk perspectief wat ouder worden voor hen betekent.
Bekijk het videoportret van Gusta Manusiwa hieronder of ga naar alle videoportretten op YouTube.


19 januari 2022

SAMEN OUDER WORDEN; Levens van Cennet, Salima, Jamal, oom S en Ans

Wie de geschiedenis van zijn ouders en/of anderen in zijn omgeving kent, begrijpt niet alleen hen, maar ook zichzelf beter. Vaak komt het niet tot gesprekken over die geschiedenis en verdwijnen de levensverhalen wanneer deze personen overlijden. Dat is heel jammer want we kunnen zoveel van elkaar leren en begrijpen we de mensen beter wanneer we luisteren naar elkaars verhalen.
Binnen het Programma Samen Ouder Worden hebben Stichting Vier het Leven, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), en Indebuurt033 een projectplan gemaakt om levensverhalen op te halen van inwoners van Amersfoort en omstreken met verschillende achtergronden. Het ROC Midden Nederland afdeling Media en Design sloot zich aan bij het project. Leerlingen hebben gesprekken gevoerd met hun grootouders of andere dierbare ouderen in hun leven en zijn vanuit deze gesprekken kunstuitingen gaan maken. Dit heeft ertoe geleid dat zij over hun eigen achtergrond en identiteit zijn gaan nadenken en zich hebben verdiept in het leven van hun grootouders. Naast de verhalen hebben de kunstuitingen een plek gekregen in de publicatie SAMEN OUDER WORDEN; levens van Cennet, Salima, Jamal, oom S en Ans.
Ieder verhaal in Samen ouder worden is anders, maar wat ons allen bindt is dat we hier allemaal samenleven ongeacht onze achtergrond, geloof of cultuur. Allemaal willen we hier ouder worden in een omgeving waarin we ons prettig voelen. Download de publicatie


26 november 2021

Samen ouder worden met een migratieachtergrond

Op 35 plekken verspreid over het land wordt er onder de noemer Samen Ouder Worden druk geëxperimenteerd en geleerd: wat doen en helpt ouderen om actief te blijven, en welke rol speelt vrijwilligerswerk daarin? Aan de lokale trajecten doen overal verschillende partijen mee. Lucia Lameiro is coördinator bij het NOOM en programmamedewerker voor Samen Ouder worden in Rotterdam. Op de website vrijwilligerswerk.nl vertelt zij waarom het NOOM betrokken is bij Samen Ouder Worden: “Samen Ouder Worden levert een goede aanvliegroute voor het verhaal over de oudere migrant. Dat verhaal is bij het NOOM al lang bekend. Maar nu zitten wij met allemaal welwillende gesprekspartners aan tafel. Alle partijen die betrokken zijn bij Samen Ouder Worden willen immers de vrijwillige inzet voor en door ouderen versterken. Ze zijn er niet specifiek voor ouderen met een migratieachtergrond, maar ze staan daar zeker voor open en willen graag de brug slaan.’
Het is nodig dat het verhaal van migrantenouderen verteld wordt, weet Lameiro. Want ondanks grote verschillen qua land van herkomst en achtergrond, delen veel van deze mensen belangrijke kenmerken. En die kunnen hen belemmeren om mee te doen aan vrijwilligerswerk. Het gaat meestal om een combinatie van belemmeringen: de inkomenssituatie, de gezondheid en de taal- en digitale vaardigheden. Enkele voorbeelden: ‘Deze ouderen hebben meestal een onvolledige AOW en maken vaak geen gebruik van de regelingen om armoede te bestrijden. Niet iedereen staat er bij stil, maar je vrijwillig inzetten kost gewoon geld. Je moet naar de plek toe, je koopt een bakje koffie, een cadeautje voor een maatje, dat soort zaken.’ Een andere grote belemmering vormen de taal- en de digitale vaardigheden. ‘Geschreven taal komt vaak niet aan bij migrantenouderen’, zegt Lameiro. Dus met wervingsadvertenties in de buurtkrant bereik je hen niet. In het Nederlands sowieso niet, maar soms in de eigen taal ook niet. Beter is het als zij rechtstreeks aangesproken worden door sleutelfiguren met dezelfde taal en achtergrond.
Lees het volledige artikel op Vrijwilligerswerk.nl


