Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Steeds meer ouderen met een migratieachtergrond gebruiken thuiszorg. Voor hen is het prettig als de zorg goed aansluit bij hun behoeften en als de professionals cultuursensitief kunnen werken. KIS ontving de vraag hoe de samenwerking tussen cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren versterkt kan worden om de thuiszorg als geheel cultuursensitiever te maken. In een kleinschalige verkenning werd duidelijk dat de kennis van specifieke aanbieders beter benut kan worden. Alle partijen hebben baat bij meer uitwisseling. Cultuursensitieve thuiszorg sluit niet alleen beter aan bij cliënten met een migratieachtergrond, het maakt de zorg ook effectiever en efficiënter. In deze publicatie vind je een toelichting en enkele aanbevelingen.

Cultuursensitief werken: handvatten voor professionals

Nederland wordt steeds diverser.
Voor professionals in de zorg en het sociaal domein wordt cultuursensitief werken daarom steeds belangrijker. Want niet enkel hoe we leven (leefstijl) maar ook wie we zijn (identiteit) doet er toe voor onze gezondheid. Sekse, gender, migratiestatus en culturele achtergrond kunnen ook van invloed zijn op het ontwikkelen van ziekte en op de toegang tot zorg. Maar hoe houd je rekening met culturele verschillen? En hoe zorg je dat je geen vooroordelen hebt? Dat lees je op de nieuwe webpagina van Pharos

Structurele aandacht voor cultuursensitief werken: hoe pak je dat aan?

Het aantal ouderen met een migratieachtergrond groeit. Steeds meer organisaties in Nederland krijgen met de noodzaak voor cultuursensitieve zorg te maken, want de regionale verspreiding van mensen met verschillende achtergronden neemt toe. En ook de diversiteit in verschillende achtergronden wordt alleen maar groter. Aandacht voor cultuursensitief werken is dus nodig. Maar waar begin je als organisatie? In ieder geval bij de erkenning dat dit zowel iets vraagt van de professional als de organisatie zelf.
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa is onder andere programmaleider diversiteit en dementie bij het Ben Sajet Centrum Amsterdam en een van de auteurs van de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg (pdf). Hiervoor was ze zeven jaar lang coördinator zorg en welzijn bij het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). In een interview op Waardigheidentrots.nl geeft zij een aantal tips voor professionals en organisaties over hoe cultuursensitief gewerkt kan worden. Lees het interview.

Ouderen met migratieachtergrond: zie de hele mens

In een artikel op NieuwWij wijst onderzoeker Soukaina El Jaouhari op een valkuil  bij het hanteren van een cultuursensitieve benadering. Cultuursensitiviteit houdt in dat zorgprofessionals zich bewust zijn van hun eigen normatieve kaders waarbinnen ze waarnemen en handelen, en tegelijkertijd open en objectief staan ten opzichte van cultuurverschillen. De praktijk blijkt echter weerbarstig. We zien in de zorgpraktijk dat aannames over etnische groepen soms het uitgangspunt vormen in de cultuursensitieve benadering. Onbewust wordt hierbij – onterecht – uitgegaan van homogeniteit bij etnische groepen. Dingen als taal, het kennen van de cultuur en de daarbij behorende sociale regels, gewoonten en gebruiken van migrantgroepen lijken leidend te zijn. Hoewel dit zonder twijfel stuk voor stuk aspecten zijn die een substantiële rol spelen in de leefwereld van mensen met een migratieachtergrond, schuilt het gevaar in het toeschrijven van gedrag, hulpvragen en signalen aan de culturele achtergrond van mensen met een migratieachtergrond. Een voorbeeld is een zorgprofessional die vertelt over een van haar cliënten: “Ik sprak met een mantelzorger, en dochter, van een oudere Marokkaanse dame, en zij gaat altijd met haar moeder mee naar de huisarts. Dat doet ze vast zo omdat dat normaal is in Marokko.” Door de culturaliserende bril waarmee deze zorgprofessional naar haar cliënte en diens zorgvragen kijkt, gaat zij voorbij aan wat er mogelijk of zelfs waarschijnlijk nog meer speelt in de leefwereld van haar cliënte. De tendens om cultuur als verklarende factor te nemen bij zorgvragen is beperkend en kan zelfs schadelijk zijn. Door te denken in hokjes wordt immers onvoldoende recht gedaan aan de specifieke leefwereld en ervaring van deze mensen en aan de individualiteit van hun zorgvragen.
Lees het volledige artikel op NieuwWij

Minister Conny Helder ontvangt Leidraad Cultuurspecifieke zorg

Minister Helder ontvangt de leidraad uit handen van Grace Tanamal en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Op 7 september 2022 heeft NOOM,  Netwerk Organisaties van Oudere Migranten, de Leidraad Cultuurspecifieke zorg, Vanuit cultuursensitief handelen naar cultuurspecifieke elementen in zorg en welzijn, aan minister Helder van VWS overhandigd. De leidraad is ontwikkeld met subsidie van VWS en inspireert zorgaanbieders tot cultuurspecifieke zorg voor ouderen met een migratieachtergrond. Voor zowel professionals als vrijwilligers, die te maken hebben met ouderen met een migratieachtergrond is deze leidraad bruikbaar.
De leidraad is tot stand gekomen door met ruim 150 ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals te spreken. Hun ervaringen, behoeften en wensen zijn in deze leidraad opgenomen. Met ouderen spreken en je verdiepen in hun leefwereld levert veel op. Een aanbod op het gebied van zorg en welzijn dat past bij de belevingswereld van ouderen met een migratieachtergrond en waar men zich in herkent is noodzakelijk om mensen te ondersteunen. Het bevordert beter contact en daardoor betere zorg. Zeker nu ook vanuit het WOZO programma van VWS benadrukt wordt dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven, is het van belang om ook met ouderen met een  migratieachtergrond in gesprek te gaan en te blijven over de best passende zorg. De producten uit de leidraad zijn hier helpend bij.

