Diversiteit is onze kracht

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

Van de migranten die in Nederland wonen, waren er in 2005 ruim 210.000 55-plus. In 2015, zal dit aantal gegroeid zijn tot 360.000 personen. Deze groep ouderen is zeer divers en verkeert voor een belangrijk deel nog in een emancipatiefase. Om deze groeiende groep uit hun eigen kring te halen en midden in de maatschappij te zetten, is het belangrijk dat ze ten volle meedoet aan alles wat de samenleving te bieden heeft. Daarvoor is het goed om de rijkdom aan kennis en expertise van de oudere migranten samen te brengen.

De missie van het NOOM is:
– Het bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle oudere migranten
én
– Het bevorderen van het welzijn van oudere migranten.

Wij realiseren deze missie door:
– Pleitbezorging en belangenbehartiging
– Voorlichting
– Lotgenotencontact
– Uitwisseling van kennis, expertise en good practices.

Belangenbehartiging
Het NOOM behartigt de belangen van oudere migranten, die door hun sociaaleconomische positie vaak hardnekkige problemen hebben op terreinen als inkomen, huisvesting en gezondheid.  Dat doen wij soms zelfstandig, maar meestal samen met andere belangenbehartigende organisaties, zoals de ouderenorganisaties KBO-PCOB, NVOG en KNVG. Ook zoeken we hier samenwerking met organisaties die werken aan de verbetering van de positie van minderheden, zoals het Inspraak Orgaan Turken (IOT) en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), patiëntenverenigingen en andere cliëntenorganisaties. Het NOOM heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét aanspreekpunt voor oudere migranten in Nederland. Zo werken we aan de verbetering van de positie van oudere migranten. Maatschappelijke participatie van oudere migranten is hierbij van groot belang, met als uiteindelijk doel volwaardig burgerschap van oudere migranten.

Voorlichting
Het NOOM werkt aan een gerichte informatieverstrekking aan oudere migranten om daarmee hun zelfredzaamheid en integratie in de samenleving te vergroten. Met informatie, advies en ondersteuning geven we vorm en inhoud aan de belangenbehartiging en het bevorderen van het welzijn van oudere migranten.

Lotgenotencontact
Het NOOM bevordert integratie en maatschappelijke participatie van oudere migranten door het verstevigen van onderling contact via themabijeenkomsten. Dit doen we niet alleen om isolement en eenzaamheid te voorkomen, maar meer nog om gebruik te maken van hun kennis en expertise op verschillende terreinen.

Uitwisseling van kennis, expertise en good practices
Door een combinatie van activiteiten is het NOOM zowel een ontmoetingsplaats (voor alle groepen) als een vindplaats (voor overheid en algemene instellingen). De doelgroep oudere migranten is daardoor veel gemakkelijker bereikbaar voor bijvoorbeeld voorlichtings- en wervingsactiviteiten. Met onze kennis van diverse culturen en inlevingsvermogen zijn we in staat om overheden en algemene instellingen adviezen te geven om de zeer diverse doelgroep oudere migranten van dienst te kunnen zijn.

Het bestuur
Het bestuur van het NOOM is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties:
Dhr. B. Saadane (voorzitter)
Dhr. B. Cuervo (secretaris)
Mw. Drs. C.L. Harrevelt (penningmeester)
Dhr. S. Cicek
Dhr. J. Seleky (bestuurslid)
Dhr. G. Wong (bestuurslid)
Mw. I. den Heijer-Bodeutsch (bestuurslid)
Dhr. Mr. Drs. T. Bissessur (bestuurslid)