2 december 2021

Netwerk digitale inclusie stelt eerste laptops beschikbaar aan sleutelfiguren
Dankzij geweldige samenwerking tussen de Bibliotheek Rotterdam, Samen Ouder Worden en NOOM zijn vandaag, volledig coronaproof, de eerste laptops -beschikbaar gesteld door het Netwerk Digitale Inclusie 55+ – uitgedeeld aan sleutelfiguren en vrijwilligers van NOOM in Rotterdam. Volgende week is de volgende groep gepland, want de behoefte is groot. Samen met onze partners worden nu ook cursussen, volledig afgestemd op de behoeften van de vrijwilligers en ouderen, aangeboden om hun digitale vaardigheden te vergroten.
Wie volgt dit goede voorbeeld van Rotterdam?
Want ook in andere steden hebben vrijwilligers én ouderen met een migratieachtergrond behoefte aan devices en ondersteuning.
Nu meer dan ooit.


17 november 2021

Geweldig initiatief !
Yelele gaat over vrijwilligersenergie van Caribische Nederlanders en nodigt ons allemaal uit om onze tijd en kwaliteiten in te zetten voor anderen.
Denk je bij het zien van deze video “Ik wil ook iets doen voor anderen”?
Zie Samen Ouder Worden voor contactgegevens van de
organisaties bij wie je terecht kan.
Natuurlijk kan je ook bij Stichting Ocan en bij Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) terecht.
Vrijwilligerswerk heeft/geeft zin!


9 februari 2021

Noom heeft zich aangesloten bij het Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam, een netwerk dat door Bibliotheek Rotterdam wordt getrokken.
NOOM neemt deel aan het netwerk, onder meer met het Project Cultuursensitieve Digicoaches: training en begeleiding van jongeren met een migratieachtergrond die graag migrantenouderen willen helpen om hun digitale vaardigheden te vergroten. Lees meer


7 januari 2021

#eenkleingebaar van NOOM & partners voor migrantenouderen
In de maand december hebben in het kader van de actie #eenkleingebaar in totaal 450 vrijwilligers/sleutelfiguren van NOOM een pakket gekregen met daarin een combinatie van nuttig en leuk.
Nuttig: in de informatiebox van de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden met allemaal informatie over hoe financieel misbruik tegen te gaan, hebben wij de decemberbrief van NOOM gedaan die mede in het teken stond van #eenkleingebaar en #samenouderworden, naast een factsheet ‘Vroegsignalering en bewustwording alcoholgebruik‘ en een factsheet ‘Het nieuwe donorregister. Wat betekent dat voor mij?’. Beide factsheets zijn door ons speciaal samengesteld om onze vrijwilligers/sleutelfiguren te informeren. 
Leuk: verder zat in het pakket voor de sleutelfiguren/vrijwilligers:
– een Sociaal Vitaal in Kleur-notitieboekje en een pen van NOOM
– een herbruikbaar mondkapje met de opdruk ‘Stay Safe’ 
– 2 enveloppen met zaadjes (‘vergeet-me-nietjes’ en basilicum)
– 2 gezonde/lekkere theezakjes
– een chocola
– de nieuwjaarskaart van NOOM (speciaal voor deze gelegenheid ontworpen)

Daarnaast hebben we in het kader van #eenkleingebaar 11 lokale initiatieven – verspreid over het land en van 11 verschillende migrantengemeenschappen – ondersteund om in totaal 1.350 migrantenouderen te laten weten dat zij er niet alleen voor staan in deze moeilijke tijd.