Download hier de Leidraad
Voor een uitgebreider verslag van de presentatie klik hier
Zie ook:  https://netwerknoom.nl/wp-content/uploads/2022/08/Leidraad.pdf

Leidraad cultuurspecifiek zorg

Met de publicatie Leidraad cultuurspecifieke zorg, maak kennis met de leefwereld van oudere migranten, wil het NOOM een bijdrage leveren aan het versterken van bestaande initiatieven voor cultuurspecifieke zorg voor migrantenouderen en wil het helpen om nieuwe plannen uit te werken tot instrumenten en interventies die bijdragen aan het verkleinen van verschillende achterstanden, zoals in gezondheid en beleving van gezondheid, zowel fysiek als psychisch.
De volgende onderdelen maken deel uit van de Leidraad Cultuur Specifieke Zorg:

  • suggesties over communicatie en bejegening
  • aanvullingen die bijdragen aan passende zorg
  • scholing om nieuwe kennis eigen en toepasbaar te maken
  • naslagwerk dat kan worden gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan

Ook bevat de leidraad een overzicht met links naar voorzieningen en informatie op het gebied van cultuursensitieve en cultuurspecifieke zorg.
De leidraad is het resultaat van drieënhalf jaar werken en is tot stand gekomen aan de hand van vele gesprekken met ouderen met een migratieachtergrond en met de mensen die belangrijk voor hen zijn. De publicatie is tot stand gekomen met steun van het ministerie van VWS en maakt deel uit van het bredere project Leidraad cultuurspecifieke zorg.

Download hier de Leidraad

Surinaamse ouderen leven op dankzij cultuurspecifieke zorg

In Nederland komt de grootste groep 55-plussers met een migratieachtergrond uit Suriname. Maar zij voelen zich niet altijd thuis in de Nederlandse ouderenzorg. De vraag naar cultuurspecifieke woongroepen en verpleegtehuizen groeit, want teruggaan naar Suriname is geen optie.
Mensen met een migratieachtergrond voelen zich echter niet altijd voldoende thuis in de Nederlandse gezondheidszorg, blijkt uit onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS).
In een reportage op NieuwWij vertellen Surinaamse ouderen over hun wensen en ervaringen met betrekking tot cultuursensitief wonen en zorgen.

Leernetwerken diversiteitsensitieve zorg

De diversiteit in de Nederlandse samenleving wordt steeds groter en daarmee ook het belang van diversiteitsensitieve zorg. In leernetwerken kunnen professionals van verschillende organisaties, experts en sleutelpersonen kennis uit wetenschap en praktijk met elkaar verdiepen rond dit thema. In een handreiking geeft KIS diverse adviezen en tools voor het starten en blijven faciliteren van een leernetwerk. 
Lees meer op de website van KIS
Download de publicatie

 

 

 

Infographic diversiteitsensitieve ouderenzorg

Het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Maar het zorgaanbod is vaak niet goed afgestemd op de achtergrond, taal en leefsituatie van deze ouderen. Hierdoor ontstaan problemen. Ouderen krijgen bijvoorbeeld te laat zorg omdat zij niet goed weten welke zorg zij kunnen krijgen. In een infographic geeft KIS informatie over het waarom van diversiteitsensitieve ouderenzorg, en verwijst het naar tools en handreikingen.
Lees meer op de website van KIS
Download de infographic

Oud worden in een herkenbare omgeving met kleuren en geuren van vroeger

De gemeente Amersfoort heeft  het NOOM in 2020  de opdracht gegeven om de volgende vragen te onderzoeken:

  • wat is de waarde van cultuurspecifieke zorg?
  • wat is nu het aanbod van cultuurspecifieke dagbesteding en verpleeghuiszorg in de regio Amersfoort?
  • wat kan de gemeente op basis van ervaringen uit de praktijk doen om cultuurspecifieke dagbesteding en verpleeghuiszorg aan te moedigen, te ondersteunen en aan te bieden?

Om een antwoord te vinden op deze vragen voerde het NOOM gesprekken met organisaties van migranten en met welzijns-en zorgorganisaties. De uitkomsten van deze gesprekken en de daarop gebaseerde conclusies en aanbevelingen zijn nu gepubliceerd onder de titel ‘Oud worden in een herkenbare omgeving met kleuren en geuren van vroeger, een onderzoek naar de behoefte en het aanbod van Cultuurspecifieke zorg in Amersfoort’.
Het onderzoek, dat is uitgevoerd door NOOM medewerkers Grace Tanamal en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, levert een bijdrage aan de Leidraad cultuurspecifieke zorg dat het NOOM in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelt.
Download hier het onderzoeksrapport.