Fotoverslag #eenkleingebaar

Bij alle initiatieven was er sprake van een kerst/december/voedsel pakket, rondgebracht door vrijwilligers. In de meeste pakketten zat daarnaast ook een kertstkaart (al dan niet zelf gemaakt door de vrijwilligers of door kinderen), een kalender, een kaars of lichtje. Vaak ook een mondkapje en/of handgel. Sommige organisaties maakten gebruik van de gelegenheid om ook een informatiefolder af te geven. 
Sommige van deze initiatieven betroffen een samenwerking tussen meerdere organisaties (bijv. in Utrecht in samenwerking met DOCK of in Rotterdam in samenwerking met o.a. Humanitas en Dona Daria). Een organisatie waarmee in meerdere plaatsen werd samengewerkt was de Voedselbank. Eén initiatief beperkte zich niet tot één plaats maar bereikte ruim 500 ouderen verspreid over 17 plaatsen. 
De meeste organisaties waren al van plan om in december een actie te organiseren voor de ouderen. De bijdrage vanuit #eenkleingebaar maakte het mogelijk om nog meer ouderen blij te maken en/of om er iets extra’s bij te doen. Enkele organisaties werden juist door de NOOM-actie op het idee gebracht om iets te doen en slaagden erin om sponsors te zoeken, zodat zij zelf een mooi pakket konden samenstellen. Dit was bijv. het geval bij de Italiaanse ouderen in Amsterdam. Als we ook die ouderen meetellen, dan komen we op een bereik van bijna 2.000 mensen bij wie een glimlach op het gezicht is bewerkstelligd.
In de meeste gevallen zijn de pakketten rondgebracht door vrijwilligers, bij enkele groepen dagbesteding was er een kerstlunch of andere activiteit waar de ouderen het pakket overhandigd kregen.
Uit de terugkoppeling lijkt hoezeer de ouderen enerzijds en de sleutelfiguren anderzijds #eenkleingebaar hebben gewaardeerd. Velen van hen waardeerden vooral het bezoek aan de deur, de aandacht, weten dat men niet vergeten is. De voedsel- en/of verrassingspakketten werden dankbaar en niet zelden ook geëmotioneerd  in ontvangst genomen.


4 september 2020

Online workshops voor coördinatoren vrijwillige inzet

Het programma Samen Ouder Worden en beroepsvereniging AGORA organiseren in september drie online workshops voor coördinatoren vrijwillige inzet.

– Op 9 september staat het thema Netwerk Versterken centraal:

– Op 14 september hebben we het over Strategisch Positioneren:

– En op 21 september wordt ingezoomd op Lobby & Belangenbehartiging: 

“Deze drie thema’s komen uit het onderzoek van Movisie naar de rol en positie van de coördinator als belangrijkste naar voren. Hierop willen coördinatoren vrijwillige inzet zich ontwikkelen. Tijdens de workshops gaan we met elkaar in gesprek over wat je tot nu toe geholpen heeft om succes te boeken: wat werkt voor jou? We gaan op zoek naar je behoeften en de volgende stap die je wilt zetten. En natuurlijk geven we goede voorbeelden, handige hulpmiddelen en nuttige achtergronden. De workshops kunnen de opmaat zijn voor een utgebreidere training”
De workshops worden gegeven door Willem-Jan de Gast (Samen Ouder Worden), Rianne Burgers (AGORA) en Michaëla Merkus (Movisie). Er zijn geen kosten aan verbonden.

Elke workshop duurt van 14.00 tot 16.30. Aanmelden kan via de links hierboven. Deelname is gratis.


25 mei 2020

Een week in het teken van Samen Ouder Worden

Als partner van NOV en deelnemende organisatie aan het programma Samen Ouder Worden hebben we als NOOM deelgenomen aan het webinar ‘Een gesprek over zinvol ouder worden’ en de vervolgsessie ervan 23 juni. 

Voormalig huisarts en grondlegger van het gedachtegoed van positieve gezondheid, Dr. Machteld Huber en Prof. Dr. Andries Baart, die zich intensief bezighoudt met de Presentie-filosofie gingen met elkaar in gesprek over wat zinvol ouder worden in hun ogen betekent. Een inspirerend webinar voor vrijwilligers én professionals die met (migranten)ouderen werken, waarin nader werd ingegaan op belangrijke thema’s als kwetsbaarheid, van betekenis zijn en het belang van SAMEN, al dan niet in relatie tot de coronacrisis.

Voor degenen die het gemist hebben of nog een keer willen terugkijken:  klik hier voor het webinar ‘Een gesprek over zinvol ouder worden’.

Diezelfde middag namen we deel aan een bijeenkomst van Rotterdam Ouder en Wijzer / Pijler Ertoe Doen, een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam en maatschappelijke organisaties die willen bevorderen dat ouderen van betekenis kunnen zijn/blijven om op die manier eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Het is binnen dit programma dat de gemeente Rotterdam het NOOM faciliteert om het project ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ uit te voeren. Het ligt voor de hand dat we vanuit het NOOM onze inzet voor de verschillende projecten combineren. Het is dan ook mooi dat bij de allereerste bijeenkomst na de coronastop met onze vrijwilligers en sleutelfiguren op 3 juni, Marion van Bruggen, programmamedewerker van Samen Ouder Worden, als speciale gast aanwezig was. Het was een bijzonder prettige kennismaking die direct voldoende aanknopingspunten opleverde voor nadere samenwerking. 

Donderdag 25 juni namen we deel aan de landelijke online werkdag van Samen Ouder Worden. Dat deden we samen met ruim 30 andere medewerkers van vrijwilligersorganisaties. Ieder is vanuit zijn of haar eigen organisatie in 34 verschillende plekken in Nederland bezig  om  vorm te geven aan samen ouder worden. Hierbij is onder meer stilgestaan bij de gevolgen van corona voor ouderen, professionals én vrijwilligers en wat dat betekent voor de gestelde doelen.

Voor NOOM is door corona de urgentie van onze activiteiten, alsook van het vinden van meer (migranten)vrijwilligers en hen goed te kunnen begeleider nog groter geworden. Daarbij zijn wij bevestigd in onze uitgangspunten: het belang van de wensen en behoeften van oudere migranten, hun situatie goed kennen en daarbij aansluiten, letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreken, het belang van elkaar ontmoeten, (samen) bewegen en/of samen eten. Activiteiten die we al in gang hadden gezet met ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ in Rotterdam, maar die door corona abrupt moesten worden gestopt. Nu het weer mogelijk is om daarmee verder te gaan, blijkt echter dat het herstarten niet zo simpel is en er nieuwe drempels zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Zoals de angst onder een deel van de ouderen zelf, hun naasten, maar ook onze vrijwilligers om aan groepsactiviteiten deel te nemen. Met onze vrijwilligers hebben we dan ook duidelijke afspraken gemaakt hoe we de activiteiten op dusdanige wijze weer op kunnen starten dat zoveel mogelijk ouderen weer mee kunnen doen. Een hele uitdaging die wij ondanks alle beperkingen met vertrouwen tegemoet treden.

We houden u op de hoogte.


27 mei 2020

Ook migrantenouderen geholpen door vrijwillige inzet

NOOM (Netwerk Organisaties van Oudere Migranten) is toegetreden als 11e partner bij het programma Samen Ouder Worden. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van NOOM en van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) in vervulling: het expliciet betrekken van migrantenorganisaties, waardoor zowel de wensen en behoeften van ouderen als van vrijwilligers met een migratieachtergrond beter zichtbaar worden en als uitgangspunt kunnen dienen voor de aan hen geboden ondersteuning door vrijwilligersorganisaties.
NOOM zal zich in Rotterdam richten op het project “Ouderen-helpers netwerken”, waarin jongeren en ouderen aan elkaar verbonden worden. In Den Haag zal de aandacht uitgaan naar Chinese en Antilliaanse ouderen; twee migrantengroepen die nauwelijks worden bereikt. De kennis en ervaring van NOOM met migrantenouderen is een waardevolle aanvulling op het programma.